EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ СУБ’ЄКТІВ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В РАМКАХ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОЛІТИКИ ІМПОРТОЗАМІЩЕННЯ В УКРАЇНІ
Ю. О. Шейко

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.1.35

УДК: 339.562:64

Ю. О. Шейко

ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ СУБ’ЄКТІВ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В РАМКАХ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОЛІТИКИ ІМПОРТОЗАМІЩЕННЯ В УКРАЇНІ

Анотація

Показники зовнішньоекономічної діяльності України демонструють зростаючі обсяги імпортної залежності країни. Така тенденція, підкріплена соціально-економічною кризою останніх років та ситуацією на Донбасі і в Криму, зумовлює необхідність пошуку шляхів відновлення економіки країни та залучення малих і великих господарюючих суб’єктів до виробництва конкурентоспроможної продукції, що сприятиме розширення внутрішнього ринку та нарощення експортного потенціалу країни.
У статті визначено основні прогалини сучасного стану промисловості і сільського господарства в Україні, що і призвели до збільшення імпортозалежності за окремими видами продукції цих галузей, а також окреслено пріоритетні напрями їх розвитку в контексті реалізації політики імпортозаміщення та включення суб’єктів малого підприємництва до процесів виробництва імпортозамінної продукції.

Ключові слова: імпорт; імпортозаміщення; імпортозалежність; мале підприємництво; державна економічна політика.

Література

1. Агробизнес Украины в графиках и картах (за даними Baker Tilly) [Електронний ресурс] / Business Views. – Режим доступу: http://businessviews.com.ua/.
2. Балабанова Н.В. Конкурентоспроможність продукції машинобудівного комплексу України / Н.В.Балабанова // Вісник Маріупольського державного університету. Серія «Економіка». - 2013. - Випуск 5. - С.21-27.
3. Грод А.М. Оцінка стану конкурентного середовища на ринку меблевої продукції та основні напрями його розвитку / А.М. Грод // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – №9 (111) – С. 46-54.
4. Імпорт насіння до України досяг 70% від загальної кількості посівного матеріалу [Електронний ресурс] / Уніан. – Режим доступу: http://economics.unian.ua.
5. Ковалів Я. Рибне господарство України 2015: поточний стан галузі, можливості та перспективи [Електронний ресурс] / Я.Ковалів // Укрінформ. – Режим доступу: Ukrinform.ua.
6. Концепція Державної цільової економічної програми розвитку та реформування хімічного комплексу України до 2020 року [Електронний ресурс] / Черкаський НДІТЕХІМ. – Режим доступу: http://niitehim.ck.ua.
7. Лісове господарство України [Електронний ресурс] /Державне агентство лісових ресурсів України. - Режим доступу: http://dklg.kmu.gov.ua/.
8. Наконечна А. Виробництво та реалізація меблів в Україні / А. Наконечна // Товари і ринки. - 2011. - № 1. - С. 82-90.
9. Непийвода В. Власність на ліси в Україні: сучасний стан та перспективи реформування / В. Непийвода // Вісник Львівського університету (Серія географічна). - 2005. -№ 32. - С. 67-74.
10. Пінчевська О.О. Актуальні напрями розвитку деревообробної промисловості в Україні [Електронний ресурс] / О.О. Пінчевська // НУБІП України. - Режим доступу: http://nubip.edu.ua/.
11. Пріоритети політики імпортозаміщення у стратегії модернізації промисловості України. – К.:НІСД, 2012. – 71 с.
12. Риболовецький флот України пропишуть в Одесі [Електронний ресурс] / Укрінформ. - Режим доступу: http://www.ukrinform.ua/.
13. Шевченко В.В. Машинобудівний комплекс України на світовому ринку машинобудівної продукції [Електронний ресурс] / В.В. Шевченко // Publishing house Education and Science s.r.o. - Режим доступу: http://www.rusnauka.com/21_DNIS_2009/Economics/49571.doc.htm.
14. Шейко Ю. О. Імпортозаміщення як інструмент стимулювання розвитку малого підприємництва в регіонах України / Ю. О. Шейко. // Ефективна економіка. - 2016. - № 2. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2016_2_15.
15. Смирнова Ю. Малотоннажная химия – ключ к возрождению высоких технологий / Ю. Смирнова, А.Викторов // Наука в Сибири. – 2013. – №.50 (2935). – Режим доступу: http://www.sbras.ru/.
16. Щодо підвищення інноваційного потенціалу металургійної промисловості України. Аналітична доповідь [Електронний ресурс] // Національний інститут стратегічних досліджень. - Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/articles/1183/.

