EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА
Т. О. Меліхова, Л. А. Федорова

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.12.121

УДК: 657.6:657.372.12

Т. О. Меліхова, Л. А. Федорова

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

Авторами статті обґрунтовано мета та завдання проведення внутрішнього контролю податку на прибуток, ними також розроблено загальний план внутрішнього контролю податку на прибуток для підвищення економічної безпеки підприємства. У роботі розроблена програма внутрішнього контролю податку на прибуток для підвищення економічної безпеки підприємства, яка включає перевірку: правильності визначення залишку податку на прибуток на початок періоду, правильності нарахування податку на прибуток, відповідності нарахування та відображення в звітності податку на прибуток, відповідності сум нарахування та сплати податку на прибуток, своєчасності подачі звітності з податку на прибуток, своєчасності сплати податку на прибуток, правильності кореспонденції рахунків з податку на прибуток.
Метою роботи є удосконалення методики внутрішнього контролю податку на прибуток для підвищення фінансової безпеки підприємства.
Метою внутрішнього контролю податку на прибуток є встановлення правильності та своєчасності нарахування та сплати податку на прибуток підприємства, а також відображення його в обліку та звітності.
Завдання проведення внутрішнього контролю податку на прибуток: здійснити перевірку додержання підприємством законодавчих вимог, які регламентують порядок нарахування, сплати, ведення обліку та складання звітності податку на прибуток; здійснити перевірку правильності та своєчасності нарахування, сплати, ведення обліку та складання звітності податку на прибуток.
У роботі удосконалена методика проведення внутрішнього контролю податку на прибуток для підвищення економічної безпеки підприємства, яка на відміну від існуючих включає: анкету, загальний план перевірки, програму перевірки, робочі документи. Запропонована методика проведення внутрішнього контролю податку на прибуток надасть змогу охопити всі аспекти обліку податку на прибуток на підприємстві, дослідити законність, правильність, своєчасність, відповідність, відображення в обліку податку на прибуток, вчасно виявити порушення, провести якісний аудит та підвищити економічну безпеку підприємства.

Ключові слова: внутрішній контроль; податок на прибуток; анкета; загальний план; програма перевірки; робочий документ; економічна безпека.

