EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ПІДХОДІВ ДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА ВИНОРОБНОЇ ГАЛУЗІ
О. М. Воронкова, О. О. Качур

УДК: (336.6+65.012.8): 663.2 (477)

О. М. Воронкова, О. О. Качур

КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ПІДХОДІВ ДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА ВИНОРОБНОЇ ГАЛУЗІ

Анотація

Статтю присвячено визначенню концептуальних положень забезпечення фінансової безпеки суб’єктів підприємництва виноробної галузі. Побудова системи забезпечення фінансової безпеки суб’єктів підприємництва виноробної галузі ґрунтується на положеннях теорій економічного росту, сталого розвитку, управління фінансовим ризиком, соціальних теоріях. Встановлені принципи стійкого розвитку вимагають додержання комплексності aбo системності, пріоритету заходів попередження (превентивність), безперервності, законності, плановості, економності, координації, компетентності, поєднання гласності тa конфіденційності, надійності, адаптивності, інтегрованості, цілеспрямованості, динамічності, варіативності підходів, оптимальності процесу забезпечення фінансової безпеки. Методологію забезпечення фінансової безпеки пропоновано базувати на наступних наукових підходах: системний, комплексний, функціональний, динамічний, процесний, нормативний, кількісний, адміністративний, поведінковий, ситуаційний, підприємницький, стратегічний, творчій. Окреслено засади методичного підходу до комплексної оцінки фінансової безпеки суб’єкта підприємництва виноробної галузі, який дозволяє визначити відхилення індикаторів фінансової безпеки з погляду на загальногалузеві причини або на специфічні проблеми у фінансовій діяльності окремого суб’єкта підприємництва, що дозволятиме виявляти «вузькі місця» в управлінні фінансовою безпекою за показниками та їх групами та в розрізі періодів. Наведена сукупність теоретико-методологічних та методичних засад сприятимуть підвищенню якості управління фінансовою безпекою підприємством, визначення важелів, методів та інструментів для оптимізації використання фінансових ресурсів з метою нівелювання впливу ризиків внутрішнього і зовнішнього середовища.

O. M. Voronkova, O. O. Kachur

CONCEPTUALIZATION OF APPROACHES TO ENSURING FINANCIAL SECURITY OF ENTREPRENEURS OF THE WINE INDUSTRY

Summary

The article is devoted to the definition of the conceptual provisions of ensuring the financial safety of entrepreneurs in the wine industry. The construction of a financial security system for businesses in the winemaking industry is based on the provisions of the theories of economic growth, sustainable development, financial risk management, and social theories. The established principles of sustainable development require the observance of the complexity of either systemicity, priority of prevention (prevention), continuity, legality, planning, economy, coordination, competence, combination of publicity and confidentiality, reliability, adaptability, integrity, purposefulness, dynamism, variation of approaches, optimality of the provision of security financial security. The methodology of providing financial security is proposed based on the following scientific approaches: systemic, complex, functional, dynamic, process, normative, quantitative, administrative, behavioral, situational, entrepreneurial, strategic, creative. The principles of the methodical approach to the comprehensive assessment of the financial security of the entrepreneur of the wine industry, which allows to determine the deviation of financial safety indicators from the point of view of general-sector reasons or specific problems in the financial activity of a separate business entity that will allow to identify bottlenecks in management, is outlined. financial security by indicators and their groups and in terms of periods. The given set of theoretical-methodological and methodical foundations will contribute to improving the quality of financial security management of the enterprise, identifying leverage, methods and tools for optimizing the use of financial resources in order to minimize the impact of the risks of the internal and external environment.

№ 3 2018

Кількість переглядів: 3154

Відомості про авторів

О. М. Воронкова

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та економічної безпеки Донбаської державної машинобудівної академії, м. Краматорськ

O. M. Voronkova

Doctor of Economics, professor, professor of the Department of Accounting, Taxation and Economic Security of the Donbas State Engineering Academy, Kramatorsk


О. О. Качур

аспірант Донбаської державної машинобудівної академії, м. Краматорськ

O. O. Kachur

Postgraduate Student of the Donbas State Engineering Academy, Kramatorsk

Як цитувати статтю

Воронкова О. М., Качур О. О. Концептуалізація підходів до забезпечення фінансової безпеки суб’єктів підприємництва виноробної галузі. Ефективна економіка. 2018. № 3. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6814 (дата звернення: 20.05.2022).

Voronkova, O. M. and Kachur, O. O. (2018), “Conceptualization of approaches to ensuring financial security of entrepreneurs of the wine industry”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 3, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6814 (Accessed 20 May 2022).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.