EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЖИТЛОВОГО БУДІВНИЦТВА
І. А. Ажаман, Д. О. Сливка

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.1.10

УДК: 332.851

І. А. Ажаман, Д. О. Сливка

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЖИТЛОВОГО БУДІВНИЦТВА

Анотація

Розглянуто сучасні підходи до визначення організаційно-економічного механізму та інноваційного розвитку, їх відмінності в поглядах науковців. Запропоновано власне визначення «організаційно-економічного механізму» як цілеспрямованої та керованої системи певних організаційних та управлінських дій, яка поєднана економічними та інноваційними методами і управлінськими рішеннями для прогресивного та конкурентоспроможного розвитку функціонування підприємницької діяльності. Інноваційний розвиток визначається як певні дії або процес, спрямований на удосконалення системи, переведення її з одного стану в інший, більш досконалий. Запропоновано авторське визначення організаційно-економічного механізму інноваційного розвитку житлового будівництва як керованої і цілеспрямованої системи соціальних, економічних, адміністративних і організаційних засобів управління з залученням унікальних знань, новітніх технологій і підходів у вирішенні проблемних питань і ідей для удосконалення і поліпшення об’єктів житлового будівництва і забезпечення їх найбільш раціонального і ефективного функціонування.

Ключові слова: організаційно-економічний механізм; інновація; розвиток; інноваційний розвиток; поняття; зміст; житлове будівництво.

Література

1. Ланченко О.В. Організаційно-економічний механізм інвестування в аграрній сфері АПК / О.В. Ланченко [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://base.dnsgb.com.ua/files/journal/Naukovi-dopovidi-NAU/2006-2/lanchenko.pdf
2. Лимич Ю.В. Організаційно-економічний механізм використання інноваційно-інвестиційного потенціалу сталого розвитку / Ю.В. Лимич // Менеджер. – 2014. – № 1 (67). – С. 201–208.
3.Демчук Н.І. Стратегічне планування та організаційно-економічний механізм інвестиційної діяльності харчових підприємств. / Н.І. Демчук // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. – 2014. – Вип. 19. – Ч. 1. – С. 17–24
4. Турило А.А. Організаційно-економічний механізм управління інноваційним розвитком підприємства / А.А. Турило // Науковий вісник Херсонського державного університету. – 2015. – Вип. 14. – Ч. 1. – С. 93–96.
5. Харчук С. А, Буга Р. Організаційно-економічний механізм функціонування підприємства в умовах інтеграції економіки України. [Електронний ресурс] / С. А. Харчук, Р. Буга // Вінницький навчально-науковий інститут економіки – Режим доступу : http://www.rusnauka.com/22_AND_2016/Economics/10_215442.doc.htm
6. Іпполітова І. Я. Формування організаційно-економічного механізму енергозбереження на підприємстві / І. Я. Іпполітова, К. С. Сорокотяженко // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2015. – Випуск 8. – С. 406–411
7. Ковальчук С.В. Маркетингові стратегії інноваційного розвитку промислових підприємств: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д.е.н.: спеціальність 08.00.04 / С.В. Ковальчук. – Хмельницький: ХНУ, 2013. – 39 с.
8. Адаменко О. А. Концептуальні засади інноваційного розвитку підприємств / О.А. Адаменко // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2010. – №35. – С. 5-10.
9. Ілляшенко С. М. Інноваційний менеджмент : [підручник] / С. М. Ілляшенко. – Суми : ВТД "Університетська книга", 2010. – 334 с
10. Никифоренко В. Г. Інноваційний розвиток підприємств у контексті технологічного оновлення економіки / В. Г. Никифоренко, В. О.Кравченко // Вісник соціально-економічних досліджень / Одеський національний економічний університет ; ред. З. М. Щербак. – 2013. – Вип. 2 (49). – Ч. 1. – С. 48–53

І. Azhaman, D. Slyvka

MODERN APPROACHES TO THE DEFINITION OF ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MECHANISM OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF HOUSING CONSTRUCTION

