EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АНАЛІЗ ВПЛИВУ ПОДАТКОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА ДІЯЛЬНІСТЬ НАФТОГАЗОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
І. М. Метошоп

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.1.40

УДК: 336.14: 338.45

І. М. Метошоп

АНАЛІЗ ВПЛИВУ ПОДАТКОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА ДІЯЛЬНІСТЬ НАФТОГАЗОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

У роботі розглянуто податкове навантаження на підприємства нафтогазового сектору. Проведені дослідження дозволяють констатувати те, що податкове навантаження залишається високим та податкових стимулів для активізації інноваційного розвитку економіки нафтогазових підприємств замало.
У цілому взаємини держмонополій з бюджетом свідчать про екстенсивний шлях збільшення ними податкових платежів - за рахунок кінцевого споживача, в першу чергу - за рахунок громадян, а саме за рахунок зростання тарифів, що може призвести до кризи неплатежів, а не до подальшого збільшення бюджетних доходів.
У статті також визначені основні недоліки та переваги діючої системи оподаткування, зокрема зазначено, що сьогодні діючий механізм оподаткування не враховує особливостей видобутку важковидобувних ресурсів, і, тим самим, не стимулює підприємства вкладати кошти у їх розробку. Через значні витрати на видобуток підприємства намагаються вкладати кошти тільки у родовища із кращими характеристиками.
Загалом період 2013-2017 рр. відзначається певними зрушеннями в реформуванні видобувних галузей, незважаючи на складне економічне і політичне становище України. Однак зміни відбуваються повільніше, ніж заплановано.
Надмірне і нерівномірне податкове навантаження в країні призводить до зниження економічної активності та досить повільної детінізації. За цих умов, скорочення податкового навантаження може забезпечити активізацію інвестиційної діяльності суб’єктів господарювання і підвищення ділової активності, що сприятиме зростанню обсягів податкових надходжень до бюджетів.
Позитивним є те, що кількість обов'язкових вимог і положень щодо прозорості постійно зростає, що змушує гірничодобувні підприємства відповідальніше ставитися до складання власної звітності в усіх аспектах інформації, що розкривається.

Ключові слова: Податкове навантаження; податки; плата; податкові платежі; нафтогазові підприємства.

Література

1. Біла І. С. Вплив податкової політики на розвиток підприємницького сектору в Україні / І. С. Біла // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 18 : Економіка і право. - 2011. - Вип. 14. - С. 18-24.
2. Ініціатива прозорості видобувних галузей. Національний звіт України 2014-2015. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://www.ukrnafta.com/data/Page_Documents/UAEITI_2014-2015_Report_ UKR _final.pdf
3. Витвицький Я. С. Економічна оцінка гірничого капіталу нафтогазових компаній. Наукова монографія. / Витвицький Я.С. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2007. – 431с.
4. Витвицький Я. С. Удосконалення системи оподаткування у нафтогазовидобуванні / Я. С. Витвицький, І. М. Петрунчак // Вісник Хмельницького національного університету: Економічні науки: наук. журнал. – Хмельницький, 2014, № 4. 2014, Т.1 – с. 66-71.
5. Закон України "Про внесення змін до Податкового кодексу щодо перегляду ставок деяких податків і зборів" від 22 грудня 2011 року №4235-VI [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show /4235-17.
6. Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу щодо удосконалення деяких податкових норм» №4834 - IV від 19 грудня 2018 року [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/ 4834-17.
7. Закон України „Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України щодо податкової реформи” № 71-VIII від 28 грудня 2014 року [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/71-19.
8. Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році» №909-VIII від 24 грудня 2015 року. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/ show/909-9.
9. Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році» № 1791-VIII від 20.12.2016. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/go/1791-19.
10. Витвицький Я. С. Удосконалення рентного регулювання у нафтогазовидобуванні / Я. С. Витвицький, Н. О. Гавдзин, І. М. Метошоп, М. С. Пілка // Нафтогазова галузь України. – 2017, № 2. – с. 3-7.
11. Витвицький Я. С. Економічний механізм регулювання у газовидобуванні // Я. С. Витвицький, Н. О. Гавадзин, І. М. Метошоп, М. С. Пілка. VI Міжнародна науково-практична конференція «Теорія і практика стратегічного управління розвитком галузевих і регіональних суспільних систем». 11-13 жовтня 2017 року. C.33-36.
12. Пропозиції до плану першочергових дій з розвитку промисловості України. //Український інститут майбутнього. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://www.slideshare.net/UIFuture/ss-76933793
13. Звіт ІПДО України. //Коротка версія. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://docplayer.net/62875776-Zvit-ipdo-ukrayini-korotka-versiya-original-ukrayinskoyu-movoyu.html
14. Офіс великих платників податків Державної фіскальної служби. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://officevp.sfs.gov.ua/media-ark /news-ark/324207.html
15. Річні звіти. Фінансова звітність. Нафтогаз. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.naftogaz.com/www/3/nakweb.nsf/0/9B0566 E71C6B0F9CC2257EDD006E558B?OpenDocument&Highlight=0,%D0%B7%D0%B2%D1%96%D1%82%202016

