EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ОПТИМАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ІНЖИНІРИНГОВОГО ПІДПРИЄМСТВА
О. Г. Янковий, Л. А. Траченко

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.1.4

УДК: 65.018:338.46

О. Г. Янковий, Л. А. Траченко

ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ОПТИМАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ІНЖИНІРИНГОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

Обґрунтовано актуальність впровадження систем управління якістю на підприємствах сфери інжинірингу в контексті вимог міжнародного стандарту ISO 9001:2015. Акцентовано увагу на тому, що система управління якістю підприємства має інтегрувати в його загальний менеджмент і бізнес-процеси та не суперечити її принципам. Доведено, що ключовим принципом формування як систем управління якістю так і загального менеджменту залишається процесний підхід, що спрямований не на управління діяльністю функціональних підрозділів, а на виконання бізнес-процесів та їхнє поліпшення.
Наголошено на тому, що досліджуване інжинірингове підприємство здійснило перехід системи управління якістю та її сертифікацію в контексті вимог стандарту ISO 9001:2015 та доведено, що оптимальна організація бізнес-процесів має бути забезпечена шляхом раціонального використання ресурсів, фінансових засобів, ефективним розподілом та зосередженням трудових ресурсів на об’єктах, чітким плануванням робіт в часі та врахуванням можливих ризиків. Розроблено економіко-математичну модель оптимальної організації бізнес-процесів, використання якої має підвищити рівень об'єктивності, обґрунтованості і точності прийнятих управлінських рішень і поліпшити систему управління якістю підприємства сфери інжинірингу.

Ключові слова: бізнес-процеси; інжинірингове підприємство; система управління якістю; стандарт ISO 9001:2015; процесний підхід; економіко-математична модель.

Література

1. ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015, IDT) Системи управління якістю. Вимоги. Київ: ДП «УкрНДНЦ», 2016.
2. Мескон М. Х. Основы менеджмента : пер. с англ. / М. Х. Мескон, М. Альбер, Ф. Хедоури. – М.: «Дело», 1992. – 702 с.
3. Бизнес-процессы – основа эффективного управления предприятием URL: https://www.u-b-s.ru/publikacii/biznes-processy.html.
4. ДСТУ ISO 9000:2015(ISO 9001:2015, IDT) Основні положення та словник термінів. Київ: ДП «УкрНДНЦ», 2016.
5. Зяйлик М. Ф. Процесний підхід до менеджменту якості / М. Ф. Зяйлик, О. І. Вівчар. – Іноваційна економіка. – 2013. – №1. – C.191-194
URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/inek_2013_1_47.
6. Фомічов С. К. Основи управління якістю : навч. посібник / С. К. Фомічов, А. О. Старостіна, Н. І. Скрябіна. – К. : МАУП, 2000. – 196 с.
7. Рассел Дж. П. Застосування MS ІSО 9004 для покращення діяльності / Дж. П. Рассел. – Методи менеджменту якості. – 2003. – № 12. – С. 44-46.
8. Янковий О. Г., Грінченко Р. В. Теоретичні засади формування бізнес-моделей підприємств / О. Г. Янковий, Р. В. Грінченко. – Економіка підприємства : сучасні проблеми теорії та практики : матеріали 7-ї міжнар. наук.-практ. конф., 14-15 вересня 2018 р. – Одеса : Атлант, 2018. – С. 139-140.
9. Гордеев Э. Н. Задачи выбора и их решения / Э. Н. Гордеев // Компьютер и задачи выбора. – М. : Наука, 1989. – С. 5-48.
10. Лепа Н. Н. Моделирование маркетинговой стратегии / Н. Н. Лепа. – Проблемы повышения эффективности функционирования предприятий различных форм собственности : Сб. науч. тр. – Донецк : Ин-т экономики промышленности НАН Украины, 2001 – С. 294-305.
11. Мыльник В. В. Инвестиционный менеджмент / В. В. Мыльник. – М. : Академический проект, 2002. – 272 с.
12. Бодюков К. В. Ретроспективный анализ понятия риска и способы его уточнения / К. В. Бодюков, К. В. Белкин. – Вестник ХГАЭП. – 2012. – № 4-5. – С. 52 – 63.
13. Лапуста М. Г. Риски в предпринимательской деятельности / М. Г. Лапуста, Л. Г. Шаршукова. – М. : ИНФРА, 1998. – 225 с.

