EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МОДЕЛЮВАННЯ ВПЛИВУ ФАКТОРІВ НА УСПІШНІСТЬ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ
О. Д. Витвицька, Ю. В. Кліщук

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.1.7

УДК: 336.531.2.001.57

О. Д. Витвицька, Ю. В. Кліщук

МОДЕЛЮВАННЯ ВПЛИВУ ФАКТОРІВ НА УСПІШНІСТЬ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ

Анотація

Запропоновано систему оцінки інвестиційних проектів з використанням принципу, що базується на основі визначення ступеня успішності реалізації та результатів проекту. Вибірку проектів розвитку інфраструктури за участю приватних інвестицій класифіковано на такі галузі діяльності: транспорт, водопостачання та водовідведення, енергетика. Удосконалено метод визначення детермінант успішності інвестиційних проектів, який розроблений Азійським банком розвитку, в частині адаптації його змінних до особливостей інвестиційної діяльності в Україні. Залежною змінною визначено статус проекту - успішний/неуспішний, що є комплексним поняттям яке охоплює ключові аспекти реалізації інвестиційного проекту. Незалежними змінними, що впливають на проект є характеристики проекту та характеристики зовнішнього середовища здійснення проекту (рівень економічного зростання, політичне становище, рівень корупції). Висновки зроблені на основі коефіцієнтів пробіт-моделі для транспортної галузі та їх порівняння з коефіцієнтами інших сегментів, щоб зрозуміти, які фактори і в яких ступенях впливають на успіх проекту.

Ключові слова: пробіт-модель; інвестиційний проект; релевантність; успішний проект.

Література

1. Огляд річної оцінки 2016. Аналіз детермінант успіху проекту: підхід регресії пробіт. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.adb.org/documents/2016-annual-evaluation-review.
2. Індекс сприйняття корупції. Ранні видання. Інформаційні матеріали [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.transparency.org/research/cpi/cpi_early/0
3. Індекс політичної стабільності - рейтинги країн. "Світова економіка 1993-2018" [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.theglobaleconomy.com/rankings/wb_political_stability.
4. Приватна участь у інфраструктурній базі даних: Україна, «Світовий банк 1993 - 2018», Інформаційні матеріали [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://ppi.worldbank.org/data
5. Приватна участь у інфраструктурній базі даних: Країни світу, «Світовий банк 1993 - 2018», Інформаційні матеріали [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://ppi.worldbank.org/data
6. Юрченко М.Є. Використання пробіт-регресії під час оцінки ризиків інвестиційного портфелю/ М.Є. Юрченко // Математичні методи, моделі та інформаційні технологій в економіці. - 2017. - №9. - С. 1229 - 1232.

O. D. Vytvytska, Y. V. Klishchuk

MODELING THE EFFECT OF FACTORS FOR SUCCESSION OF INVESTMENT PROJECT

Summary

The system of investment projects evaluation using a principle based on the determination of the successful project implementation and output is proposed. The sample of private participation infrastructure projects is classified in the following sectors: transport, water supply and sewage, energy. The method for determining the factors of the investment project, developed by the Asian Development Bank, in terms of adapting its variables to the features of investment activity in Ukraine has been improved. The dependent variable identifies the project status - successful/unsuccessful, which is a complex concept that covers key aspects of the investment projects implementation. Independent variables influencing the project are the internal characteristics of the project (total investments, percent private, government granting contract, direct government support, indirect government support, physical assets, contract period etc.) and the characteristics of the external environment of the project (political situation, level of corruption).
The marginal effects of microeconomic and macroeconomic factors using the probabilistic modeling for analysis of determinants which promote successful project management and achievement of goals are investigated. Conclusions are made based on the coefficients of the probit-model for the transport industry and their comparison with the coefficients of other segments, in order to understand what factors and in which degrees influence the success of the project. The analysis of marginal effects for investment projects shows that indirect support from the government and the availability of sufficient private investment have a significant effect on efficiency gains, which confirms the high efficiency of public-private partnership. The obtained research results demonstrate the high efficiency of the probit-model for determining the influence of factors that determine the successful development and outcome of the project in selected sectors of the economy.
This is based on the recommendations that will be useful for information for project managers in decision-making to improve project implementation.

Keywords: probit-model; investment project; relevance; successful project.

References

1 Asian Development Bank (2016), “Annual Evaluation Review. Analyzing the Determinants of Project Success: A Probit Regression Approach”, available at:. https://www.adb.org/documents/2016-annual-evaluation-review (Accessed 10 Jan 2019).
2. Transparency international (2017), “Corruption perceptions index. Early editions”, available at: https://www.transparency.org/research/cpi/cpi_early/0 (Accessed 10 Jan 2019).
3. The global economy (2018), “Political stability index - country rankings 1993-2018”, available at:. https://www.theglobaleconomy.com/rankings/wb_political_stability (Accessed 10 Jan 2019).
4. The World Bank (2018), “Private Participation in Infrastructure Database: Ukraine 1993 - 2018”, available at: https://ppi.worldbank.org/data (Accessed 10 Jan 2019).
5. The World Bank (2018), “Private Participation in Infrastructure Database: World 1993 - 2018”, available at: https://ppi.worldbank.org/data (Accessed 10 Jan 2019).
6. Yurchenko, M.E. (2017), “Use of probit regression in the assessment of investment portfolio risks”, Mathematical Methods, Models and Information Technologies in Economics, vol.9, pp. 1229 - 1232.

№ 1 2019

Дата публікації: 2019-01-31

Кількість переглядів: 615

Відомості про авторів

О. Д. Витвицька

д. е. н., професор, завідувач кафедри публічного управління та менеджменту інноваційної діяльностіНаціональний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

O. D. Vytvytska

Doctor of Science in Economics, Professor, Head of the Department of Public Administration and Management of Innovation ActivityNational University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv


Ю. В. Кліщук

студентка, ДВНЗ «Університет банківської справи», м. Київ

Y. V. Klishchuk

Student, SHEI" Banking University", Kyiv

Як цитувати статтю

Витвицька О. Д., Кліщук Ю. В. Моделювання впливу факторів на успішність інвестиційного проекту. Ефективна економіка. 2019. № 1. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6822 (дата звернення: 25.02.2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.1.7

Vytvytska, O. D. and Klishchuk, Y. V. (2019), “Modeling the effect of factors for succession of investment project”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 1, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6822 (Accessed 25 Feb 2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.1.7

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.