EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ПІДПРИЄМСТВА В СЕКТОРІ ІТ-ПОСЛУГ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ ЙОГО КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
І. А. Нечаєва, Є. А. Дьордій

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.12.120

УДК: 65.330.1

І. А. Нечаєва, Є. А. Дьордій

УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ПІДПРИЄМСТВА В СЕКТОРІ ІТ-ПОСЛУГ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ ЙОГО КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ

Анотація

В ринкових умовах питання оцінки потенційних і реальних ризиків для діяльності підприємства набуває самостійного теоретичного і прикладного значення. Цей аспект стає невід'ємною частиною теорії і практики управління, що дозволяє не уникати ризиків, а управляти ними. Мета управління ризиками підприємницької діяльності полягає в розробці і реалізації управлінських рішень, спрямованих на усунення ризикових ситуацій, що виникають в процесі діяльності підприємства, тобто відновлення початкового стану або тенденцій його позитивного розвитку в зовнішньому середовищі при мінімально можливих втратах.
Управління ризиками та їх мінімізація є вагомим чинником розвитку і стабільності організації, підвищення конкурентоспроможності на ринку, що потребує попереднього їх виявлення та оцінки. У статті проведено аналіз галузевої конкуренції за методом дослідження п’яти конкурентних сил. Виявлено та оцінено специфічні ризики ІТ-компанії. Запропоновано заходи щодо зниження впливу ризиків. Надано рекомендації щодо підвищення конкурентоспроможності. Розроблено модель інформаційного забезпечення системи управління ризиками в компанії.

Ключові слова: ризики; управління ризиками; конкуренція; конкурентоспроможність; ІТ-галузь.

Література

1. IT України. Допомагати не можна заважати. Новини фінансів: веб-сайт. URL: https://news.finance.ua/ua/news/-/419649/it-ukrayiny-dopomagaty-ne-mozhna-zavazhaty (дата звернення: 02.12.18).
2. Портер М. Конкурентное преимущество. Как достичь высокого результата и обеспечить его устойчивость. Москва: Альпина Паблишер, 2008. 720 с.
3. Украинский IT-рынок: итоги 2017 и перспективы. Спільнота програмістів: веб-сайт. USD: https://dou.ua/lenta/articles/2017-summary/ (дата звернення: 02.12.18).
4. Технологічна Мекка. Десять IT-компаній, завдяки яким про Україну знають у світі. Телевізійна служба новин: веб-сайт. USD: https://tsn.ua/nauka_it/tehnologichna-mekka-desyat-it-kompaniy-zavdyaki-yakim-pro-ukrayinu-znayut-u-sviti-740040.html (дата звернення: 05.12.18).
5. Цифрові можливості Luxoft: веб-сайт. USD: https://www.luxoft.com/digital-capabilities/technologies/ (дата звернення: 03.12.18).
6. Як ТОП-25 українських IT-компаній ростуть в період кризи. Новини Hi-Tech бізнесу: веб-сайт.USD: http://startupline.com.ua/other/top25-july (дата звернення: 03.12.18).
7. Тенденції ІТ-аутсорсингу в Україні. Новини Hi-Tech бізнесу: веб-сайт. URL: http://startupline.com.ua/events/trends-in-it-outsourcing-in-ukraine (дата звернення: 03.12.18).
8. Пример анализа пяти конкурентных сил модели Майкла Портера. Повербрендіг: веб-сайт. USD: http://powerbranding.ru/biznes-analiz/porter-model/praktika-analiza/ (дата звернення: 05.12.18).
9. Бабанін О. С. Статистика розвитку ІТ-ринку в США, Україні й світі. Статистика України. 2013. № 1. С. 22–27.

