EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВПЛИВ ФІСКАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ НА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАБІЛЬНОСТІ ВАЛЮТНОГО РИНКУ УКРАЇНИ
О. Р. Козакевич

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.12.206

УДК: 336.22

О. Р. Козакевич

ВПЛИВ ФІСКАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ НА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАБІЛЬНОСТІ ВАЛЮТНОГО РИНКУ УКРАЇНИ

Анотація

На сучасному етапі всі уряди розвинутих країнах світу використовують фіскальні інструменти для макроекономічного регулювання. Різниця полягає лише у ступені їх застосування у порівнянні з іншими знаряддями економічної політики. Важливою складовою державного макроекономічного регулювання виступає фіскальна політика, яка впливає на курс національної валюти безпосередньо через митне регулювання, а також чинить відповідний вплив на платіжний баланс країни, та опосередковано, через податки, впливає на активність суб’єктів господарської діяльності в країні.
У статті окреслено ключові проблеми, що виникають у ході проведення фіскальної та монетарної політики в Україні. Встановлено, що рівень та наслідки впливу фіскальної політики на забезпечення стабільності валютного ринку України проявляються через функціональний зв'язок між цими двома категоріями, а також через їх взаємодію. Представлено перелік рекомендацій щодо покращення умов функціонування та стабілізації валютного ринку України. Перспективи подальших досліджень полягають у вивченні ролі фіскальної політики в контексті забезпечення стабілізації валютного ринку України. Мета наукової статті полягає у розкритті особливостей впливу фіскальної політики на забезпечення стабільності валютного ринку України. За результатами огляду та опрацювання досліджень вітчизняних експертів з’ясовано, що фіскальна політика, через систему інструментів, чинить значний вплив на стабільність валютного ринку України. Розглянуто особливості проведення фіскальної та монетарної політики, а також представлено взаємозв’язок через складову державного боргу.

Ключові слова: фіскальна політика; монетарна політика; валютний ринок; валюта; державний борг; фіскальне домінування; інфляційне таргетування.

Література

1. Богацька Н.М. Регулювання валютного ринку Національним банком України / Н. М. Богацька // Електронне наукове фахове видання “Ефективна економіка”. – 2018. – № 3. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6164.
2. Химич І. Валютний ринок України: оцінка тенденцій зміни та основні антикризові заходи політики стабілізації / Ірина Химич, Наталія Юрик, Ірина Котовська // Соціально-економічні проблеми і держава. – 2018. – Вип. 1 (18). – С. 149–165. – URL: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2018/18higzps.pdf.
3. Макаренко Ю. П. Лібералізація валютного ринку і мінімізація його ризиків / Ю. П. Макаренко // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. – 2014. – № 2 (26). – С. 116–123. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vbumb_2014_2_26.
4. Олейніков Ю. Детермінанти збалансованості валютного ринку України / Юрій Олейніков, Людмила Сєрова // Вісник КНТЕУ. – 2018. – № 2 (118). – С. 67–79. – URL: https://visnik.knteu.kiev.ua/files/2018/02/7.pdf.
5. Голова ради НБУ назвав умови стабілізації валютного ринку до кінця року / Економічна правда (офіційний сайт; 18.10.2018). – URL: https://www.epravda.com.ua/news/2018/10/18/641724/
6. Вдовиченко А. Взаємодія фіскальної та монетарної політики в Україні: від домінування до координації / Артем Вдовиченко, Сергій Ніколайчук // Економіка, VoxUkraine (офіційний сайт; 30.05.2018). – URL: https://voxukraine.org/uk/vzayemodiya-fiskalnoyi-ta-monetarnoyi-politiki-v-ukrayini-vid-dominuvannya-do-koordinatsiyi/
7. Вдовиченко А. Як фіскальна політика впливає на ВВП та інфляцію в Україні? / Артем Вдовиченко // Visnyk of the National Bank of Ukraine. – 2018. – № 244. – С. 26–45. – URL: https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=77863573.
8. Промова Голови НБУ Якова Смолія на відкритті Щорічної дослідницької конференції Національного банку України та Національного банку Польщі “Взаємодія фіскальної та монетарної політики” / офіційне інтернет-представництво Національного банку України (офіційний сайт; 31.05.2018). – URL: https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=70717049&cat_id=72996.
9. Шпек Р. Фіскальне домінування у монетарній політиці України / Роман Шпек, Олексій Блінов // Політика монетарного розширення на підтримку зростання і розвитку. – 2016. – С. 107–115. – URL: https://old.razumkov.org.ua/ukr/upload/1475222735_file.pdf.
10. Груй А. Застосування валютних інтервенцій як додаткового інструменту за режиму інфляційного таргетування: приклад України / Антон Груй, Володимир Лепушинський // Вісник Національного банку України. – 2016. – № 238. – С. 41–59. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnbu_2016_238_5.

