EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ РИНКУ КРИПТОВАЛЮТ В УКРАЇНІ
М. М. Дученко, Т. В. Павленко

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.12.109

УДК: 336.743

М. М. Дученко, Т. В. Павленко

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ РИНКУ КРИПТОВАЛЮТ В УКРАЇНІ

Анотація

Стаття присвячена особливостям формування ринку криптовалют в Україні. Криптовалютний ринок України розвивається швидкими темпами як і в усьому світі, проте невизначеність правового статусу криптовалюти, відсутність законів та нормативних актів щодо правил функціонування ринку створює значні ризики для його учасників.
В роботі досліджено сутність криптовалют та узагальнено існуючі визначення. Проведено порівняння електронних грошей та криптовалют. Визначено, що єдиною спільною рисою електронних грошей та криптовалюти є їх цифровий вигляд. Отже, поняття криптовалюти не можна ототожнювати з електронними грошима. Запропоновано визначення криптовалюти як децентралізованої віртуальної системи платежів, захищеної криптографічними методами.
Також в статті розглянуто складові криптовалюного ринку, охарактеризовано первинний та вторинний ринок криптовалют. Споживачів криптовалютного ринку структуровано з позиції їх сприйняття інновацій за моделлю Еверта Роджерса.
Діяльність на нерегульованому, стихійному ринку, пов’язана із суттєвими ризиками як для споживачів, так і для інших учасників ринку. Авторами наведено основні ризики функціонування ринку криптовалют.
Виявлено, що нагальною потребою учасників і первинного, і вторинного ринку криптовалют є вихід із тіньових процесів, тобто необхідність його легалізації. Відсутність регулювання в цьому аспекті пливає на стримування розвитку.
Авторами зроблено висновок, що ключовою проблемою для розвитку крипто валютного ринку в Україні є відсутність державного регулювання.
Наведено можливі варіанти адміністративних та економічних методів державного регулювання ринку криптовалют. Запропоновано в процесі створення системи такого державного регулювання в Україні застосовувати поєднання м’яких адміністративних та економічних методів, що стимулюватиме подальший розвиток цього елементу фінансового сектору економіки та, одночасно, забезпечить надходження грошових коштів до державного бюджету.

Ключові слова: криптовалюта; ринок криптовалюти; електронні гроші; державне регулювання; ризики.

Література

1. Н. А. Марченко, Ю. В. Краснянська Реалії функціонування криптовалюти на світовому та вітчизняному ринках Ефективна економіка №5, 2018 URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/5_2018/53.pdf (дата звернення 10.12.2018)
2. . Яким буде регулювання ринку криптовалют в Україні, 25.05.2018 URL: https://finpost.com.ua/news/8568 (дата звернення 10.12.2018)
3. Сословський В.Г., Косовський І.О. Ринок криптовалют як система Financial and credit activity: problems of theory and practice. 2016. С. 236 -246.
4. Бачо Р. Й. Державне регулювання ринків фінансових послуг в умовах функціонування віртуальних валют (криптовалют). Бізнес Інформ. 2015. №11. С. 294-298. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2015_11_49 (дата звернення 15.12.2018)
5. Васильчак С.В. Використання криптовалют в сучасних економічних системах України. Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького. 2017. №76. С. 19-25.
6. Волосович С. В. Віртуальна валюта: глобалізаційні виклики та перспективи розвитку. Економіка України. 2016. № 4 (653). С. 68–78.
7. Гусєва І.І.. Петрова Т.О. Тенденції розвитку криптовалют на ринку України. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. – 2017. – С. 48-50.
8. Пантєлєєва Н., Нові форми грошей в умовах формування інформаційного суспільства. Вісник НБУ. 05.2015. С. 25-31.
9. Національний банк України, Спільна заява фінансових регуляторів щодо статусу криптовалют в Україні 30.11.2017 URL: https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=59735329 (дата звернення 12.12.2018)
10. Закон України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні" URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2346-14 (дата звернення 15.12.2018)
11. European Central Bank. 2012. «Virtual Currency Schemes». October [Electronic resource]. – Mode of access : http://www.ecb. europa.eu/pub/pdf/other/ virtualcurrencyschemes201210en.pdf (дата звернення 15.12.2018)
12. Законопроект № 7183-1 від 10.10.2017р. «Про стимулювання ринку криптовалют та їх похідних в Україні» URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62710 (дата звернення 15.12.2018)
13. Законопроект № 7183 від 06.10.2017р. «Про обіг криптовалюти в Україні» URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62684 (дата звернення 15.12.2018)
14. НБУ. Роз’яснення щодо правомірності використання в Україні "віртуальної валюти/криптовалюти" Bitcoin, 2014. URL: https://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=11879608
15. Керівництво по застосуванню ризик-орієнтованого підходу. Віртуальні валюти. Група розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF). URL: http://www.sdfm.gov.ua/content/file/Site_docs/2016/20160805/rek%202.pdf (дата звернення 20.11.2018)
16. European Central Bank. «Virtual Currency Schemes». 2015. URL: https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/virtualcurrencyschemesen.pdf (дата звернення 15.12.2018)
17. Офіційний сайт Bitcoin URL:https://www.bitcoin.com/info/bitcoin-glossary. (дата звернення 15.12.2018 )
18. Лубенец И. Обзор цифровых криптовалют. Простоблог - блоги экспертов о финансах. 2014. URL: http://www.prostoblog.com.ua/lichnye/byudzhet/obzor_tsifrovyh_kriptovalyut (дата звернення 15.12.2018)
19. 29% населення інвестує в криптовалюту – експерт. Finance.ua 14.12.2018 URL: https://news.finance.ua/ua/news/-/440552/29-naselennya-investuye-v-kryptovalyutu-ekspert (дата звернення 18.12.2018)
20. Маркетинг-менеджмент и стратегии : 3-е издание / Пер. с англ. под ред. Ю. Н. Каптуревского. СПб.: Питер. 2003. 544 с.
21. Пальчевський І. Як працює ринок криптовалют в Україні URL: https://finclub.net/ua/analytics/yak-pratsiuie-rynok-kryptovaliut-v-ukraini.html (дата звернення 02.11.2018)
22. Урядовий комітет під головуванням Степана Кубіва доручив внести майнінг до Класифікатора видів економічної діяльності (КВЕД) 15.03.2018. URL: https://www.kmu.gov.ua/ua/news/uryadovij-komitet-pid-golovuvannyam-stepana-kubiva-doruchiv-vnesti-majning-do-klasifikatora-vidiv-ekonomichnoyi-diyalnosti-kved (дата звернення 15.12.2018)
23. Мовчун Є. Майнінг криптовалют як підприємницька діяльність. 11.04.2018 URL: https://legal-support.top/kved-dlya-majningu/ (дата звернення 15.12.2018)
24. Зелена книга регулювання ринку криптовалют. Oфіс ефективного регулювання, 05/2018. URL: https://regulation.gov.ua/book/91-zelena-kniga-reguluvanna-rinku-kriptovalut (дата звернення 05.09.2018)