Summary

Modern approaches to the definition of organizational and economic mechanism and innovation development are considered and analyzed. Different views of scholars on these interpretations were investigated. During these studies, some significant differences and similarities in the views of scholars on this topic were identified. On the basis of these studies, certain differences in approaches to the definition of the essence of such interpretations as "organizational and economic mechanism" and "innovative development" were revealed. Based on these studies, it was decided to propose the proper definition of "organizational and economic mechanism" as a purposeful and managed system of certain organizational and managerial actions, which is combined with economic, innovative methods and managerial decisions for the progressive and competitive development of business activity. During the research, it was discovered that many scientists identify the concept of "innovation" with the "innovation" in the field of modern technology, arguing that in certain uses of some technological innovations or the use of objects or technologies that were created through innovation and the development of science, this is the result of the innovative development of mankind. On this basis, it is necessary to consider innovations as a certain social phenomenon that affects society, the development of science and technology. On the basis of these studies, the actual definition of "innovation development" - as a certain action or process aimed at improving a certain system on the irreversible change from one state to the other, in a more advanced and innovative way, with the involvement of unique knowledge, advanced technologies and approaches to solving problem issues. The author's definition of organizational and economic mechanism of innovative development of housing construction as a managed and purposeful system of social, economic, administrative and organizational means of management with the assistance of unique knowledge, new technologies and approaches in solving problem issues and ideas for improvement and improvement of housing construction and ensuring their most efficient and efficient functioning.

Keywords: organizational and economic mechanism; innovation; development; innovation development; concept; content; housing construction.

References

1. Lanchenko, O.V. "Organizational and economic mechanism of investment in agrarian sector APK", [Online], available at: http://base.dnsgb.com.ua/files/journal/Naukovi-dopovidi-NAU/2006-2/lanchenko.pdf
2. Lymych, Yu.V. (2014), "Organizational and Economic Mechanism for the Use of Innovative-Investment Potential of Sustainable Development", Menedzher, vol. 1 (67), pp. 201–208.
3. Demchuk, N.I. (2014), "Strategic planning and organizational and economic mechanism of investment activity of food enterprises", Ukrainska nauka: mynule, suchasne, maibutnie, vol. 19, part. 1, pp. 17–24
4. Turylo, A.A. (2015), "Organizational-economic mechanism of management of innovative development of the enterprise", Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu, vol. 14, part 1, pp. 93–96.
5. Kharchuk, S. A. and Buha, R. (2016), "Organizational and economic mechanism of functioning of the enterprise in conditions of integration of the economy of Ukraine", Vinnytskyi navchalno-naukovyi instytut ekonomiky, [Online], available at: http://www.rusnauka.com/22_AND_2016/Economics/10_215442.doc.htm
6. Ippolitova, I. Ya. and Sorokotiazhenko, K. S. (2015), "Formation of organizational and economic mechanism of energy saving at the enterprise", Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky, vol. 8, pp. 406–411.
7. Kovalchuk, S.V. (2013), "Marketing strategies for innovative development of industrial enterprises", Ph.D. Thesis, 08.00.04, KhNU, Khmelnytskyi, Ukraine, P. 39.
8. Adamenko, O. A. (2010), "Conceptual Basis of Innovative Development of Enterprises", Naukovi pratsi Natsionalnoho universytetu kharchovykh tekhnolohii, vol. 35, pp. 5-10.
9. Illiashenko, S. M. (2010), Innovatsiinyi menedzhment [Innovative management], VTD "Universytetska knyha", Sumy, Ukraine, P. 334.
10. Nykyforenko, V. H. and Kravchenko, V. O. (2013), "Innovative development of enterprises in the context of technological modernization of economy", Visnyk sotsialno-ekonomichnykh doslidzhen, vol. 2 (49)., part. 1, pp. 48–53.

№ 1 2019

Дата публікації: 2019-01-31

Кількість переглядів: 3632

Відомості про авторів

І. А. Ажаман

д. е. н., доцент, зав. кафедри менеджменту і маркетингу,Одеська державна академія будівництва та архітектури, м. Одеса

І. Azhaman

Doctor of Science in Economics, Associate professor, Head of the Department of Mаnagеment and Marketing, Odessa State Academy of Civil Engineering and Architecture, Odessa


Д. О. Сливка

аспірант кафедри менеджменту і маркетингу, Одеська державна академія будівництва та архітектури, м. Одеса

D. Slyvka

Postgraduate student of the Department of Mаnagеment and Marketing, Odessa State Academy of Civil Engineering and Architecture, Odessa

Як цитувати статтю

Ажаман І. А., Сливка Д. О. Сучасні підходи до визначення організаційно-економічного механізму інноваційного розвитку житлового будівництва. Ефективна економіка. 2019. № 1. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6825 (дата звернення: 17.05.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.1.10

Azhaman, І. and Slyvka, D. (2019), “Modern approaches to the definition of organizational and economic mechanism of innovative development of housing construction”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 1, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6825 (Accessed 17 May 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.1.10

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.