Література

1. Макаренко А.П. Аудит : навч.-метод. посібник / А. П. Макаренко, Т. О. Меліхова, Г. М. Бескоста. - Запоріжжя : ЗДІА, 2016. - 184 c.
2. Макаренко А.П. Організація і методика аудит : навч.-метод. посібник. / А.П. Макаренко, Т.О. Меліхова, Г.М. Бескоста. - Запоріжжя: ЗДІА, 2015. – 190с.
3. Меліхова Т.О. Розробка програми аудиту касових операцій для підвищення ефективності діяльності підприємства / Т. О. Меліхова, Т. В. Манойло // Регіональна бізнес-економіка та управління. - 2013. - № 2. - С. 97-106.
4. Меліхова Т.О. Удосконалення документального забезпечення аудиту розрахунків з підзвітними особами з метою якісного проведення перевірки / К.О.Новосьолова // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. – 2012. – Вип. 36. – С. 108-116.
5. Меліхова Т.О. Розробка програми аудиту ефективності використання основних засобів на підприємстві / Т.О.Меліхова, О.Буркова // Економічний аналіз. – 2012. – Вип. 11. – Ч. 4. – С. 257–264.
6. Меліхова Т.О. Економічна безпека підприємства: формування, контроль, ефективність : Монографія Херсон, Видавничий дім «Гельветика», 2018. – 632 с.
7. Меліхова Т.О. Удосконалення документування обліку розрахунків з покупцями та замовниками з метою зміцнення інформаційної безпеки підприємства / Т.О. Меліхова, Ф.О. Гавриленко. Інвестиції: практика та досвід, 2018. - №2. – С. 24–32
8. Меліхова Т.О. Розробка програми аудиту виробничих запасів для підвищення фінансової безпеки підприємства / Т.О. Меліхова, Н.С. Ніколаєнко // Економіка та держава, 2017. - № 1. – С. 51 – 55.
9. Меліхова Т.О. Удосконалення документального забезпечення аудиту розрахунків з підзвітними особами з метою якісного проведення перевірки / Т.О. Меліхова, К.О. Новосьолова // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. – 2012. – Вип. 36. – С. 108-116.
10. Теорія і практика документування в обліку і аудиті : навч.-метод. посібник Ч. 2 / А. П. Макаренко, О. М. Панченко, Л. В. Таратута, Т. О. Меліхова, Л. А. Птіцина ; ЗДІА. - Запоріжжя : ЗДІА, 2011. - 127 c.
11. Макаренко А.П. Теоретико-методичні основи та практичні підходи до вдосконалення аудиту лізингових операцій / А.П. Макаренко, Т.О. Меліхова // Економічний вісник Запорізької державної, 2016. - № 6. – С. 164 – 171.
12. Меліхова Т.О. Розробка програми аудиту податку на прибуток для підвищення фінансової безпеки підприємства / Т.О. Меліхова, М.М. Бикова // Агросвіт, 2017. - № 1-2. – С. 19-25.
13. Меліхова Т.О. Розробка програми аудиту податку на додану вартість для підвищення фінансової безпеки підприємства / Т.О. Меліхова, М.Ю. Бойко // Інвестиції: практика та досвід, 2017. - № 1. – С. 34 – 39.
14. Меліхова Т.О. Розробка програми аудиту екологічного податку для підвищення фінансової безпеки підприємства / Т.О. Меліхова, О.С. Зуб // Ефективна економіка, 2016. - № 12 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?n=12&y=2016
15. Подмешальська Ю.В. Удосконалення оцінки якості внутрішнього контролю на підприємстві / Ю.В. Подмешальська // Економічний вісник ЗДІА : збірник наукових праць. – Запоріжжя, 2012. – №2. – С.106-114.
16. Салига С.Я. Аудит податків суб’єктів господарювання : Монографія / С.Я. Салига, Т.О. Меліхова. – Запоріжжя : КПУ, 2011. – 224 с.
17. Меліхова Т.О. Розробка програми аудиту витрат на виробництво для підвищення фінансової безпеки підприємства / Т.О. Меліхова, В.В. Височина. Економіка та держава, 2018. – № 1. – С. 69–75.
18. Меліхова Т.О. Внутрішній контроль виробничих запасів для своєчасного виявлення загроз в системі управління фінансової безпеки підприємства / Т.О. Меліхова, І.О. Федоров. // Агросвіт, 2018. – №2. – С. 63–70.
19. Меліхова Т.О. Аналіз впливу податкового навантаження на рівень податкової безпеки підприємства / Т.О. Меліхова, О.В. Троян // Інвестиції: практика та досвід. - 2017, № 20. - С. 33-37.
20. Макаренко А.П. Удосконалення аудиту короткострокової дебіторської заборгованості / А.П. Макаренко, Д.В. Ахмєдова // Агросвіт, 2018. - № 2. – С. 45-51.
21. Макаренко А.П. Аудит доходів від реалізації продукції як дієвий підвищення ефективності діяльності підприємства / А.П. Макаренко, М.В. Кутова // Інвестиції: практика та досвід: Науково-практичний журнал – 2018 р. - № 2. – С. 18-23.
22. Макаренко А.П. Удосконалення виробничих витрат на промислових підприємствах / А.П. Макаренко, С.А. Рамазанова // Економіка та держава Науково-практичний журнал – 2018 р. - № 1. – С. 20-26.
23. Чакалова Н.С. Розробка робочих документів для проведення внутрішнього контролю дебіторської заборгованості на промислових підприємствах / Н.С. Чакалова // Агросвіт, 2018. - № 22. – С. 81-90.
24. Подмешальська Ю.В. Оцінка якості обліку в аудиті / Ю.В. Подмешальська // Вісник Дніпропетровського університету. Серія «Економіка». – 2011. – Вип. 5(4). – С. 265–270.