M. M. Duchenko, T. V. Pavlenko

THE SPECIFICS OF THE FORMATION OF THE CRYPTO-CURRENCY MARKET IN UKRAINE

Summary

The article is devoted to the specifics of the formation of the crypto-currency market in Ukraine. The Ukrainian crypto-currency market is developing at a rapid pace as in the whole world, but crypto-currency uncertain legal status, lack of laws and regulations on rules of functioning market creates significant risks for participants.
In this paper, the essence of crypto-currency is investigated and the existing definitions are summarized. A comparison of electronic money and crypto-currency was conducted. It is determined that the only common feature of electronic money and crypto-currency is their digital appearance. Thus, the concept crypto-currency cannot be equated with electronic money. The definition of cryptography as a decentralized virtual payment system protected by cryptographic methods is proposed.
Also, in the article the components of the crypto-currency market are considered, the primary and secondary crypto-currency markets are described. Consumers of the crypto-currency market are structured by their perception of innovation by the model of Everett Rogers.
Activities in an unregulated, spontaneous market are associated with significant risks for both consumers and other market participants. The authors present the main risks of functioning of the crypto-currency market.
It was found out that the urgent need of participants in both the primary and secondary crypto-currency markets is the exit from the shadow processes, that is, the need for its legalization. The lack of regulation in this aspect affects the containment of development.
The authors conclude that the key issue for the development of the crypto-currency market in Ukraine is the lack of state regulation.
Possible options of administrative and economic methods of state regulation of the cryptographic market are presented.
It is proposed to apply a combination of soft administrative and economic methods in the process of creating a system of such state regulation in Ukraine, which stimulate further development of this element of the financial sector and, simultaneously, provide the cash flow to the state budget.

Keywords: crypto-currency; crypto-currency market; electronic money; state regulation; risks.