I. Nechayeva, E. Dordiy

RISK MANAGEMENT OF THE ENTERPRISE IN THE IT SERVICE SECTOR AS AN INSTRUMENT FOR IMPROVING IT COMPETITIVENESS

Summary

In the market conditions of question of estimation of potential and real risks for activity of enterprise acquires an independent theoretical and applied value. This aspect becomes inalienable part of theory and practice of management, that allows not to avoid risks, but manage them. The aim of management the risks of entrepreneurial activity consists in development realization of administrative decisions, risk situations that arise up in the process of activity of enterprise sent to the removal, id est proceeding in the initial state or tendencies of him positive development in an environment at minimum possible losses. A management and their minimization risks are the ponderable factor of development and stability of organization, increase of competitiveness at the market that needs their previous exposure and estimation. Every enterprise functions in the zone of permanent risks, and than more difficult his organization and intercommunications with the outer world, the more difficult and more various peculiar to him risks. Proportionally probability of origin of new risks increases the high rate of height of industry of IT for companies. Therefore one of major directions of increase of stability and competitiveness of IT-company the construction of effective control system by risks must become. Thus a management process must come true system and include an exposure, authentication, risk estimation, analysis of consequences of his influence, forming of the effective events directed to envisage the origins of risk events and reduce them negative consequences. The decision of the put task is possible only within the framework effectively operating complex control system by the risks of enterprise. The article analyzes sectoral competition by the method of research of five competitive forces. The specific risks of the IT Company were identified and evaluated. Proposed risk reduction measures. Provided recommendations for increasing competitiveness.

Keywords: isks; risk management; competition; competitiveness; IT-development.

References

1. Financial news of Ukraine (2018), “IT of Ukraine. Help can not be disturbed”, available at: https://news.finance.ua/ua/news/-/419649/it-ukrayiny-dopomagaty-ne-mozhna-zavazhaty (Accessed 2 December 2018).
2. M. Porter, (2008), Konkurentnoe preymuschestvo. Kak dostych' vysokoho rezul'tata y obespechyt' eho ustojchyvost' [Competitive advantage. How to achieve a high result and ensure its stability], Al'pyna Pablysher, Moscow, Russia.
3. DOU: Community of Programmers (2017), “Ukrainian IT-market: the results of 2017 and prospects for 2018”, available at: https://dou.ua/lenta/articles/2017-summary/ (Accessed 2 December 2018).
4. TV news service of Ukraine (2017), “Technological Mecca. Ten IT companies, thanks to which they know about Ukraine in the world”, available at: https://tsn.ua/nauka_it/tehnologichna-mekka-desyat-it-kompaniy-zavdyaki-yakim-pro-ukrayinu-znayut-u-sviti-740040.html (Accessed 5 December 2018).
5. The official site of Luxoft (2018), “Digital Capabilites”, available at: https://www.luxoft.com/digital-capabilities/technologies/ (Accessed 3 December 2018).
6. Hi-Tech Business News (2018), “How TOP 25 Ukrainian IT companies are growing during the crisis”, available at: http://startupline.com.ua/other/top25-july (Accessed 3 December 2018).
7. Hi-Tech Business News (2018), “Trends in IT outsourcing in Ukraine”, available at: http://startupline.com.ua/other/top25-july (Accessed 3 December 2018).
8. Overprint (2018), “An example of the analysis of the five competitive forces of the model of Michael Porter”, available at: http://powerbranding.ru/biznes-analiz/porter-model/praktika-analiza/ (Accessed 5 December 2018).
9. Babanin O. S. (2013) “Statystyka rozvytku IT-rynku v SShA, Ukraini j sviti”, Statystyka Ukrainy. vol. 1, pp. 22-27.

№ 12 2018

Дата публікації: 2018-12-28

Кількість переглядів: 4149

Відомості про авторів

І. А. Нечаєва

к. е. н., доцент кафедри менеджменту,Запорізький національний технічний університет

I. Nechayeva

Ph.D.in Econimics, docent, Zaporizhzhya National Technical University, Zaporizhzhia


Є. А. Дьордій

студентка, Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя

E. Dordiy

student of Zaporizhzhya National Technical University, Zaporizhzhia

Як цитувати статтю

Нечаєва І. А., Дьордій Є. А. Управління ризиками підприємства в секторі іт-послуг як інструмент підвищення його конкурентоспроможності. Ефективна економіка. 2018. № 12. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6797 (дата звернення: 19.08.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.12.120

Nechayeva, I. and Dordiy, E. (2018), “Risk management of the enterprise in the it service sector as an instrument for improving it competitiveness”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 12, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6797 (Accessed 19 Aug 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.12.120

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.