EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДІАГНОСТИКА ВПЛИВУ R&D СЕКТОРА ВИЩОЇ ОСВІТИ НА ІННОВАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ
Н. М. Краус, О. П. Голобородько, К. М. Краус

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.1.2

УДК: 338.28:(004.08+621.377.6)

Н. М. Краус, О. П. Голобородько, К. М. Краус

ДІАГНОСТИКА ВПЛИВУ R&D СЕКТОРА ВИЩОЇ ОСВІТИ НА ІННОВАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ

Анотація

У статті досліджено та узагальнено характерні особливі досліджень та розробок у секторі вищої освіти. Розкрито зміст діагностичного підходу. Встановлено, що глобальні параметри порядку інноваційного суспільства формуються й структуруються під впливом освітніх, інтелектуальних і професійних ресурсів, шляхом акумуляції професійного інтелекту. Засвідчено статистичними даними, що наука працює сьогодні в межах шостого технологічного укладу, а підприємства у кращому випадку у межах третього технологічного укладу з елементами четвертого та п’ятого технологічних укладів, що неуможливлює швидке практичне застосування досліджень, розробок та інновацій на виробництві.
Аргументовано, що при наявності потужного кадрового потенціалу учених, більшість університетів все ж мають недостатній обсяг фінансування наукових досліджень, що стримує доведення до якісного рівня впровадження результатів науково-технічної та інноваційної діяльності, а це в свою чергу вкотре доводить, що назріла потреба в розробці ефективної системи фінансування вищої освіти, спрямовану на забезпечення належної якості підготовки фахівців та фінансування наукових досліджень у вищій школі. Розкрито можливості, загрози та ризики з якими доводиться мати справу інноваційним підприємствам в Україні. Представлено варіанти “наповненості” ринку інновацій в результаті проведених R&D в секторі вищої освіти.
Зроблено висновок про те, що Уряду України варто взяти “на озброєння” існуючу в світі “прозору” багаторівневу структуру інститутів розвитку наукових досліджень, а саме: створення Національної агенції дослідницької діяльності; становлення та робота нових надсучасних проектів (Центри наукових досліджень і вищої освіти, Мережі поглиблених вузькоспеціалізованих досліджень, Центри інноваційних розробок); ефективне функціонування Департаментів досліджень та розвитку (R&D) на підприємствах, які заручені державною підтримкою.

Ключові слова: дослідження та розробки; вища освіта; інновації; науково-дослідні роботи; інноваційні підприємства.

Література

1. Діагностика. – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Діагностика. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 10.01.2019.
2. Інформаційно-аналітичне забезпечення освітньої реформи в Україні : монографія / за ред С. Л. Лондара ; ДНУ “Інститут освітньої аналітики”. – К., 2017. – 304 с.
3. Світовий банк зазначає, що країни Євразії повинні використовувати свої природні ресурси оптимально [Електронний ресурс] : прес-реліз від 4.02.2014. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: http://www.worldbank.org/uk/ news/ press-release/2014/02/03/eurasia-should-make-the-most-of-its-natural-resources-says-world-bank. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 4.01.2019.
4. Estimating National Wealth: Methodology and Results / [A. Kunte, K. Hamilton, J. Dixon, M. Clements]. – Washington : The World Bank, 1998. – 45 p.
5. Проект Рекомендації парламентських слухань на тему: “Національна інноваційна система: стан та законодавче забезпечення розвитку”. – Режим доступу: http://ua-ekonomist.com/archive/2018/3/rekom.pdf. – с. 19, 21. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 18.07.2018.
6. Краус Н. М. Інституціоналізація інноваційної економіки: глобальні та національні тенденції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. економ. наук : спец. 08.00.01 “Економічна теорія та історія економічної думки” / Н. М. Краус. – К. : Знання, 2017. – 40 с.
7. Sustainability and Equity: A Better Future for All [Electronic resource] : Human Development Report 2011 / Published for the United Nations Development Programme (UNDP). – New York : 1 UN Plaza, 2011. – 185 р. – : Mode of access: http://hdr.undp.org/sites/default/files/reports/271/hdr_ 2011_en_complete.pdf. – Title from display. – Date of treatment: 14.10.2018.
8. Краус Н. М. Інноваційне табло України [Електронний ресурс] / Н. М. Краус, К. М. Краус // Східна Європа: економіка, бізнес та управління. – 2017. – № 6. – Режим доступу до ресурсу : http://www.easterneurope-ebm.in.ua/6-2017-ukr. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 27.06.2017.
9. Human Development Indices and Indicators: 2018 Statistical Update. Work for Human Development / Published for the United Nations Development Programme (UNDP). – New York : 1 UN Plaza, 2018. – 123 р. : Mode of access: http://hdr.undp.org/sites/default/files/2018_human_development_statistical_update.pdf.– Title from display. – Date of treatment: 16.12.2018.
10. Проект Рекомендації парламентських слухань на тему: “Національна інноваційна система: стан та законодавче забезпечення розвитку”. – Режим доступу: http://ua-ekonomist.com/archive/2018/3/rekom.pdf. – с. 20. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 08.01.2019.
11. Kraus N. M. Global and national trends of condition of human capital as a basic institute of formation of innovative economy / N. M. Kraus, K. M. Kraus // Socio-economic aspects of economics and management : Collection of scientific articles. Vol. 1. – MA (USA) : Aspekt Publishing of Budget Printing Center : Taunton, 2015. – Р. 66.
12. Фінансове забезпечення інноваційного розвитку України [Електронне видання] : монографія / [М. І. Диба, О. М. Юркевич, Т. В. Майорова, І. В. Власова та ін.] ; за ред. д.е.н., проф. М. І. Диби і к.е.н., доц. О. М. Юркевич. – К. : КНЕУ, 2013. – 425, [7] с.
13. Чесбро Г. Открытые инновации / Г. Чесбро ; пер. с англ. В. Н. Егорова. – М. : Поколение, 2007. – 336 с.
14. Інновації в Україні: Європейський досвід та рекомендації для України. – Т 3: Інновації в Україні: пропозиції до політичних заходів. Остаточний варіант (проект від 19.10.2011). – К. : Фенікс, 2011. – 42 с. – (Проект ЄС “Вдосконалення стратегії, політики та регулювання інновацій в Україні”).
15. Краус Н. М. Інноваційна діяльність та венчурний капітал в системній модернізації національної економіки : монографія / Н. М. Краус, О. М. Шевченко. – Полтава : Дивосвіт, 2013. – 198 c.
16. Краус К. М. Ретроспектива і сучасність оподаткування в Україні та за кордоном: Монографія. – Київ : Аграр Медіа Груп, 2019. – 420 с.
17. Краус Н.М. Інноваційна економіка в глобалізованому світі: інституціональний базис формування та траєкторія розвитку: монографія. – Київ: Аграр Медіа Груп,2019. – 491 с.

