EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АНАЛІЗ РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ
І. М. Ушкаленко

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.12.113

УДК: 332.3

І. М. Ушкаленко

АНАЛІЗ РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ

Анотація

У даній статті висвітлено розмежування понять «раціонального використання земель» та «ефективне використання земель», «комплексне використання земель».
Як свідчать проведені дослідження, на сьогодні в Україні сформовано систему економічних інструментів природокористування та природоохоронної діяльності, яка включає механізм збору за спеціальне використання природних ресурсів, механізм збору за забруднення навколишнього природного середовища, механізм відшкодування збитків, заподіяних внаслідок порушення законодавства про охорону навколишнього середовища та систему державного фінансування природоохоронних заходів.
Разом з тим, в Україні відсутній цілісний і реально діючий економічний механізм, здатний ефективно вирішувати проблеми та завдання збереження навколишнього середовища в інтересах екологоорієнтованого соціально-економічного розвитку. Одні його складові діють, але не в повному обсязі, а інші - до цього часу не вийшли зі стадії досліджень.
Враховуючи існуючу ситуацію в Україні, вирішення фінансово-економічних проблем і завдань збереження навколишнього природного середовища, формування і розвиток цілісного економічного механізму в цій галузі мають здійснюватись.
Саме тому, нами була проведена характеристика стану та заходів охорони земельних ресурсів у Вінницькій області. Проаналізована характеристика ґрунтів за вмістом гумусу, азоту, фосфору та калію за результатами агрохімічної паспортизації для земель сільськогосподарського призначення (раз на 5 років). Яка дасть більш детальнішу інформацію для формування картинки щодо використання земельних ресурсів на районному рівні.
Сьогодні деградація земель, опустелювання, причиною яких є виснажлива експлуатація ґрунтів та нераціональна вирубка лісів, залишаються однією з найбільших проблем світу. Нами було проведена оцінка поширенняя екзогенних геологічних процесів Вінницької області.
В умовах реструктуризації виробництва і зміни форм власності використання ринкових механізмів екологічного регулювання є особливо актуальним, оскільки існуючі в Україні моделі організації та управління природокористуванням не забезпечують узгодженості економічних і природоохоронних цілей у масштабах країни, і, відповідно, реалізацію оптимальних екологобезпечних управлінських рішень. У зв’язку з цим виникає необхідність у розробці системи екологічного менеджменту як більш прогресивної моделі організації управління природокористуванням в умовах ринкових трансформацій. Центральне місце в даній системі має належати економічним інструментам.
Після проведення дослідження було узагальнено висновки, та запропоновано моменти які допоможуть покращити раціональність використання земельних ресурсів у Вінницькій обл., та наведено подальші дослідження даного питання.

Ключові слова: земельні ресурси; раціональне використання; чорноземи; грунт; добрива; угіддя; господарська діяльність; природна родючість; рілля.

Література

1. Добряк Д.С. Землеустрій – наукова основа раціонального використання та охорони земельних ресурсів / Д.С. Добряк, А.Г. Мартин // Землеустрій та кадастр. –2006. – № 1. – С. 10-16.
2. Зінченко Т.Є. Інституціональні аспекти трансформації землекористувань населених пунктів в сучасних ринкових умовах / Т.Є. Зінченко. – Житомир: Вид-во «ПП Рута», 2010. – 214 с
3. Мартин А.Г. Природно-сільськогосподарське районування України: навчальний посібник / Мартин А.Г., Опипчук С.О., Чумаченко О.М. – К., 2012. –258 с.
4. Паньків З.П. Земельні ресурси. Навч.посібник / З.П. Паньків. - Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2008. - 272 с.
5. Проблеми формування та оцінки ефективності функціонування сучасних землегосподарських систем // Матеріали Міжнар. наук. конф., м. Київ, 28 жовтня 2010 р. / Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України. – Київ, РВПС України НАН України, 2010. – 304 с.
6. Статистичний щорічник Вінниччини за 2017 рік / За ред. С. Н. Ігнатова. - Вінниця: Держкомстат ГУС у Вінницькій області, 2018. – 620с.
7. Царенко О.М. Фінансово-економічний механізм землекористування / О.М. Царенко, А.В. Чупіс // Вісник Сумського державного аграрного університету. Серія «Фінанси і кредит». – 2001. – № 1. – С. 14-17.

