EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВІДПОВІДАЛЬНЕ СПОЖИВАННЯ В УМОВАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ
А. В. Лесь, А. В. Ращенко, В. О. Смаглій

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.1.36

УДК: 658:005.35

JEL: Q01; D12

А. В. Лесь, А. В. Ращенко, В. О. Смаглій

ВІДПОВІДАЛЬНЕ СПОЖИВАННЯ В УМОВАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Анотація

Обґрунтовано необхідність привернення уваги суспільства до необхідності і важливості охорони навколишнього природного середовища та збереження здоров’я людей. У науковій статті наведено тлумачення поняття "відповідальне споживання" як раціонального управління природними ресурсами, споживання товарів і послуг, що є дружніми до довкілля при виробництві яких мінімізовано антропогенне навантаження на навколишнє природне середовище, а також методи скорочення обсягів відходів. У процесі дослідження обґрунтовано концептуальні засади сталого споживання, що можна умовно розподілити на три блоки: харчування, ресурси у побуті, шопінг та поводження із відходами. Систематизовано заходи щодо обмеження споживання населенням продуктів харчування, що потенційно можуть містити небезпечні речовини. Наведено характеристику деяких шкідливих речовин, таких як нітрати, харчові добавки, пестициди та антибіотики, що можуть завдати шкоди здоров’ю людини. Особливий акцент зроблено на тому, що збалансоване, раціональне харчування є основою нормального функціонування людського організму. Обґрунтовано заходи щодо відповідального споживання ресурсів у побуті. Зокрема, наведено розрахунок втрат води за умови нераціонального її використання у побуті та визначено заходи щодо економії ресурсу. У статті наведено перелік способів економії енергії (теплової та електричної) у побуті, що забезпечують використання мінімуму ресурсів задовольняючи при цьому усі потреби. Систематизовано рекомендації щодо організації та здійснення закупок у торгівельних точках, в основу яких покладено ідею мінімізації утворення відходів у побуті. Наведено загальні правила сортування побутових відходів.

Ключові слова: відповідальне споживання; ресурси; продукти харчування; водні ресурси; теплова енергія; тверді побутові відходи; шопінг; продукти харчування; електрична енергія.

Література

1. Ажукене Й. Устойчивое потребление / Й. Ажукене, Б. Асберг, Р. Дагилюте и др. – Вильнюс, 2010. – 157 с.
2. Роль збалансованого харчування у забезпеченні здорового способу життя студентства М. Гриньова, Н. Коновал // Науковi записки. Серія: Педагогічні науки. – Випуск 131. – 2014. – С. 3-5
3. Основи товарознавства продукції рослинництва : методичні вказівки до практичних занять для студентів спеціальності 201 «Агрономія» денної і заочної форм навчання / О.Ф.Картава, А.Г.Картавий – Луцьк : Луцький НТУ, 2018. – 36 с.
4. Єрмолаєва Т. В. До питання про екологічну безпеку харчових продуктів: небезпеки сучасності [Електронний ресурс]: / Т. В. Єрмолаєва // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Право. - 2016. - вип. 22. - С. 141-144. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhIPR_2016_22_36
5. Якість і безпека харчових продуктів: тези доп. ІIІ Міжнар. наук.-практ. конф., 16-17 листопада 2017 р. / Національний університет харчових технологій ; М-во освіти і науки України. — К. : НУХТ, 2017. — 363 с.
6. Харчові добавки та їх вплив на організм людини [Електронний ресурс]: Режим доступу: https://harchi.info/articles/harchovi-dobavky-ta-yih-vplyv-na-organizm-lyudyny
7. Чебанко О.М. Екологія і сільське господарство [Електронний ресурс]: Навчальний посібник для студентів/ Н.В. Цикало, О.М. Чебанко.- Олександрівка, 2012.-88с.-Режим доступу: http://nmc-pto.dp.ua/doc/2015/pmd_25.pdf
8. У тваринництві масово використовують антибіотики, створюючи серйозну загрозу для людського здоров’я [Електронний ресурс]: Режим доступу: https://informator.news/u-tvarynnytstvi-masovo-vykorystovuyut-antybiotyky-stvoryuyuchy-serjoznu-zahrozu-dlya-lyudskoho-zdorovya-vooz/
9. Water crisis [Електронний ресурс]: Режим доступу: http://www.worldwatercouncil.org/ru/node/1372
10. World Energy Outlook 2016 [Електронний ресурс]: Режим доступу: https://webstore.iea.org/download/direct/202?fileName=WEO2016.pdf

A. Les, A. Rashchenko, V. Smahliy

RESPONSIBLE CONSUMPTION UNDER CONDITIONS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Summary