N. M. Kraus, O. P. Goloborodko, K. M. Kraus

DIAGNOSTICS OF THE INFLUENCE OF R&D OF HIGHER EDUCATION SECTOR ON INNOVATIONS OF ENTERPRISES IN UKRAINE

Summary

Characteristic special researches and developments in the sector of higher education are explored and generalized in the article. The content of the diagnostic approach is disclosed. It is established that global parameters of the order of innovative society are formed and structured under the influence of educational, intellectual and professional resources, by accumulation of professional intelligence. It is proved by the statistical data that science is working today within the sixth technological structure, but enterprises at best, within the third technological structure with the elements of the fourth and fifth technological processes, which prevents the rapid practical application of research, development and innovations in production.
It is argued that in the presence of a strong human resource potential of scientists, most of the universities still have insufficient funding for science research, which constrains the achievement of the results of scientific, technical and innovation activities to a qualitative level, which in turn once again proves that there is an urgent need to develop an effective system of financing higher education, aimed at ensuring the proper quality of training and funding of research in higher education. The opportunities, threats and risks with which innovative enterprises in Ukraine have to deal are disclosed. The options of “filling” the market of innovations as a result of R&D in the higher education sector are presented.
It is concluded that the Government of Ukraine should “take on” the existing in the world “transparent” multi-level structure of institutes of the development of scientific research, namely: creation of a National research agency; formation and work of new up-to-date projects (Centres of Scientific Research and Higher Education, Network of Advanced Specialized Research, Centre for Innovation Development); the effective functioning of the R&D departments in enterprises that are engaged in state support.

Keywords: esearch and development; higher education; innovations; scientific research; innovative enterprises.

