EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСНОВНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНО-БЕЗПЕЧНОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА
Н. М. Пилипенко

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.1.43

УДК: 658:005.93

Н. М. Пилипенко

ОСНОВНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНО-БЕЗПЕЧНОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

Стаття присвячена дослідженню проблем економічно-безпечного розвитку підприємства. В результаті дослідження поглиблено теоретичні засади формування системи забезпечення економічно-безпечного розвитку підприємства. На основі узагальнення авторських підходів до класифікації принципів системи економічної безпеки підприємства, запропоновано класифікацію принципів системи забезпечення економічно- безпечного розвитку підприємства, які включає в себе системний підхід, взаємозалежність, ситуаційний підхід, адаптивність, динамічність, ієрархічність, випереджаючий розвиток, комплексність, пріоритетність, прогнозованість та ефективність. Обґрунтовано основні етапи створення системи забезпечення економічно-безпечного розвитку підприємства, а саме: визначення пріоритетних цілей підприємства, визначення потенційних загроз, які можуть перешкодити розвитку підприємства, оцінка впливу загроз на основі відібраних оціночних показників та, на основі проведеної оцінки та аналізу, розробка заходів по забезпеченню економічно-безпечного розвитку. Проведений аналіз виявив чинники впливу зовнішнього та внутрішнього середовища, які перешкоджають економічно-безпечному розвитку сільськогосподарських підприємств.

Ключові слова: економічна безпека; стійкий розвиток; економічно-безпечний розвиток; система забезпечення економічно-безпечного розвитку; принципи економічно-безпечного розвитку.

