EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

БУДІВЕЛЬНИЙ ДЕВЕЛОПМЕНТ ЯК ІНСТРУМЕНТ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ
І. С. Івахненко

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.1.41

УДК: 658.26:330.3

І. С. Івахненко

БУДІВЕЛЬНИЙ ДЕВЕЛОПМЕНТ ЯК ІНСТРУМЕНТ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ

Анотація

Дане аналітичне дослідження зосереджено на проблемах фінансування проектів з підвищення енергоефективності в Україні. Метою статті є обґрунтування шляхів забезпечення якісних змін у державній інвестиційній політиці України з урахуванням зарубіжного досвіду та розробка практичних рекомендацій щодо залучення та використання інвестиційних ресурсів на засадах енергоощадного будівельного девелопменту. В умовах невизначеності, посилення нестабільності в трендах глобального розвитку особливої актуальності набуває активізація факторів, що сприяють забезпеченню стійкості та конкурентоспроможності національних економік. Серед них – збільшення обсягів, раціоналізація структури, диверсифікація джерел, обґрунтування пріоритетних напрямів і механізмів залучення й ефективного використання інвестиційних ресурсів, які формуються в інституційних секторах української економіки та поза її межами.
Проаналізовано стан та динаміку сучасного ринку енергетичних ресурсів як у світовому масштабі так і в межах України, та виявлено, що потенціал ринку енергоефективності є надзвичайно об’ємним та цікавим для різних груп банків інвесторів. В ході дослідження виявлено, що найбільшу частку серед споживачів енергетичних ресурсів в Україні становлять приватні домашні господарства та промислові підприємства, що підтверджує необхідність впровадження загальносуспільної програми по фінансуванню проектів з підвищення енергоефективності. Дослідження законодавчої бази України дало змогу чітко визначити поняття енергоефективності та виділити, які саме проекти можуть бути віднесені до енергоефективних. Відзначено, що держава активно розробляє та імплементує політику з підвищення економії енергетичного споживання як серед приватних осіб так і серед підприємств виробників, що на рівні держави впроваджується спеціально створеним Фондом енергоефективності. У якості специфічного інструменту аналізу проектів з енергоефективності авторами запропоновано використовувати технологію бенчмаркінгу, що забезпечує можливість виділення сильних та слабких сторін конкретного проекту по енергозбереженню, у порівнянні з топовим проектом в галузі. В результаті, у ході проведених аналітичних досліджень, автором було запропоновано специфічний інструментарій для здійснення аналізу проектів фінансування підвищення енергоефективності в Україні, що включає п’ять першочергових напрямків, за якими необхідно будувати методологію оцінки кредитоспроможності позичальника, що прагне реалізувати проект у сфері енергозбереження.

Ключові слова: макроекономічне планування; державне регулювання економіки; фінансування; енергоефективність; бенчмаркінг; інвестиційна політика.

Література

1. Зеркалов Д.В. Енергозбереження в Україні: монографія / Д.В. Зеркалов. – Х.: Основа, 2012. – 582 с.
2. Джеджула В.В. Енергозбереження промислових підприємств: методологія формування, механізм управління : монографія / В. В. Джеджула. – Вінниця : ВНТУ, 2014. – 347 с.
3. Marchuk T.S. Identification of the basic elements of the innovation-analytical platform for energy efficiency in project financing. / T.S. Marchuk // Investment management and financial innovations, 2017 - № 14.- рр. 12-20.
4. Рижакова Г.М. Теоретико-методологічні засади інноваційно-інвестиційної діяльності в Україні / Г.М. Рижакова. – К.: ДКЦ-центр, 2018. – 234 с.
5. Європейсько-українське енергетичне агенство. Офіційний сайт [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://euea-energyagency.org/uа
6. Міжнародне енергетичне агентство. Офіційний сайт [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.iea.org/wei2018/.
7. Асоціація енергоаудиторів [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://aea.org.ua
8. Офіційний сайт Державної служби статистики України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.
9. Пріоритети інвестиційного забезпечення структурних реформ у промисловості України. Аналітична доповідь Інституту стратегічних досліджень [електронний ресурс]. – режим доступу: http://www.niss.gov.ua/content/articles/files/strukt_ref-1c985.pdf
10. Рижакова Г.М. Альтернативні аналітичні інструменти забезпечення економічної безпеки державного інвестування будівельних проектів /Г.М. Рижакова // Управління розвитком складних систем. – 2013. – №16. – С. 203 – 208.
11. Закон України "Про Фонд енергоефективності" [Електронний ресурс] // Верховна Рада України. – 2017. – Режим доступу до ресурсу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2095-19.

