EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ АУДИТУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ПТАХІВНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА
К. М. Тростянська, Т. В. Попова

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.12.123

УДК: 657.6:631.11

К. М. Тростянська, Т. В. Попова

МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ АУДИТУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ПТАХІВНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

У статті зазначена важливість якісного виконання аудиторської перевірки для підтвердження об’єктивності відображення фінансового результату сільськогосподарських підприємств, зокрема, підприємств птахівничого напрямку, та для визначення потенціалу сільськогосподарського виробництва.
Розглянуті фактори, які найбільше впливають на фінансовий результат сільськогосподарських підприємств. Досліджено особливості формування фінансових результатів підприємств птахівничого напрямку, здійснено аналіз впливу на фінансові результати застосування П(С)БО 30 “Біологічні активи”. Визначені етапи проведення аудиту фінансових результатів птахівничого підприємства та перелік аналітичних процедур відповідно до кожного етапу. На підставі аналізу статистичних даних визначено орієнтовний склад виробничої собівартості продукції українських птахівничих підприємств. Виділені матеріальні витрати, як основа формування виробничої собівартості продукції птахівничого напрямку. Запропоновано форму робочого документа аудитора «Інформація щодо виходу поголів’я молодняку» для зіставлення інформації у первинних документах обліку. Визначено послідовність перевірки відповідності Звіту про фінансові результати даним бухгалтерського обліку. Авторами запропоновано враховувати закордонний досвід впровадження аудиту добробуту птахів, як фактору, який здатний вплинути на фінансовий результат птахівничого підприємства. На підставі аналізу публікацій вітчизняних і зарубіжних авторів визначено основні фактори впливу на фінансовий результат птахівничого підприємства, які необхідно дослідити аудитору. Факторами збільшення витрат птахівничого підприємства визначено реалізацію енергетичних ризиків, ризику захворювання працівників, зловживання птахівників. Наголошено на необхідності дотримання стандартів обліку, правильності відображення фінансового результату, підтвердження доходів і витрат первинними документами. Запропоновано перелік питань, які потребують розгляду під час аудиту факторів впливу на фінансовий результат птахівничого підприємства.

Ключові слова: фінансовий результат; аудит; птахівництво; аудит добробуту птахів; облік; первісне визнання.

Література

1. Кравчук О. Експорт сировини як національна ідея та наповнення бюджету [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://commons.com.ua/uk/opadatkuvannya-silskogo-gospodarstva-vikliki-i-mozhlivosti/
2. Офіційний сайт державної служби статистики України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/
3. Бралатан В. П. Методологія аудиту сільськогосподарських підприємств [Електронний ресурс] / В. П. Бралатан, В. О. Білохатнюк // Збірник наукових праць ВНАУ. – 2012. – Режим доступу до ресурсу: http://econjournal.vsau.org/files/pdfa/863.pdf.
4. Розіт Т. В., Слюніна Т. Л. Особливості аудиту фінансових результатів сільськогосподарських підприємств [Електронний ресурс] / Т. В. Розіт, Т. Л. Слюніна // Вісник НТУ «ХПІ». – 2015. – № 53(1162) – с.58 – 60. – Режим доступу: http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/20246/1/vestnik_KhPI_2015_53_Rozit_Osoblyvosti.pdf
5. Мазур В. П. Суттєвість і аудиторський ризик при здійсненні аудиту фінансових результатів від сільськогосподарської діяльності / В. П. Мазур // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Сер. : Економічні науки. – 2014. – № 1. – С. 25–34. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vzhdtu_econ_2014_1_6
6. Головне управління статистики у Дніпропетровській області. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.dneprstat.gov.ua/
7. J. E. Marion; Welfare Auditing and Certification for Broiler Chickens, The Journal of Applied Poultry Research, Volume 13, Issue 1, 1 March 2004, Pages 140–142, [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://doi.org/10.1093/japr/13.1.140
8. Виноградова М. О. Аудит [текст] : навч. посіб. / М. О. Виноградова,
Л. І. Жидєєва – К. : «Центр учбової літератури», 2014. – 654 с.
9. Temple Grandin, Ph.D; Poultry Slaughter Plant and Farm Audit: Critical Control Points for Bird Welfare (Updated July 2009). [https://www.grandin.com/poultry.audit.html ]– переглянуто 11.11.2018
10. Kimberly L. Jensen, Roland K. Roberts, Burton C. English; Poultry Farmers' Willingness to Participate in Energy Audits. December 2012 // Volume 50 // Number 6 // Research In Brief // 6RIB9 [https://www.joe.org/joe/2012december/rb9.php ] – переглянуто 11.11.2018
11. Poultry Farm Risk Assessment; Published by the Health and Safety Executive, UK Government (07/13) [https://nimonikapp.com/public_templates/21209-poultry-farm-risk-assessment] – переглянуто 11.11.2018

