EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

УПРАВЛІННЯ КАДРОВОЮ БЕЗПЕКОЮ НА УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ МАКРОЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ
А. О. Касич, Г. С. Медвідь

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.1.9

УДК: 336.663

А. О. Касич, Г. С. Медвідь

УПРАВЛІННЯ КАДРОВОЮ БЕЗПЕКОЮ НА УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ МАКРОЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ

Анотація

У статті розглянуто сутність визначення кадрова безпека. Не існує єдиного визначення цьому поняттю, тому нами було запропоновано власне трактування терміну «Кадрова безпека».
Особливу увагу приділено дослідженню макроекономічним умовам забезпечення кадрової безпеки українських підприємств. Визначено вплив зовнішніх та внутрішніх загроз підприємств. Розглянуто масштаби міграційних процесів на фоні погіршення демографічної ситуації. Узагальнено показники, які характеризують ситуацію на ринку праці.
Кадрова безпека розглядається нами як основний структурний елемент економічної безпеки підприємства, який впливає на всю її діяльність. Безпека підприємства залежить від різних обставин. Макроекономічні показники, а саме: економічні кризи, інфляція, міждержавні конфлікти та зміни політичної ситуації виступають як результати впливу на стан кадрової безпеки українських підприємств і формують їх конкурентоспроможність в стратегічній перспективі. Збиток може бути завдано в результаті стихійних лих, несприятливої економічної політики держави, непередбачуваних змін кон'юнктури ринку, недобросовісних дій конкурентів, невиконання контрагентами зобов'язань по оплаті договорів, а також протиправними діями співробітників.
Кадрова безпека спрямована на запобігання та усунення загроз і ризиків, що пов'язані із діяльністю персоналу. Саме тому, кадрова безпека займає на підприємстві пріоритетне місце в забезпеченні безпеки в цілому (по відношенню до інших складових).
Проаналізована комплексна характеристика умов кадрової безпеки українських підприємств та показники, які характеризують макроекономічні умови, що впливають на кадрову безпеку окремих підприємств. Визначено загрози кадровій безпеці на ринку праці та у зв’язку з системними проблемами на самих підприємствах та ключові стратегічні завдання українських підприємств у контексті підвищення рівня їх кадрової безпеки. Сформовано пропозиції щодо удосконалення розвитку кадрового потенціалу підприємства у контексті підвищення рівня його безпеки.

Ключові слова: кадрова безпека; економічна безпека підприємства; безпека кадрів підприємства; кадрова політика; система мотивації; зовнішні та внутрішні загрози; макроекономічні показники; кадровий потенціал; кадровий менеджмент.

Література

1. Агентство "Інтерфакс-Україна". Журнал "Новое Время". [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://nv.ua/ukr/ukraine/events/mihratsija-z-ukrajini-zrostaje-i-nablizhajetsja-do-kritichnoji-2462687.html
2. Алькема В.Г. Ключові напрямки розвитку системи економічної безпеки автотранспортних підприємств / В.Г. Алькема // Вісник економіки транспорту і промисловості (збірник науково- практичних статей). – 2011. – Вип. 38. – С. 8-13.
3. Ареф’єва О.В. Кадрова складова в системі економічної безпеки машинобудівних підприємств / О. В. Ареф’єва // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – №11. – С. 95-100.
4. Бірюков Д. С. Тенденції загроз природного і техногенного характеру та їхніх соціально-економічних наслідків / Д. С. Бірюков, Ю. М. Скалецький, О. І. Насвіт, В. Г. Потапенко // Стратегічні пріоритети. – 2011. – № 1. – С. 34 – 43.
5. Брігхем, Є. Ф. Основи фінансового менеджменту [Текст] : підручник : пер. з англ. / Є. Ф. Брігхем. - К. : Молодь, 1997. - 1000 с.
6. Загальнодоступна інформаційна база даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів: https://smida.gov.ua
7. Інформаційне агенство УНІАН. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: /https://www.unian.ua/politics/10247787-kozhnogo-roku-z-ukrajini-za-kordon-vijizhdzhaye-blizko-milyona-ukrajinciv-klimkin.html
8. Касич А.О. Звіт про стійкий розвиток як аналітичний інструмент формування корпоративної соціальної відповідальності / Касич А.О., Яковенко Я.Ю. // Ефективна економіка. – 2014. - №10. [Електронний ресурс]. – Режим доступу до журналу: http//www.economy.nauka.com.
9. Касич А.О. Інноваційні активність підприємств України: динаміка, проблеми та шляхи вирішення / Касич А.О., Канунікова К.О. // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 22. – С. 21-24.
10. Касич А.О. Теоретичні і методичні основи аналізу внутрішніх джерел фінансування інвестиційної діяльності / Касич А.О. // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 3(117). – С. 243-250.
11. Кибанов А.Я. Управление персоналом организации / А.Я. Кибанов.— М.: ИНФРА-М, 2002. — 638 с.
12. Козаченко Г.В. Економічна безпека підприємства: сутність та механізм забезпечення: монографія / Козаченко Г.В., Пономарьов В.П., Лащенко О.М. – К.: Лібра, 2003. – 280 с.
13. Кондратьєва С. В. Генезис поняття "кадрової безпеки" підприємства / С. В. Кондратьєва // Економіка: реалії часу. - 2015. - № 5. - С. 194-198. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/econrch_2015_5_33
14. Кос В.В. Кадрова безпека [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://privatbank.ua/ua/business/srednemu-i-krupnomu-biznesu/kadrovaja bezopasnost/
15. Ляшенко А.Н. Кадрова безпека у системі економічної безпеки підприємства [Електронний ресурс] / А.Н. Ляшенко, Я.Н. Криль // Економіка. Менеджмент. Підприємництво: Збірник наукових праць Східноукраїнського національного ун-ту ім. Володимира Даля. – 2013. - №25. - С. 274-279. – Режим доступу:http://eme.ucoz.ua/publ/zbirniki/25_ii_2013/ljashenko_o_m_kril_ja_m_kadrova_be peka_u_sistemi_ekonomichnoji_bezpeki_pidpriemstva/39-1-0-349
16. Офіційний сайт Державної служби статистики. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/
17. Филимоненков А. С. Управление персоналом : теория и практика : Учеб. пособие / А.С. Филимоненков. – К.: Ника – Центр, 2012. – 277 c.
18. Швець Н. Методи виявлення і збереження кадрової безпеки, або як перемогти зловживання персоналу /Н. Швець // Персонал. – 2006. – № 5. // Режим доступу до статті: http://www.personal.in.ua/article.php?ida=291.

