EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЛОГІСТИКА ТА ІННОВАЦІЙНА АКТИВНІСТЬ МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА
І. В. Кривов’язюк, Н. В. Кухарук

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.1.44

УДК: 658.7: 330.341.1

І. В. Кривов’язюк, Н. В. Кухарук

ЛОГІСТИКА ТА ІННОВАЦІЙНА АКТИВНІСТЬ МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

Мета статті полягає в подальшому розвитку теоретичних положень та розробці практичних рекомендацій щодо покращення логістичного забезпечення інноваційної активності машинобудівного підприємства.
Шляхом критичного аналізу змісту наукових публікацій вчених сучасності з питань розвитку інноваційної діяльності систематизовано їх погляди у визначенні сутності інноваційної активності підприємства, узагальнено особливості логістичного забезпечення інноваційної активності підприємства.
Проаналізовано показники інноваційної активності машинобудівних підприємств України в період 2013–2017 рр. Виявлено загрозливі тенденції скорочення кількості суб’єктів, які займаються інноваційною діяльністю, що призвело до скорочення обсягів реалізації інноваційної продукції, є наслідком несприятливої державної політики у сфері стимулювання інноваційної активності машинобудівних підприємств.
Визначено, що саме логістичні інновації покликані стати дієвим інструментом активізації інноваційних процесів на машинобудівному підприємстві. З метою визначення рівня логістичного забезпечення інноваційної активності машинобудівних підприємств України проаналізовано динаміку індексу ефективності логістики та його субіндексів.
Узагальнення проблем, які заважають розвитку логістичного забезпечення інноваційної активності машинобудівних підприємств дозволило більш чітко встановити перспективні напрямки та інструменти активізації їх інноваційної активності.
Перспективами подальших досліджень у даному напрямку є вивчення можливостей удосконалення системи управління логістичним забезпеченням інноваційної активності машинобудівного підприємства.

Ключові слова: інноваційна активність; логістичні інновації; логістичне забезпечення; індекс ефективності логістики; машинобудівне підприємство.

Література

1. Вецепура Н.В. Питання відновлення машинобудівного комплексу України в умовах розвитку коопераційних зв’язків / Н.В. Вецепура, С.Ф. Прокоф’єва // Економічний вісник Донбасу. – 2016. – № 3 (45). – С. 158–162.
2. Гринько Т.В. Сутність, складові та особливості категорії “інноваційна активність підприємства” / Т.В. Гринько // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 8. – С. 30–32.
3. Жиц Г.И. Об инновационной активности и факторах, определяющих её уровень на промышленных предприятиях / Г.И. Жиц, А.А. Флегонтов // Инновационная деятельность. – 2009. – № 7. – С. 11–17.
4. Карпенко А.В. Підходи до визначення інноваційної активності / А.В. Карпенко // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки). – 2013. – № 2 (22). – С. 371–382.
5. Касьян З.Е. Аналіз і формування складових інноваційної активності підприємств / З.Е. Касьян // Вісник КНУТД. – 2012. – № 2. – С. 168–172.
6. Комилов С.Д. Проблемы повышения инновационной активности предприятий в республике Таджикистан [Електронний ресурс] / С.Д. Комилов // Проблемы современной экономики. – 2009. – № 1 (29). – Режим доступу: http://www.m-economy.ru/art.php?nArtId=2454.
7. Коржов Є.О. Управління інноваційною активністю машинобудівних підприємств: автореферат дис… на здоб. наук. ступ. канд. екон. наук: спец. 08.00.04; НТУУ “Київський політехнічний інститут”. – Київ, 2013. – 23 с.
8. Лазаренко Ю.О. Інноваційна активність як економічна категорія / Ю.О. Лазаренко // Стратегія економічного розвитку України : зб. наук. пр. – 2010. – Вип. 26–27. – С. 40–48.
9. Економічна енциклопедія: у трьох томах. Т. 1. / Редкол.: … С.В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.
10. Павлюк Л.В. Розвиток інноваційного підприємництва / Л.В. Павлюк // Економічний форум. – 2017. – № 2. – С. 129–132.
11. Силантьєва Н.С. До питання визначення сутності інноваційної активності підприємства / Н.С. Силантьєва // Наукові праці. Національний ун-т харчових технологій. – 2007. – № 23. Економіка. – С. 75–77.
12. Бакута А.В. Управління підприємствами машинобудування за допомогою логістичних механізмів на шляху стабілізації галузі в після кризовий період / А.В. Бакута // Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. – 2012. – Випуск 2. – С. 22–32.
13. Ковшик В.І. Управління логістичними витратами машинобудівних підприємств: дис… на здоб. наук. ступ. канд. екон. наук: спец. 08.00.04; Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”. – Харків, 2017. – 254 с.
14. Косенко В.В. Логістична підтримка інноваційної діяльності [Електронний ресурс] / В.В. Косенко, Л.М. Мілаш // Державне будівництво. – 2016. – № 2. – Режим доступу: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2016-2/doc/2/02.pdf.
15. Кривов’язюк І.В. Ризик-менеджмент логістичної системи машинобудівних підприємств: монографія / І.В. Кривов’язюк, С.Ф. Смерічевський, Ю.М. Кулик. – К.: ТОВ “Кондор-Видавництво”, 2018. – 200 с.
16. Цимбалістова О.А. Логістичне забезпечення інноваційної активності авіакомпанії: дис. … канд. екон. наук: спец. 08.00.04; Національний авіаційний університет. – Київ, 2018. – 304 с.
17. Наукова та інноваційна діяльність в Україні. Статистичний збірник / Відповідальний за випуск О. О. Кармазіна. – К.: Державна служба статистики України, 2015. – 255 с.
18. Наукова та інноваційна діяльність в Україні. Статистичний збірник / Відповідальний за випуск О. О. Кармазіна. – К.: Державна служба статистики України, 2018. – 178 с.
19. Наукова та інноваційна діяльність в Україні. Статистичний збірник / Відповідальний за випуск О. О. Кармазіна. – К.: Державна служба статистики України, 2017. – 140 с.
20. Наукова та інноваційна діяльність в Україні. Статистичний збірник / Відповідальний за випуск О. О. Кармазіна. – К.: Державна служба статистики України, 2016. – 257 с.
21. Кривов’язюк І.В. Україна в міжнародних економічних рейтингах: посткризові синдроми чи апокаліпсис / І.В. Кривов’язюк, Ю.В. Волинчук // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – № 10 (160). – C. 56-62.
22. International LPI Global Ranking. – Full LPI Dataset: 2012, 2014, 2016, 2018. Web. Knowledge Partners. – Web. 23 Oct. 2018.
23. The LPI methodology. Trade logistics in the global economy. – Режим доступу: https://wb-lpi-media.s3.amazonaws.com/LPI%20Methodology.pdf.
24. Кривов’язюк І.В. Управління логістичними інформаційними системами підприємства: монографія / І.В. Кривов’язюк, О.Р. Усков. – Львів: Манускрипт, 2011. – 140 с.
25. Кривов’язюк І.В. Кризові явища в українській економіці та їх зв’язок з циклічністю / І.В. Кривов’язюк // Економіка та держава. – 2010. – № 12. – С. 3–5.

