EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДЖЕРЕЛА ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО РОЗВИТКУ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ
А. Ю. Кузьменко, Л. А. Свистун

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.12.204

УДК: 336.647/.648

А. Ю. Кузьменко, Л. А. Свистун

ДЖЕРЕЛА ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО РОЗВИТКУ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ

Анотація

На основі узагальнення теоретичних підходів фінансового забезпечення інвестиційного розвитку підприємств малого бізнесу в контексті наукових підходів визначено його сутність та роль для економіки держави та конкретного підприємства; розкрито основні форми та особливості фінансування в сучасних умовах, сформоване сутнісне розуміння поняття фінансового забезпечення та інвестиційного розвитку, охарактеризовано основні традиційні джерела фінансування інвестиційного розвитку малих підприємств; запропоновано альтернативні джерела фінансування, що можуть бути використані підприємствами малого бізнесу в Україні.
У теоретичному аспекті трактування «Інвестиційний розвиток» розглядають як поступовий етап розвитку підприємства, забезпечення якого може здійснюватися шляхом інвестування, за допомогою реалізації інвестиційних проектів, що сприяють підвищенню ефективності роботи підприємства й швидкому досягненню поставлених цілей. Фінансове забезпечення інвестиційного розвитку малих підприємств визначають як процес послідовних дій, спрямованих на досягнення певного результату, що може виконуватися підприємницькими структурами, органами державної влади та фінансовими інститутами щодо забезпечення фінансовими ресурсами суб’єктів підприємств малого бізнесу для досягнення їх стратегічних цілей, підвищення фінансово-економічних і соціально-виробничих ефектів розвитку.
Дослідження довели, що структура джерел формування фінансових ресурсів малих підприємств головним чином відрізняється залежно від цілей їх діяльності, на започаткування, поточної діяльності чи розвитку підприємства. Складовими фінансового забезпечення можуть виступати як власні (внутрішні), так і позикові (зовнішні) джерела. Підбір джерел фінансування реалізації інвестиційного проекту є одним з найголовніших його етапів. Якщо невірно сформувати та підібрати обсяги й джерела фінансування, інвестиційний проект може бути невдалим. Інвестування сприяє зростанню обсягів прибутку підприємства в прогнозному періоді та забезпечує реалізацію відповідних цілей його діяльності.

Ключові слова: малий бізнес; мале підприємство; інвестиційний розвиток; джерела фінансового забезпечення інвестицій; самофінансування; краудфандинг; P2P-кредитування; бізнес-ангели.

Література

1. Закон України Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні від 1.07.2018 № 996 – XIV // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14
2. Закон України «Про інвестиційну діяльність» // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1560-12
3. Державна служба статистики України. // Офіційний сайт. / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua
4. Майорова Т. В. Проектне фінансування: підручник / Т. В. Майорова, О. О. Ляхова та ін. – Київ: КНЕУ, 2017. – 434 с.
5. Німецько-український фонд. // Офіційний сайт. / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://guf.gov.ua/uk/principi-roboti
6. Оксенюк К. І. Фінансове забезпечення розвитку малого підприємництва в Україні / К. І. Оксенюк. – 2017. – Випуск № 7 (47). – С. 440 – 443.
7. Рубанова П. М. Альтернативне онлайн-фінансування для малого підприємництва: крос-країновий аналіз / П. М. Рубанова. – 2017. – Випуск № 5. – С. 89 – 95.
8. Країна успішного бізнесу (КУБ). // Офіційний сайт. / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://kub.pb.ua/faq
9. Кузьменко А. Ю. Джерела фінансування розвитку малих підприємств / А. Ю. Кузьменко. – Матеріали VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 08 Листопада 2018 р. – Полтава: ПолтНТУ, 2018. – 187 с.
10. Онлайн платформа p2p-кредитування // Офіційний сайт. / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://finhub.ua/
11. Перша платформа P2P-кредитування в Україні / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://news.finance.ua/ua/news/-/420417/v-ukrayini-zyavylasya-persha-platforma-p2p-kredytuvannya

