EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ТА АУДИТУ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ
О. В. Гамова, І. А. Козачок, Е. С. Данько

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.1.37

УДК: 338

О. В. Гамова, І. А. Козачок, Е. С. Данько

ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ТА АУДИТУ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Анотація

В сучасних умовах розвитку ринкових відносин більшість підприємств у своїй діяльності використовує різні нематеріальні активи. Дотримання вимог чинного в Україні законодавства вимагає від вітчизняних підприємств здійснення обліку всіх господарських операцій з нематеріальними активами. В даній статті визначено сутність поняття «нематеріальні активи» відповідно до нормативно-правових актів, які чинні в Україні. Облік нематеріальних активів починається з документування операцій з ними, тобто належного оформлення первинних документів з придбання, створення, руху, продажу, ліквідації нематеріальних активів. Втім більшість з них має недоліки, які суттєво впливають на обліковий процес. Саме тому було розроблено документ з обліку нематеріальних активів створених власними силами, які має всі необхідні реквізити. Для вдосконалення аудиту нематеріальних активів на підприємстві на основі Міжнародних стандартів аудиту було розроблено загальний план та програму аудиту нематеріальних активів, в якій деталізовано аудиторські процедури перевірки і робочі документи аудитора. Крім того, було вдосконалено етапи проведення аудиторської перевірки нематеріальних активів. Вдосконалення аудиту нематеріальних активів на підприємстві має включати доопрацювання робочих документів аудитора. Тож на наступному етапі розроблення шляхів вдосконалення аудиту нематеріальних активів було розроблено робочі документи аудитора, що систематизують результати аудиторських процедур, а саме Робочий документ перевірки фінансової звітності щодо відображення нематеріальних активів підприємства. Розроблені заходи вдосконалення фінансового обліків нематеріальних активів на підприємстві дозволять керівництву приймати більш обґрунтовані управлінські рішення, обліковий процес стане більш раціональним. Також розроблені заходи вдосконалення аудиту підвищать якість перевірки нематеріальних активів. Всі розроблені заходи вдосконалення обліків та аудиту нематеріальних активів можуть бути використані на підприємствах, що функціонують у різних галузях економіки.

Ключові слова: нематеріальні активи; облік; аудит; оподаткування; амортизація; рахунок; програма.

Література

1. Бігдан І. А. Облік і аудит нематеріальних активів : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.06.04 / Бігдан Інна Анатоліївна. – Х. : ХДУХТ, 2003. – 287 с.
2. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в України» від 16.07.1999 № 996-XIV (в редакції від 30.09.2015р.). – [Електронний ресурс] : Верховна Рада України. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14
3. Закон України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017 № 2258-VIII. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19
4. Левченко Н.М. Удосконалення методики аудиту нематеріальних активів з метою систематизації результатів аудиторських процедур / Н.М. Левченко, Н.С. Понікарова // Вісник Хмельницького національного університету. – 2011. – № 2. – Т.1. – С. 118-121.
5. Мельник О. В. Формування нематеріальних активів та їх вплив на ринкову вартість промислових підприємств / О. В. Мельник // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2013. – № 3. – С. 236-250.
6. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 38 «Нематеріальні активи» (IAS 38 «Intangible Assets»). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua
7. Назаренко Т. П. Організація та методика аудиту нематеріальних активів / Т. П. Назаренко, М. В. Симура // Економіка і суспільство. – 2016. – № 7. – С. 957–962.
8. Николюк М.З. Нематеріальні активи як об’єкт бухгалтерського обліку: нові підходи до класифікації та визнання / М. З. Николюк // Міжнародний збірник наукових праць – 2008 – Випуск 2 (11) – С. 270-277.
9. Николюк М.З. Трактування поняття «нематеріальні активи» в літературних джерелах. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://pbo.ztu.edu.ua/article/viewFile/67076/62477.pdf
10. Остапенко А. В. Нематеріальні активи в інноваційному розвитку підприємства / А. В. Остапенко // Економічний вісник НГУ. - 2007. - № 4. – С. 57-62.
11. Побережець О. В. Ідентифікація та класифікація нематеріальних активів та проблеми їх визначення / О. В. Побережець, К. В. Іванова // Облік. Аналіз. Аудит. – 2012. - № 2(3). – С. 98-104.
12. Податковий кодекс України: Закон України №2755-VІ вiд 02.12.2010 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/ main.cgi?nreg=2755-17
13. Положення (Стандарт) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні активи» із змінами та доповненнями від 25.11.2002 р. №288/4509 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0750-99
14. Проскуріна Н., Гороховець Ю. Методичні підходи до класифікації нематеріальних активів. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://n-visnik.oneu.edu.ua/collections/2016/240/pdf/115-127.pdf
15. Ревва А. М. Роль нематеріальних активів у стратегії розвитку промислових підприємств / А. М. Ревва // Стратегія і механізми регулювання промислового розвитку. – 2012. – С. 178-194.
16. Сунь Лінь. Облік, аудит і аналіз нематеріальних активів : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.06.04 / Сунь Лінь. − К. : КНЕУ, 2001. − 176 с.
17. Череп А.В. Аналіз забезпеченості та ефективності використання нематеріальних активів машинобудівними підприємствами Запорізького регіону / А. В. Череп, А. П. Пухальська // Міжнародний збірник наукових праць – 2011. – Випуск 2 (19) – С. 468-477.
18. Чуб Ю. В. Сутність та еволюція теорії нематеріальних активів на сучасному етапі розвитку економіки / Ю. В. Чуб // Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. - Полтава : ПДАА, 2014. - Вип. 1 (8). - Т. 1. - С. 280-286.

