EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ РОЗРАХУНКІВ З ПІДЗВІТНИМИ ОСОБАМИ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА
Т. О. Меліхова, М. А. Лукашова

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.1.30

УДК: 657.6:657.372.12

Т. О. Меліхова, М. А. Лукашова

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ РОЗРАХУНКІВ З ПІДЗВІТНИМИ ОСОБАМИ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

Підзвітним особам видають грошові кошти на господарські потреби та на відрядження. Внутрішній аудит дозволяє своєчасно виявити помилки в розрахунках та відображенні в обліку розрахунків з підзвітними особами. Тому, актуальною проблемою на сьогодні стає внутрішній аудит законності, правильності, своєчасності та відповідності нарахування та сплати розрахунків з підзвітними особами.
Авторами статті обґрунтовано мета та завдання проведення внутрішнього аудиту розрахунків з підзвітними особами, розроблено загальний план та програма внутрішнього аудиту розрахунків з підзвітними особами для підвищення економічної безпеки підприємства.
Метою роботи є удосконалення методики внутрішнього аудиту розрахунків з підзвітними особами для підвищення економічної безпеки підприємства.
Метою проведення внутрішнього аудиту розрахунків з підзвітними особами є перевірка достовірності, законності та правильності відображення в обліку та звітності виданої готівки під звіт та її цільового використання.
Завданням проведення внутрішнього аудиту розрахунків з підзвітними особами є оцінювання рівня законності та доцільності видачі готівки під звіт, на відрядження або виробничі (господарські) потреби; перевірка правильності оформлення первинних документів та відповідність термінів відрядження; перевірка правильності отримання та використання підзвітних сум; перевірка своєчасності повернення невитрачених коштів, а також перевірка правильності відображення інформації у регістрах бухгалтерського обліку та фінансовій звітності.
Удосконалена методика внутрішнього аудиту розрахунків з підзвітними особами підприємства, що на відміну від існуючих включає: анкету перевірки, програму внутрішнього аудиту та робочі документи внутрішнього аудитора для перевірки розрахунків з підзвітними особами, дозволить провести якісний внутрішній аудит, проаналізувати результати перевірки, надати рекомендації за результатами внутрішнього аудиту, документально оформити результати перевірки.

Ключові слова: внутрішній аудит; розрахунки; підзвітні особи; анкета; план; програма; робочий документ.