T. Melikhova, L. Fedorova

IMPROVEMENT OF PROFIT TAX INTERNAL CONTROL METHOD FOR RISING ENTERPRISE ECONOMIC SECURITY

Summary

The authors of the article grounded the aim and tasks of carrying out profit tax internal control and elaborated the general plan of profit tax internal control for rising enterprise economic security. In the article they developed the programme of profit tax internal control for rising enterprise economic security, which includes checking of: correctness of determination of profit tax residue in the beginning of period; correctness of profit tax accrual; accordance of accrual and reflection of profit tax in the reporting; accordance of amount accrual and payment of profit tax; timeliness of profit tax reporting; timeliness of payment of profit tax; correctness of correspondence of accounts with profit tax.
The aim of the article is to improve the profit tax internal control method for rising enterprise economic security.
The goal of profit tax internal control is to establish correctness and timeliness of accrual and payment of profit tax of enterprise as well as reflection it in accounting and reporting.
The tasks of implementation of profit tax internal control is to carry out checking of abidance by statutory requirements by the enterprise, which regulate the order of accrual, payment, record keeping and preparation of the reporting of profit tax; to carry out checking of correctness and timeliness of accrual, payment, record keeping and preparation of the reporting of profit tax.
In the article the authors improved the profit tax internal control method for rising enterprise economic security which in contrast to modern methods includes: questionnaire, general checking plan, checking programme, working papers.
The offered method of profit tax internal control will enable to cover all aspects of accounting of profit tax in the enterprise; to investigate legality, correctness, timeliness, accordance, reflection of profit tax in accounting; to discover violation in time; to conduct quality audit and to increase enterprise economic security.

Keywords: internal control; profit tax; questionnaire; general plan; checking programme; working paper; economic security.