Література

1. Погорелов Ю.С. Забезпечення економічної безпеки підприємства та його розвиток: співвідношення процесів. // Перспективи управлінської діяльності суб’єктів господарювання в контексті економічної безпеки: Матеріали міжнародного форуму з безпеки, Черкаси, 25-27 травня 2017 р.– Черкаси: вид-во ПП Чабаненко Ю.А., 2017. – С.100-102 http://khibs.ubs.edu.ua/wp-content/uploads/2017/02/INFOS-2017.pdf
2. Пилипенко Н.М. Концепція економічно-безпечного розвитку підприємства в сучасних умовах господарювання / Н.М. Пилипенко, А.І.Кліпун [монографія] / Детермінанти соціально-економічного розвитку підприємств: монографія. Вип. 4 / за наук. ред. Строченко Н.І., Пилипенка В.В, Ковальової О.М. – Суми, "Сумський національний аграрний університет", 2017. – 350 с. – С.99-112
3. Марченко В. М. Економічна безпека підприємства за етапами життєвого циклу / В. М. Марченко, В. М. Євдокименко // Економічний вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут". - 2016. - № 13. - С. 235-241. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/evntukpi_2016_13_36
4. Pilipenko N.M. Еconomic security as a dynamic characteristic of an enterprise / Pilipenko N.M. Pilipenko V.V. // Economy and society – 2017 – №10 – С.338-342. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.economyandsociety.in.ua/journal/10_ukr/59.pdf
5. Філиппова С. В. Економічна безпека підприємств реального сектору економіки в умовах вартісно-орієнтованого управління: монографія / С. В. Філиппова, Л. О. Волощук, С. О. Черкасова / під заг. ред. С. В Філиппової. –Одеса: ФОП Бондаренко М.О., 2015. – 196 с
6. Єфімова Г. В. Визначення категорій «економічна безпека підприємства» і «безпечний розвиток підприємства» / Єфімова Г. В., Марущак С. М. // Бізнесінформ.–2013.–№11.–С.8-13
7. Пилипенко Н.М. Особливості оцінки економічної безпеки сільськогосподарських підприємств / Н.М.Пилипенко, А.І.Кліпун // International Scientific Journal — 2018. — №1. –С.44-49. Режим доступу: https://www.inter-nauka.com/uploads/public/15156667597291.pdf
8. Націобезпекознавство: проблеми формування категорійно - понятійного апарату В.А.Ліпкан, Ю.Є. Максименко Режим доступу: https://refdb.ru/look/1425644.html
9. Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад. і голов. ред. В.Т.Бусел.- К.: Ірпынь: ВТФ «Перун», 2002.- 1440с.
10. Гнилицька Л. Теоретико-методологічний інструментарій формування системи забезпечення економічної безпеки підприємства./ Л. Гнилицька //Бухгалтерський облік і аудит.-2013.-№9.-С.37-45
11. Дуб Б.С. Система економічної безпеки підприємства: поняття та структура / Б.С. Дуб // Управління проектами та розвиток виробництва : зб. наук. пр. – Луганськ : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2016. – № 4 (60). – С. 5–18. Режим доступу: https://mpra.ub.uni-muenchen.de/88311/1/MPRA_paper_88311.pdf
12. Ілляшенко О.В. Механізм функціонування системи економічної безпеки підприємства: підхід до побудови / О.В. Ілляшенко // Економіка. Менеджмент. Підприємництво. - 2014. - № 26(1). - С. 160-168
13. Хринюк О. С. Система забезпечення економічної безпеки підприємства: основні елементи / О.С. Хринюк, М.Р. Корчовна // Ефективна економіка. – 2015. – № 3. Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3927
14. Лебедко, С. А. Формування механізму забезпечення економічної безпеки транспортних підприємств [Електронний ресурс] / С. А. Лебедко. - Електрон. текстові дан. // Економіка та держава: міжнародний науково-практичний журнал. - 2017/2. - № 8. - С. 89-94 Режим доступу: http://www.economy.in.ua/pdf/8_2017/23.pdf
15. Holikov. I. Principles of economic security//Economic Annals-XXI".- 2014.- No. 9-10(2).- pp. 8-11. Режим доступу: http://soskin.info/userfiles/file/2014/9-10_2014/2/Holikov.pdf
16. Економічна енциклопедія: У трьох томах / Ред.кол. С.В. Мочерний (відп.ред.) та ін. - Т.1 – Київ, Видавничий цент "Академія", 2000. – 864 с
17. Колісніченко П.Т. Принципи формування організаційноекономічного механізму забезпечення економічної безпеки підприємств малого та середнього бізнесу. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство Режим доступу: http://www.visnyk-econom.uzhnu.uz.ua/archive/12_1_2017ua/38.pdf Вип. 12, Ч. 1, с. 163–166.
18. Івченко Є. А Трансформації системи економічної безпеки підприємства: монографія / Є. А. Івченко. – Сєвєродонецьк: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2018. – 420 с. Режим доступу: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/bitstream/123456789/2186/1/2018.pdf
19. Пилипенко Н.М. Розвиток методичних підходів до оцінки економічної безпеки підприємства / Н М Пилипенко // Ефективна економіка. – 2017. – №12. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5953
20. Живко З. Б. Напрями та принципи забезпечення безпеки підприємства в контексті недержавних форм власності. / З.Б. Живко, Г.Я. Левків, А.І. Вольних // Вісник Кам’янець-Подільського національного імені Івана Огієнка. – Економічні науки. – Випуск 9. - Кам’янець-Подільський : ФОП Сисин Я.І., 2014. – С. 179-184.
21. Діденко Є.О. Особливості управління стратегією безпечного розвитку підприємства// Вісник КНУТД.–2015.–№2(85).–С.15-21 Режим доступу: https://knutd.edu.ua/publications/pdf/Visnyk/2015-2/15-21.pdf
22. Маслак О.І. Управління економічною безпекою підприємства на принципах забезпечення її раціонального рівня / О.І.Маслак, Н.Є.Гришко // Маркетинг і менеджмент інновацій.-2013.-№1.-С.198-208
23. Тулуб О.М. Особливості формування та функціонування системи економічної безпеки інституцій бізнесу та підприємництва за видами економічної діяльності // Глобальні та національні проблеми економіки.–2017.-Випуск 16 Режим доступу: http://global-national.in.ua/archive/16-2017/100.pdf
24. Андрушків, Б. М. Адаптивна структурно-компонентна модель забезпечення економічної безпеки підприємства [Текст] / Богдан Миколайович Андрушків, Людмила Ярославівна Малюта, Ольга Богданівна Погайдак // Економічний аналіз: зб. наук. праць / Тернопільський національний економічний університет; редкол.: О. В. Ярощук (голов. ред.) та ін. – Тернопіль: Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету «Економічна думка», 2016. – Том 25. – № 2. – С. 42-50 Режим доступу: http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/8333/1/7.pdf
25. Васильєв О.В. Формування системи управління економічною безпекою промислових підприємств/ О.В.Васильєв, В.І.Мейта // Економічний аналіз.-2013.-Том.14.-№2.-С.138-145
26. Мостенська Т.Л. Ризик-менеджмент як чинник забезпечення економічної безпеки підприємств / Е.Л.Мостенська, Білан Ю.В., Мостенська Т.Г.// Актуальні проблеми економіки.– 2015.–№8(170).–С.193-203
27. Куделя Л.В. Формування механізму управління економічною безпекою сільськогосподарських підприємств: дис. канд. ек. наук: спец. 08.00.04 / Л.В. Куделя. – Харків, 2016. –217 с
28. Кулаженко В.В. Система моніторингу економічної безпеки як чинник формування його конкурентоспроможності / В.В. Кулаженко //Ефективна економіка. – 2016. – №8 Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5127
29. Денисенко М.П., Колісниченко П.Т. Зарубіжний досвід регулювання економічної безпеки// Інвестиції: практика та досвід.– 2017.–№6.–С.15-19 Режим доступу: http://www.investplan.com.ua/pdf/6_2017/5.pdf