References

1. Diagnosis (2019), available at: https://uk.wikipedia.org/wiki/Diagnostics, (Accessed 10 January 2019).
2. Londard, S. L. (2017), Informatsiino-analitychne zabezpechennia osvitnoi reformy v Ukraini [Information and Analytical Support to Educational Reform in Ukraine], DNU “Institute of Educational Analysis”, Kyiv, Ukraine.
3. Press release of Natural World Bank (4/02/2014), “The World Bank notes that Eurasian countries should use their natural resources in an optimal way”, available at: http://www.worldbank.org/uk/news/press-release/2014/02/03/eurasia-should-make-the-most-of-its-natural-resources-says-world-bank, (Accessed 4 January 2019).
4. Kunte, A., Hamilton, K., Dixon, J. and Clements, M. (1998), Estimating National Wealth: Methodology and Results, Washington, The World Bank.
5. Draft Recommendation of the Parliamentary Hearings (2018), “National Innovation System: Status and Legislative Provision of Development”, available at: http://ua-ekonomist.com/archive/2018/3/rekom.pdf, (Accessed 18 July 2019).
6. Kraus, N. M. (2017), “Institutionalization of Innovative Economy: Global and National Trends”, Doctor of Economic Sciences. Thesis, Economic Theory and the History of Economic Thought, Knowledge, Kyiv, Ukraine.
7. Human Development Report published for the United Nations Development Programme (UNDP) (2011), “Sustainability and Equity: A Better Future for All”, available at: http://hdr.undp.org/sites/default/files/reports/271/hdr_2011_en_complete.pdf (Accessed 10 October 2019).
8. Kraus, N. M., and Kraus, K. M. (2017), “Innovative scoreboard of Ukraine”, Skhidna Yevropa: ekonomika, biznes ta upravlinnia, no. 6, available at: http://www.easterneurope-ebm.in.ua/6-2017-ukr (Accessed 27 Jun 2017).
9. Human Development Report published for the United Nations Development Programme (UNDP) (2018), “Human Development Indices and Indicators: 2018 Statistical Update”, available at: http://hdr.undp.org/sites/default/files/2018_human_development_statistical_update.pdf (Accessed 16 December 2019).
10. Draft Recommendation of the Parliamentary Hearings (2018), “National Innovation System: Status and Legislative Provision of Development”, available at: http://ua-ekonomist.com/archive/2018/3/rekom.pdf (Accessed 8 January 2019).
11. Kraus, N. M. and Kraus, N. M. (2015), “Global and national trends of condition of human capital as a basic institute of formation of innovative economy”, Socio-economic aspects of economics and management, vol. 1, pp. 66.
12. Dyba, M. I. and Yurkevich, O. M. (2013), Finansove zabezpechennia innovatsiinoho rozvytku Ukrainy [Financial support of innovative development of Ukraine], KNEU, Kyiv, Ukraine.
13. Chesbro, G. (2007), Otkrytye innovatsii [Open innovations], Pokolenie, Moskov, Russia.
14. EU Project “Improving Strategy, Policy and Regulatory Innovation in Ukraine” (2011), “Innovations in Ukraine: European Experience and Recommendations for Ukraine”, Feniks, Vol. 3, p. 42.
15. Kraus, N. M. and Shevchenko, O. M. (2013), Innovatsiina diialnist ta venchurnyi kapital v systemnii modernizatsii natsionalnoi ekonomiky [Innovative activity and venture capital in the system modernization of the national economy], Dyvosvit, Poltava, Ukraine.
16. Kraus, K. M. and Kraus, N. M. (2019), Retrospektyva i suchasnist opodatkuvannia v Ukraini ta za kordonom [Retrospective and contemporary taxation in Ukraine and abroad], Agrar Media Group, Kyiv, Ukraine.
17. Kraus, N. M. (2019), Innovatsiina ekonomika v hlobalizovanomu sviti: instytutsionalnyi bazys formuvannia ta traiektoriia rozvytku [Innovative economy in a globalized world: institutional basis of formation and development trajectory], Agrar Media Group, Kyiv, Ukraine.

№ 1 2019

Дата публікації: 2019-01-31

Кількість переглядів: 4174

Відомості про авторів

Н. М. Краус

д. е. н., доцент, професор кафедри фінансів та економікиКиївського університету імені Б. Грінченка

N. M. Kraus

Dr. Sc. (Economics), Associate Professor, Professor of the Department of Finance and EconomicsBorys Grinchenko Kyiv University, Kyiv, Ukraine

Mail:

k2205n@ukr.net


О. П. Голобородько

к. е. н, доцент, доцент кафедри менеджменту і логістикиПолтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка

O. P. Goloborodko

Ph.D., docent, Associate Professor of the Department of Management and LogisticsPoltava National Technical Yuri Kondratyuk University


К. М. Краус

к. е. н., доцент кафедри управлінняКиївського університету імені Б. Грінченка

K. M. Kraus

Cand. Sc. (Economics), Senior Lecturer of the Department of ManagementBorys Grinchenko Kyiv University, Kyiv, Ukraine

Як цитувати статтю

Краус Н. М., Голобородько О. П., Краус К. М. Діагностика впливу r&d сектора вищої освіти на інновації підприємств в Україні. Ефективна економіка. 2019. № 1. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6817 (дата звернення: 30.06.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.1.2

Kraus, N. M., Goloborodko, O. P. and Kraus, K. M. (2019), “Diagnostics of the influence of r&d of higher education sector on innovations of enterprises in Ukraine”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 1, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6817 (Accessed 30 Jun 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.1.2

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.