I. M. Metoshop

THE ANALYSIS OF THE IMPACT OF TAX BURDEN ON THE ACTIVITIES OF OIL AND GAS COMPANIES

Summary

The article considers the tax burden on enterprises in the oil and gas sector. The conducted researches allow to state that the tax burden remains high and tax incentives for activating the innovative development of the economy of the oil and gas enterprises are not enough.
In general, relations between state monopolies and the budget indicate an extensive way of increasing tax payments - at the expense of the final consumer, first of all - at the expense of citizens, namely at the expense of the growth of tariffs, which may lead to a crisis of non-payment, and not to further increase in budget incomes.
The article also identifies the main advantages and disadvantages of the current taxation system. In particular, it states that today, the current mechanism of taxation does not take into account the peculiarities of extraction of hard-core resources, and, thus, does not stimulate the enterprise to invest in their development. Due to the significant cost of extraction, enterprises try to invest only in the field with the best characteristics.
In general, the period of 2013-2017 marks some changes in the reform of extractive industries, despite the difficult economic and political situation in Ukraine. However, the changes are slower than planned.
Excessive and uneven tax burden in the country leads to a decrease in economic activity and a rather slow detonation.
Under these conditions, reducing the tax burden can ensure the activation of investment activities of business entities and increase business activity, which will increase the volume of tax revenues to the budgets.
It is positive that the number of mandatory and transparent provisions is constantly increasing, which makes mining companies more responsive to their own reporting in all aspects of disclosure.

Keywords: Tax burden; taxes; tax payments; fees; oil and gas companies.