References

1. Makarenko, A.P., Melikhova, T. O. and Beskosta, H. M. (2016), Audyt [Audit], ZDIA, Zaporizhzhya, Ukraine.
2. Makarenko, A.P. Melikhova, T.O. and Beskosta, H.M. (2015), Orhanizatsiya i metodyka audyt [Organization and method of audit], ZDIA, Zaporizhzhya, Ukraine.
3. Melikhova, T.O. and Manojlo, T.V. (2013), “Develop a program audit of cash transactions to improve the efficiency of enterprise activity”, Rehional'na biznes-ekonomika ta upravlinnia, vol. 2, pp. 97–106.
4. Melikhova, T.O. and Novos'olova, K.O. (2012), “Improvements documentary providing audit settlements with accountable accountable persons for the purpose of quality inspection”, Problemy i perspektyvy rozvytku bankivs'koi systemy Ukrainy. vol. 36, pp. 108–116.
5. Melikhova, T.O. and Burkova, O. (2012), “Develop a program effectiveness audit of the use of fixed assets in the enterprise”, Ekonomichnyj analiz, vol. 11, no. 4, pp. 257–264.
6. Melikhova T.O. (2018), Ekonomichna bezpeka pidpryyemstva: formyrovanye, kontrolʹ, efektyvnistʹ [Economical bezpeka p_dpriєmstva: formavannya, control, effektivn_st], Kherson, Ukraine.
7. Melikhova T.O. and Havrylenko F.O. (2018) “Accompanied documenting of the region of rozrakhunkiv with purchases that the deputies of the merit of information about the security”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid,, vol. 2, pp. 24-32.
8. Melikhova, T.O. and Nikolayenko, N.S. (2017), ”Development of an inventory audit program to increase financial security of the enterprise”, Ekonomika ta derzhava, vol. 1, pp. 51- 55.
9. Melikhova, T.O. and Novosolova, K.O. (2012) ”Improvement of Documentary Provision of Audit of Payments with Accountable Persons for Quality Inspection”, Problemy i perspektyvy rozvytku bankivskoyi systemy Ukrayiny, vol. 36, pp. 108-116.
10. Makarenko, A. P., Panchenko, O. M., Taratuta, L. V. and Melikhova, T.O. (2011), Teoriya i praktyka dokumentuvannya v obliku i audyti , [The theory and practice of documenting in accounting and audit], ZDIA, Zaporizhzhya, Ukraine.
11. Makarenko,A.P. and Melikhova, T.O. (2016) “Theoretical and methodological foundations and practical approaches to improving the audit of leasing operations”, Ekonomichnyy visnyk Zaporizkoyi derzhavnoyi inzhenernoyi akademiyi, vol. 6, pp. 164 – 171.
12. Melikhova, T.O. and Bykova, M.M. (2017) “Development of a profit tax audit program to increase the financial safety of the enterprise”, Ahrosvit, vol. 1-2, pp. 19-25.
13. Melikhova, T.O. and Boyko, M.YU. (2017) “Development of a program for the audit of value added tax to increase the financial safety of the enterprise”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 1, pp. 34 – 39.
14. Melikhova, T.O. and Zub, O.S. (2016) “Development of Environmental Tax Audit Program for Increasing Financial Safety of an Enterprise”, Efektyvna ekonomika, http://www.economy.nayka.com.ua/?n=12&y=2016, vol.12.
15. Podmeshalska, YU.V. (2012) “Udoskonalennya otsinky yakosti vnutrishnʹoho kontrolyu na pidpryyemstvi”, Ekonomichnyy visnyk ZDIA : zbirnyk naukovykh pratsʹ, vol. 2, pp.106-114.
16. Salyha, S.YA. and Melikhova, T.O. (2011) “Audit of Taxes of Business Entities” KPU. Zaporizhzhya, Ukraine.
17. Melikhova, T.O. and Vysochyna, V.V. (2018) “Development of a program for auditing production costs to improve the financial safety of the enterprise”, Ekonomika ta derzhava, vol. 1, pp. 69-75.
18. Melikhova, T.O. and Fedorov, I.O. (2018) “Internal control of inventory for timely detection of threats in the system of financial security management of the enterprise”, Ahrosvit, vol. 2, pp. 63-70.
19. Melikhova, T.O. and Troyan, O.V. (2017) “Analysis of the impact of the tax burden on the level of tax security of the enterprise”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 20, pp. 33-37.
20. Makarenko, A.P. and Akhmyedova, D.V. (2018) “Improving the audit of short-term receivables”, Ahrosvit, vol. 2, pp. 45-51.
21. Makarenko, A.P. and Kutova, M.V. (2018) “Audit of income from sales of products as an effective increase in the efficiency of the enterprise”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 2, pp. 18-23.
22. Makarenko, A.P. and Ramazanova, S.A. (2018) “Improvement of production costs at industrial enterprises”, Ekonomika ta derzhava, vol. 1, pp. 20-26.
23. Chakalova, N.S. (2018) “Working documents for the internal control of debits on the industrial enterprises”, Ahrosvit, vol. 22, pp. 81-90.
24. Podmeshalska, Y.V. (2011), “Assessment of accounting quality in the audit”, Visnyk Dnipropetrovs'koho universytetu. Seriia «Ekonomika», vol. 5(4), pp. 265–270.

№ 12 2018

Дата публікації: 2018-12-28

Кількість переглядів: 255

Відомості про авторів

Т. О. Меліхова

к. е. н., доцент, завідувач кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту,Запорізької державної інженерної академії

T. Melikhova

Head of the Department of Accounting, Analysis, Taxation and Audit, Cand. Sci. (Econ.), associate professor of Zaporizhzhia State Engineering Academy


Л. А. Федорова

магістр ОА-17-1мз, Запорізької державної інженерної академії

L. Fedorova

Group of studing the theory of taxation - 17 of Zaporizhzhia State Engineering Academy

Як цитувати статтю

Меліхова Т. О., Федорова Л. А. Удосконалення методики внутрішнього контролю податку на прибуток для підвищення економічної безпеки підприємства. Ефективна економіка. 2018. № 12. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6798 (дата звернення: 25.06.2019). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.12.121

Melikhova, T. and Fedorova, L. (2018), “Improvement of profit tax internal control method for rising enterprise economic security”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 12, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6798 (Accessed 25 Jun 2019). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.12.121

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.