I. Ushkalenko

ANALYSIS OF RATIONAL USE OF LAND RESOURCES IN THE VINNYTSIA REGION

Summary

In this article the distinction between the concepts of "rational land use" and "effective use of land", "integrated land use" is highlighted.
According to the conducted researches, today in Ukraine a system of economic instruments of nature use and nature protection activity has been formed, which includes a mechanism for collecting for special use of natural resources, a mechanism for collecting for pollution of the environment, a mechanism for compensation for damage caused as a result of violations of environmental protection legislation and the system state financing of environmental measures.
At the same time, in Ukraine there is no holistic and real economic mechanism that can effectively solve problems and problems of preservation of the environment in the interests of ecologically oriented socio-economic development. Some of its components work, but not in full, while others - have not left the stage of research until now.
Taking into account the current situation in Ukraine, the decision of financial and economic problems and tasks of preservation of the natural environment, formation and development of a holistic economic mechanism in this area should be carried out.
That is why we conducted a description of the state and measures for the protection of land resources in the Vinnytsia region. The characteristics of soils based on the content of humus, nitrogen, phosphorus and potassium are analyzed based on the results of agrochemical certification for agricultural land (once every 5 years). What will give more detailed information for forming a picture on the use of land resources at the district level.
Today, land degradation, desertification, which is caused by exhausting exploitation of soils and inappropriate deforestation, remains one of the biggest problems in the world. We evaluated the spread of exogenous geological processes in the Vinnytsia region.
In the conditions of the restructuring of production and changes in ownership patterns, the use of market mechanisms for environmental regulation is particularly relevant as the existing patterns in the organization and management of natural resources in Ukraine do not ensure the consistency of economic and environmental objectives in the country, and, accordingly, the implementation of optimal environmentally sound management decisions. In connection with this, there is a need to develop a system of environmental management as a more progressive model of environmental management in the conditions of market transformations. The central place in this system should be economic instruments.
After the study, the conclusions were summarized, and some suggestions were made to improve the rational use of land resources in the Vinnytsia region. Further studies of this issue are provided.

Keywords: land resources; rational use; chernozems; soil; fertilizers; land; economic activity; natural fertility; arable land.

References

1. Dobryak, D.S. and Martin, A.G. (2006), “Land system - the scientific basis of rational use and protection of land resources”, Zemleustrii ta kadastr, no. 1, pp. 10-16.
2. Zinchenko, T.Ye. (2010), Instytutsionalni aspekty transformatsii zemlekorystuvan naselenykh punktiv v suchasnykh rynkovykh umovakh [Institutional aspects of land use transformation settlements under current market conditions], Vyd-vo "PP Ruta", Zhytomyr, 214 p.
3. Martin, A.G. Martin, A.G. Opipchuk, S.O. and Chumachenko, O.M. (2012), Pryrodno-silskohospodarske raionuvannia Ukrainy [Natural-agricultural regionalization of Ukraine], Kyiv, Ukraine.
4. Pankov, Z.P. (2008), Zemelni resursy [Land resources], Publishing Center of LNU them. Ivan Franko, Lviv, Ukraine.
5. Problemy formuvannia ta otsinky efektyvnosti funktsionuvannia suchasnykh zemlehospodarskykh system [Problems of formation and evaluation of the functioning of modern zemlehospodarskyh], Materialy Mizhnar. nauk. konf., [Materials Intern. Science. Conf., m. Kyiv, October 28, 2010], RVPS Ukrainy NAN Ukrainy, Kyiv, 304 p.
6. Statistical Yearbook of Vinnytsya for 2017 (2018), Vinnytsya: Goskomstat GUS in Vinnitsa region, Vinnitsa, Ukraine
7. Tsarenko, O.M. and Chupis, A.V. (2001), “Financial and economic mechanism of land use”, Visnyk Sumskoho derzhavnoho ahrarnoho universytetu. Seriia «Finansy i kredyt», no.1, pp. 14-17.

№ 12 2018

Дата публікації: 2018-12-28

Кількість переглядів: 4663

Відомості про авторів

І. М. Ушкаленко

к. е. н., доцент кафедри економічної кібернетики,Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

I. Ushkalenko

Candidate of economic sciences, associate professor of department of Economic Cybernetics, Vinnytsia national agrarian University, Vinnytsya

Як цитувати статтю

Ушкаленко І. М. Аналіз раціонального використання земельних ресурсів у вінницькій області. Ефективна економіка. 2018. № 12. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6790 (дата звернення: 11.08.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.12.113

Ushkalenko, I. (2018), “Analysis of rational use of land resources in the vinnytsia region”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 12, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6790 (Accessed 11 Aug 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.12.113

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.