EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ
Е. Є. Радченко

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.12.212

УДК: 338.486:658.62

Е. Є. Радченко

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ

Анотація

У статті розглянуто актуальні питання розвитку туристичної сфери регіону. Визначено поняття «туристичний продукт регіону» та «туристична пропозиція регіону». Досліджено питання формування та розвитку туристичного потенціалу регіону та визначено поняття «туристичний потенціал регіону». З’ясовано, що конкурентоспроможність туристичного продукту визначається відповідністю його характеристик вимогам туристичного ринку, а також є фактором його успіху на ньому. Наведено складові туристичного потенціалу регіону та визначено, що потенційні туристичні продукти може бути виявлено за допомогою аналізу існуючих туристичних ресурсів.
Визначено, що до ресурсних складових туристичного потенціалу регіону відносяться: природньо-кліматичні ресурси, історико-архітектурні ресурси, соціально-культурні ресурси, економічні ресурси, інфраструктурні ресурси, інституційні ресурси, подієві ресурси та маркетингові ресурси.
Вперше запропоноване визначення «туристичний клімат», що є індикатором створення сприятливого середовища для розвитку туризму у регіоні. За результатами дослідження встановлено, що окремий туристичний продукт регіону складається із декількох туристичних ресурсів і чим їх більше, тим вище його конкурентоспроможність. Визначено та класифіковано чинники, що впливають на туристичний клімат, запропоновано об’єднати їх дві групи: мікрочинники та макрочинники. З’ясовано, що створення сприятливого туристичного клімату регіону впливає на розвиток його туристичного потенціалу.

Ключові слова: туризм; туристичний продукт регіону; туристична пропозиція регіону; туристичні ресурси; туристичний клімат.

Література

1. Указ Президента України від 12 січня 2015 року № 5/2015 «Стратегія сталого розвитку «Україна – 2020» – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5/2015.
2. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 березня 2017 р. № 168-р «Про схвалення Стратегії розвитку туризму та курортів на період до 2026 року № 168-р [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua/control/ru/cardnpd?docid=249826501
3. В`їзний туризм /Авторський колектив: Коваль П.Ф., Алєшугіна Н.О., Андрєєва Г.П., Зеленська О.О., Григор’єва Т.В., Пархоменко О.Г., Дудко В.Б., Михайловський М.О., Бондар С.І. Навчальний посібник: Ніжин, Видавництво Лук’яненко В.В., 2010. – 304 с.
4. Закон України «Про туризм» від 15.09.1995 р. №324/95-ВР – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/324/95-вр.
5. Характеристика туристичного продукту як специфічного об'єкту ціноутворення /
Н. О. Сагалакова // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 17. – С. 27–33. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipd_2015_17_7.
6. Продукт туристичної території / В. К. Кіптенко // Географія та туризм. – 2010. – Вип. 9. – С. 119–124. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gt_2010_9_24.
7. Кіптенко В.К. Менеджмент туризму: підручник / В.К. Кіптенко. – К.: Знання, 2010. –502 с.
8. Гринькевич О. С. Удосконалення оцінки конкурентоспроможності туристичного продукту регіону / О. С. Гринькевич, М. М. Біль // Регіональна економіка. – 2009. – №4(54). – С. 40-46.
9. Кулєшова Г. О. Туристсько-рекреаційні ресурси світу: методичні вказівки для самостійної роботи студентів, що навчаються за спеціальністю «Економічна та соціальна географія». – Харків, 2012. – 60 с.
10. Туристичні ресурси світу : [навч. посіб.] / Ігор Смаль. – Ніжин : Видавництво Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя, 2010. – 336 с.
11. Сутність та значення екологічно-туристичних ресурсів у контексті розвитку екологічного туризму в Україні / А. А. Теребух, М. Ю. Хім'як // Вісн. Нац. ун-ту «Львів. Політехніка». – 2012. – № 727. – С. 449–454.
12. Анотація «Проекту організації території регіонального ландшафтного парку «Сеймський», охорони, відтворення та рекреаційного використання його природних комплексів та об’єктів» [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://sorada.gov.ua/content/20180226-rpl/anotacia-rpl.pdf.

