EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПОДОЛАННЯ СТРАТЕГІЧНОЇ РОЗБАЛАНСОВАНОСТІ ЛІСОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ
Г. Ю. Кучерова

УДК: 502.2-630*91

Г. Ю. Кучерова

ПОДОЛАННЯ СТРАТЕГІЧНОЇ РОЗБАЛАНСОВАНОСТІ ЛІСОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ

Анотація

У статті проведено ретроспективний аналіз етапів поступового подолання стратегічної розбалансованості лісопромислового комплексу України. Доведено, нормативного документу, що визначав би основні стратегічні напрями забезпечення функціонування та розвитку лісопромислового комплексу України, спрямованого на реалізацію соціо-еколого-економічної ролі лісів, не було затверджено. Фінансування необхідних заходів забезпечення лісопромислового комплексу України здійснювалося в рамках довгострокових та середньострокових програмних документів: Концепція реформування та розвитку лісового господарства, Державна програма «Ліси України» на 2002-2015 роки, Державна цільова програма «Ліси України» на 2010-2015 роки. За результатами встановлено організаційну неефективність Державного комітету лісового господарства України у 2002-2006 роках та нераціональність використання бюджетних коштів, внаслідок недостатнього бюджетного фінансування, заходи програми 2010-2015 рр. не забезпечили розширеного відтворення лісу, по окремим регіонам виконання програми становило всього 9%, 1% та 1 % , 22,0 млн. грн. використано з порушенням законодавства, неефективно, недоцільно та не за цільовим призначенням. Подальше реформування стратегічного забезпечення лісопромислового комплексу передбачалося шляхом реалізації оновленої Концепції реформування лісового та мисливського господарства 2015 року, яка так і не була затверджена, впровадження в дію Указу Президента України «Про додаткові заходи щодо розвитку лісового господарства, раціонального природокористування та збереження об'єктів природно-заповідного фонду», і довгоочікуваної Стратегії сталого розвитку та інституційного реформування лісового та мисливського господарства України на період до 2022 року. Зміст документів націлено на усунення недоліків попередніх їх варіантів, подолання наслідків деструктивного державного регулювання та попередження ризиків настання несприятливих ситуацій у лісопромисловому комплексі України як на рівні державного регулювання, управління та контролю, так і в межах господарської діяльності. Документом передбачено зміни законодавства у напряму збільшення джерел фінансування. Доведено, що подолання стратегічного розбалансування лісопромислового комплексу України можливе лише за умов 100% виконання положень діючих стратегічних документів, цільового та ефективного використання виділених бюджетних коштів та чіткої відповідальності за порушення законодавства.

Н. Kucherova

OVERCOMING THE STRATEGIC UNBALANCE OF THE TIMBER INDUSTRY COMPLEX OF UKRAINE

Summary

The article provides a retrospective analysis of the phases of the gradual overcoming of the strategic balance of the forestry complex of Ukraine. It has been proved that the normative document defining the main strategic directions of ensuring the functioning and development of the timber industry of Ukraine, aimed at the implementation of the socio-ecological and economic role of forests, was not approved. The financing of the necessary measures to ensure the forest industry of Ukraine was carried out within the framework of long-term and medium-term program documents: the Concept of Forestry Reform and Development, the State Program "Forests of Ukraine" for 2002-2015, the State Target Program "Forests of Ukraine" for 2010-2015. As a result, the organizational inefficiency of the State Forestry Committee of Ukraine in 2002-2006 and the inappropriateness of the use of budgetary funds were identified due to insufficient budget financing, program activities for 2010-2015. did not provide for extended reproduction of the forest, according to individual regions, the implementation of the program amounted to only 9%, 1% and 1%, 22.0 mln. used in violation of the law, inefficiently, inappropriately and not in the intended purpose. Further reform of the strategic provision of the forestry complex was assumed through the implementation of the updated Conception of reforming the forestry and hunting economy of 2015, which has not been approved, the introduction of the Decree of the President of Ukraine "On additional measures for forestry development, rational nature management and conservation of objects of the nature reserve fund »And the long-awaited Strategy for Sustainable Development and Institutional Reform of the Forest and Hunting Economy of Ukraine for the period up to 2022. The content of the documents is aimed at eliminating the disadvantages of their previous variants, overcoming the consequences of destructive state regulation and preventing the risks of adversarial situations in the forestry complex of Ukraine both at the level of state regulation, management and control, and within the framework of economic activity. The document provides for changes in legislation to increase funding sources. It is proved that overcoming the strategic imbalance of the timber industry in Ukraine is possible only if 100% of the implementation of the provisions of the current strategic documents, the targeted and effective use of the allocated budget funds and clear responsibility for the violation of the law.

№ 3 2018

Кількість переглядів: 3149

Відомості про авторів

Г. Ю. Кучерова

д. е. н., доцент, кафедра економіки Класичного приватного університету, м. Запоріжжя

Н. Kucherova

Doctor of Economics, Associate Professor, Department of EconomicsClassic private university, Zaporozhye

Як цитувати статтю

Кучерова Г. Ю. Подолання стратегічної розбалансованості лісопромислового комплексу України. Ефективна економіка. 2018. № 3. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6810 (дата звернення: 29.05.2022).

Kucherova, Н. (2018), “Overcoming the strategic unbalance of the timber industry complex of Ukraine”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 3, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6810 (Accessed 29 May 2022).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.