EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РОЗВИТОК ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ
А. А. Дюк, Н. І. Бурлака

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.12.118

УДК: 338.48-44(1-22) (477)

А. А. Дюк, Н. І. Бурлака

РОЗВИТОК ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ

Анотація

Держава проголошує туризм одним з пріоритетних напрямів розвитку економіки та культури. Стандарти туристичної галузі, які діють в Україні, створюють сприятливі умови для функціонування в державі ефективного, розвинутого туристичного ринку з безпечними, високоякісними, різноманітними туристичними послугами [10, С. 1].
Законом України «Про туризм» визначено засади реалізації державної політики України в галузі туризму на забезпечення закріплених Конституцією України прав громадян на відпочинок, свободу пересування, охорону здоров’я, на безпечне для життя і здоров’я довкілля, задоволення духовних потреб та інших прав при здійсненні туристичних подорожей [7].
Але гострою проблемою постало врегулювання умов та дотримання якості у наданні туристичних послуг у сфері сільського туризму. У багатьох селах нині спостерігається зменшення населення, зростає масова заробітчанська міграція. Розвиток сільського зеленого туризму позитивно впливатиме на сумну тенденцію безробіття в українських селах, може підвищити матеріальний добробут та частково вирішити проблеми зайнятості сільського населення. Актуальність розвитку сільського зеленого туризму в Україні зумовлюється нагальною необхідністю невідкладного розв’язання соціально-економічних проблем сучасного села [10, С. 1].
Основними принципами сільського зеленого туризму є:
– діалектичний – дозволяє обґрунтувати взаємодію різноманітних факторів сільського зеленого туризму, як причинно-наслідкові відносини й зв'язки, які відображають реальну дійсність;
– системний – передбачає розгляд сільського туризму як систему яка має певну структуру, взаємозв'язок і відносини різних елементів;
– історичний – сільський зелений туризм розглядається як напрямок рекреаційної діяльності, що розвивається в конкретних історичних умовах;
– пізнавальний – цей принцип сільський туризм пов'язаний із загальнопізнавальною теорією пізнання, загальною методологічною базою для багатьох наук [5, с. 634].
Особливість та значна перевага сільського зеленого туризму полягає в тому, що він не потребує великих капіталовкладень, оскільки передбачає використання наявної інфраструктури сільських населених пунктів, помешкань сільських господарів, що сприяє соціально-економічному розвитку села, відродженню й поширенню українських народних традицій та культури [4, С. 89].

Ключові слова: зелений туризм; сільський зелений туризм; туристично-рекреаційний потенціал; туристичний продукт; сільські території.

Література

1. Багрій М. В. Вдосконалення державного регулювання туристичної привабливості сільських територій / М. В. Багрій // Агросвіт. – 2014. – № 14. – С. 69-72.
2. Бондаренко В. М. Сільський зелений туризм Вінниччини: проблеми та перспективи розвитку/ В. М. Бондаренко // Серія: Економічні науки. – 2015. – № 40. – С. 12-19.
3. Власенко І. В. Стан підприємництва у сфері сільського зеленого туризму в Україні та за кордоном / І. В. Власенко // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій. – 2017. – № 76. – С. 26-30.
4. Габа М. І. Сільський зелений туризм – перспективний вид туризму для реформування економіки України / М. І. Габа // Інтелект ХХІ. – 2016. – № 2. – С. 88-94.
5. Гетьман В.І. Екотуризм чи екологічний туризм: теорія і реальність / В.І. Гетьман // Рідна природа. – 2010. – № 3. – С. 24–29.
6. Дідик Н. В. Розвиток зеленого туризму – пріоритетне завдання для України / Н. В. Дідик, О. В. Варшава // Економіка і суспільство. – 2017. – № 9. – С. 763-767.
7. Закон України «Про туризм» редакція від 11 лютого 2015 року №124-VІІІ // Відомості Верховної Ради України (ВВР) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/324/95-%D0%B2%D1%80.
8. Кифяк В.Ф. Організація туристичної діяльності в Україні: навч. посіб. / В Ф. Кифяк. – Чернівці: Зелена Буковина. 2005. – 312 с.
9. Король М.М. Аналіз європейського досвіду організації зеле¬ного туризму / М.М. Король, В.В. Атаманчук // Науковий вісник Ужгородського національного університету. – 2016. – Вип. 7. – Ч. 2. – С. 30-33.
10. Паш В. В. Сільський зелений туризм як пріоритетний напрям розвитку сільських територій України / В. В. Паш // Агросвіт. – 2015. – № 18. – С. 17-22.
11. Пітюлич, М.М. Особливості функціонування сільського туризму в Україні та досвід європейських країн [Текст] / М.М. Пітюлич, І.І. Михайлюк // Науковий вісник Ужгородського університету. – 2011. Серія «Економіка». – Спецвипуск 33. – Частина 3. – С. 154-158.
12. Спілка сприяння розвитку сільського зеленого туризму в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.greentour.com.ua/
13. Степанов В. Ю. Сільський зелений туризм в Україні: проблеми та перспективи / В. Ю. Степанов // Актуальні проблеми державного управління. – 2018. – № 1(53). – С. 1-5.