Elina Radchenko

THEORETICAL BASES FOR FORMATION AND DEVELOPMENT OF REGION TOURISM POTENTIAL

Summary

The article deals with topical issues of tourism development in the region. The concept of "tourist product of the region" and "tourist offer of the region" are defined. The question of formation and development of region's tourist potential is researched in the article the "Region's tourist potential" concept is defined.
It was found out that the tourist product’s competitiveness is determined by the correspondence of its characteristics to the tourist market requirements and it is also a factor in its success on it. Region's tourist potential components are presented and revealed that potential tourist products can be detected by analyzing existing tourist resources.
It is determined that the resource components of the region’s tourist potential include: natural and climatic resources, historical and architectural resources, socio-cultural resources, economic resources, infrastructure resources, institutional resources, event resources and marketing resources.
The definition of "tourist climate" is firstly proposed. This is the creation indicator of a favorable environment for tourism development in the region. According to the results of the research, it is established that a separate region's tourist product consists of several tourist resources and the more they are, the higher its competitiveness. The factors affecting the tourist climate are identified and classified, it is proposed to combine them in two groups: micro-criminals and macro-criminals. The micro-factors include available resources, socio-economic development of the territory, the development of related tourism industries, regional initiatives (local government, community and business environment), level of financial and human resources, information provision, region image, interaction of local authorities and business. It is proposed to include the state policy in the field of tourism, the political situation and geopolitical factors, the international situation, the socio-economic situation in the country, financial and economic factors, socio-cultural factors, scientific and technological progress, normative legal support, the country image to macro factors. It is explained that the creation of a favorable tourist climate in the region influences the development of its tourism potential.

Keywords: tourism; region's tourist product; region's tourist offer; tourist resources; tourist climate.

References

1. The President of Ukraine (2015), The Decree, "Strategy of sustainable development" Ukraine-2020", available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5/2015 (Accessed 10 Dec 2018).
2. The Cabinet of Ministers of Ukraine (2017), The Order "On Approval of the Strategy for the Development of Tourism and Resorts for the Period till 2026", available at: http://www.kmu.gov.ua/control/ru/cardnpd?docid=249826501 (Accessed 10 Dec 2018).
3. Koval, P.F. Aleshugina, N.O. Andreeva, G.P. Zelenska, O. Grigoriev, T.V. Parkhomenko, O.G. Dudko, V. B. Mikhailovsky, M.O. and Bondar, S.I. (2010), V`iznyi turyzm [Entrance tourism], Publishing House Lukyanenko V.V., Nizhyn, Ukraine.
4. The Verkhovna Rada of Ukraine (2018) The Law of Ukraine "On Tourism", available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/324/95-вр (Accessed 10 Dec 2018).
5. Sagalakova, N.O. (2015), “Characteristics of a tourist product as a specific object of pricing, Investments: practice and experience”, Investytsii: praktyka ta dosvid, [Online], vol. 17, pp. 27–33, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipd_2015_17_7 (Accessed 10 Dec 2018).
6. Kiptenko, V.K. (2010), “Product of tourist territory”, Heohrafiia ta turyzm, [Online], vol. 9, pp 119–124, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gt_2010_9_24 (Accessed 10 Dec 2018).
7. Kiptenko, V.K. (2010), Menedzhment turyzmu [Tourism Management], Knowledge, Kyiv, Ukraine.
8. Grinkevich, O. S. and Pain, M. M. (2009), “Improving Assessment of the Competitiveness of the Tourism Product of the Region”, Rehionalna ekonomika, [Online], vol. 4 (54), pp. 40–46.
9. Kuleshova, G.O. (2012), Turystsko-rekreatsiini resursy svitu: metodychni vkazivky dlia samostiinoi roboty studentiv, shcho navchaiutsia za spetsialnistiu "Ekonomichna ta sotsialna heohrafiia" [Tourism and recreation resources of the world: methodical instructions for independent work of students studying in the specialty "Economic and Social Geography"], Kharkiv, Ukraine.
10. Smal, I. (2010) Turystychni resursy svitu [Tourist resources of the world], Vydavnytstvo Nizhyns'koho derzhavnoho universytetu imeni Mykoly Hoholia, Nizhyn, Ukraine.
11. Terebukh, A.A. and Khimyak, M. Yu. (2012), “The essence and importance of ecological tourism resources in the context of the development of ecological tourism in Ukraine”, Visn. Nats. un-tu «Lviv. Politekhnika», vol. 727, pp. 449–454.
12. Sumy Regional Council (2018), Annotation "The project of organization of the territory of the regional landscape park "Seymsky", protection, reproduction and recreational use of its natural complexes and objects" available at: https://sorada.gov.ua/content/20180226-rpl/anotacia-rpl.pdf (Accessed 10 Dec 2018).

№ 12 2018

Дата публікації: 2018-12-28

Кількість переглядів: 4851

Відомості про авторів

Е. Є. Радченко

аспірант кафедри міжнародних економічних відносин Навчально-наукового інституту бізнес-технологій «УАБС» Сумського державного університету

Elina Radchenko

Postgraduate student, International Economics Relations Department, Education and Research Institute for Business Technologies «UAB», Sumy State University

Як цитувати статтю

Радченко Е. Є. Теоретичні основи формування та розвитку туристичного потенціалу регіону. Ефективна економіка. 2018. № 12. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6809 (дата звернення: 12.08.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.12.212

Radchenko, Elina (2018), “Theoretical bases for formation and development of region tourism potential”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 12, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6809 (Accessed 12 Aug 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.12.212

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.