References

1. N. A. Marchenko, Yu. V. Krasnians'ka (2018) “Realities of the functioning of crypto-currency in the world and domestic markets”, Efektyvna ekonomika, [Online], no.5, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/5_2018/53.pdf (Accessed 10 Dec. 2018)
2. “What will be the regulation of the cryptographic market in Ukraine”, 25.05.2018 available at: https://finpost.com.ua/news/8568 (Accessed 10 Dec. 2018)
3. Soslovs'kyj V.H., Kosovs'kyj I.O. (2016) “The crypto-currency as a system” Financial and credit activity: problems of theory and practice. pp. 236 -246.
4. Bacho R. J. (2015) “State regulation of financial services markets in the conditions of functioning of virtual currencies (crypto-currency)” Biznes Inform, [Online], no.11. pp. 294-298. available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2015_11_49 (Accessed 15 Dec. 2018)
5. Vasyl'chak S.V. (2017) “Usage of crypto-currency in modern economic systems of Ukraine” Naukovyj visnyk L'vivs'koho natsional'noho universytetu veterynarnoi medytsyny ta biotekhnolohij imeni S.Z. Gzhyts'koho. no.76. pp. 19-25.
6. Volosovych S. V. (2016) “Virtual Currency: Globalization Challenges and Development Prospects”. Ekonomika Ukrainy.. no. 4 (653). pp. 68–78.
7. Husieva I.I.. Petrova T.O. (2017) “Crypto-currency development trends on the Ukrainian market”. Naukovyj visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu. pp. 48-50.
8. Pantielieieva N., (2015) “New forms of money in the formation of an information society”. Visnyk NBU. no.05. pp. 25-31.
9. National Bank of Ukraine, Joint Statement of Financial Regulators on the Status of Crypto-currency in Ukraine 30.11.2017 available at: https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=59735329 (Accessed 12 Dec. 2018)
10. Law of Ukraine "On payment systems and transfer of funds in Ukraine" available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2346-14 (Accessed 15 Dec.2018)
11. European Central Bank. (2012). “Virtual Currency Schemes”. October – available at: http://www.ecb. europa.eu/pub/pdf/other/ virtualcurrencyschemes201210en.pdf (Accessed 15 Dec. 2018)
12. The bill number 7183-1 from 10.10.2017. “On stimulation of the market of crypto-currencies and their derivatives in Ukraine” available at: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62710 (Accessed 15 Dec. 2018)
13. The bill number 7183 from 06.10.2017. “About crypto-currency circulation in Ukraine” available at: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62684 (Accessed 15 Dec. 2018)
14. National Bank of Ukraine (2014) “Clarification on the lawful use of Bitcoin Virtual Currency / Crypto-currency” Bitcoin,. available at: https://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=11879608 (Accessed 15 Dec. 2018)
15. Guidance on the application of a risk-oriented approach. Virtual currency Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF). available at: http://www.sdfm.gov.ua/content/file/Site_docs/2016/20160805/rek%202.pdf (Accessed 20 Nov.2018)
16. European Central Bank (2015) “Virtual Currency Schemes”. available at: https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/virtualcurrencyschemesen.pdf (Accessed 15 Dec. 2018)
17. Official site Bitcoin. available at: https://www.bitcoin.com/info/bitcoin-glossary. (Accessed 15 Dec. 2018)
18. Lubenets Y. (2014) “An overview of digital crypto-currency”. Prostobloh - blohy ekspertov o fynansakh. available at: http://www.prostoblog.com.ua/lichnye/byudzhet/obzor_tsifrovyh_kriptovalyut (Accessed 15 Dec. 2018)
19. “29% of the population invests in crypto-currency - an expert”. Finance.ua 14.12.2018 available at: https://news.finance.ua/ua/news/-/440552/29-naselennya-investuye-v-kryptovalyutu-ekspert (Accessed 18 Dec. 2018)
20. Marketing Management and Strategies: 3d еd, (2003) translated from English under the editorship Yu. N. Kapturevsky. SPb.: Pyter.. 544 p.
21. Pal'chevs'kyj I. “How the crypto-currency market works in Ukraine”, available at: https://finclub.net/ua/analytics/yak-pratsiuie-rynok-kryptovaliut-v-ukraini.html (Accessed 02 Nov.2018)
22. Government Committee, chaired by Stephen Kubiv instructed to bring Mining Classification of Economic Activities. 15.03.2018. available at: https://www.kmu.gov.ua/ua/news/uryadovij-komitet-pid-golovuvannyam-stepana-kubiva-doruchiv-vnesti-majning-do-klasifikatora-vidiv-ekonomichnoyi-diyalnosti-kved (Accessed 15 Dec.2018)
23. Movchun Ye. “Crypto-currency maining as an entrepreneurial activity”. 11.04.2018 available at: https://legal-support.top/kved-dlya-majningu/ (Accessed 15 Dec.2018)
24. The Green Book of Crypto-currency Market Regulation. (2018) Ofis efektyvnoho rehuliuvannia, available at: https://regulation.gov.ua/book/91-zelena-kniga-reguluvanna-rinku-kriptovalut (Accessed 05 Sep.2018).

№ 12 2018

Дата публікації: 2018-12-28

Кількість переглядів: 359

Відомості про авторів

М. М. Дученко

к. е. н., доцент, доцент Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

M. M. Duchenko

Ph.D. in Economics, Associate ProfessorNational Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"


Т. В. Павленко

к. е. н., доцент Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

T. V. Pavlenko

Ph.D. in Economics, Associate ProfessorNational Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"

Як цитувати статтю

Дученко М. М., Павленко Т. В. Особливості формування ринку криптовалют в Україні. Ефективна економіка. 2018. № 12. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6786 (дата звернення: 25.06.2019). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.12.109

Duchenko, M. M. and Pavlenko, T. V. (2018), “The specifics of the formation of the crypto-currency market in Ukraine”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 12, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6786 (Accessed 25 Jun 2019). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.12.109

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.