EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА МЕТОДИКА АУДИТУ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ
А. П. Макаренко, Е. О. Босенко

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.1.3

УДК: 657.421

А. П. Макаренко, Е. О. Босенко

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА МЕТОДИКА АУДИТУ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ

Анотація

У статі розглянуті організація та методика аудиту готової продукції повинні будуватися відповідно до вимог чинного законодавства та політики бухгалтерського обліку суб’єкта господарювання.
Організація аудиторської перевірки у суб’єктів аудиторської діяльності розпочинається з укладання договору на проведення аудиту, в якому визначається мета і завдання аудиторської перевірки. Відповідальні за аудиторську перевірку визначають організаційно - методологічні аспекти організації і методики проведення аудиторської перевірки для досягнення поставленої мети і виконання завдань.
Для підтвердження і підвищення якості аудиту доцільно мати правильно сформовану методику визначення основних компонентів організаційно-методологічних аспектів аудиторських перевірок. Після укладання договору на проведення аудиту наступним етапом організації аудиторської перевірки є складання загального плану аудиту, який має довільну форму. При аудиті готової продукції доцільно використовувати вибірковий методичний прийом організації аудиту, що значно скорочує матеріальні та трудові затрати, хоча ризик не виявлення помилки зростає. Для зменшення ризику не виявлення проводять оцінку системи внутрішнього контролю обліку готової продукції, використовуючи тести внутрішнього контролю.
Авторами розроблений тест оцінки системи внутрішнього контролю та обліку готової продукції За результатами оцінки системи внутрішнього контролю та обліку готової продукції, аудитор робить певні висновки про рівень довіри системі внутрішнього контролю і визначає обсяг аудиторської перевірки, складає програму аудиту готової продукції. Обирає спосіб організації аудиту: суцільний, вибірковий, аналітичний, комбінований
Запропонована програма аудиту може бути використана у практичній діяльності суб’єктів аудиторської діяльності та суб’єктами внутрішнього контролю суб’єктів господарювання, тобто зовнішнім та внутрішнім аудитом. Переваги запропонованої програми: визначає загальну стратегію аудиту готової продукції, аудиторські процедури розміщенні у логічній послідовності, відповідають послідовності операцій, пов’язаних з рухом готової продукції, від оприбуткування готової продукції на склад до її відвантаження. Відповідно до запропонованої програми аудиту готової продукції пропонуємо зразки робочих документів на виконання аудиторських процедур.
Запропоновані методичні підходи в проведені аудиту готової продукції дозволяють виявити помилки і порушення в організації бухгалтерського обліку готової продукції та висловити аудитором незалежну думку про повноту, достовірність відображення інформації про готову продукцію в регістрах бухгалтерського обліку та фінансовій звітності.

Ключові слова: готова продукція; виробнича собівартість; облікова ціна; програма; аудиторська процедура; робочий документ.