O. Gamova, I. Kozachok, Е. Danko

WAYS OF IMPROVEMENT OF ACCOUNTING AND AUDITING OF INTANGIBLE ASSETS AT THE ENTERPRISE

Summary

In present-day conditions of market relations development most enterprises in their activity use different non-material assets. The compliance with the requirements of current legislation in Ukraine demands implementation of accounting of all business transactions with non-material assets from domestic enterprises. In this article the essence of concept "non-material assets" according to normative legal acts, which are current in Ukraine, is examined. Non-material asset accounting begins with documenting transactions with them that is with proper execution of source documents on acquisition, creation, movement, sale, liquidation on non-material assets. However most of them have disadvantages that essentially influence accounting process. That's why the authors elaborated the document on non-material asset accounting created by their own forces which has all necessary requisites. For improvement non-material assets audit in the enterprise on the basis of International Standards of Auditing the authors elaborated general plan and programme of non-material assets audit, in which auditing procedures and auditor's working documents were detailed. Besides, the stages of carrying out of auditing checking of non-material assets were improved. The improvement of non-material assets audit in the enterprise has to include correcting auditor's working documents. So, at the next stage of elaborating of ways of improvement of non-material assets audit the authors worked out auditor's working documents which systematize the results of auditing procedures, in particular the working document of checking of financial statements concerning reflection of non-material assets of enterprise. Developed measures of improvement of financial accounting of non-material assets in the enterprise will enable management to pass more reasonable managerial decisions; accounting process will become more rational. Developed measures of improvement of audit will also increase the quality of non-material assets checking. All developed measures of improvement of accounting and audit of non-material assets audit will be able to be used in the enterprises of different sectors of economy.

Keywords: intangible assets; accounting; audit; taxation; depreciation; account; program.