A. О. Kasych, H. S. Medvid

MANAGEMENT OF PERSONNEL SECURITY AT UKRAINIAN ENTERPRISES THROUGH THE PRISM OF MACROECONOMIC PROCESSES

Summary

The article considers the essence of the definition of personnel security. There is no single definition for this concept, therefore we have offered our own interpretation of the term "Personnel Security".
Particular attention is paid to the study of the macroeconomic conditions of personnel security of Ukrainian enterprises. The influence of external and internal threats of enterprises is determined. The scale of migration processes is considered on the background of deterioration of the demographic situation. The indicators characterizing the situation on the labor market are generalized.
Personnel security is considered by us as the main structural element of the company's economic security, which affects all of its activities. The security of a company depends on different circumstances. Macroeconomic indicators, namely: economic crises, inflation, interstate conflicts and changes in the political situation are the results of the impact on the state of personnel security of Ukrainian enterprises and shape their competitiveness in the strategic perspective. The damage may be caused by natural disasters, unfavorable economic policies of the state, unpredictable changes in the market situation, unfair actions by competitors, failure by contractors to pay contracts, as well as unlawful actions of employees.
Personnel security is sent to prevention and removal of threats and risks that is related to activity of personnel. That is why, personnel security occupies a priority place in the enterprise in ensuring security in general (in relation to other components).
The complex description of the conditions of personnel security of Ukrainian enterprises and indicators characterizing macroeconomic conditions influencing personnel security of individual enterprises are analyzed. The threats to human security in the labor market and in connection with systemic problems at enterprises and the key strategic objectives of Ukrainian enterprises in the context of raising the level of their personnel security have been identified. The proposals on improving the human resources development of the enterprise in the context of raising its level of security have been formed.

Keywords: personnel security; economic safety of the enterprise; personnel safety of the enterprise; personnel policy; system of motivation; external and internal threats; macroeconomic indicators; personnel potential; personnel management.

