EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РОЗВИТОК ЦИФРОВИХ ОСВІТНІХ ПЛАТФОРМ ТА ПОШИРЕННЯ ЦИФРОВИХ КОМПЕТЕНЦІЙ В ОСВІТІ
К. О. Січкаренко

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.12.115

УДК: 339.9:339.128

К. О. Січкаренко

РОЗВИТОК ЦИФРОВИХ ОСВІТНІХ ПЛАТФОРМ ТА ПОШИРЕННЯ ЦИФРОВИХ КОМПЕТЕНЦІЙ В ОСВІТІ

Анотація

Данна стаття присвячена питанню цифровізації освіти та розвитку одного з її нових форматів – масового навчання за допомогою освітніх платформ. Наукова новизна статті полягає у тому, що в ній представлена вичерпна характеристика такого явища, як перенесення освітніх послуг в онлайн середовище, а також показані перспективи такого формату отримання освіти. Масові онлайн курси – один з проявів цифровізації сфери послуг, що набув поширення в останні декілька років. Надання освіти засобами Інтернету не є принципово новим, але саме у продовж останніх декількох років відбувається стрімке покращення змісту такої освіти, її якості та зручності отримання. Можна виділити глобальні освітні платформи, які пропонують англомовний контент, і мають якнайширший перелік освітніх напрямків, та національні та регіональні платформи, які орієнтовані на місцеву аудиторію. У статті також висвітлені наріжні проблеми подальшого розвитку дистанційної освіти. Так, системним стримуючим фактором є проблема створення успішної комерційної моделі такої освіти. Досвід свідчить, що лише платні курси можуть забезпечити належний рівень викладання. Але, основна маса аудиторії поки що не готова за такі послуги платити. Також стримуючим фактором є і те, що визнання атестатів таких курсів також вкрай проблематичне. Сприйняття результатів дистанційного навчання в середовищі роботодавців також, поки що, на вкрай низькому рівні. Наразі перспективним напрямком подальшого розвитку масових дистанційних онлайн курсів є сфера самонавчання та самостійного підвищення кваліфікації. Можна виділити два напрямки розвитку онлайн-освіти: подальше вдосконалення основних платформ онлайн-освіти і розвиток регіональних платформ. У першому випадку мова йде про те, що найбільш популярні і затребувані майданчики продовжують удосконалюватися, пропонуючи слухачам все нові формати комунікації, моделі навчання і курси. Друга тенденція полягає в тому, що багато країн побачили в онлайн утворювати хороший спосіб підтримки своєї гуманітарної сфери.

Ключові слова: дистанційне навчання; електронні освітні платформи; масові онлайн курси; цифровізація освіти; цифрова економіка.

Література

1. Калетнік Г.М., Гунько І.В. Інноваційні платформи організації науково-дискусійних молодіжних майданчиків у контексті євроінтеграційного розвитку аграрної економіки // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики, №4, 2017. – С. 7-18.
2. Калініна Л.М. Інформатизація освіти і зародження нового освітнього середовища як основи нової Української школи // Комп'ютер у школі та сім'ї, №4, 2017. – С. 13-17.
3. Коневщинська О.Е. Сучасні засоби Інтернет доступу та освітні платформи в е-навчанні // Інформаційні технології і засоби навчання, №44, 2014. – С. 33-41.
4. Коневщинська О.Е. Мережні технології як складова інформаційно-освітнього середовища навчального закладу // Інформаційно-комунікаційні технології в сучасній освіті: досвід, проблеми, перспективи, №4, 2015. – С. 9-11.
5. Кузьмінська О.Г., Нанаєва Т.В. Освітня політика та інформаційні технології: як досягти системного ефекту? // Інформаційні технології і засоби навчання, №52, 2016. – С. 121-132.
6. Литвин А.В. Розвиток електронного навчання компанією Microsoft: від локальних технологій до хмарних сервісів // Новітні комп’ютерні технології. Спецвипуск «Хмарні технології в освіті», №13, 2015. – С. 264-268.
7. Любарець В.М. Створення електронної освітньої платформи ACCENT–шлях до якісної освіти // Вища освіта України, №3, 2016. – С. 58-63.
8. Опанасюк Ю.В. Дистанційне навчання як наслідок еволюції традиційної системи освіти // Вища освіта України, №11, 2016. – С. 49-53.
9. Ржевська Н.І. Формування правової компетентності на основі он лайн взаємодії учасників освітнього процесу // Неперервна професійна освіта: теорія і практика, №3-4, 2016. – С. 148-153.
10. Шарова Т.М., Шаров С.В. Масові відкриті онлайн курси як можливість підвищення конкурентоспроможності фахівця // Молодий вчений, №9, 2018. – С. 137-140.