I. S. Ivakhnenko

CONSTRUCTION DEVELOPMENT AS AN INSTRUMENT FOR REALIZATION OF STATE INVESTMENT POLICY

Summary

This analytical study focuses on the financing of energy efficiency projects in Ukraine. The purpose of the article is to justify the ways of ensuring qualitative changes in the state investment policy of Ukraine taking into account foreign experience and developing practical recommendations on attraction and use of investment resources on the basis of energy saving construction development. In conditions of uncertainty, increasing instability in the trends of global development, the activation of factors contributing to the sustainability and competitiveness of national economies becomes particularly acute. Among them are an increase in volumes, streamlining of the structure, diversification of sources, substantiation of priority directions and mechanisms of attraction and efficient use of investment resources that are formed in the institutional sectors of the Ukrainian economy and beyond.
The state and dynamics of the modern market of energy resources both on a global scale and within Ukraine are analyzed, and it is revealed that the potential of the energy efficiency market is extremely voluminous and interesting for different groups of investors' banks. In the course of the study, it was revealed that private households and industrial enterprises account for the largest share among energy consumers in Ukraine, which confirms the necessity of implementing a public program for financing energy efficiency projects. The study of Ukraine's legislative framework has made it possible to clearly define the concept of energy efficiency and to highlight which projects can be considered energy-efficient. It is noted that the state is actively developing and implementing a policy to increase energy consumption savings both among private individuals and among enterprises that are implemented at the state level by a specially created Energy Efficiency Fund. As a specific tool for analyzing energy efficiency projects, the authors suggest using benchmarking technology, which provides the opportunity to highlight the strengths and weaknesses of a specific energy conservation project, as compared to the industry's top project. As a result, in the course of the conducted analytical research, the author proposed a specific tool for the analysis of energy efficiency financing projects in Ukraine, which includes five priority areas for developing a methodology for assessing the borrower's creditworthiness, which seeks to implement a project in the field of energy saving.

Keywords: macroeconomic planning; state regulation of economy; financing; energy efficiency; benchmarking; investment policy.

References

1. Dzhedzhula, V.V. (2014), Enerhozberezhennia promyslovykh pidpryiemstv: metodolohiia formuvannia, mekhanizm upravlinnia [Energy saving of industrial enterprises: methodology of formation, management mechanism], VNTU, Vinnitsa, Ukraine.
2. Zerkalov, D.V. (2012), Enerhozberezhennia v Ukrainе [Energy saving in Ukraine], Osnova, Kharkiv, Ukraine.

3. Marchuk, T.S. (2017) “Identification of the basic elements of the innovation-analytical platform for energy efficiency in project financing”, Investment management and financial innovations, vol. 14, pp. 12-20.
4. Ryzhakova, G.M. (2018). Teoretyko-metodolohichni zasady innovatsiyno-investytsiynoyi diyalʹnosti v Ukrayini [Theoretical and methodological foundations of innovation and investment activity in Ukraine], Dkts-tsentr, Кyiv, Ukraine.
5. “Yevropejs'ko-ukrains'ke enerhetychne ahenstvo” [European-Ukrainian Energy Agency.], available at: http://euea-energyagency.org/uа/
6. The official site of International Energy Agency (2018), “World Energy Investment“, available at: https://www.iea.org/wei2018/.[ (Accessed 8 January 2019).
7. “Asotsiatsiia enerhoaudytoriv” [Association of energy auditors], available at: http://aea.org.ua
8. The official site of State Statistics Service of Ukraine, available at: http://www.ukrstat.gov.ua (Accessed 20 May 2017).
9. Analytical report of the Institute for Strategic Studies "Priorities of investment support for structural reforms in Ukrainian industry", [Online], available at: http://www.niss.gov.ua/content/articles/files/strukt_ref1c985.pdf
10. Ryzhakova, G.M. (2013),“Alternative analytical tools for securing the economic security of public investment in construction projects”, Management of development of complex systems, vol. 16, pp. 203–208.
11. The Verkhovna Rada of Ukraine (2017), The Law of Ukraine " About the energy efficiency foundation", available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2095-19 (Accessed 20 December 2018).

№ 1 2019

Дата публікації: 2019-01-31

Кількість переглядів: 550

Відомості про авторів

І. С. Івахненко

кандидат економічних наук, доцент,доцент кафедри економіки та менеджменту, Інститут інноваційної освіти, Київський національний університет будівництва і архітектури (м. Київ, Україна)

I. S. Ivakhnenko

PhD (of Economic sciences), associate professorassociate professor of the department of economics and management, Institute of innovation education, Kyiv national university of construction and architecture (Kyiv, Ukraine)

Як цитувати статтю

Івахненко І. С. Будівельний девелопмент як інструмент реалізації державної інвестиційної політики. Ефективна економіка. 2019. № 1. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6837 (дата звернення: 25.02.2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.1.41

Ivakhnenko, I. S. (2019), “Construction development as an instrument for realization of state investment policy”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 1, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6837 (Accessed 25 Feb 2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.1.41

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.