References

1. Novoe Vremia (2018), “Migration from Ukraine is growing and is approaching critical”, available at: https://nv.ua/ukr/ukraine/events/mihratsija-z-ukrajini-zrostaje-i-nablizhajetsja-do-kritichnoji-2462687.html (Accessed 10 Jan 2019).
2. Al'kema, V.H. (2011), “Key directions of development of the system of economic safety of motor transport enterprises”, Visnyk ekonomiky transportu i promyslovosti (zbirnyk naukovo-praktychnykh statej), vol. 38, pp. 8-13.
3. Aref'ieva, O.V. (2008), “Personnel component in the system of economic safety of machine-building enterprises”, Aktual'ni problemy ekonomiky, vol. 11, pp. 95-100.
4. Biriukov, D.S. Skalets'kyj, Yu.M. Nasvit, O.I. and Potapenko, V.H. (2011), “Trends of threats of natural and man-made nature and their socio-economic consequences”, Stratehichni priorytety, vol. 1, pp. 34-43.
5. Brihkhem, Ye.F. (1997), Osnovy finansovoho menedzhmentu [Fundamentals of financial management], Molod', Kyiv, Ukraine.
6. SMIDA (2019), “Public information database”, available at: https://smida.gov.ua (Accessed 10 Jan 2019).
7. UNIAN (2018), “About one million Ukrainians go abroad every year”, available at: https://www.unian.ua/politics/10247787-kozhnogo-roku-z-ukrajini-za-kordon-vijizhdzhaye-blizko-milyona-ukrajinciv-klimkin.html (Accessed 10 Jan 2019).
8. Kasych A.O. (2014), “Sustainability reporting as an analytical tool for corporate social responsibility”, Efektyvna ekonomika, vol. 10, available at: http//www.economy.nauka.com (Accessed 10 Jan 2019).
9. Kasych, A.O. and Kanunikova, K.O. (2016), “Innovative activity of Ukrainian companies: dynamics, problems and solutions”, Investytsii: praktyka ta dosvid, vol. 22, pp. 21-24.
10. Kasych A.O. (2011), “Theoretical and methodological bases of analysis of internal sources of financing of investment activity”, Aktual'ni problemy ekonomiky, vol. 3 (117), pp. 243-250.
11. Kybanov A.Ya. (2002), Upravlenye personalom orhanyzatsyy [Organization personnel management], YNFRA-M, Moscow, Russia.
12. Kozachenko, H.V. Ponomar'ov, V.P. and Laschenko, O.M. (2003), Ekonomichna bezpeka pidpryiemstva: sutnist' ta mekhanizm zabezpechennia [Economic security of an enterprise: the essence and mechanism of provision], Libra, Kyiv, Ukraine.
13. Kondrat'ieva S.V. (2015), “Genesis of the concept of "personnel security" of the enterprise”, Ekonomika: realii chasu, vol. 5, pp. 194-198, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/econrch_2015_5_33 (Accessed 10 Jan 2019).
14. Kos, V.V. (2018), “Personnel security”, available at: http://privatbank.ua/ua/business/srednemu-i-krupnomu-biznesu/kadrovajabezopasnost/ (Accessed 10 Jan 2019).
15. Liashenko, A.N. and Kryl', Ya.N. (2013), “Personnel security in the system of economic security of the enterprise”, Ekonomika. Menedzhment. Pidpryiemnytstvo: Zbirnyk naukovykh prats' Skhidnoukrains'koho natsional'noho un-tu im. Volodymyra Dalia, vol. 25, pp. 274-279, available at: http://eme.ucoz.ua/publ/zbirniki/25_ii_2013/ljashenko_o_m_kril_ja_m_kadrova_be peka_u_sistemi_ekonomichnoji_bezpeki_pidpriemstva/39-1-0-349 (Accessed 10 Jan 2019).
16. State Statistics Service of Ukraine (2019), available at: http://www.ukrstat.gov.ua/ (Accessed 10 Jan 2019).
17. Fylymonenkov, A.S. (2012), Upravlenye personalom : teoriia y praktyka [Human Resource Management: Theory and Practice], Nyka – Tsentr, Kyiv, Ukraine.
18. Shvets', N. (2006), “Methods of detecting and maintaining personnel security, or how to overcome abuse of personnel”, Personal, vol. 5, available at: http://www.personal.in.ua/article.php?ida=291 (Accessed 10 Jan 2019).

№ 1 2019

Дата публікації: 2019-01-31

Кількість переглядів: 3929

Відомості про авторів

А. О. Касич

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту,Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ, Україна

A. О. Kasych

Doctor of Science (Economics), Professor, Head of Department of management,Kyiv national University of technologies and design


Г. С. Медвідь

магістрантка кафедри менеджментуКиївський національний університет технологій та дизайну, м. Київ, Україна

H. S. Medvid

master's student of Department of managementKyiv national University of technologies and design

Як цитувати статтю

Касич А. О., Медвідь Г. С. Управління кадровою безпекою на українських підприємствах через призму макроекономічних процесів. Ефективна економіка. 2019. № 1. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6824 (дата звернення: 17.05.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.1.9

Kasych, A. О. and Medvid, H. S. (2019), “Management of personnel security at ukrainian enterprises through the prism of macroeconomic processes”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 1, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6824 (Accessed 17 May 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.1.9

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.