EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВІДОБРАЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ЕКОЛОГІЧНУ ЯКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ У ЗВІТНОСТІ
Н. П. Сироїд

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.12.208

УДК: 657

Н. П. Сироїд

ВІДОБРАЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ЕКОЛОГІЧНУ ЯКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ У ЗВІТНОСТІ

Анотація

У статті проаналізовано існуючі види фінансової та нефінансової звітності підприємств. Інформація про екологічні показники та їх зміну в процесі діяльності підприємств, впровадження природоохоронних заходів міститься у трьох формах фінансової звітності – Баланс, Звіт про фінансові результати та Примітки до річної фінансової звітності. Проте, існуючі на сьогодні форми фінансової звітності не можуть задовольнити потреби сучасних користувачів фінансово-екологічної інформації. Основним і вагомим недоліком форм фінансової звітності є відсутність окремих розділів, статей щодо екологічних показників діяльності підприємств. Інформація про виробництво та реалізацію екологічно якісної продукції, витрати на екологічну якість входять лише до складу інших показників фінансової звітності або взагалі не розриті у фінансовій звітності.Вирішення проблем відсутності екологічних показників у обов’язкових формах звітності можливе шляхом запровадження практики нефінансового звітування та розробки методики складання її екологічної частини. Так як підприємства не мають достовірної інформації щодо операцій з обліку екологічної якості, то пропонуємо за результатами звітного періоду формувати Звіт про екологічну якість продукції.Інформація представлена в даному звіті може бути використана з метою формування Звіту зі сталого розвитку та забезпечить відображення правдивої та важливої для стейкхолдерів інформації.

Ключові слова: екологічна якість; фінансова та нефінансова звітність; облік.

Література

1. Брундтланд Г. Наше спільне майбутнє: Міжнародна комісія з навколишнього середовища і розвитку / Г. Брундтланд. – Оксфорд: Оксфорд Юніверсіті Пресс, 1987 – 512 с.
2. Бутинець Ф.Ф. Міжнародний облік чи його гармонізація та стандартизація / Ф.Ф. Бутинець // Вісник ЖДТУ. – 2003. – № 2 (24). – С. 3-11.
3. Бухгалтерский учет в сельськом хозяйстве: [учебник] /А.П. Михалкевич [и др.]; под ред. А.П. Михалкевича. – [4-е изд.,с изм.]. – Минск: БГЭУ, 2006. – 688 с
4. Дикий А.П. Соціальне звітування суб'єктів господарювання як інструмент забезпечення сталого розвитку / А.П. Дикий, Д.О. Грицишен // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. Міжнародний збірник наукових праць. – 2011. – № 1 (13). – С. 132-141.
5. Дочинець О.М. Реформування бухгалтерського обліку в Україні в світлі глобальної гармонізації обліку / О.М. Дочинець // Розвиток науки про бухгалтерський облік. Збірник тез та текстів виступів на науковій міжнародній конференції. Частина IV. – Житомир: ЖІТІ, 2000. – С. 61-66
6. Коробко О.М. Бухгалтерська фінансова звітність: методологія складання і практика використання: автореф. дис. ... канд. екон. наук: [спец.] 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / О.М. Коробко: Київ 2003. - 23с
7. Кутер М.И. Теория бухгалтерского учета: [учебник]. – 2-е идз., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 640 с
8. О чем молчат нефинансовые отчеты[Електронный ресурс]//Дело. ‒ Режым доступа: https://delo.ua
9. Петрук О.М. Гармонізація національних систем бухгалтерського обліку:монографія/ О.М. Петрук. – Житомир: ЖДТУ, 2005. – 420 с
10. Терехова В.А. Международные и национальные стандарты учета и финансовой отчетности / В.А. Терехова. – СПб.: Питер, 2003. – 272 с