Література

1. Макаренко А.П. Аудит : навч.-метод. посібник / А. П. Макаренко, Т. О. Меліхова, Г. М. Бескоста. - Запоріжжя : ЗДІА, 2016. - 184 c.
2. Макаренко А.П. Організація і методика аудиту: навчально-методичний посібник для студентів ЗДІА напряму підготовки 8.030509 «Облік та аудит» денної та заочної форм навчання / А.П. Макаренко, Т.О. Меліхова, Г.М. Бескоста.- Запоріжжя: ЗДІА, 2014. - 288 с.
3. Макаренко А.П. Методика аудиту виробничих витрат / А.П. Макаренко, А.В. Кас’яненко // Держава та регіони. Сер. Економіка та підприємництво. – 2012. – № 1. – С. 138─142.
4. Макаренко А.П. Шляхи удосконалення організації обліку та аудиту товарно-матеріальних цінностей на підприємстві / А.П. Макаренко, І.О. Литвиненко // Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. – Вип. 2 (11). – Полтава : ПДАА. – 2015. – С. 33-39.
5. Макаренко А.П. Розробка програми аудиту виробничих запасів / А.П. Макаренко, Т.Г. Ярданова // Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. – Вип. 2 (11). – Полтава : ПДАА. – 2015. – С. 40-48.
6. Меліхова Т.О. Концептуальні основи обліку витрат підприємства / Т.О. Меліхова, Г.С. Хайло // Матер. Міжнар. наук.-практ. конф. «Україна-Польща: діалог культур в контексті євроінтеграції», 25-27 вересня 2014 р. : збір. матер. – Запоріжжя: ЗДІА. Том І, 2014. – С. 221-224.
7. Меліхова Т.О. Розробка програми аудиту виробничих запасів для підвищення фінансової безпеки підприємства / Т.О. Меліхова, Н.С. Ніколаєнко // Економіка та держава, 2017. - № 1. – С. 51 – 55.
8. Теорія і практика документування в обліку і аудиті : навч.-метод. посібник Ч. 2 / А. П. Макаренко, О. М. Панченко, Л. В. Таратута, Т. О. Меліхова, Л. А. Птіцина ; ЗДІА. - Запоріжжя : ЗДІА, 2011. - 127 c.
9. Макаренко А.П. Методичні підходи до проведення внутрішнього аудиту звіту про фінансові результати в системі управління економічною безпекою підприємства / А.П. Макаренко, Т.О. Меліхова // Матеріали тез доповідей Міжнар. наук. – прак. конф. «Сучасні проблеми модернізації та структурних трансформацій економіки України і регіонів», 11 листопада 2015 р. – Запоріжжя: КПУ, 2015. – С. 118-120.
10. Подмешальська Ю.В. Актуальні аспекти обліку загальновиробничих витрат / Ю.В. Подмешальська, А.М. Дунда // Схід. Аналітично-інформаційний журнал. – Донецьк, 2014. – №2 (128) березень-квітень. – С.35-40.
11. Подмешальська Ю.В. Удосконалення оцінки якості внутрішнього контролю на підприємстві / Ю.В. Подмешальська // Економічний вісник ЗДІА : збірник наукових праць. – Запоріжжя, 2012. – №2. – С.106-114.
12. Меліхова Т.О. Розробка програми аудиту витрат на виробництво для підвищення фінансової безпеки підприємства / Т.О. Меліхова, В.В. Височина. Економіка та держава, 2018. – № 1. – С. 69–75.
13. Меліхова Т.О. Внутрішній контроль виробничих запасів для своєчасного виявлення загроз в системі управління фінансової безпеки підприємства / Т.О. Меліхова, І.О. Федоров. // Агросвіт, 2018. – №2. – С. 63–70.
14. Меліхова Т.О. Аналіз впливу податкового навантаження на рівень податкової безпеки підприємства / Т.О. Меліхова, О.В. Троян // Інвестиції: практика та досвід. - 2017, № 20. - С. 33-37.
15. Макаренко А.П. Удосконалення аудиту короткострокової дебіторської заборгованості / А.П. Макаренко, Д.В. Ахмєдова // Агросвіт, 2018. - № 2. – С. 45-51.
16. Макаренко А.П. Аудит доходів від реалізації продукції як дієвий засіб підвищення ефективності діяльності підприємства / А.П. Макаренко, М.В. Кутова // Інвестиції: практика та досвід: Науково-практичний журнал – 2018 р. - № 2. – С. 18-23.
17. Макаренко А.П. Удосконалення виробничих витрат на промислових підприємствах / А.П. Макаренко, С.А. Рамазанова // Економіка та держава Науково-практичний журнал – 2018 р. - № 1. – С. 20-26.
18. Макаренко А. П. Звітність підприємства: навчально-метод. посібник / А. П. Макаренко, Т. О. Меліхова, Ю. В. Подмешальська ; ЗДІА. - Запоріжжя : ЗДІА, 2016. - 194 c.
19. Меліхова Т. О. Податковий облік та звітність на підприємстві: навч.-метод. посібник / Т. О. Меліхова, О. В. Гамова, Ю. В. Подмешальська ; ЗДІА. - Запоріжжя : ЗДІА, 2013. - 224 c.
20. Подмешальська Ю.В. Бухгалтерський облік: навч.-метод. посібник/ Ю.В. Подмешальська, Т.О. Меліхова, Н.С. Чакалова. - Запоріжжя : ЗДІА, 2017. - 400 c.

