EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРОБЛЕМИ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ В УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ
О. І. Мельник, О. Д. Болехівський, І. Г. Лаврук

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.1.31

УДК: 331+338

О. І. Мельник, О. Д. Болехівський, І. Г. Лаврук

ПРОБЛЕМИ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ В УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

Анотація

У статті досліджено заробітну плату як один із основних джерел формування доходів населення. Розкрито основні аспекти реформування оплати праці за останні роки в Україні та тенденцію зміни її розміру. На основі отриманих статистичних даних визначено та здійснено порівняння рівнів середньої та мінімальної заробітної плати в Україні та розвинених країнах, зокрема, європейських. А також охарактеризовано на скільки відповідає купівельна спроможність населення отримуваній заробітній платі на основі витрат населення на дизельне паливо. Результати дослідження свідчать про низький рівень купівельної спроможності українців та відповідно реальних доходів, високий рівень інфляції, безробіття та неспроможність населення України задовільнити потреби у пересуванні на власному транспортному засобі, адже загальні місячні витрати на паливо становить більше половини отримуваного доходу, в той час як в середньостатистичній країні Європи – не більше 10%.
Беручи до уваги таку тенденцію зміни економічного становища країни було запропоновано систему планомірних, всебічних та всеохоплюючих реформ та заходів, запровадження яких допоможе вирішити питання низького рівня заробітної плати. Окреслено комплексне та поглиблене вивчення даної проблеми, а також перспективи розвитку країни у сфері оплати праці.

Ключові слова: заробітна плата; оплата праці; купівельна спроможність населення; державне регулювання заробітної плати; індекс споживчих цін.

Література

1. Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу : https://www.ukrstat.gov.ua.
2. Чирва Р. Від зарплати до зарплати / Р. Чирва // Профспілкові вісті. – 2018. – №3. – С. 8-9.
3. Євростат [Електронний ресурс] // Eurostat. – Режим доступу до ресурсу : https://ec.europa.eu/eurostat.
4. Жолудь О. Інфляція в Україні: минуле, сьогодення та майбутнє [Електронний ресурс] / О. Жолудь // VoxUkraine. – 2015. – Режим доступу до ресурсу : http://voxukraine.org/2015/03/31/inflation-in-ukraine-past-present-and-future-ukr/#imageclose-7561.
5. Індекс споживчих цін: сприйняття та реальність : посібник для користувачів) [Електронний ресурс] // Державна служба статистики України. – Режим доступу до ресурсу : http://www.ukrstat.gov.ua.

О. Melnyk, O. Bolechivsky, I. Lavruk

PROBLEMS OF WAGES IN UKRAINE AND WAYS OF THEIR SOLUTION

Summary

Each employee, in accordance with his qualities, abilities and skills, receives a remuneration in cash or in kind for his work. Today, the wage reform in Ukraine is quite ambiguous. Differences between analysts and experts prove that this course of government has both positive and negative sides. Therefore, the urgency of studying the issue of remuneration in Ukraine is necessary in order to understand how one of the factors of stimulation of labor activity affects the productivity of the entire able-bodied population.
The paper investigates wages as one of the main sources of income generation. The main aspects of wage reform in recent years in Ukraine and the tendency to change its size are revealed. On the basis of the obtained statistical data, the comparison of the levels of average and minimum wages in Ukraine and developed countries, in particular European ones, was determined and carried out. It also describes how much the purchasing power of the population corresponds to the salary received on the basis of the population's expenditures on diesel fuel. The results of the study indicate a low purchasing power of Ukrainians and, accordingly, real incomes, high inflation, unemployment and the inability of the Ukrainian population to satisfy the needs for travel on their own vehicles, since the total monthly fuel costs account for more than half of the income received, while in the average the country of Europe - no more than 10%.
Taking into account this tendency of changes in the economic situation of the country, a system of systematic, comprehensive and comprehensive reforms and measures, the introduction of which will help solve the issue of low wages, was proposed. The comprehensive and in-depth study of this problem, as well as the country's wage prospects, is outlined.

Keywords: wages; payment of labor; purchasing power of the population; government regulation of wages; consumer price index.

References

1. The State Statistics Service of Ukraine (2018), available at: http://www.ukrstat.gov.ua (Accessed 21 October 2018).
2. Chirva, R. (2018), “From salary to salary”, Trade union news, vol. 3, pp. 97-8-9.
3. The Eurostat (2018), available at: https://ec.europa.eu/eurostat (Accessed 25 October 2018).
4. Zholud, O. (2015), “Inflation in Ukraine: past, present and future”, VoxUkraine, available at: http://voxukraine.org/2015/03/31/inflation-in-ukraine-past-present-and-future-ukr/#imageclose-7561 (Accessed 23 October 2018).
5. The State Statistics Service of Ukraine (2018), “Consumer price index: perception and reality”, available at: http://www.ukrstat.gov.ua (Accessed 22 October 2018).

№ 1 2019

Дата публікації: 2019-01-31

Кількість переглядів: 5397

Відомості про авторів

О. І. Мельник

к. е. н., асистент кафедри економіки підприємства та управління персоналом,Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

О. Melnyk

Ph.D. in Economic Sciences, assistant,Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University


О. Д. Болехівський

дослідник кафедри економіки підприємства та управління персоналом,Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

O. Bolechivsky

esearcher, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University


І. Г. Лаврук

дослідник кафедри економіки підприємства та управління персоналом,Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

I. Lavruk

esearcher, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

Як цитувати статтю

Мельник О. І., Болехівський О. Д., Лаврук І. Г. Проблеми заробітної плати в Україні та шляхи їх вирішення. Ефективна економіка. 2019. № 1. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6827 (дата звернення: 17.05.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.1.31

Melnyk, О., Bolechivsky, O. and Lavruk, I. (2019), “Problems of wages in Ukraine and ways of their solution”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 1, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6827 (Accessed 17 May 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.1.31

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.