A. A. Diuk, N. I. Burlaka

DEVELOPMENT OF GREEN TOURISM IN UKRAINE

Summary

The state proclaims tourism as one of the priority directions of economic and cultural development.
The standards of the tourism industry operating in Ukraine create favorable conditions for functioning in the state of an efficient, developed tourism market with safe, high-quality, diverse tourist services [10, С. 1].
The Law of Ukraine "On Tourism" defines the principles of implementation of the state policy of Ukraine in the field of tourism to ensure the rights of citizens enshrined in the Constitution of Ukraine to rest, freedom of movement, health care, environmentally safe for life and health, meeting spiritual needs and other rights in realization of tourist trips [7].
But the acute problem was the regulation of conditions and quality of the provision of tourist services in the field of rural tourism. In many villages, there is a decline in the population, and mass migrant labor is increasing. The development of rural green tourism will positively influence the sad tendency of unemployment in Ukrainian villages, may increase material welfare and partially solve the problems of employment of rural population.
The urgency of the development of rural green tourism in Ukraine is conditioned by the urgent need for urgent solution of the socio-economic problems of the modern village[10, С. 1].
The basic principles of rural green tourism are:
- dialectical - allows to substantiate the interaction of various factors of rural green tourism, as causal relationships and relationships that reflect real reality;
- systemic - involves consideration of rural tourism as a system that has a certain structure, interconnection and relations of various elements;
- historical - rural green tourism is considered as a direction of recreational activity, developing in specific historical conditions;\
- cognitive - this principle rural tourism is associated with the general cognitive theory of knowledge, the general methodological basis for many sciences [5, p. 634].
The peculiarity and significant advantage of rural green tourism is that it does not require large investments as it involves the use of the existing infrastructure of rural settlements, rural dwellings, which promotes socio-economic development of the village, the revival and dissemination of Ukrainian folk traditions and culture [4, С. 89].

Keywords: green tourism; rural green tourism; tourist-recreational potential; tourist product; country territories.

References

1. Bahrij, M. V. (2014), “Improvement of state regulation of tourist attractiveness of rural territories”, Ahrosvit, vol.14, pp. 69-72.
2. Bondarenko, V. M. (2015), “Rural green tourism of Vinnytsya: problems and prospects of development”, Seriia: Ekonomichni nauky, vol.40, pp. 12-19.
3. Vlasenko, I. V. (2017), “The state of entrepreneurship in the field of rural green tourism in Ukraine and abroad”, Naukovyj visnyk L'vivs'koho natsional'noho universytetu veterynarnoi medytsyny ta biotekhnolohij, vol.76, pp. 26-30.
4. Haba, M. I. (2016), “Rural green tourism is a promising form of tourism for reforming Ukraine's economy”, Intelekt XXI, vol.2, pp. 88-94.
5. Het'man, V.I. (2010), “Ecotourism or Ecological Tourism: Theory and Reality”, Ridna pryroda, vol.3, pp. 24–29.
6. Didyk, N. V. and Varshava, O. V. (2017), “The development of green tourism is a priority task for Ukraine”, Ekonomika i suspil'stvo, vol.9, pp. 763-767.
7. Verkhovna Rada of Ukraine (2015), The Law of Ukraine “On Tourism”, available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/324/95-%D0%B2%D1%80 (Accessed 30 Nov 2018).
8. Kyfiak, V.F. (2005), Orhanizatsiia turystychnoi diial'nosti v Ukraini [Organization of tourism activity in Ukraine], Zelena Bukovyna, Chernivtsi, .
9. Korol', M.M. and Atamanchuk, V.V. (2016), “An analysis of European experience in organizing green tourism”, Naukovyj visnyk Uzhhorods'koho natsional'noho universytetu, vol.7, no. 2, pp. 30-33.
10. Pash, V. V. (2015), “Rural green tourism as a priority trend in the development of rural areas of Ukraine”, Ahrosvit, vol.18, pp. 17-22.
11. Pitiulych, M.M. and Mykhajliuk, I.I. (2011), “Features of the functioning of rural tourism in Ukraine and the experience of European countries”, Naukovyj visnyk Uzhhorods'koho universytetu. Seriia «Ekonomika» , vol.33, no. 3, pp. 154-158.
12. Union of Rural Green Tourism of Ukraine (2018), available at: https://www.greentour.com.ua/ (Accessed 30 Nov 2018).
13. Stepanov, V. Yu. (2018), “Rural Green Tourism in Ukraine: Problems and Prospects”, Aktual'ni problemy derzhavnoho upravlinnia, vol.1(53), pp. 1-5.

№ 12 2018

Дата публікації: 2018-12-28

Кількість переглядів: 5196

Відомості про авторів

А. А. Дюк

к. е. н., доцент кафедри економіки,Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

A. A. Diuk

Candidate of Economic Sciences, Senior Lecturer at Department of Еconomics,Vinnytsia National Agrarian University


Н. І. Бурлака

к. е. н., доцент кафедри економікиВінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

N. I. Burlaka

Candidate of Economic Sciences, Senior Lecturer at Department of Еconomics,Vinnytsia National Agrarian University

Як цитувати статтю

Дюк А. А., Бурлака Н. І. Розвиток зеленого туризму в Україні. Ефективна економіка. 2018. № 12. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6795 (дата звернення: 12.08.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.12.118

Diuk, A. A. and Burlaka, N. I. (2018), “Development of green tourism in Ukraine”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 12, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6795 (Accessed 12 Aug 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.12.118

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.