Environmental problems are the responsibility of the population throughout the country. Most Ukrainians are not perceived as requiring a first-rate solution. Therefore, it is necessary to draw attention to the problems of health and environment by spreading the ideas of responsible consumption among the population. When choosing goods and services people are influencing the manufacturer and potentially can be an incentive to improve the environment. Responsible consumption envisages the ability to satisfy people's desires and needs, provided that they reduce environmental pollution and save money. The paper substantiates the need for attracting the attention of the society to the necessity and importance of environmental and human health protection. It provides the interpretation of the concept of "responsible consumption" as a rational management of natural resources, consumption of goods and services that are environmentally friendly and are produced with minimized anthropogenic pressure on the environment. The methods of reducing waste volumes are presented as well. The research substantiates the conceptual foundations of sustainable consumption, which can be divided into three blocks: nutrition, household resources, shopping and waste management. It systematizes the measures to restrict the consumption of food which potentially may contain hazardous substances. The paper presents the specific features of some harmful substances, such as nitrates, nutritional supplements, pesticides and antibiotics, that can cause damage to human health. A special emphasis is placed on the fact that balanced, rational nutrition is the basis of normal functioning of the human body. The authors substantiate the measures on responsible use of resources in everyday life. In particular, they make the calculation of water losses in case of its irrational use in everyday life and determine the measures for saving the resource. The article gives the list of ways to save energy (thermal and electric) in everyday life, that ensure the use of a minimum of resources while satisfying all the needs. It systematizes the recommendations for the arrangement and making purchase at retail outlets based on the idea of minimizing the household garbage. The paper also presents general rules for sorting domestic waste.

Keywords: esponsible consumption; resources; food; water resources; thermal energy; solid household waste; shopping; food; electric energy.

References

1. Azhukene, Y. Asberh, B. and Dahyliute, R. (2010), Ustoichyvoe potreblenye [Sustainable consumption], Vilnius, Lithuania.
2. Hrynova, M. and Konoval, N. (2014), “The role of balanced nutrition in providing a healthy lifestyle student”, Naukovi zapysky. Seriia: Pedahohichni nauky, vol. 131, pp.3-5.
3. Kartava, O.F. and Kartavyi, A.H. (2018), Basis of commodity research of crop production [Osnovy tovaroznavstva produktsii roslynnytstva], Lutskyi NTU, Lutsk, Ukraine.
4. Yermolaieva, T. V. (2016), “On the issue of ecological safety of food products: the dangers of modern times”, Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho universytetu imeni V. N. Karazina. Seriia: Pravo, vol.22, pp.141 -144.
5. NUKhT (2017), Yakist' i bezpeka kharchovykh produktiv [Quality and safety of food products], NUKhT, Kyiv, Ukraine.
6. harchi.info (2014), “Nutritional supplements and their effects on the human body”, available at: https://harchi.info/articles/harchovi-dobavky-ta-yih-vplyv-na-organizm-lyudyny (Accessed 10 Jan 2019).
7. Chebanko, O.M. and Tsykalo, N.V. (2012), Ekolohiia i silske hospodarstvo [Ecology and agriculture], Oleksandrivka, Ukraine.
8. informator.news (2017), “In animal husbandry massively use antibiotics, posing a serious threat to human health”, available at: https://informator.news/u-tvarynnytstvi-masovo-vykorystovuyut-antybiotyky-stvoryuyuchy-serjoznu-zahrozu-dlya-lyudskoho-zdorovya-vooz/ (Accessed 10 Jan 2019).
9. World Water Council (2018), “Water crisis”, available at: http://www.worldwatercouncil.org/ru/node/1372 (Accessed 10 Jan 2019).
10. International Energy Agency (2016), “World Energy Outlook”, available at: https://webstore.iea.org/download/direct/202?fileName=WEO2016.pdf (Accessed 10 Jan 2019).

№ 1 2019

Дата публікації: 2019-01-31

Кількість переглядів: 1439

Відомості про авторів

А. В. Лесь

кандидат економічних наук, доцент кафедри екологічної безпеки та економіки природокористування, Житомирський національний агроекологічний університет

A. Les

Candidate of Sciences (Economics), Associate Professor of the Department of Environmental Safety and Natural Resources Management, Zhytomyr National Agroecological University


А. В. Ращенко

кандидат економічних наук, доцент кафедри екологічної безпеки та економіки природокористування, Житомирський національний агроекологічний університет

A. Rashchenko

Candidate of Sciences (Economics), Associate Professor of the Department of Ecological Safety and Natural Resources Management, Zhytomyr National Agroecological University


В. О. Смаглій

кандидат економічних наук, доцент кафедри екологічної безпеки та економіки природокористування, Житомирський національний агроекологічний університет

V. Smahliy

Candidate of Sciences (Economics), Associate Professor of the Department of Environmental Safety and Natural Resources Management, Zhytomyr National Agroecological University

Як цитувати статтю

Лесь А. В., Ращенко А. В., Смаглій В. О. Відповідальне споживання в умовах сталого розвитку. Ефективна економіка. 2019. № 1. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6832 (дата звернення: 25.02.2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.1.36

Les, A., Rashchenko, A. and Smahliy, V. (2019), “Responsible consumption under conditions of sustainable development”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 1, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6832 (Accessed 25 Feb 2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.1.36

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.