O. G. Yankovyi, L. A. Trachenko

ECONOMIC-MATHEMATICAL MODEL OF THE OPTIMAL ORGANIZATION OF THE BUSINESS PROCESSES SYSTEM OF ENGINEERING ENTERPRISE

Summary

Actuality of the introduction of a control system by quality is reasonable for the enterprises of the engineering sphere in the context of the requirements of the international standard ISO 9001: 2015. It is noted that adaptive control system creation by the enterprise quality is possible on condition of optimization and the perfection of his business processes. Attention is accented on that control system by the quality of enterprise must integrate in its general management and business processes and not conflict with its principles. It is well-proven that by the key principle of forming as a control system so general management by quality there is a process approach, that is sent not to the management of functional subdivisions activity, but on the implementation of business processes and their improvement. It is proved that the key principle of forming both quality management systems and general management remains a process approach, aimed not at the management of the activities of functional units, but in the implementation of business processes and their improvement. The authors reviewed the structure of the ISO 9001: 2015 standard and emphasized the use of the Deming cycle as an important aspect in providing the processes of the enterprise quality management system with the necessary resources, management and continuous improvement.
The definition of the term "process" is given and the possible key benefits and advantages of using the process approach in the overall management of the enterprise are outlined. The authors argue that for the effective management of quality at an enterprise, an understanding of the structure of its business processes, prevention of the occurrence of quality losses is necessary. The emphasis is on the concept of "business engineering" as a new enterprise management methodology to adapt it to changes in the environment and to achieve higher performance indicators.
It was emphasized that the investigated engineering company carried out the transition of the quality management system and its certification in the context of the requirements of the standard ISO 9001: 2015 and proved that the optimal organization of business processes should be ensured through the efficient use of resources, financial resources, efficient allocation and concentration of labor resources on objects, clear planning of work in time and taking into account possible risks. The economic-mathematical model of the optimal organization of business processes has been developed, the use of which should increase the level of objectivity, validity and accuracy of the adopted management decisions and improve the quality management system of the enterprise sphere of engineering.

Keywords: usiness processes; engineering company; quality management system; standard ISO 9001: 2015; process approach; economic and mathematical model.

References

1. DSTU ISO 9000:2015 (ISO 9001:2015, IDT) (2016), “Key Terms and Glossary”. Edition is official, Kyiv: DP «UkrNDNTs».
2. Meskon, M. and Alber, M. (1992), “Fundamentals of management”, Moscow: Delo.
3. DSTU ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015, IDT) (2016), “Quality management systems. Requirements”. Edition is official, Kyiv: DP «UkrNDNTs».
4. “Business processes are the basis for effective enterprise management”, available at: https://www.u-b-s.ru/publikacii/biznes-processy.html Bezhin(Accessed 3, January, 2019) (Accessed 3, January, 2019).
5. Ziailyk, M. F. and Vivchar, O. I. (2013), “Process approach to quality management”, Innovatsiina ekonomika, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ inek_2013_1_47 (Accessed 3, January, 2019).
6. Fomichov, S. K., Starostina, A. O., and Skryabina, N. I. (2000), “Fundamentals of quality management”, Kyiv: MAUP.
7. Rassel, Dzh. P. (2003), “Application MS ISO 9004 to improve performance”, Metody menedzhmentu yakosti, vol. 1, pp. 44-46.
8.Yankovyi, O.G. and Grinchenko, R.V. (2018),
“Theoretical principles of forming business models of enterprises”, Economika pidpriyemstva: suchasni problem teorii ta praktiki. – Odesa: Atlant, pp. 139-140.
9. Gordeev E.N. (1989), “Choice problems and their solutions”, Komputor i zadachi vibora, Moscow: Nauka, pp. 5-48.
10. Lepa N.N. (2001), “Marketing Strategy Modeling”, Problemi povisheniya effektivnosti funkcionirovaniya predpriyatii razlichnih form sobstvennosti, Doneck: In-t ekonomiki promishlenosti NAN Ukraine, pp.294-305
11. Milnik V.V. (2002), “Investment management”, Akademicheskii proekt.
12. Bodyukov K.V. (2012), “Retrospective analysis of the concept of risk and ways to clarify it”, Vestnik HGAEP, vol.4-5, pp. 52 – 63.
13. Lapusta M. G. (1998), “Risks in business”, Moscow: INFRA.

№ 1 2019

Дата публікації: 2019-01-31

Кількість переглядів: 748

Відомості про авторів

О. Г. Янковий

д. е. н., професор, завідувач кафедри економіки підприємства та організації підприємницької діяльності,Одеський національний економічний університет, м. Одеса

O. G. Yankovyi

Doctor in Economics, Professor, Head of Department of Enterprise Economics and Business Organizatin, Odesky National University of Economics, Odesa


Л. А. Траченко

к. е. н., доцент, доцент кафедри експертизи товарів та послуг,Одеський національний економічний університет, м. Одеса

L. A. Trachenko

PhD (Economics), Associate Professor, Department of Expertise of Goods and Services, Odesky National University of Economics, Odesa

Як цитувати статтю

Янковий О. Г., Траченко Л. А. Економіко-математична модель оптимальної організації системи бізнес-процесів інжинірингового підприємства. Ефективна економіка. 2019. № 1. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6819 (дата звернення: 25.02.2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.1.4

Yankovyi, O. G. and Trachenko, L. A. (2019), “Economic-mathematical model of the optimal organization of the business processes system of engineering enterprise”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 1, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6819 (Accessed 25 Feb 2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.1.4

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.