I. V. Kryvovyazyuk, N. V. Kuharuk

LOGISTICS AND INNOVATIVE ACTIVITY OF MACHINE-BUILDING ENTERPRISE

Summary

The purpose of the article is in the further development of the theoretical positions and the development of practical recommendations for improving the logistic securement of the innovation activity of the machine-building enterprise.
The views in determining the essence of innovation activity of the enterprise are systematized with the help of critical analysis of the content of scientific publications of contemporary scientists on the development of innovation activities, the features of the logistic securement of the innovation activity of the enterprise are generalized.
The indicators of innovation activity of machine-building enterprises of Ukraine have been analyzed in the period of 2013-2017. The threatening tendencies of the reduction of the number of subjects of innovation activity are revealed, which led to the reduction of sales volumes of innovation products. It is the result of unfavorable state policy in the field of stimulation of innovation activity of machine-building enterprises.
It is determined that logistics innovations are intended to become an effective tool for activating innovative processes at the machine-building enterprise. In order to determine the level of logistic securement for innovation activity of machine-building enterprises of Ukraine, the dynamics of the index of logistics efficiency and its subindices has been analyzed.
The generalization of problems that preclude the development of logistic securement for innovation activity of machine-building enterprises has made it possible to more clearly identify promising directions and tools for activating their innovation activity.
Prospects for further research in this area are the study of the possibilities of improving the logistics management system for the innovation activity of the machine-building enterprise.

Keywords: innovation activity; logistics innovations; logistic securement; index of efficiency of logistics; machine-building enterprise.