I. Sheiko

THE PRIORITIES OF SMALL BUSINESS DEVELOPMENT WITHIN THE FRAMEWORK OF IMPORT SUBSTITUTION POLICY IN UKRAINE

Summary

Despite the existing natural, technological and human potential, the situation in Ukraine is characterized by a decline in the rates of economic development and competitiveness of domestic products, which, on the one hand, causes a decrease in external demand for traditional Ukrainian exports and an increase of raw materials in export structure, and on the other hand - causes a decrease in domestic consumers’ demand for national production, which entails a critical growth of flows and the saturation of the domestic market with imported goods.
Indicators of Ukraine's foreign economic activity show growing volumes of its import dependence. This tendency, reinforced by the socio-economic crisis of recent years and the situation in the Donbass and Crimea, causes the need to find ways of country’s economic recovery and the involvement of small and large business entities to the processes of competitive products’ production, which will contribute to the expansion of the domestic market and the expansion of the country's export potential.
The main gaps in the current state of industry and agriculture in Ukraine, which led to the growth of import dependence on the production of these industries, are outlined in this article, as well as the priority directions of their development in the context of the import substitution policy implementation. Considerable attention is paid to the justification of prospects of small business entities inclusion to the processes of import-substitute production, taking into account the benefits of these business entities and their role in industries’ development.
For example, in agriculture the emphasis should be on formation of production, procurement, service, sales and other cooperatives, and the integration of small agricultural enterprises with processing and big shopping malls; in the food industry - territorially separated business that meets local needs, as well as the competitive production of a single commodity, usually with a specific, favorable for small business technological process; allocation of production capacities from a large enterprise; in heavy industry - the focus on high-tech low-tone production and so on.

Keywords: import; import substitution; import dependence; small business; state economic policy.

References

1. The official site of Business Views, “Agribusiness in Ukraine in graphs and maps (according to Baker Tilly)”, available at: https://businessviews.com.ua. (Accessed 09.12.2018).
2. Balabanova N.V. (2013), “Competitiveness of the products of ukrainian machine-building complex”, Visnyk Mariupol’s’koho derzhavnoho universytetu. Ser. : Ekonomika, vol. 5, pp. 21-27.
3. Grod A.A. (2010), “Assessment of the competitive environment in the market of furniture products and the main directions of its development”, Aktual'ni problemy ekonomiky, vol. 111, pp.46-54.
4. The official site of UNIAN news agency, “Imports of seeds to Ukraine reached 70% of the total amount of sowing material”, available at: http://economics.unian.ua. (Accessed 09.12.2018).
5. Kovaliv Y., “Fisheries of Ukraine 2015: Current state of the industry, opportunities and prospects”, Materials of the press conference of the Head of the State Agency of Fisheries of Ukraine, available at: http://Ukrinform.ua. (Accessed 10.01.2016).
6. The official site of Cherkasy State Research Institute of Technical and Economic Information in the Chemical Industry, “Concept of the State Target Economic Program for the Development and Reform of the Chemical Complex of Ukraine for the Period till 2020”, available at:http://niitehim.ck.ua. (Accessed 09.12.2018).
7. The official site of The State Forest Resources Agency of Ukraine, “Forestry of Ukraine”, available at: http://dklg.kmu.gov.ua/. (Accessed 09.12.2018).
8. Nakonechnaya А. (2011), “Production and sales of furniture in Ukraine”, Tovary i rynky, vol.1, pp.82-90.
9. Nepyvoda V. (2005), “Ownership of Forests in Ukraine: Current State and Prospects for Reformation”, Visnyk L’vivs’koho universytetu (Seriya heohrafichna), vol.32, pp.67-74.
10. Pinchevs'ka, O.O. (2009), “Current areas of wood industry in Ukraine”, Aktual'ni napryamy rozvytku derevoobrobnoyi promyslovosti v Ukrayini, [Online], available at: http://www.nubip.edu.ua. (Accessed 09.12.2018).
11. The official site of The National Institute for Strategic Studies (2012), “The Priorities of the import substitution policy in the strategy of industry modernization in Ukraine”, available at: httphttp://www.niss.gov.ua/public/File/2012_table/1011_dop.pdf. (Accessed 09.12.2018).
12. The official site of Ukrinform (2014), “Fishing fleet of Ukraine will be marketed in Odesa”, available at: http://www.ukrinform.ua/. (Accessed 10.01.2016).
13. Shevchenko V.V., “Machine-building complex of Ukraine on the world market of machine-building products”, available at: http://www.rusnauka.com/21_DNIS_2009/Economics/49571.doc.htm. (Accessed 10.01.2016).
14. Sheiko I. (2016), Import substitution as an instrument of small business development stimulation in the regions of Ukraine, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 2 , available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4779. (Accessed 09.12.2018).
15. Smirnova J., Viktorov A. (2013), “Low-tonnage chemistry - the key to the revival of high technologies”, Nauka v Sibiri, [Online], vol.50, available at: http://www.nsc.ru/HBC/images/2013/n50/Nvs_50_10_Black.pdf. (Accessed 09.12.2018).
16. The official site of The National Institute for Strategic Studies, “Concerning the increase of the innovative potential of the metallurgical industry of Ukraine. Analytical Report”, available at: http://www.niss.gov.ua/articles/1183/. (Accessed 09.12.2018).

№ 1 2019

Дата публікації: 2019-01-31

Кількість переглядів: 945

Відомості про авторів

Ю. О. Шейко

к. е. н., старший викладач, Луцький національний технічний університет

I. Sheiko

PhD in Economics, Senior Lecturer,Lutsk National Technical University

Як цитувати статтю

Шейко Ю. О. Пріоритети розвитку суб’єктів малого підприємництва в рамках реалізації політики імпортозаміщення в Україні. Ефективна економіка. 2019. № 1. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6831 (дата звернення: 01.04.2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.1.35

Sheiko, I. (2019), “The priorities of small business development within the framework of import substitution policy in Ukraine”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 1, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6831 (Accessed 01 Apr 2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.1.35

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.