EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ФАКТОРИ КООПЕРАЦІЇ ЯК ПЕРЕДУМОВА ПІДВИЩЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ РЕГІОНУ
Т. В. Щербина, О. С. Пономаренко

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.12.122

УДК: 332.1:338.1

Т. В. Щербина, О. С. Пономаренко

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ФАКТОРИ КООПЕРАЦІЇ ЯК ПЕРЕДУМОВА ПІДВИЩЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ РЕГІОНУ

Анотація

В рамках данного дослідження розглянуто сутність та структуру фінансової безпеки регіону та її місце в загальній системі фінансової безпеки держави; розкрито необхідність розроблення та застосування інноваційних підходів для забезпечення фінансової безпеки територій через активізацію підприємницьких ініціатив, зокрема через кооперацію. Дослідження мало на меті з’ясувати, які соціально-економічні фактори впливають на мотивацію населення до кооперації. Для її реалізації було опитано 120 респондентів в селищах трьох районів Сумської області та здійснено аналіз отриманих анкет із застосуванням статистичних методів обробки даних для виявлення факторів, що впливають на прихильність жителів до кооперації. До групи обраних для оцінки чинників входили наступні: соціально направлена діяльність кооперативів, створення додаткових робочих місць, рівень освіченості та поінформованості населення, можливість отримати додатковий прибуток. Статистично значущими для визначення ступеню прихильності до кооперації виявилися рівень освіти, розуміння важливості кооперації для розвитку селища. З’ясовано причини низької ефективності діяльності кооперативів.

Ключові слова: фінансова безпека; соціально-економічний розвиток; кооперація; регіональний розвиток; сталий розвиток територіальних громад; децентралізація.

Література

1. Виклюк М. І. Структура фінансової безпеки регіону та характеристика її складових. Ефективна економіка. 2012. №10. URL: http://www.economy.nayka.com.ua
2. Матвійчук В.І., Нешко Р.М. Фінансова безпека регіону як складовий елемент фінансової безпеки держави. Фінанси, облік, банки. 2017. №1 (22). С. 125-134.
3. Бурлуцький С.В., Бурлуцька С.В. Економічна та фінансова безпека регіонів в умовах децентралізації. Вісник східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. 2015. №6 (223). С. 16-21.
4. Манжула Є. В. Кооперація як фактор економічного та соціального розвитку. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 18: Економіка і право. 2015. № 28. С. 37-42.
5. Варналій З.C. Пріоритети та засоби розвитку сільських територій в контексті державної політики збалансування соціально-економічної безпеки держави. Економічний дискурс. Міжнародний науковий журнал. 2017. №3. С. 40-46.
6. Методичні рекомендації щодо розрахунку рівня економічної безпеки України. Затверджена Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 29.10.2013 № 1277. 2013. URL: http://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0060665-07.
7. Закон України про кооперацію від 10.07.2003. Відомості Верховної Ради України. 2004. N 5. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1087-15.
8. Щербина Т.В., Погорілий Д.В. Розвиток кооперації у сільському господарстві як фактор розвитку експортного потенціалу української економіки. Проблеми та перспективи розвитку підприємництва: Матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 30 листопада 2018 року). − Х.: ХНАДУ. − 2018. − 496 с.