Література

1. Макаренко А.П. Аудит : навч.-метод. посібник / А. П. Макаренко, Т. О. Меліхова, Г. М. Бескоста. - Запоріжжя : ЗДІА, 2016. - 184 c.
2. Макаренко А.П. Організація і методика аудит : навч.-метод. посібник. / А.П. Макаренко, Т.О. Меліхова, Г.М. Бескоста. - Запоріжжя: ЗДІА, 2015. – 190с.
3. Меліхова Т.О. Розробка програми аудиту касових операцій для підвищення ефективності діяльності підприємства / Т. О. Меліхова, Т. В. Манойло // Регіональна бізнес-економіка та управління. - 2013. - № 2. - С. 97-106.
4. Меліхова Т.О. Удосконалення документального забезпечення аудиту розрахунків з підзвітними особами з метою якісного проведення перевірки / К.О.Новосьолова // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. – 2012. – Вип. 36. – С. 108-116.
5. Меліхова Т.О. Розробка програми аудиту ефективності використання основних засобів на підприємстві / Т.О.Меліхова, О.Буркова // Економічний аналіз. – 2012. – Вип. 11. – Ч. 4. – С. 257–264.
6. Меліхова Т.О. Економічна безпека підприємства: формування, контроль, ефективність : Монографія Херсон, Видавничий дім «Гельветика», 2018. – 632 с.
7. Меліхова Т.О. Удосконалення документування обліку розрахунків з покупцями та замовниками з метою зміцнення інформаційної безпеки підприємства / Т.О. Меліхова, Ф.О. Гавриленко. Інвестиції: практика та досвід, 2018. - №2. – С. 24–32
8. Меліхова Т.О. Розробка програми аудиту виробничих запасів для підвищення фінансової безпеки підприємства / Т.О. Меліхова, Н.С. Ніколаєнко // Економіка та держава, 2017. - № 1. – С. 51 – 55.
9. Меліхова Т.О. Удосконалення документального забезпечення аудиту розрахунків з підзвітними особами з метою якісного проведення перевірки / Т.О. Меліхова, К.О. Новосьолова // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. – 2012. – Вип. 36. – С. 108-116.
10. Теорія і практика документування в обліку і аудиті : навч.-метод. посібник Ч. 2 / А. П. Макаренко, О. М. Панченко, Л. В. Таратута, Т. О. Меліхова, Л. А. Птіцина ; ЗДІА. - Запоріжжя : ЗДІА, 2011. - 127 c.
11. Макаренко А.П. Теоретико-методичні основи та практичні підходи до вдосконалення аудиту лізингових операцій / А.П. Макаренко, Т.О. Меліхова // Економічний вісник Запорізької державної, 2016. - № 6. – С. 164 – 171.
12. Меліхова Т.О. Розробка програми аудиту податку на прибуток для підвищення фінансової безпеки підприємства / Т.О. Меліхова, М.М. Бикова // Агросвіт, 2017. - № 1-2. – С. 19-25.
13. Меліхова Т.О. Розробка програми аудиту податку на додану вартість для підвищення фінансової безпеки підприємства / Т.О. Меліхова, М.Ю. Бойко // Інвестиції: практика та досвід, 2017. - № 1. – С. 34 – 39.
14. Меліхова Т.О. Розробка програми аудиту екологічного податку для підвищення фінансової безпеки підприємства / Т.О. Меліхова, О.С. Зуб // Ефективна економіка, 2016. - № 12 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?n=12&y=2016
15. Подмешальська Ю.В. Удосконалення оцінки якості внутрішнього контролю на підприємстві / Ю.В. Подмешальська // Економічний вісник ЗДІА : збірник наукових праць. – Запоріжжя, 2012. – №2. – С.106-114.
16. Салига С.Я. Аудит податків суб’єктів господарювання : Монографія / С.Я. Салига, Т.О. Меліхова. – Запоріжжя : КПУ, 2011. – 224 с.
17. Меліхова Т.О. Розробка програми аудиту витрат на виробництво для підвищення фінансової безпеки підприємства / Т.О. Меліхова, В.В. Височина. Економіка та держава, 2018. – № 1. – С. 69–75.
18. Меліхова Т.О. Внутрішній контроль виробничих запасів для своєчасного виявлення загроз в системі управління фінансової безпеки підприємства / Т.О. Меліхова, І.О. Федоров. // Агросвіт, 2018. – №2. – С. 63–70.
19. Меліхова Т.О. Аналіз впливу податкового навантаження на рівень податкової безпеки підприємства / Т.О. Меліхова, О.В. Троян // Інвестиції: практика та досвід. - 2017, № 20. - С. 33-37.
20. Макаренко А.П. Удосконалення аудиту короткострокової дебіторської заборгованості / А.П. Макаренко, Д.В. Ахмєдова // Агросвіт, 2018. - № 2. – С. 45-51.
21. Макаренко А.П. Аудит доходів від реалізації продукції як дієвий підвищення ефективності діяльності підприємства / А.П. Макаренко, М.В. Кутова // Інвестиції: практика та досвід: Науково-практичний журнал – 2018 р. - № 2. – С. 18-23.
22. Макаренко А.П. Удосконалення виробничих витрат на промислових підприємствах / А.П. Макаренко, С.А. Рамазанова // Економіка та держава Науково-практичний журнал – 2018 р. - № 1. – С. 20-26.
23. Чакалова Н.С. Розробка робочих документів для проведення внутрішнього контролю дебіторської заборгованості на промислових підприємствах / Н.С. Чакалова // Агросвіт, 2018. - № 22. – С. 81-90.
24. Подмешальська Ю.В. Оцінка якості обліку в аудиті / Ю.В. Подмешальська // Вісник Дніпропетровського університету. Серія «Економіка». – 2011. – Вип. 5(4). – С. 265–270.

