EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОРГАНІЗАЦІЯ БЕЗПЕКОЗАБЕЗПЕЧУВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В РЕГІОНАЛЬНОМУ УПРАВЛІННІ
О. Г. Гутиря

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.12.210

УДК: 353.2

О. Г. Гутиря

ОРГАНІЗАЦІЯ БЕЗПЕКОЗАБЕЗПЕЧУВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В РЕГІОНАЛЬНОМУ УПРАВЛІННІ

Анотація

У статті розглянуто шляхи удосконалення організації безпекозабезпечувальної діяльності в Полтавській області. Висвітлено особливості регіонального управління в Україні. Встановлено, що регіональне управління забезпечує безпекозабезпечувальну діяльність в регіоні, і воно представлено обласною державною адміністрацією. Розкрито важливість здійснення безпекозабезпечувальної діяльності в регіональному управління. Визначено, що стан економічної безпеки регіону залежить від того на якому рівні здійснюється безпекозабезпечувальна діяльність. Розкрито основні поняття, які характеризують безпекозабезпечувальну діяльність в регіоні. Виявлено місце обласних адміністрацій в системі управління економічної безпеки України. Проаналізовано чисельності працівників в облдержадміністрації. Розкрито особливості діяльності Полтавської обласної державної адміністрації. Висвітлено, якими нормативно-правовими актами керується Полтавська обласна державна адміністрація, а також питання, які вона вирішує в результаті своєї діяльності. Подано організаційну структуру Полтавської обласної державної адміністрації. Визначено, що в організаційній структурі Полтавської обласної державної адміністрації немає відповідного структурного підрозділу, який би забезпечував безпекозабезпечувальну діяльність. На основі проаналізованих повноважень керівництва та підпорядкованим ним структурним підрозділам було виявлено, які елементи безпекозабезпечувальної діяльності входять в їх обов’язки. Для забезпечення кращої організації облдержадміністрації з приводу забезпечення безпекозабезпечувальної діяльності в регіоні було запропоновані відповідні заходи. За результатами проведеного дослідження зроблено висновок, що Полтавська обласна державна адміністрація частково здійснює безпекозабезпечувальну діяльність в регіоні і запропоновані заходи, дозволять їй виконувати свої обов’язки на належному рівні. Також, Полтавська облдержадміністрація врахувавши запропоновані пропозиції зможе покращити стан економічної безпеки Полтавської області.

Ключові слова: регіональне управління; безпекозабезпечувальна діяльність; економічна безпека; організаційна структура; організація безпекозабезпечувальної діяльності.

Література

1. Про місцеві державні адміністрації: Закон України (в редакції Закону № 2581-VIII від 04.11.2018) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/586-14
2. Державне управління на регіональному рівні [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://helpiks.org/5-562.html
3. Коротич О. Б. Державне управління регіональним розвитком країни: теоретико-методологічні засади / О. Б. Коротич. // Державне будівництво. - 2010. - № 1. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/DeBu_2010_1_4.
4. Криленко В.І. Економічна безпека регіону як складова забезпечення національної економічної безпеки / В.І. Криленко // Ефективна економіка. – 2013. - №2. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1779
5. Матвійчук І. О. Інституціоналізація управління економічною безпекою держави / І. О. Матвійчук // Вісник Академії митної служби України. Сер. : Економіка. - 2012. - № 2. - С. 131-141. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vamsue_2012_2_21.
6. Полтавська обласна державна адміністрація [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.adm-pl.gov.ua
7. Поняття та принци діяльності обласної державної адміністрації. Повноваження обласної адміністрації [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ru.osvita.ua/vnz/reports/law/9673/
8. Регіональне управління : підручник / за заг. ред. Ю. В. Ковбасюка, В. М. Вакуленка, М. К. Орлатого. – К. : НАДУ, 2014. – 512 с.

O. G. Hutyria

IMPROVING THE ORGANIZATION OF SECURITY-PROVIDING ACTIVITIES IN REGION ADMINISTRATION

Summary

The article considers ways to improve the organization of security-providing activities in the Poltava region. The peculiarities of regional governance in Ukraine are highlighted. It was established that the regional administration provides security-providing activities in the region, and it is represented by the regional state administration. The importance of security-providing activities in the regional administration is revealed. It is determined that the state of economic security of the region depends on the level at which security-providing activity is carried out. The basic concepts which characterize the security-providing activity in the region are revealed. The place of regional administrations in the system of economic security management of Ukraine was revealed. Analyzed number of employees in the state administration. The features of activity of Poltava regional state administration are revealed. It is highlighted, what regulatory acts are guided by the Poltava regional state administration, as well as the issues that it solves as a result of its activities. The organizational structure of Poltava regional state administration is submitted. It is determined that in the organizational structure of Poltava regional state administration there is no corresponding structural unit that would provide security-providing activities. On the basis of the analyzed powers of the management and its subordinate structural units, it was discovered which elements of security-providing activities are in their responsibilities. In order to ensure a better organization of the regional state administration appropriate measures were proposed regarding the provision of security-providing activities in the region. According to the results of the research, it was concluded that the Poltava regional state administration partially carries out security-providing activities in the region and the proposed measures will allow it to perform its duties at an appropriate level. Also, the Poltava regional state administration, taking into account the proposals, will be able to improve the state of economic security of the Poltava region.

Keywords: egional administration; security-providing activities; economic security; the organizational structure; organization of security-providing activities.

References

1. The Verkhovna Rada of Ukraine (2018), The Law of Ukraine “About local state administrations”, available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/586-14 (Accessed 27 November 2018).
2. Public administration at the regional level, available at: https://helpiks.org/5-562.html
3. Korotych, O. B. (2010), “ State management of regional development of the country: theoretical and methodological principles ”, Derzhavne budivnytstvo, [Online], vol. 1, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/DeBu_2010_1_4 (Accessed 26 Nov 2018).
4. Krylenko, V.I. (2013), “ Economic security of the region as a component of national economic security”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 2, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1779
5. Matviychuk, I.O. (2012), “Institutionalization of the management of the economic security of the state”, Visnyk Akademii mytnoi sluzhby Ukrainy. Ser. : Ekonomika, vol. 2, pp. 131–141.
6. Poltava Regional State Administration, available at: https://www.adm-pl.gov.ua
7. The concept and principles of the regional state administration. Authority of the regional administration, available at: http://ru.osvita.ua/vnz/reports/law/9673/
8. Kovbasyuk, Yu.V. Vakulenko, V.M. Orlaty M.K. (2014), Rehional'ne upravlinnia [Regional administration], The National Academy for Public Administration under the President of Ukraine, Kyiv, Ukraine.

№ 12 2018

Дата публікації: 2018-12-28

Кількість переглядів: 207

Відомості про авторів

О. Г. Гутиря

магістрант, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

O. G. Hutyria

graduate student, Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University

Як цитувати статтю

Гутиря О. Г. Організація безпекозабезпечувальної діяльності в регіональному управлінні. Ефективна економіка. 2018. № 12. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6807 (дата звернення: 25.06.2019). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.12.210

Hutyria, O. G. (2018), “Improving the organization of security-providing activities in region administration”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 12, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6807 (Accessed 25 Jun 2019). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.12.210

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.