K. O. Sichkarenko

DIGITAL EDUCATIONAL PLATFORMS DEVELOPMENT AND DIGITAL COMPETENCES DISSEMINATION IN EDUCATION

Summary

The article is devoted to the question of digitalization of education and the development of one of its new formats - mass training with the help of educational platforms. The scientific novelty of the article lies in the fact that it presents an exhaustive description of such a phenomenon as the transfer of educational services in the online environment, as well as the prospects of such a format for education. Massive online courses are one of the manifestations of digitalization of the service sector, which has become widespread in the last few years. The provision of education through the Internet is not fundamentally new, but it is precisely in the course of the last several years that the content of such education, its quality and ease of reception is rapidly improving. It is possible to highlight global educational platforms that offer English-language content, with the widest range of educational directions, and national and regional platforms that target the local audience. The article also highlights the main problems of the further development of distance education. Therefore, the systematic deterrent factor is the problem of creating a successful commercial model for such education. Experience has shown that only paid courses can provide an adequate level of teaching. However, the bulk of the audience is not yet ready to pay for such services. In addition, the deterrent factor is that recognition of certificates of such courses is also extremely problematic. The perception of the results of distance learning among employers is still at an extremely low level. At present, the field of self-study and self-improvement is a promising direction for the further development of mass distance learning courses online. There are two directions for the development of online education: the further improvement of the main platforms for online education and the development of regional platforms. In the first case, we are talking about the fact that the most popular and sought-after platforms continue to improve, offering students new communication formats, training models and courses. The second trend is that many countries have seen online form a good way to support their humanitarian sphere.

Keywords: distance education; e-learning platforms; massive online courses; digital education; digital economy.

References

11. Kaletnik G.M., Gunko I.V. “Innovative platforms for organizing scientific and discussion youth sites in the context of European integration of agrarian economics”, Ekonomika. Finansy. Menedzhment: aktualni pytannia nauky i praktyky, Vol. 4, pp. 7-18.
2. Kalinina L.M. “Informatization of education and the emergence of a new educational environment as the basis of the new Ukrainian school”, Kompiuter u shkoli ta simi, Vol. 4, pp. 13-17.
3. Konevshchina O.E. “Modern Internet Access and Educational Platforms in eLearning”, Informatsiini tekhnolohii i zasoby navchannia, Vol. 44, pp. 33-41/
4. Konevshchina O.E. “Network technologies as a component of the educational and informational environment of an educational institution”, Informatsiino-komunikatsiini tekhnolohii v suchasnii osviti: dosvid, problemy, perspektyvy, Vol. 4, pp. 9-11.
5. Kuzminskaya O.G., Nanaeva T.V. “Educational policy and information technology: how to achieve a systemic effect?”, Informatsiini tekhnolohii i zasoby navchannia, Vol. 52, pp. 121-122.
6. Litvin A.V. “The development of e-learning by Microsoft: from local technologies to cloud services”, Novitni kompiuterni tekhnolohii. Spetsvypusk «Khmarni tekhnolohii v osviti», Vol. 13, pp. 264-268.
7. Lyubarets V.M. “Creating an ACCENT e-learning platform-a way to quality education”, Vyshcha osvita Ukrainy, Vol. 3, pp. 58-63.
8. Opanasyuk Y.V. “Distance learning as a consequence of the evolution of the traditional system of education”, Vyshcha osvita Ukrainy, vol. 11, pp. 49-53.
9. Rzhevskaya N.I. “Formation of legal competence on the basis of online interaction of participants in the educational process”, Neperervna profesiina osvita: teoriia i praktyka, Vol. 3, pp. 148-153.
10. Sharova T.M., Sharov S.V. “Bulk open online courses as an opportunity to increase the competitiveness of a specialist”, Molodyi vchenyi, Vol. 9, pp. 137-140.

№ 12 2018

Дата публікації: 2018-12-28

Кількість переглядів: 7983

Відомості про авторів

К. О. Січкаренко

к. г. н., старший науковий співробітникДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»

K. O. Sichkarenko

PhD in geography, senior scientific assistant,«Institute of economy and forecasting NAS of Ukraine»

Як цитувати статтю

Січкаренко К. О. Розвиток цифрових освітніх платформ та поширення цифрових компетенцій в освіті. Ефективна економіка. 2018. № 12. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6792 (дата звернення: 13.04.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.12.115

Sichkarenko, K. O. (2018), “Digital educational platforms development and digital competences dissemination in education”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 12, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6792 (Accessed 13 Apr 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.12.115

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.