T. Melikhova, M. A. Lukashova

IMPROVEMENT OF THE METHODOLOGY OF ACCOUNTS INTERNAL AUDIT WITH ACCOUNTABLE PERSONS FOR IMPROVING THE ECONOMIC SECURITY OF THE ENTERPRISE

Summary

Accountable persons get money for business needs and for business trips. Internal audit allows timely detection of errors in calculations and reflection in accounts of payments with accountable persons. Therefore, today's actual problem is the internal audit of legality, correctness, timeliness and compliance of accrual and payment of accounts with accountable persons.
The authors of the article substantiate the purpose and tasks of conducting internal audit of settlements with accountable persons, developed a general plan and program of internal audit of payments with accountable persons for increasing economic safety of the enterprise.
The aim of the work is to improve the methodology of internal audit of payments with accountable persons in order to increase the economic security of the enterprise.
The purpose of conducting an internal audit of accounts with accountable persons is to verify the authenticity, legality and correctness of the accounting and reporting of issued cash under the report and its intended use.
The task of conducting an internal audit of accounts with accountable persons is to assess the level of legality and expediency of issuing cash for a report, business trip or production (economic) needs; checking the correctness of execution of primary documents and correspondence of terms of business trip; verification of the correctness of receiving and using accountable amounts; checking the timeliness of the return of unused funds, as well as checking the accuracy of displaying information in the registers of accounting and financial reporting.
An improved methodology for internal audit of payments with reporting entities of the enterprise, which unlike the existing one, includes: a questionnaire of the audit, an internal audit program and internal audit work documents for checking accounts with accountable persons, will allow conducting qualitative internal audits, analyze the results of the audit, provide recommendations on the results of internal audit, document the results of the audit.

Keywords: internal audit; calculations; accountable persons; questionnaire; plan; program; working document.