K. M. Trostianska, T. V. Popova

METHODOLOGICAL ASPECTS OF AUDIT OF FINANCIAL RESULTS OF POULTRY ENTERPRISE

Summary

The article highlights the importance of qualitative performance of the audit to confirm the impartiality of the financial results of agricultural enterprises, in particular poultry industry enterprises, and to determine the potential of agricultural production.
The authors consider the factors that most affect the financial result of agricultural enterprises. The peculiarities of the financial results of poultry industry enterprises were investigated, an analysis of the impact on the financial results of the application of National Accounting Standard 30 "Biological Assets" was made. The stages of the audit of the financial results of the poultry enterprise and the list of analytical procedures according to each stage are determined. Based on the analysis of statistical data, the estimated composition of the production cost price of Ukrainian poultry enterprises is determined. The material costs are allocated as the basis for the formation of the production cost of poultry production. The form of the working document of the auditor "Information on the yield of young birds" is proposed for the comparison of information in the primary accounting documents. The sequence of checking the compliance of the Report on the financial results of the accounting data has been determined. The authors suggest taking into account the foreign experience of implementing the audit of the welfare of birds as a factor that can affect the financial result of the poultry industry. On the basis of the analysis of publications by domestic and foreign authors, the main factors influencing the financial result of the poultry industry, which should be investigated by the auditor are determined. Factors increasing the costs of a poultry enterprise are defined by the implementation of energy risks, the risk of disease workers, the abuse of poultry. It is emphasized on the necessity of observance of accounting standards, correctness of display of financial results, confirmation of income and expenses by primary documents. The list of issues that need to be considered during the audit of the factors influencing the financial result of the poultry enterprise is proposed.

Keywords: financial result; audit; poultry; audit of the welfare of birds; accounting; the initial recognition.

References

1. Kravchuk, O. (2017), “Export of raw materials as a national idea and budget filling”, [Online], vailable at: https://commons.com.ua/uk/opadatkuvannya-silskogo-gospodarstva-vikliki-i-mozhlivosti/ (Accessed 01 October 2018).
2. Official site of the State Statistics Service of Ukraine (2018), [Online], vailable at: http://www.ukrstat.gov.ua (Accessed 10 October 2018).
3. Bralatan, V. P. and Bilokhatnyuk, V. O. (2012), “Methodology of Audit of Agricultural Enterprises”, Proceedings of VNAU, [Online], vailable at:: http://econjournal.vsau.org/files/pdfa/863.pdf, (Accessed 19 October 2018).
4. Rozit, T. V. and Slyunina, T. L. (2015), “Features of Audit of Financial Results of Agricultural Enterprises”, Bulletin of the National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute", vol. 53 (1162), pp. 58–60, available at: http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/20246/1/vestnik_KhPI_2015_53_Rozit_Osoblyvosti.pdf (Accessed 19 October 2018)
5. Mazur, V. P. (2014), “Significance and audit risk in carrying out the audit of financial results from agricultural activity”, Bulletin of Zhytomyr State Technological University, Series : Economics, vol. 1, pp. 25–34, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vzhdtu_econ_2014_1_6 (Accessed 09 October 2018)
6. The Main Department of Statistics in Dnipropetrovsk Region (2018), [Online], available at: http://www.dneprstat.gov.ua/
7. Marion, J. E. (2004), “Welfare Auditing and Certification for Broiler Chickens”, The Journal of Applied Poultry Research, Volume 13, no. 1, pp. 140–142, available at: https://doi.org/10.1093/japr/13.1.140 (Accessed 11 November 2018)
8. Vinogradova, M. O. and Zhideyeva, L. I. (2014), Audit [Audit], Tsentr uchbovoyi literatury, Kyiv, Ukraine.
9. Grandin, T. (2009), “Poultry Slaughter Plant and Farm Audit: Critical Control Points for Bird Welfare”, available at: https://www.grandin.com/poultry.audit.html (Accessed 11 November 2018)
10. Jensen, L. K. Roland, R. K. and Burton, E. C. (2012), “Poultry Farmers' Willingness to Participate in Energy Audits”, Research In Brief, available at: https://www.joe.org/joe/2012december/rb9.php (Accessed 11 November 2018)
11. UK Government (2016), “Poultry Farm Risk Assessment”, available at: https://nimonikapp.com/public_templates/21209-poultry-farm-risk-assessment (Accessed 11 November 2018)

№ 12 2018

Дата публікації: 2018-12-28

Кількість переглядів: 4009

Відомості про авторів

К. М. Тростянська

к. е. н., доцент кафедри статистики, обліку та економічної інформатики, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

K. M. Trostianska

PhD, Associate Professor of the Department of Statistics, Accounting and Economic Informatics, Oles Gonchar Dnipro National University


Т. В. Попова

магістр, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

T. V. Popova

magister, Oles Gonchar Dnipro National University

Як цитувати статтю

Тростянська К. М., Попова Т. В. Методичні аспекти аудиту фінансових результатів птахівничого підприємства. Ефективна економіка. 2018. № 12. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6800 (дата звернення: 11.08.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.12.123

Trostianska, K. M. and Popova, T. V. (2018), “Methodological aspects of audit of financial results of poultry enterprise”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 12, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6800 (Accessed 11 Aug 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.12.123

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.