O. Kozakevych

EFFECT OF FISCAL POLICY ON ENSURING CURRENCY MARKET STABILITY IN UKRAINE

Summary

Efficient implementation of macroeconomic policy in Ukraine is impossible without mutual agreement of the objectives of fiscal and monetary policies. In the context of this issue, national currency stability is the main precondition for macroeconomic stability and a key perspective for the national economy development. Problematics of ensuring the stabilization of currency market of Ukraine is not sufficiently developed and requires a more substantial research taking into consideration the views of the national experts regarding the interaction of fiscal and monetary policies and their effect on stabilization of currency market of Ukraine.
The objective of the scientific article consists in highlighting the peculiarities of the effect of fiscal policy on ensuring currency market stability of Ukraine. According to the results of review and processing of the national expert’s studies, it was ascertained that fiscal policy substantially effects the stability of currency market of Ukraine through the system of instruments. Peculiarities of implementation of fiscal and monetary policies are considered and their interaction through a constituent part of the state debt is provided. Key problems arising in the course of implementation of fiscal and monetary policies in Ukraine are highlighted. It is established that the level and consequences of effect of fiscal and monetary policies on ensuring the stability of currency market of Ukraine are shown through the functional connection between these two categories as well as through their interaction.
The list of recommendations concerning the improvement of the conditions of functioning and stabilization of currency market of Ukraine is provided. Perspectives for further research consist in the study of the role of fiscal policy in the context of ensuring the stabilization of currency market of Ukraine.

Keywords: fiscal policy; monetary policy; currency market; currency; state debt; fiscal domination; inflation targeting.

References

1. Bohatska, N.M. (2018), “Regulation of the exchange market by the National bank of Ukraine”, Efektyvna ekonomika, vol. 3, [Online], available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6164.
2. Khymych, I. Yuryk, N and Kotovska, I (2018), “Foreign Exchange Market in Ukraine: An Assessment of Trends in Change and Major Anti-crisis Measures of the Stabilization Policy”, Sotsialno-ekonomichni problemy i derzhava, vol. 1 (18), pp. 149–165, [Online], available at: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2018/18higzps.pdf.
3. Makarenko, Yu. P. (2014), “Liberalization of the currency market and minimization of its risks”, Visnyk Berdianskoho universytetu menedzhmentu i biznesu, vol. 2 (26), pp. 116–123, [Online], available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vbumb_2014_2_26.
4. Oleinikov, Yu. And Sierova L. (2018), “Determinants of the equilibrium of the foreign exchange market of Ukraine”, Visnyk KNTEU, vol. 2 (118), pp. 67–79, [Online], available at: https://visnik.knteu.kiev.ua/files/2018/02/7.pdf.
5. Ekonomichna pravda (2018),”NBU Council Chairman named conditions for stabilization of the foreign exchange market by the end of the year”, [Online], available at: https://www.epravda.com.ua/news/2018/10/18/641724/
6. Vdovychenko, A. and Nikolaichuk, S (2018) “Interaction of fiscal and monetary policy in Ukraine: from domination to coordination”,VoxUkraine, [Online], available at: https://voxukraine.org/uk/vzayemodiya-fiskalnoyi-ta-monetarnoyi-politiki-v-ukrayini-vid-dominuvannya-do-koordinatsiyi/
7. Vdovychenko, A. (2018), “How does fiscal policy affect GDP and inflation in Ukraine?”, Visnyk of the National Bank of Ukraine, vol. 244, pp. 26–45, [Online], available at: https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=77863573.
8. NBU Speaker Yakiv Smoliy at the opening of the Annual Research Conference of the National Bank of Ukraine and the National Bank of Poland "Interaction of fiscal and monetary policy, [Online], available at: https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=70717049&cat_id=72996.
9. Shpek, R. and Blinov, O. (2016), “Fiscal dominance in monetary policy of Ukraine”, Polityka monetarnoho rozshyrennia na pidtrymku zrostannia i rozvytku, pp. 107–115, [Online], available at: https://old.razumkov.org.ua/ukr/upload/1475222735_file.pdf.
10. Hrui, A. and Lepushynskyi, L. (2016), “The use of currency interventions as an additional tool for the inflation targeting regime: an example of Ukraine”, Visnyk Natsionalnoho banku Ukrainy, vol. 238, pp. 41–59, [Online], available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnbu_2016_238_5.

№ 12 2018

Дата публікації: 2018-12-28

Кількість переглядів: 4023

Відомості про авторів

О. Р. Козакевич

аспірантка, Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів

O. Kozakevych

Post-graduate student of Lviv Ivan Franko National University

Як цитувати статтю

Козакевич О. Р. Вплив фіскальної політики на забезпечення стабільності валютного ринку України. Ефективна економіка. 2018. № 12. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6803 (дата звернення: 11.08.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.12.206

Kozakevych, O. (2018), “Effect of fiscal policy on ensuring currency market stability in Ukraine”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 12, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6803 (Accessed 11 Aug 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.12.206

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.