References

1. Makarenko, A.P., Melikhova, T. O. and Beskosta, H. M. (2016), Audyt [Audit], ZDIA, Zaporizhzhya, Ukraine.
2. Makarenko, A.P. Melikhova, T.O. and Beskosta, H.M. (2015), Orhanizatsiya i metodyka audyt [Organization and method of audit], ZDIA, Zaporizhzhya, Ukraine.
3. Melikhova, T.O. and Manojlo, T.V. (2013), “Develop a program audit of cash transactions to improve the efficiency of enterprise activity”, Rehional'na biznes-ekonomika ta upravlinnia, vol. 2, pp. 97–106.
4. Melikhova, T.O. and Novos'olova, K.O. (2012), “Improvements documentary providing audit settlements with accountable accountable persons for the purpose of quality inspection”, Problemy i perspektyvy rozvytku bankivs'koi systemy Ukrainy. vol. 36, pp. 108–116.
5. Melikhova, T.O. and Burkova, O. (2012), “Develop a program effectiveness audit of the use of fixed assets in the enterprise”, Ekonomichnyj analiz, vol. 11, no. 4, pp. 257–264.
6. Melikhova T.O. (2018), Ekonomichna bezpeka pidpryyemstva: formyrovanye, kontrolʹ, efektyvnistʹ [Economical bezpeka p_dpriєmstva: formavannya, control, effektivn_st], Kherson, Ukraine.
7. Melikhova T.O. and Havrylenko F.O. (2018) “Accompanied documenting of the region of rozrakhunkiv with purchases that the deputies of the merit of information about the security”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid,, vol. 2, pp. 24-32.
8. Melikhova, T.O. and Nikolayenko, N.S. (2017), ”Development of an inventory audit program to increase financial security of the enterprise”, Ekonomika ta derzhava, vol. 1, pp. 51- 55.
9. Melikhova, T.O. and Novosolova, K.O. (2012) ”Improvement of Documentary Provision of Audit of Payments with Accountable Persons for Quality Inspection”, Problemy i perspektyvy rozvytku bankivskoyi systemy Ukrayiny, vol. 36, pp. 108-116.
10. Makarenko, A. P., Panchenko, O. M., Taratuta, L. V. and Melikhova, T.O. (2011), Teoriya i praktyka dokumentuvannya v obliku i audyti , [The theory and practice of documenting in accounting and audit], ZDIA, Zaporizhzhya, Ukraine.
11. Makarenko,A.P. and Melikhova, T.O. (2016) “Theoretical and methodological foundations and practical approaches to improving the audit of leasing operations”, Ekonomichnyy visnyk Zaporizkoyi derzhavnoyi inzhenernoyi akademiyi, vol. 6, pp. 164 – 171.
12. Melikhova, T.O. and Bykova, M.M. (2017) “Development of a profit tax audit program to increase the financial safety of the enterprise”, Ahrosvit, vol. 1-2, pp. 19-25.
13. Melikhova, T.O. and Boyko, M.YU. (2017) “Development of a program for the audit of value added tax to increase the financial safety of the enterprise”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 1, pp. 34 – 39.
14. Melikhova, T.O. and Zub, O.S. (2016) “Development of Environmental Tax Audit Program for Increasing Financial Safety of an Enterprise”, Efektyvna ekonomika, http://www.economy.nayka.com.ua/?n=12&y=2016, vol.12.
15. Podmeshalska, YU.V. (2012) “Udoskonalennya otsinky yakosti vnutrishnʹoho kontrolyu na pidpryyemstvi”, Ekonomichnyy visnyk ZDIA : zbirnyk naukovykh pratsʹ, vol. 2, pp.106-114.
16. Salyha, S.YA. and Melikhova, T.O. (2011) “Audit of Taxes of Business Entities” KPU. Zaporizhzhya, Ukraine.
17. Melikhova, T.O. and Vysochyna, V.V. (2018) “Development of a program for auditing production costs to improve the financial safety of the enterprise”, Ekonomika ta derzhava, vol. 1, pp. 69-75.
18. Melikhova, T.O. and Fedorov, I.O. (2018) “Internal control of inventory for timely detection of threats in the system of financial security management of the enterprise”, Ahrosvit, vol. 2, pp. 63-70.
19. Melikhova, T.O. and Troyan, O.V. (2017) “Analysis of the impact of the tax burden on the level of tax security of the enterprise”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 20, pp. 33-37.
20. Makarenko, A.P. and Akhmyedova, D.V. (2018) “Improving the audit of short-term receivables”, Ahrosvit, vol. 2, pp. 45-51.
21. Makarenko, A.P. and Kutova, M.V. (2018) “Audit of income from sales of products as an effective increase in the efficiency of the enterprise”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 2, pp. 18-23.
22. Makarenko, A.P. and Ramazanova, S.A. (2018) “Improvement of production costs at industrial enterprises”, Ekonomika ta derzhava, vol. 1, pp. 20-26.
23. Chakalova, N.S. (2018) “Working documents for the internal control of debits on the industrial enterprises”, Ahrosvit, vol. 22, pp. 81-90.
24. Podmeshalska, Y.V. (2011), “Assessment of accounting quality in the audit”, Visnyk Dnipropetrovs'koho universytetu. Seriia «Ekonomika», vol. 5(4), pp. 265–270.

№ 1 2019

Дата публікації: 2019-01-31

Кількість переглядів: 736

Відомості про авторів

Т. О. Меліхова

к. е. н., доцент, завідувач кафедри облік, аналіз, оподаткування та аудитЗапорізької державної інженерної академії

T. Melikhova

Head of the Department of Accounting, Analysis, Taxation and Audit, Cand. Sci. (Econ.), associate professor of Zaporizhzhia State Engineering Academy


М. А. Лукашова

магістр ОА-17-1мзЗапорізької державної інженерної академії

M. A. Lukashova

Group of studing the theory of taxation - 17of Zaporizhzhia State Engineering Academy

Як цитувати статтю

Меліхова Т. О., Лукашова М. А. Удосконалення методики внутрішнього аудиту розрахунків з підзвітними особами для підвищення економічної безпеки підприємства. Ефективна економіка. 2019. № 1. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6826 (дата звернення: 25.02.2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.1.30

Melikhova, T. and Lukashova, M. A. (2019), “Improvement of the methodology of accounts internal audit with accountable persons for improving the economic security of the enterprise”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 1, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6826 (Accessed 25 Feb 2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.1.30

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.