A. Yu. Kuzmenko, L. A. Svistun

SOURCES OF FINANCIAL SUPPLY OF INVESTMENT DEVELOPMENT OF SMALL ENTERPRISES IN UKRAINE

Summary

On the basis of generalization of theoretical approaches to financial support of investment development of small business enterprises in the context of scientific approaches, its essence and role for the state and specific enterprise economy are determined; the main forms and features of financing in the modern conditions are revealed, the essential understanding of the concept of financial support and investment development is formed, the main traditional sources of financing of investment development of small enterprises are characterized; offered alternative sources of financing that can be used by small business enterprises in Ukraine.
In the theoretical aspect, the interpretation of “Investment Development” is regarded as a gradual stage in the development of an enterprise, which can be ensured through investment, through the implementation of investment projects that contribute to improving the efficiency of the enterprise and the rapid achievement of the goals. The financial support of the investment development of small enterprises is defined as a process of successive actions aimed at achieving a certain result that can be fulfilled by business structures, state authorities and financial institutions in order to provide financial resources of the subjects of small businesses in order to achieve their strategic goals, increase financial and economic and socio-industrial effects of development.
Research has shown that the structure of the sources of financial resources for small enterprises varies greatly depending on the purpose of their activity, on the start-up, ongoing activity or development of the enterprise. Components of financial support may be both own (internal) and borrowed (external) sources. The selection of funding sources for the implementation of an investment project is one of its most important stages. If an incorrect formation and selection of volumes and sources of financing, the investment project may not be successful. Investing contributes to the growth of profits of the enterprise in the forecast period and ensures the realization of the corresponding goals of its activity.

Keywords: small business; small enterprise; investment development; sources of financial provision of investment; self-financing; crowdfunding; P2P-lending; business angels.

References

1. The Verkhovna Rada of Ukraine (2018), The Law of Ukraine “Pro bukhhalterskyi oblik ta finansovu zvitnist”, available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14 (Accessed 07 October 2018).
2. The Verkhovna Rada of Ukraine (1991) “About investment”, available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1560-12 (Accessed 07 October 2018).
3. Official site of the State Statistics Service of Ukraine, available at: http://www.ukrstat.gov.ua (Accessed 20 November 2018).
4. Maiorova T. V. (2017) “Proektne finansuvannia” [project financing], Kyiv, Ukraine.
5. Official site of German-Ukrainian Fund, available at: http://guf.gov.ua/uk/principi-roboti (Accessed 23 November 2018).
6. Okseniuk K. I. (2017) “Finansove zabezpechennia rozvytku maloho pidpryiemnytstva v Ukraini” , no. 7, pp. 440 – 443.
7. Rubanova P. M. (2017) “Alternatyvne onlain-finansuvannia dlia maloho pidpryiemnytstva: kros-krainovyi analiz”, no. 5, pp. 89 – 95.
8. Official site of Kraina uspishnoho biznesu (KUB), available at: https://kub.pb.ua/faq (Accessed 01 December 2018).
9. Kuzmenko A. Yu. (2018) “Sources of financing for the development of small enterprises” Zbirka dopovidej na Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii [Materials of the All-Ukrainian Scientific and Practical Conference], National Technical University, Poltava pp. 158 – 161.
10. Official site of Onlain platforma p2p-kredytuvannia, available at: https://finhub.ua (Accessed 01 December 2018).
11. The first platform P2P-lending in Ukraine (2018), available at: https://news.finance.ua/ua/news/-/420417/v-ukrayini-zyavylasya-persha-platforma-p2p-kredytuvannya (Accessed 01 December 2018).

№ 12 2018

Дата публікації: 2018-12-28

Кількість переглядів: 4211

Відомості про авторів

А. Ю. Кузьменко

магістрант, Полтавський національний технічний університетімені Юрія Кондратюка, м. Полтава

A. Yu. Kuzmenko

Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, Poltava


Л. А. Свистун

к. е. н., доцент кафедри фінансів і банківської справи Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

L. A. Svistun

Candidate of economic sciences, associate professor of department finance and banking, Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, Poltava

Як цитувати статтю

Кузьменко А. Ю., Свистун Л. А. Джерела фінансового забезпечення інвестиційного розвитку малих підприємств в Україні. Ефективна економіка. 2018. № 12. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6801 (дата звернення: 12.08.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.12.204

Kuzmenko, A. Yu. and Svistun, L. A. (2018), “Sources of financial supply of investment development of small enterprises in Ukraine”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 12, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6801 (Accessed 12 Aug 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.12.204

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.