N. P. Syroid

DISCLOSURE OF INFORMATION ON ECOLOGICAL QUALITY OF PRODUCTS IN THE REPORTING

Summary

The article analyzes the existing types of financial and non-financial reporting of enterprises.Information on environmental indicators and their changes in the process of enterprise activity, implementation of environmental protection measures is contained in three forms of financial reporting - Balance Sheet, Statement of financial results and Notes to annual financial statements.However, the current forms of financial reporting can not meet the needs of modern users of financial and environmental information. The main and significant disadvantage of the forms of financial reporting is the absence of separate sections, items on environmental performance of enterprises. Information on the production and sale of environmentally sound products, quality environmental costs are only included in other indicators of financial statements or are not reflected in the financial statementsat all.Thus, as of today, in Ukraine there are no generally accepted forms of source documents and reporting in which the environmental quality of products can be reflected, namely, the costs of increasing the ecological quality of products, this raises the difficulty of presenting a summary of such information as part of the Sustainable Development Report.
Solving the issues of the absence of environmental indicators in compulsory reporting forms is possible by introducing non-financial reporting practices and developing methods for compiling its environmental part.Since enterprises do not have reliable information on accounting for environmental quality, we suggest to formulate an Environmental Quality Reportbased on the results of the reporting period. The information presented in this report can be used to create a Sustainable Development Report and provide a reflection of the true and important information for stakeholders. According to the results of the study, we can conclude that, in particular, the formation of information for a non-financial report in the accounting system can increase its reliability, needs methodological substantiation and organizational support.

Keywords: ecological quality; financial and non-financial reporting; accounting.

References

1. Brundtland, H. (1987), Nashe spilne maybutnye: Mizhnarodna komisiya z navkolyshnoho seredovyshcha i rozvytku [Our Common Future: International Commission on Environment and Development], Oksford Yuniversiti Press, Oksford, UK.
2. Butynets', F.F. (2003), “International accounting or its harmonization and standardization”, Visnyk ZhDTU, vol. 2 (24), pp. 3–11.
3. Mykhalkevych, A.P. (2006), Bukhhalterskyj uchet v sel's'kom khoziajstve [Accounting in agriculture], 4nd ed, Mynsk, Bilorussia.
4. Dykyj, A.P. and Hrytsyshen, D.O. (2011), “Social reporting of business entities as a tool for sustainable development”, Problemy teorii ta metodolohii bukhhalters'koho obliku, kontroliu i analizu. Mizhnarodnyj zbirnyk naukovykh prats, vol. 1 (13), pp. 132–141.
5. Dochynets', O.M. (2000), “Accounting reform in Ukraine in the light of global accounting harmonization”, Rozvytok nauky pro bukhhalters'kyj oblik. Zbirnyk tez ta tekstiv vystupiv na naukovij mizhnarodnij konferentsii, vol. 4, pp. 61–66.
6. Korobko, O.M. (2003), “Accounting financial reporting: methodology of compilation and practice of use”, Ph.D. Thesis, Economy, Kyiv, Ukraine.
7. Kuter, M.I. (2003), Teoriya bukhgalterskogo ucheta [Accounting Theory], Finance and Statistics, Moscow, Russia.
8. Vorobei, V. (2010), “What are non-financial reports silent on?”, available at: https://delo.ua (Accessed 10 Dec 2018).
9. Petruk, O.M. (2005), Harmonizatsiia natsional'nykh system bukhhalters'koho obliku [Harmonization of national accounting systems], ZhDTU, Zhytomyr, Ukraine.
10. Terekhova, V.A. (2003), Mezhdunarodnyye i natsional'nyye standarty ucheta i finansovoy otchetnosti [International and national standards of accounting and financial reporting], Peter, St.Petersburg, Russia.

№ 12 2018

Дата публікації: 2018-12-28

Кількість переглядів: 3652

Відомості про авторів

Н. П. Сироїд

аспірант, Житомирський державний технологічний університет

N. P. Syroid

postgraduate, Zhytomyr State Technological University

Як цитувати статтю

Сироїд Н. П. Відображення інформації про екологічну якість продукції у звітності. Ефективна економіка. 2018. № 12. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6805 (дата звернення: 12.08.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.12.208

Syroid, N. P. (2018), “Disclosure of information on ecological quality of products in the reporting”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 12, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6805 (Accessed 12 Aug 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.12.208

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.