References

1. Vetsepura, N. and Prokofievа, S. (2016), “The issues of machine-building complex recovery of Ukraine under development of cooperative ties”, Economic Herald of the Donbass, vol. 3 (45), pp. 158–162.
2. Grinko, T.V. (2010), “Essence, components and features of the category “innovative activity of the enterprise”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 8, pp. 30–32.
3. Zhits, G.I. and Flemogontov, A.A. (2009), “About innovation activity and factors determining its level in industrial enterprises”, Innovative activities, vol. 7, pp. 11–17.
4. Karpenko, A.V. (2013), “Approaches to the definition of innovation activity”, Collection of scientific works of the Tavria State Agrotechnological University (economic sciences), vol. 2 (22), pp. 371–382.
5. Kasyan, Z.E. (2012), “Analysis and formation of components of innovative activity of enterprises”, Bulletin of the Kyiv National University of Technologies and Design, vol. 2, pp. 168–172.
6. Komilov, S.D. (2009), “Problems of increasing the innovation activity of enterprises in the Republic of Tajikistan”, Problems of the modern economics [Online], vol. 1 (29), available at: http://www.m-economy.ru/art.php?nArtId=2454 (Accessed 10 Jan 2019).
7. Korzhov, Y. (2013), “Innovative engineering business activity”, Ph.D. Thesis, Economy and management of enterprise (behind kinds of economic activity), National technical university of Ukraine “Kyiv Polytechnic Institute”, Kyiv, Ukraine.
8. Lazarenko, Yu. O. (2010), “Innovative activity as an economic category”, Strategy of Economic Development of Ukraine, vol. 26–27, pp. 40–48.
9. Mocherny, S.V. (2000), Ekonomichna entsyklopediia [Economic Encyclopedia], vol. 1, Academy, Kyiv, Ukraine.
10. Pavlyuk, L.V. (2017), “Development of innovative entrepreneurship”, Economic forum, vol. 2, pp. 129–132.
11. Silantieva, N.S. (2007), “On the issue of determining the essence of innovation activity of the enterprise”, Scientific works. National University of Food Technologies. Economy, vol. 23, pp. 75–77.
12. Bakuta, A.V. (2012), “Management of machine-building enterprises by help the logistics mechanism for way stabilization the branch after crises period”, Economic Bulletin of the Zaporizhzhia State Engineering Academy, vol. 2, pp. 22–32.
13. Kovshik, V. I. (2017), “Management of logistics costs of mechanical engineering enterprises”, Abstract of Ph.D. dissertation, Economy and management of enterprise (behind kinds of economic activity), National technical university “Kharkiv Polytechnic Institute”, Kharkiv, Ukraine.
14. Kosenko, V. V. and Milash, L. M. (2016), “Logistical support innovation”, State building [Online], vol. 2, available at: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2016-2/doc/2/02.pdf (Accessed 10 Jan 2019).
15. Kryvoviaziuk, I.V., Smerichevskyi, S.F. and Kulyk Yu. M. (2018), Ryzyk-menedzhment lohistychnoi systemy mashynobudivnykh pidpryiemstv [Risk Management of Machine-Building Enterprises Logistics System], Condor Publishing House, Kyiv, Ukraine.
16. Tsymbalistova, O.A. (2018), “The logistic provision of innovative activity of airline companу”, Abstract of Ph.D. dissertation, Economy and management of enterprise (behind kinds of economic activity), National aviation University, Kyiv, Ukraine.
17. Scientific and innovative activity in Ukraine. Statistical Collection (2015), State Statistics Service of Ukraine, Kyiv, Ukraine.
18. Scientific and innovative activity in Ukraine. Statistical Collection (2018), State Statistics Service of Ukraine, Kyiv, Ukraine.
19. Scientific and innovative activity in Ukraine. Statistical Collection (2017), State Statistics Service of Ukraine, Kyiv, Ukraine.
20. Scientific and innovative activity in Ukraine. Statistical Collection (2016), State Statistics Service of Ukraine, Kyiv, Ukraine.
21. Kryvovyazyuk, I.V. and Volynchuk, Yu. V. (2014), “Ukraine in international economic rating: post-crisis syndromes or apocalypse”, Actual problems of the economy, vol. 10 (160), pp. 56-62.
22. International LPI Global Ranking (2018), Full LPI Dataset: 2012, 2014, 2016, 2018. Web. Knowledge Partners (Accessed 10 Jan 2019).
23. The LPI methodology (2018), Trade logistics in the global economy, available at: https://wb-lpi-media.s3.amazonaws.com/LPI%20Methodology.pdf (Accessed 10 Jan 2019).
24. Kryvoviaziuk, I.V. and Uskov, O.R. (2011), Upravlinnia lohistychnymy informatsijnymy systemamy pidpryiemstva [Management of logistics information systems of the enterprise], Manuscript, Lviv, Ukraine.
25. Kryvoviaziuk, I.V. (2010), “The crisis in the Ukrainian economy and its relationship with the cyclical”, Ekonomika ta derzhava, vol. 12, pp. 3–5.

№ 1 2019

Дата публікації: 2019-01-31

Кількість переглядів: 10117

Відомості про авторів

І. В. Кривов’язюк

к. е. н., професор, професор кафедри підприємництва,торгівлі та біржової діяльності, Луцький національний технічний університет, м. Луцьк

I. V. Kryvovyazyuk

Candidate of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Entrepreneurship, Trade and Stock Exchanges, Lutsk National Technical University, Lutsk


Н. В. Кухарук

магістрант, Луцький національний технічний університет, м. Луцьк

N. V. Kuharuk

master student, Lutsk National Technical University, Lutsk

Як цитувати статтю

Кривов’язюк І. В., Кухарук Н. В. Логістика та інноваційна активність машинобудівного підприємства. Ефективна економіка. 2019. № 1. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6840 (дата звернення: 13.07.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.1.44

Kryvovyazyuk, I. V. and Kuharuk, N. V. (2019), “Logistics and innovative activity of machine-building enterprise”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 1, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6840 (Accessed 13 Jul 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.1.44

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.