N. M. Pilipenko

BASIC PRINCIPLES FOR FORMING THE SYSTEM OF PROVIDING ECONOMIC AND SAFETY DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL ENTERPRISE

Summary

The article is devoted to the research of problems of economically safe development of the enterprise. As a result of the study, there is an in-depth theoretical basis for the formation of a system for ensuring economically safe development of the enterprise. Economically safe development is a condition in which conditions that impede the development of an enterprise are under control. The process of forming a system of maintenance of economically safe development envisages: definition of the goals and objectives of the system of economic security; establishing the structure of the system and identifying the relationship between the elements (definition of objects, subjects of the basic principles and tools for providing economically safe development); the formation of the necessary data array; use of the received information in the process of making managerial decisions; determination of the effectiveness of the system of economically safe development. On the basis of generalization of author's approaches to the classification of the principles of the system of economic security of the enterprise, the classification of the principles of the system of ensuring the economically safe development of the enterprise is proposed. In particular, these are the following principles: system approach, interdependence, situational approach, adaptability, dynamism, hierarchy, advanced development, complexity, priority, predictability and efficiency. The main stages of creation of the system of providing of economically safe development of the enterprise are substantiated, namely: determination of the priority goals of the enterprise, identification of potential threats that may hinder the development of the enterprise, assessment of the impact of threats on the basis of selected evaluation indicators, and, based on the evaluation and analysis, development of measures ensuring economically safe development.
On the basis of the analysis, factors of the influence of the external and internal environment (the potential of the enterprise and its efficiency, market conditions, suppliers, buyers, marketing policy of the enterprise, diversification of production, efficiency of management at the enterprise and effective state regulation) that hinder the economically sustainable development of agricultural enterprises are revealed. The attention is drawn to the need to analyze the negative internal and external factors of influence on the activities of agricultural enterprises, which will contribute to the effective monitoring of economically sound development.

Keywords: economic security; sustainable development; economically safe development; system of economically safe development; principles of economically safe development.

