EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ У СФЕРІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Т. В. Березянко, Є. А. Новікова

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.1.1

УДК: 332.146.2

Т. В. Березянко, Є. А. Новікова

СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ У СФЕРІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Анотація

У статті досліджено сучасний стан розвитку ринку вентиляційного обладнання в Україні. Розглянуто структуру ринку та тенденції його розвитку. Визначено провідних вітчизняних виробників вентиляційного обладнання. Проведено аналіз експортної діяльності ПрАТ «Вентиляційні системи», а також аналіз експорту українських товарів за країнами світу. Встановлена позитивна тенденція експорту вентиляційного обладнання в країни з сухим кліматом. Визначено потенційно можливий ринок для розширення експортної діяльності ПрАТ «Вентиляційні системи». Проведено структурний аналіз конкурентного оточення підприємства, за методикою М. Портера, виділивши п’ять сил, а саме бар’єри входу на ринок, фактори конкурентоспроможності, фактори, що обумовлюють силу постачальника, фактори, що обумовлюють силу споживача та фактори загрози взаємозамінних товарів. Обрано стратегічний напрямок розвитку підприємства в сфері зовнішньоекономічної діяльності.

Ключові слова: ринок вентиляційного обладнання; ПрАТ «Вентиляційні системи»; обсяги виробництва; експорт; стратегія; стратегічне управління; зовнішньоекономічна діяльність.

Література

1. Довгань Л.Є. Стратегічне управління : навч. посібн. / [Л.Є. Довгань, Ю.В. Каракай, Л.П. Артеменко]. – К. : Центр навч. літ-ри, 2012. – 440 с.
2. Мірко Н.В. Внутрішній товарний ринок : сучасний стан та тенденції розвитку // Формування ринкових відносин в Україні.- 2011.- № 8.- C.22-27.
3. Подольчак Н. Ю. Стратегічний менеджмент: навч. посіб. / Н. Ю. Подольчак. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. – 400 с.
4. Офіційний сайт Державного управління статистики України [Електронний ресурс].  Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/
5. Офіційний сайт ПрАТ «Вентиляційні системи» [Електронний ресурс].  Режим доступу: https://vents.ua/
6. Зозульов О.В. Стратегії ринкового позиціонування товару на споживчому ринку // Економіка України.- 2006.- № 10.- C.43-49.

Tamara Berezianko, Elizaveta Novikova

STRATEGIC MANAGEMENT OF THE ENTERPRISE IN THE FIELD OF FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY

Summary

In this article have been investigated the modern condition in the development of the market of ventilation equipment in Ukraine. The structure of the market and trends of its development are considered. The leading domestic manufacturers of ventilation equipment are determined. The main groups of goods sold on the market of ventilation equipment are: household, industrial, office fans, components for ventilation systems. The world tendencies of the market of ventilation equipment development are determined, it is analyzed that in the near future the customers will switch from the choice of ventilation systems on a price basis to a choice based on an analysis of the operation of such systems in the future, a rapid change in the choice of consumers towards energy-efficient systems. It is analyzed that PJSC "Ventilation systems", owns the largest modern production base in Europe and independently produces a full range of equipment for ventilation and air conditioning systems of any degree of complexity. Has been performed the analysis of export activity of PJSC "Ventilation systems", has been determined the strategic direction of development of the enterprise in the field of foreign economic activity, as well as analysis of export of Ukrainian goods by countries of the world, was carried out. The positive tendency of export of ventilation equipment in countries with dry climate is established. The main suppliers of ventilation equipment in Turkey and their market share are determined. Potentially possible market for expansion of export activity of PJSC "Ventilation systems" is determined. Structural analysis of the competitive environment of the enterprise, according to M. Porter's method, has been distinguished by five forces, namely barriers to entry, factors of competitiveness, factors determining the supplier's strength, factors that determine the consumer's power and factors of the threat of interchangeable goods. The strategic direction of development of the enterprise in the sphere of foreign economic activity is chosen. A strategy of geographical diversification is proposed, namely expansion of the boundaries of the presence and areas of the enterprise in order to obtain competitive advantages.

Keywords: ventilation equipment market; PJSC "Ventilation systems"; volumes of production; export; strategy; strategic management; foreign economic activity.

References

1. Dovgan, L.E. Karakai, Ye.V. and Artemenko, L. P. (2012), Stratehichne upravlinnia [Strategic management], Tsentr navchal'noi literatury, Kyiv, Ukraine.
2. Mirko, N.V. (2011), “Domestic commodity market: the current state and trends of development”, Formuvannia rynkovykh vidnosyn v Ukraini, vol. 8, pp. 22-27.
3. Podolchak, N.Ye. (2012), Stratehichne upravlinnia [Strategic management], Vydavnytstvo L'vivs'koi politekhniky, Lviv, Ukraine.
4. The official site of the State Statistics Department of Ukraine (2018), “Statistical information”, available at: http://www.ukrstat.gov.ua/ (Accessed 4 December 2018).
5. The official site of PJSC “Ventilation systems” (2018), “Information“, available at: https://vents.ua/ (Accessed 4 December 2018).
6. Zozulov, O.V. (2013), “Strategies of market positioning of goods on the consumer market”, Ekonomika Ukrainy, vol. 10, pp. 43-49.

№ 1 2019

Дата публікації: 2019-01-31

Кількість переглядів: 2929

Відомості про авторів

Т. В. Березянко

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки праці та менеджменту, Національний університет харчових технологій

Tamara Berezianko

Doctor of Economics, Professor, Professor of Economics Labor and Management Department, National University of Food Technologies


Є. А. Новікова

магістрант кафедри економіки праці та менеджменту,Національний університет харчових технологій

Elizaveta Novikova

Master's student of the Economics Labor and Management Department,National University of Food Technologies

Як цитувати статтю

Березянко Т. В., Новікова Є. А. Стратегічне управління підприємством у сфері зовнішньоекономічної діяльності. Ефективна економіка. 2019. № 1. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6816 (дата звернення: 19.04.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.1.1

Berezianko, Tamara and Novikova, Elizaveta (2019), “Strategic management of the enterprise in the field of foreign economic activity”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 1, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6816 (Accessed 19 Apr 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.1.1

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.