EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОЦІНКА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ УКРАЇНИ НА ЄВРОПЕЙСЬКОМУ РИНКУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ
С. О. Полковниченко, А. О. Мурай

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.12.112

УДК: 338.48:339.92

С. О. Полковниченко, А. О. Мурай

ОЦІНКА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ УКРАЇНИ НА ЄВРОПЕЙСЬКОМУ РИНКУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ

Анотація

У статті визначено конкурентоспроможність України на європейському ринку туристичних послуг. Досліджено позиції України у рейтингу Індексу конкурентоспроможності сектора подорожей та туризму країн світу за 2013 і 2017 роки порівняно із європейськими країнами. З’ясовано, що в Україні в достатній мірі не використовуються сприятливі передумови для належного розвитку в’їзного туризму, до яких відносяться її вигідне геополітичне положення, природно-рекреаційні та культурно-історичні ресурси. Визначено проблеми, які знижують конкурентоспроможність туристичного продукту України на європейському ринку. Проаналізовано позиції України за складовими Індексу конкурентоспроможності у сфері туризму, які об’єднані в чотири групи (субіндекси), за 14 укрупненими показниками, пов’язаними із в’їздом туристів. З’ясовано, що конкурентними перевагами України є охорона здоров’я та гігієна, людські ресурси та ринок праці, цінова конкурентоспроможність туристичної індустрії, культурні ресурси та ділові поїздки. Найгірші показники спостерігались за такими складовими Індексу конкурентоспроможності як рівень безпеки в країні та бізнес-середовище. Обґрунтовано шляхи підвищення конкурентоспроможності України на європейському ринку туристичних послуг.

Ключові слова: туристична послуга; ринок туристичних послуг; конкурентоспроможність України на ринку туристичних послуг; індекс конкурентоспроможності сектора подорожей та туризму; конкурентні переваги.

Література

1. UNWTO Tourism Highlights, 2018 Edition. URL: https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284419876
2. Travel & tourism economic impact. 2018. World. URL: https://www.wttc.org/-/media/files/reports/economic-impact-research/regions-2018/world2018.pdf
3. Бабіна Н.І. Аналіз рейтингу конкурентоспроможності країн у галузі міжнародного туризму. Глобальні та національні проблеми економіки. 2015. Вип. 3. С.33-38. URL: http://global-national.in.ua/vipusk-3-2015/326-babina-n-i-analiz-rejtingu-konkurentospromozhnosti-krajin-u-galuzi-mizhnarodnogo-turizmu
4. Волошенко В. Механізми державного управління конкурентоспроможністю туристичної галузі в сучасній Україні. Публічне адміністрування: теорія та практика. 2014. Вип.1. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Patp_2014_1_6
5. Дубик В.Я., Осідач О.Б. Маркетинговий підхід до аналізу конкурентоспроможності вітчизняних підприємств туристичного бізнесу в умовах євроінтеграції. Науковий вісник НЛТУ України. 2016. Вип. 26.2. С.64-69.
6. Смирнов Є.В., Смирнова О.П. Стратегічні імперативи розвитку туристичної галузі України. Економіка та держава. 2016. №8. С.28-34.
7. Смирнов І.Г. Визначення рівня конкурентоспроможності країн світу в туризмі: сучасні підходи. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. Серія: Економічні науки. 2015. №5-6 (82-83). С.37-49.
8. Мігущенко Ю.В. Методика оцінки конкурентоспроможності туристичної сфери України. Економіка. Управління. Інновації. 2013. №1. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eui_2013_1_39
9. Амеліна І.В., Попова Т.Л., Владимиров С.В. Міжнародні економічні відносини: навч. посіб. К.: «Центр учбової літератури», 2013. 256 с.
10. Україна стала членом Європейської туристичної комісії. URL: https://www.obozrevatel.com/ukr/politics/92650-ukraina-stala-chlenom-evropejskoi-turistichnoi-komisii.htm
11. Про туризм. Закон України від 15.09.1995 № 324/95-ВР, редакція від 04.11.2018, підстава – 2581-VIII. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/324/95-%D0%B2%D1%80
12. UNWTO Tourism Highlights, 2014 Edition. URL: https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284416226
13. Travel & Tourism Economic Impact, 2018. Ukraine. URL: https://www.wttc.org/-/media/files/reports/economic-impact-research/countries-2018/ukraine2018.pdf
14. Рейтингові оцінки конкурентоспроможності українського туризму 2017. URL: http://edclub.com.ua/analityka/reytyngovi-ocinky-konkurentospromozhnosti-ukrayinskogo-turyzmu-2017
15. The Travel & Tourism Competitiveness Report 2017. URL: https://www.weforum.org/reports/the-travel-tourism-competitiveness-report-2017
16. Степаненко Н.О. Розвиток туристичної діяльності України в умовах євроінтеграції. Міжнародні відносини. Серія «Економічні науки». 2017. №10. URL: http://journals.iir.kiev.ua/index.php/ec_n/article/view/3107
17. Полковниченко С.О. Сучасний стан туристичного співробітництва України з Європейським Союзом. Науковий вісник Полісся. 2015. №3. С.78-84.