References

1. Pohorelov, Yu. S. (2017), “Ensuring the economic security of the enterprise and its development: the ratio of processes”, Perspektyvy upravlins'koi diial'nosti sub'iektiv hospodariuvannia v konteksti ekonomichnoi bezpeky [Prospects of management activities of business entities in the context of economic security], Mizhnarodnyj forum z bezpeky [International Security Forum], Vydavnytstvo PP Chabanenko Yu.A Cherkasy, Ukraine, pp. С.100-102, available at: http://khibs.ubs.edu.ua/wp-content/uploads/2017/02/INFOS-2017.pdf (Accessed 21 Oct 2018)
2. Pilipenko, N.M. and Klipun, A.I. (2017), Kontseptsiia ekonomichno bezpechnoho rozvytku pidpryiemstva v suchasnykh umovakh hospodariuvannia “The concept of economically safe development of the enterprise in modern business conditions”, / Determinanty sotsial'no-ekonomichnoho rozvytku pidpryiemstv [Determinants of socio-economic development of enterprises] Sums'kyj natsional'nyj ahrarnyj universytet, Sumy, Ukraine, pp. 99-112
3. Marchenko, V. M. and Yevdokymenko, V. M. (2016), “Economic security for the enterprise lifecycle phases” Ekonomichnyj visnyk Natsional'noho tekhnichnoho universytetu Ukrainy "Kyivs'kyj politekhnichnyj instytut, vol.13, pp. 235-241. available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/evntukpi_2016_13_36 (Accessed 17 Nov 2018)
4. Pilipenko, N.M. and Pilipenko, V.V. (2017), “Еconomic security as a dynamic characteristic of an enterprise”, Economy and society [Online], vol. 10, available at: http://www.economyandsociety.in.ua/journal/10_ukr/59.pdf (Accessed 21 Nov 2018).
5. Filyppova, S. V., Voloschuk, L. O. and Cherkasova, S. O. (2015) Ekonomichna bezpeka pidpryiemstv real'noho sektoru ekonomiky v umovakh vartisno-oriientovanoho upravlinnia [Economic security of enterprises in the real sector of the economy in terms of value-based management, FOP Bondarenko M.O., Odesa, Ukraine.
6. Yefimova, H.V. and Marushchak, S.M. (2013) “Definition of the «Economic Security of an Enterprise» and «Safe Development of an Enterprise» Notions”, Biznes Inform, vol. 11, pp. 8-13.
7. Pilipenko, N.M. and Klipun, A.I. (2018), “Features of economic security assessment of agricultural enterprises”, International Scientific Journal “Internauka” vol. 1, pp.44-49. available at: https://www.inter-nauka.com/uploads/public/15156667597291.pdf (Accessed 12 Dec 2018)
8. Lipkan, V.A. and Maksymenko, Yu.Ye. “National security science: problems of categorically - conceptual apparatus formation”, available at: https://refdb.ru/look/1425644.html (Accessed 22 Dec 2018)
9. Busel, V.T. (2002), Velykyj tlumachnyj slovnyk suchasnoi ukrains'koi movy [Great explanatory dictionary of modern Ukrainian language] VTF “Perun”, Irpin', Ukraine.
10. Hnylyts'ka, L (2013), “Theoretical and methodological tools for forming a system for ensuring the economic security of the enterprise”, Bukhhalters'kyj oblik i audyt, vol. 9, pp.37-45
11. Dub, B.S. (2016), “System of enterprise economic security: concept and structure”, Upravlinnia proektamy ta rozvytok vyrobnytstva, vol. 4 (60), pp.5–18. available at: https://mpra.ub.uni-muenchen.de/88311/1/MPRA_paper_88311.pdf (Accessed 26 Nov 2018)
12. Il'jashenko, О.V. (2014), “Mechanism of enterprise economic security system functioning: approach to build” , Ekonomika. Menedzhment. Pidpryiemnytstvo, vol. 26(1), pp.160-168
13. Khryniuk, O.S. and Korchovna, M.R. (2015), “System of economic security companies: key elements ”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 3, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3927 (Accessed 11 Nov 2018)
14. Lebedko, S. A. (2017), “The maintenance of economic security of transportation enterprises mechanism formation”, Ekonomika ta derzhava, vol. 8, pp.89-94 available at: http://www.economy.in.ua/pdf/8_2017/23.pdf (Accessed 18 Sep 2018)
15. Holikov, I. (2014), “Principles of economic security”, Economic Annals-XXI vol. 9-10(2), pp. 8-11. available at: http://soskin.info/userfiles/file/2014/9-10_2014/2/Holikov.pdf (Accessed 14 Nov 2018)
16. Mochernyj, S.V. (2000), Ekonomichna entsyklopediia [Economic Encyclopedia ] Т.1, Vydavnychyj tsentr "Akademiia", Kyiv, Ukraine.
17. Kolisnichenko, P.T. (2017), “Principles of formation of the organizational-economic mechanism to ensure economic security of small and medium enterprises” Naukovyj visnyk Uzhhorods'koho natsional'noho universytetu. Seriia: Mizhnarodni ekonomichni vidnosyny ta svitove hospodarstvo vol. 12, р.1, pp. 163–166, available at: http://www.visnyk-econom.uzhnu.uz.ua/archive/12_1_2017ua/38.pdf (Accessed 11 Dec 2018)