T. V. Shcherbyna, O. S. Ponomarenko

SOCIO-ECONOMIC FACTORS OF COOPERATION AS A PRECONDITION OF INCREASING THE FINANCIAL SECURITY OF THE REGION

Summary

The essence and structure of financial security of the region and its place in the general system of financial security of the state are considered. The role of local self-government authorities in providing financial security and sustainable development of regions is outlined. The necessity of development and application of innovative approaches for the financial security of the territories is revealed through activation of business initiatives, in particular through cooperation.
Among the reasons that impede the effective development of this area, it can be distinguished: a small number of existing state support programs; a large number of obstacles to obtaining real funds from existing programs; low level of public trust and unwillingness to cooperate others. In this article, the last group of factors of negative influence deserves special attention, so far as the level of public trust and the desire to join the cooperative are formed under the influence of public opinion, which can be influenced with a properly built system of information dissemination.
The research was intended to find out the socio-economic factors that affected the motivation of the population to cooperate. 120 respondents were interviewed in the villages of three districts of the Sumy region. A correlation analysis was used to identify the factors that influence the commitment of residents to co-operation. The following factors were chosen: social activities of cooperatives, creation of additional workplaces, level of education and awareness of the population, the possibility of obtaining additional income. The level of education and understanding of the importance of cooperation for the development of the settlement were statistically significant for determining the degree of commitment to co-operation. The reasons of low efficiency of cooperatives activity are found out. But the existing dependencies do not have a crucial influence. In order to stimulate the development of cooperation, it is necessary to solve the problem in a comprehensive way, including the development of accessible state support programs and the improvement of the procedural aspects of existing ones.

Keywords: financial security; social and economic development; cooperation; regional development; sustainable development of territorial communities; decentralization.

References

1. Vykliuk., M. I. (2012), “The structure of financial security of the region and the characteristics of its components”, Efektyvna ekonomika, vol. 10., available at: http://www.economy.nayka.com.ua
2. Matvijchuk, V.I. and Neshko, R.M. (2017), “Financial security of the region as an integral part of the financial security of the state”, Finansy, oblik, banky, vol. 1 (22), pp. 125-134.
3. Burluts'kyj, S.V. and Burluts'ka, S.V. (2015), “Economic and financial security of regions in conditions of decentralization”, Visnyk skhidnoukrains'koho natsional'noho universytetu imeni Volodymyra Dalia, vol. (223), pp. 16-21.
4. Manzhula, Ye. V. (2015), “Co-operation as a factor in economic and social development”, 5. Varnalij, Z.C. (2017), “Priorities and means of development of rural areas in the context of the state policy of balancing socio-economic security of the state”, Ekonomichnyj dyskurs. Mizhnarodnyj naukovyj zhurnal, vol. 3., pp. 40-46.
6. Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine (2013), Methodical recommendations for calculating the level of economic security of Ukraine, available at: http://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0060665-07 (Accessed 29 August 2013).
7. Information from the Verkhovna Rada of Ukraine (2004), The Law of Ukraine on Co-operation of 10.07.2003, available at: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1087-15 (Accessed 16 December 2018).
8. Shcherbyna T.V., Pogorilyj D.V. “Development of cooperation in agriculture as a factor in the development of the export potential of the Ukrainian economy”, Materialy XII Mizhnarodnoii conferentsii [Conference proceedings of the XII International Conference ], Problemy ta perspectyvy rozvytku pidpryiemnytstva [Problems and prospects of entrepreneurship development], KhNAU, Kharkiv, Ukraine, pp. 165-168.

№ 12 2018

Дата публікації: 2018-12-28

Кількість переглядів: 3545

Відомості про авторів

Т. В. Щербина

к. е. н., доцент кафедри міжнародних економічних відносин,ННІ БТ «УАБС» Сумський державний університет

T. V. Shcherbyna

PhD, assistant professor of the International Economics Departmentof the Sumy State University, Sumy


О. С. Пономаренко

аспірант кафедри міжнародних економічних відносин,ННІ БТ «УАБС» Сумський державний університет

O. S. Ponomarenko

PhD student of the International Economics Departmentof the Sumy State University, Sumy

Як цитувати статтю

Щербина Т. В., Пономаренко О. С. Соціально-економічні фактори кооперації як передумова підвищення фінансової безпеки регіону. Ефективна економіка. 2018. № 12. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6799 (дата звернення: 11.08.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.12.122

Shcherbyna, T. V. and Ponomarenko, O. S. (2018), “Socio-economic factors of cooperation as a precondition of increasing the financial security of the region”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 12, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6799 (Accessed 11 Aug 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.12.122

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.