A. P. Makarenko, E. O. Bosenko

AUDIT OF FINISHED PRODUCTS

Summary

The article deals with the organization and methodology for the audit of finished products to be constructed in accordance with the requirements of the current legislation and accounting policies of the entity.
The organization of the audit of the subjects of audit activity begins with the conclusion of an audit contract, which defines the purpose and objectives of the audit. The responsible auditors determine the organizational and methodological aspects of the organization and methods of conducting an audit to achieve the goal and objectives.
To confirm and improve the quality of the audit, it is advisable to have a well-established methodology for identifying the main components of the organizational and methodological aspects of the audit. After the conclusion of the audit contract, the next stage of the organization of the audit is the preparation of a general audit plan, which is arbitrary. When auditing finished products, it is expedient to use a selective methodological method for organizing an audit, which significantly reduces material and labor costs, although the risk of failure to detect an error increases. To reduce the risk of non-detection, they conduct an assessment of the system of internal control of the accounting of finished products using internal control tests.
The authors developed a test for evaluating the system of internal control and accounting for finished products. Based on the results of the internal control and accounting system of finished products, the auditor makes certain conclusions about the level of trust of the internal control system and determines the scope of audit, prepares a program of audit of finished products. He chooses how to organize the audit: continuous, selective, analytical, combined
The proposed audit program can be used in the practical activity of the subjects of audit activity and subjects of internal control of economic entities, that is, external and internal audit. Advantages of the proposed program: defines the general strategy of audit of finished products, audit procedures placed in a logical sequence, correspond to the sequence of operations related to the movement of finished products, from the posting of finished products to the warehouse before shipment. In accordance with the proposed program of audit of finished products, we offer samples of working documents for the implementation of audit procedures.
The proposed methodological approaches to the audit of finished products can reveal errors and violations in the organization of the accounting of finished products and express the auditor's independent opinion about the completeness, reliability of displaying information about the finished products in the registers of accounting and financial reporting.

Keywords: finished goods; production cost; accounting price; program; audit procedure; working document.