S. O. Polkovnychenko, A. O Murai

ASSESSMENT OF UKRAINE’S COMPETITIVENESS IN THE EUROPEAN MARKET OF TOURIST SERVICES

Summary

The article defines Ukraine’s competitiveness in the European tourist services market as an opportunity to ensure production of such a tourist product that will be able to compete in the established environment of the European market, that is, more than comparing to competitors meet the needs and expectations of tourists, reflect the optimal price–quality ratio.
The position of Ukraine in the rating of the World Travel and Tourism Competitiveness Index for 2013 and 2017 in comparison with the European countries is researched. Ukraine is disclosed to be ranked after all the EU countries and is only ahead of Macedonia, Serbia, Albania, Bosnia and Herzegovina and Moldova in this regard. It is revealed that Ukraine does not make sufficient use of favorable preconditions for proper development of inbound tourism, which includes its favorable geopolitical position, natural, recreational, cultural and historical resources.
The problems reducing competitiveness of tourist products of Ukraine in the European market are identified, namely: significant physical and moral depreciation of the material base of tourism; insufficient number of hotels and other means of placing with modern level of comfort, meeting the international standards; unsatisfactory safety conditions; low quality of roads; insufficient advertising and information support or even lack of information in European countries on the various places of Ukraine; weak management culture of tourism, etc., which testifies to ineffectiveness of the marketing policy for promotion of Ukrainian tourist product to the European market.
The position of Ukraine is analyzed with respect to the components of the Tourism Competitiveness Index, which are united into four groups (subindexes) characterizing the favorable environment in the country for tourism development, the state policy and the creation of favorable conditions in travel and tourism area, infrastructure, natural and cultural resources under 14 aggregate indicators related to inflow of tourists. It is revealed that Ukraine's competitive advantages are health and hygiene, human resources and labour market, price competitiveness of the tourism industry, cultural resources and business travel. The worst indicators were observed for such components of the Competitiveness Index as the level of security in the country and the business environment.
The ways of increase of competitiveness of Ukraine in the European market of tourist services are substantiated.

Keywords: tourist service; tourist services market; Ukraine's competitiveness in the tourist services market; travel and tourism competitiveness index; competitive advantages.