References

1. Bila I. S. (2011), “Provide additional information on the development of the entrepreneurial sector in Ukraine”, Naukovyj chasopys NPU imeni M. P. Drahomanova. Seriia 18 : Ekonomika i pravo. vol. 14. рр. 18-24.
2. The official site of Ukrnafta (2017), “The initiative of the transparency of the extractive industries. National report of Ukraine for 2014-2015”, available at: https://www.ukrnafta.com/data/Page_Documents/UAEITI_2014-2015_Report_ UKR _final.pdf
3. Vytvitsky Ya. S. (2007), “Ekonomichna otsinka hirnychoho kapitalu naftohazovykh kompaniy” [Economic assessment of the mining capital of oil and gas companies], IFNTUOG, Ivano-Frankivsk:, Ukraine.
4. Vytvitsky Ya. S. (2014), “Udoskonalennya systemy opodatkuvannya u naftohazovydobuvanni” [Improving the Taxation System in Oil and Gas], Bulletin of the Khmelnytsky National University, vol. 1, No 4, pp. 66-71.
5. The official portal of the Verkhovna Rada of Ukraine (2011), Law of Ukraine "On Amendments to the Tax Code regarding the Revision of Rates of Certain Taxes and Duties", available at: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/ 4235-17 (Accessed 22 December 2011).
6. The official portal of the Verkhovna Rada of Ukraine (2011), Law of Ukraine "On Amendments to the Tax Code for the Improvement of Some Taxes", available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4834-17 (Accessed 19 December 2018).
7. The official portal of the Verkhovna Rada of Ukraine (2014) Law of Ukraine "On Amendments to the Tax Code of Ukraine and Certain Laws of Ukraine on Tax Reform", available at: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/71-19 (Accessed 28 December 2014).
8. The official portal of the Verkhovna Rada of Ukraine (2015), Law of Ukraine "On Amendments to the Tax Code of Ukraine and Certain Legislative Acts of Ukraine on Balancing Budget Revenues in 2016", available at: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/ show / 909-9 (Accessed 24 December 2015).
9. The official portal of the Verkhovna Rada of Ukraine (2016), Law of Ukraine "On Amendments to the Tax Code of Ukraine and Certain Legislative Acts of Ukraine regarding the Balance of Budget Revenues in 2017" available at: http://zakon.rada.gov.ua/go/1791-19 (Accessed 20 December 2016).
10. Vytvitsky, Ya. S. Havdzin, N.O., Metoshop, I.M. Pilka, M.S.(2017), “Udoskonalennya rentnoho rehulyuvannya u naftohazovydobuvanni” [Improvement of rent regulation in oil and gas extraction] Naftohazova haluzʹ Ukrayiny, vol. 2, pp. 3-7.
11. Vytvitsky, Ya. S. Havdzin, N.O., Metoshop, I.M. Pilka, M.S.(2017), “Ekonomichnyy mekhanizm rehulyuvannya u hazovydobuvanni” [The economic mechanism of regulation in gas extraction], Materialy VI Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsiyi [Materials VI International scientific and practical conference], Ekonomichnyy mekhanizm rehulyuvannya u hazovydobuvanni [Theory and practice of strategic management of the development of sectoral and regional social systems]. Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas, Ivano-Frankivsk, Ukraine, pp.33-36.
12. Ukrainian Institute of the Future (2017), “Proposals to the plan of priority actions for the development of industry in Ukraine”, available at: https://www.slideshare.net/UIFuture/ss-76933793 (Accessed 14 June 2017).
13. Docplayer (2016), “EITI Report of Ukraine”, available at: https://docplayer.net/62875776-Zvit-ipdo-ukrayini-korotka-versiya-original-ukrayinskoyu-movoyu.html (Accessed 13 January 2016).
14. The State Fiscal Service of Ukraine (2018), “Large Taxpayers Office of the State Tax Service”, available at: http://officevp.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/324207.html (Accessed 18 July 2018).
15. Official site of oil and gas (2018), “Annual reports. Financial Statements. Naftogaz”, available at: http://www.naftogaz.com/www/3/nakweb.nsf/0/9B0566 E71C6B0F9CC2257EDD006E558B? OpenDocument & Highlight = 0,% D0% B7% D0% B2% D1% 96% D1% 82% 202016 (Accessed 16 May 2018).

№ 1 2019

Дата публікації: 2019-01-31

Кількість переглядів: 3173

Відомості про авторів

І. М. Метошоп

к. е. н., доцент кафедри прикладної економіки,Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м.Івано-Франківськ

I. M. Metoshop

the Candidate of Economic Science, Docent, Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas, Institute of Petroleum Economics and Management

Як цитувати статтю

Метошоп І. М. Аналіз впливу податкового навантаження на діяльність нафтогазових підприємств. Ефективна економіка. 2019. № 1. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6836 (дата звернення: 21.04.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.1.40

Metoshop, I. M. (2019), “The analysis of the impact of tax burden on the activities of oil and gas companies”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 1, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6836 (Accessed 21 Apr 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.1.40

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.