References

1. Makarenko, A.P., Melikhova, T. O. and Beskosta, H. M. (2016), Audyt [Audit], ZDIA, Zaporizhzhya, Ukraine.
2. Makarenko, A.P. Melikhova, T. O. and Beskosta, H. M. (2015), Orhanizatsiya i metodyka audyt [Organization and method of audit], ZDIA, Zaporizhzhya, Ukraine.
3. Makarenko, A.P. and Kasyanenko, A.V. (2012) “Methods of audit of production costs” Derzhava ta rehiony. Ser. Ekonomika ta pidpryyemnytstvo, vol. 1. pp. 138─142.
4. Makarenko, A.P. and Lytvynenko, I.O. (2015) “Ways of improvement of the organization of accounting and auditing of inventory in the enterprise”, Naukovi pratsi Poltavskoyi derzhavnoyi ahrarnoyi akademiyi, vol. 2 (11), pp. 33-39.
5. Makarenko, A.P. and Yardanova, T.H. (2015) “Development of a program of inventory audit”, Naukovi pratsi Poltavskoyiderzhavnoyi ahrarnoyi akademiyi, vol. 2 (11), pp. 40-48.
6. Melikhova, T.O. and Khaylo, H.S. (2014) “Conceptual bases of enterprise cost accounting”, zbirnyk mater. Mizhnar. nauk.-prakt. konf. Ukrayina-Polshcha: dialoh kultur v konteksti yevrointehratsiyi, [Compilation mother International science-practice conf. “Ukraine-Poland: Dialogue of Cultures in the Context of European Integration”], ZDIA, Zaporizhzhya, Ukraine, 25-27 veresnya 2014 r., vol. 1, pp. 221-224.
7. Melikhova, T.O. and Nikolayenko, N.S. (2017), ”Development of an inventory audit program to increase financial security of the enterprise”, Ekonomika ta derzhava, vol. 1, pp. 51- 55.
8. Makarenko, A. P., Panchenko, O. M., Taratuta, L. V. and Melikhova, T.O. (2011), Teoriya i praktyka dokumentuvannya v obliku i audyti , [The theory and practice of documenting in accounting and audit], ZDIA, Zaporizhzhya, Ukraine.
9. Makarenko,A.P. and Melikhova, T.O. (2015) “Methodological approaches to internal audit of the financial results report in the system of management of economic safety of the enterprise”, Materialy tez dopovidey Mizhnar. nauk. – prak. konf. “Suchasni problemy modernizatsiyi ta strukturnykh transformatsiy ekonomiky Ukrayiny i rehioniv”, [Materials of Abstracts International sciences - prak conf. “Modern problems of modernization and structural transformations of the economy of Ukraine and regions”], 11 lystopada 2015 r., KPU, Zaporizhzhya, Ukraine, pp. 118-120
10. Podmeshalska, YU.V. and Dunda, A.M. (2014) “Actual aspects of accounting of total production costs”, Skhid. Analitychno-informatsiynyy zhurnal, vol.2, pp. 35-40.
11. Podmeshalska, YU.V. “Udoskonalennya otsinky yakosti vnutrishnʹoho kontrolyu na pidpryyemstvi”, Ekonomichnyyvisnyk ZDIA : zbirnyk naukovykh pratsʹ, vol.2, pp.106-114.
12. Melikhova, T.O. and Vysochyna, V.V. (2018) “Development of a program for auditing production costs to improve the financial safety of the enterprise”, Ekonomika ta derzhava, vol. 1, pp. 69-75.
13. Melikhova, T.O. and Fedorov, I.O. (2018) “Internal control of inventory for timely detection of threats in the system of financial security management of the enterprise”, Ahrosvit, vol. 2, pp. 63-70.
14. Melikhova, T.O. and Troyan, O.V. (2017) “Analysis of the impact of the tax burden on the level of tax security of the enterprise”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 20, pp. 33-37.
15. Makarenko, A.P. and Akhmyedova, D.V. (2018) “Improving the audit of short-term receivables”, Ahrosvit, vol. 2, pp. 45-51.
16. Makarenko, A.P. and Kutova, M.V. (2018) “Audit of income from sales of products as an effective increase in the efficiency of the enterprise”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 2, pp. 18-23.
17. Makarenko, A.P. and Ramazanova, S.A. (2018) “Improvement of production costs at industrial enterprises”, Ekonomika ta derzhava, vol. 1, pp. 20-26.
18. Makarenko, A.P., Melikhova, T.O. and Podmeshalska Yu. (2016)
Zvitnistʹ pidpryyemstva: navchalʹno-metod. posibnyk,[Reporting of enterprises: educational method. manual], ZDIA, Zaporizhzhya, Ukraine.
19. Makarenko, A.P., Melikhova T.O. and Hamova O.V. (2013) Podatkovyy
oblik ta zvitnistʹ na pidpryyemstvi: navch.- metod.posibnyk, [Tax accounting and reporting in the enterprise: teaching method. manual], ZDIA, Zaporizhzhya, Ukraine.
20. Podmeshalska, YU., Melikhova, T.O. and Chakalova, N.S. (2017)
Bukhhaltersʹkyy oblik: navch.-metod., [Accounting: teaching method. manual] ZDIA, Zaporizhzhya, Ukraine.

№ 1 2019

Дата публікації: 2019-01-31

Кількість переглядів: 1165

Відомості про авторів

А. П. Макаренко

д. е. н., професор, професор кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту,Запорізька державна інженерна академія, м. Запоріжжя

A. P. Makarenko

Doctor of Economics, Professor, Head of the Department of Accounting Analysis Taxation and Audit of Zaporizhzhya State Engineering Academy, Zaporozhye


Е. О. Босенко

магістрант кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту,Запорізька державна інженерна академія, м. Запоріжжя

E. O. Bosenko

master of Zaporizhzhya State Engineering Academy, Department of Accounting, Analysis, Taxation and Audit, Zaporizhzhya

Як цитувати статтю

Макаренко А. П., Босенко Е. О. Організація та методика аудиту готової продукції. Ефективна економіка. 2019. № 1. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6818 (дата звернення: 01.04.2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.1.3

Makarenko, A. P. and Bosenko, E. O. (2019), “Audit of finished products”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 1, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6818 (Accessed 01 Apr 2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.1.3

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.