References

1. UNWTO (2018) “UNWTO Tourism Highlights, 2018 Edition”, available at: https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284419876 (Accessed 10 Dec 2018).
2. World Travel & Tourism Council (2018) “Travel & tourism economic impact. 2018. World”, available at: https://www.wttc.org/-/media/files/reports/economic-impact-research/regions-2018/world2018.pdf (Accessed 10 Dec 2018).
3. Babina, N.I. (2015), “Analysis of rating of countries competitiveness in international tourism”, Global`ni ta nacional`ni problemy ekonomiky, vol.3, pp.33-38, available at: http://global-national.in.ua/vipusk-3-2015/326-babina-n-i-analiz-rejtingu-konkurentospromozhnosti-krajin-u-galuzi-mizhnarodnogo-turizmu (Accessed 10 Dec 2018).
4. Voloshenko, V.M. (2014), “Mechanisms of public administration of competitiveness of the tourism industry in modern Ukraine”, Publichne administruvannya: teoriya ta praktyka, vol.1, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Patp_2014_1_6 (Accessed 10 Dec 2018).
5. Dubyk, V.Ya., Osidach, O.B. (2016), “Marketing Approach to Competitiveness Analysis of Domestic Touristic Enterprises in Terms of European Integration”, Naukovyj visnyk NLTU Ukrayiny, vol.26.2, pp.64-69.
6. Smyrnov, I., Smyrnova, О. (2016), “Strategic imperatives of development tourism in Ukraine”, Ekonomika ta derzhava, vol. 8, pp.28-34.
7. Smyrnov, I. (2015), “Definition of the world competitiveness in tourism: new approaches”, Zovnishnya torgivlya: ekonomika, finansy, pravo. Seriya: Ekonomichni nauky, vol. 5-6 (82-83), pp.37-49.
8. Mihuschenko, Y.V. (2013), “Methods of evaluating competitiveness of Ukraine tourism industry”, Ekonomika. Upravlinnya. Innovaciyi, vol. 1, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eui_2013_1_39 (Accessed 10 Dec 2018).
9. Amelina, I.V. Popova, T.L. and Vladimirov, S.V. (2013), Mizhnarodni ekonomichni vidnosyny [International Economic Relations], Tsentr uchbovoi literatury, Kyiv, Ukraine.
10. Obozrevatel (2005), “Ukraine became a member of the European Tourism Commission”, available at: https://www.obozrevatel.com/ukr/politics/92650-ukraina-stala-chlenom-evropejskoi-turistichnoi-komisii.htm (Accessed 10 Dec 2018).
11. Verkhovna Rada of Ukraine (1995), Law of Ukraine “On tourism”, available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/324/95-%D0%B2%D1%80 (Accessed 10 Dec 2018).
12. UNWTO (2014) “UNWTO Tourism Highlights, 2014 Edition”, available at: https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284416226 (Accessed 10 Dec 2018).
13. World Travel & Tourism Council (2018) “Travel & Tourism Economic Impact, 2018. Ukraine”, available at: https://www.wttc.org/-/media/files/reports/economic-impact-research/countries-2018/ukraine2018.pdf (Accessed 10 Dec 2018).
14. Economic Discussion Club (2018) “Rating Assessments of the Competitiveness of Ukrainian Tourism 2017”, available at: http://edclub.com.ua/analityka/reytyngovi-ocinky-konkurentospromozhnosti-ukrayinskogo-turyzmu-2017 (Accessed 10 Dec 2018).
15. World Economic Forum (2017) “The Travel & Tourism Competitiveness Report 2017”, available at: https://www.weforum.org/reports/the-travel-tourism-competitiveness-report-2017 (Accessed 10 Dec 2018).
16. Stepanenko, N.O. (2017), “Development of tourism activity of Ukraine in terms of European integration”, Mizhnarodni vidnosyny. Seriya «Ekonomichni nauky», vol. 10. Available at: http://journals.iir.kiev.ua/index.php/ec_n/article/view/3107 (Accessed 10 Dec 2018).
17. Polkovnychenko, S.O. (2015), “The current state of cooperation in tourism between Ukraine and the European Union”, Naukovyj visnyk Polissya, vol. 3. pp.78-84.

№ 12 2018

Дата публікації: 2018-12-28

Кількість переглядів: 4944

Відомості про авторів

С. О. Полковниченко

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, PR-технологій та логістики,Чернігівський національний технологічний університет

S. O. Polkovnychenko

PhD (Economics), Associate Professor, Associate Professor of Department of Marketing, PR-Technologies and Logistics,Chernihiv National Technological University


А. О. Мурай

студентка, Чернігівський національний технологічний університет

A. O Murai

student, Chernihiv National Technological University

Як цитувати статтю

Полковниченко С. О., Мурай А. О. Оцінка конкурентоспроможності України на європейському ринку туристичних послуг. Ефективна економіка. 2018. № 12. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6789 (дата звернення: 11.08.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.12.112

Polkovnychenko, S. O. and Murai, A. O (2018), “Assessment of Ukraine’s competitiveness in the european market of tourist services”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 12, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6789 (Accessed 11 Aug 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.12.112

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.