References

1. Bihdan, I. A. (2003),"Accounting and audit of intangible assets", Abstract of Ph.D. dissertation, 08.06.04, KhDUKhT, Kharkiv, Ukraine, P. 287.
2. The Verkhovna Rada of Ukraine (2015), The Law of Ukraine "On Accounting and Financial Reporting in Ukraine", available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14
3. The Verkhovna Rada of Ukraine (2017), The Law of Ukraine "On the Audit of Financial Statements and Audit Activity", available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19
4. Levchenko, N.M. and Ponikarova, N.S. (2011), "Improvement of the methodology of audit of intangible assets in order to systematize the results of audit procedures", Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu, issue 2, vol. 1, pp. 118-121.
5. Melnyk, O. V. (2013), "Formation of intangible assets and their influence on the market value of industrial enterprises", Marketynh i menedzhment innovatsii, vol. 3, pp. 236-250.
6. International Standard of Accounting 38 Intangible Assets (IAS 38, Intangible Assets), [Online], available at: http://www.minfin.gov.ua
7. Nazarenko, T. P. and Symura, M. V. (2016), "Organization and Methodology for the Audit of Intangible Assets", Ekonomika i suspilstvo, vol. 7, pp. 957–962.
8. Nykoliuk, M.Z. (2008), "Intangible assets as an object of accounting: new approaches to classification and recognition", Mizhnarodnyi zbirnyk naukovykh prats, vol. 2 (11), pp. 270-277.
9. Nykoliuk, M.Z. "Interpretation of the concept of "intangible assets" in literary sources", [Online], available at: http://pbo.ztu.edu.ua/article/viewFile/67076/62477.pdf
10. Ostapenko, A. V. (2007), " Intangible assets in the innovative development of the enterprise", Ekonomichnyi visnyk NHU, vol. 4, pp. 57-62.
11. Poberezhets, O. V. and Ivanova, K. V. (2012), "Identification and classification of intangible assets and problems of their definition", Oblik. Analiz. Audyt, vol. 2(3), pp. 98-104.
12. The Verkhovna Rada of Ukraine (2010), The Law of Ukraine "Tax Code of Ukraine", available at: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/ main.cgi?nreg=2755-17
13. Regulation (Standard) of accounting 8 "Intangible assets" with the amendments and supplements, [Online], available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0750-99
14. Proskurina, N. and Horokhovets, Yu. "Methodological approaches to the classification of intangible assets", [Online], available at: http://n-visnik.oneu.edu.ua/collections/2016/240/pdf/115-127.pdf
15. Revva, A. M. (2012), "The role of intangible assets in the strategy of development of industrial enterprises", Stratehiia i mekhanizmy rehuliuvannia promyslovoho rozvytku, pp. 178-194.
16. Sun Lin (2001), "Accounting, audit and analysis of intangible assets", Abstract of Ph.D. dissertation, 08.06.04, KNEU, Kyiv, Ukraine, P.176.
17. Cherep, A.V. (2011), "Analysis of the availability and efficiency of the use of intangible assets by machine-building enterprises in the Zaporizhzhya region", Mizhnarodnyi zbirnyk naukovykh prats, vol. 2 (19), pp. 468-477.
18. Chub, Yu. V. (2014), "Essence and evolution of the theory of intangible assets at the present stage of economic development", Naukovi pratsi Poltavskoi derzhavnoi ahrarnoi akademii, issue 1 (8), vol. 1, pp. 280-286.

№ 1 2019

Дата публікації: 2019-01-31

Кількість переглядів: 5047

Відомості про авторів

О. В. Гамова

к. е. н., доцент кафедри облік, аналіз, оподаткування та аудит,Запорізька державна інженерна академія

O. Gamova

Cand. Sci. (Econ.), associate professor of Accounting and Auditing Department of Zaporizhzhia State Engineering Academy


І. А. Козачок

ст. викладач кафедри облік, аналіз, оподаткування та аудит,Запорізька державна інженерна академія

I. Kozachok

Senior Lecturer of Accounting and Auditing Department of Zaporizhzhia State Engineering Academy


Е. С. Данько

Магістр ОА-16, Запорізька державна інженерна академія

Е. Danko

master AA-16 of Zaporizhzhia State Engineering Academy

Як цитувати статтю

Гамова О. В., Козачок І. А., Данько Е. С. Шляхи вдосконалення обліку та аудиту нематеріальних активів на підприємстві. Ефективна економіка. 2019. № 1. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6833 (дата звернення: 17.05.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.1.37

Gamova, O., Kozachok, I. and Danko, Е. (2019), “Ways of improvement of accounting and auditing of intangible assets at the enterprise”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 1, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6833 (Accessed 17 May 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.1.37

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.