18. Ivchenko Ye. A. (2018), Transformatsii systemy ekonomichnoi bezpeky pidpryiemstva [Transformation of the system of economic security of the enterprise] vydavnytstvo SNU im. V. Dalia, Sievierodonets'k, Ukraine. available at: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/2186 (Accessed 19 Nov 2018)
19. Pilipenko, N.M. (2017), “Development of methodological approaches to assessing the economic security of an enterprise”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 12, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5953 (Accessed 16 Nov 2018)
20. Zhyvko, Z.B., Levkiv, H.Ya. and Vol'nykh, A.I. (2014), “Directions and principles of enterprise security in the context of non-state ownership”, Visnyk Kam'ianets'-Podil's'koho natsional'noho imeni Ivana Ohiienka. – Ekonomichni nauky, vol. 9, pp. 179-184
21. Didenko, Ye.O. (2015), “Features of management of the strategy of safe development of the enterprise”, Visnyk KNUTD.– vol. 9, pp. 15-21, available at: https://knutd.edu.ua/publications/pdf/Visnyk/2015-2/15-21.pdf (Accessed 26 Nov 2018)
22. Maslak, O.I. and Hryshko, N.Ye. (2013), “The economic security management of enterprise according to the principles of its rational level provision”, Marketynh i menedzhment innovatsij, vol. 1, pp. 198-208
23. Tulub, O.M. (2017), “Features and formation of economic security institutions of business and entrepreneurship by economic activity”, Hlobal'ni ta natsional'ni problemy ekonomiky vol. 16 available at: http://global-national.in.ua/archive/16-2017/100.pdf (Accessed 29 Nov 2018)
24. Andrushkiv, B.M., Maliuta, L.Ya. and Pohajdak, O.B. (2017), “Adaptive structural and component model of support of the enterprise economic security”, Ekonomichnyj analiz Т.25, vol. 2, pp. 42-50 available at: http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/8333/1/7.pdf (Accessed 27 Dec 2018)
25. Vasyl'iev, O.V. and Mejta, V.I. (2013), “Formation of economic security management system of industrial enterprises”, Ekonomichnyj analiz Т.14, vol. 2, pp. 138-145 available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecan_2013_14%282%29__22 (Accessed 03 Dec 2018)
26. Mostens'ka, E.L., Bilan, Yu.V. and Mostens'ka T.H. (2015), “Risk management as a factor ensuring enterprises’ economic security”, Aktual'ni problemy ekonomiky, vol. 8(170), pp. 193-203 available at: https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u282/2015_mostenska_risk.pdf Accessed 07 Dec 2018)
27. Kudelia, L.V. (2016), “Формування механізму управління економічною безпекою сільськогосподарських підприємств”, Abstract of Ph.D. dissertation, Economics and Enterprise’s Management, Kharkiv, Ukraine.
28. Kulazhenko, V.V. (2016), “The monitoring system of economic security of enterprise as a factor in forming of its competitiveness”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 8, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5127 (Accessed 30 Nov 2018)
29. Denysenko, M.P. and Kolisnichenko, P.T. (2017) “Foreign experience of economic security regulation”, Investytsii: praktyka ta dosvid, vol. 6, pp.15-19. available at: http://www.investplan.com.ua/pdf/6_2017/5.pdf (Accessed 24 Nov 2018)

№ 1 2019

Дата публікації: 2019-01-31

Кількість переглядів: 654

Відомості про авторів

Н. М. Пилипенко

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки,Сумський національний аграрний університет, м. Суми

N. M. Pilipenko

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of Economic Department Sumy National Agrarian University of Ukraine

Як цитувати статтю

Пилипенко Н. М. Основні засади формування системи забезпечення економічно-безпечного розвитку сільськогосподарського підприємства. Ефективна економіка. 2019. № 1. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6839 (дата звернення: 25.02.2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.1.43

Pilipenko, N. M. (2019), “Basic principles for forming the system of providing economic and safety development of agricultural enterprise”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 1, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6839 (Accessed 25 Feb 2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.1.43

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.