EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ ГОТЕЛЬНИХ ІННОВАЦІЙ
Б. В. Гречаник, В. В. Гуменюк, С. Я. Кісь

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.1.46

УДК: 338.48.001.76

Б. В. Гречаник, В. В. Гуменюк, С. Я. Кісь

КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ ГОТЕЛЬНИХ ІННОВАЦІЙ

Анотація

Досліджено проблеми інституційного забезпечення інноваційного розвитку готельного господарства. Окреслено теоретичні підходи до побудови багаторівневої класифікації та ідентифікації змістовних характеристик готельних інновацій. Обґрунтовано необхідність проведення моніторингу інноваційного розвитку готельної індустрії, що дозволить ідентифікувати зміни в процесних, продуктових, маркетингових, управлінських, фінансово-економічних й інформаційних інноваціях готельного бізнесу.
Сформульовано методичні положення до інтегрального оцінювання готельних інновацій на основі комплексу методичних рекомендацій зі сталого розвитку соціально-економічних систем і методики визначення інтегрального показника інноваційної діяльності підприємств. Отримано ряд висновків щодо необхідності системного доопрацювання теоретичних положень в частині розкриття соціальних та екологічних аспектів готельних інновацій, розв’язання сучасних проблем сталого розвитку готельної індустрії, активізації інноваційних процесів розвитку готельного бізнесу.

Ключові слова: готельний бізнес; туризм; готельні інновації; маркетинг; менеджмент.

Література

1. The official site of World Tourism Organization. URL: http://www.unwto.org.
2. Бортник Л.В. Інноваційний розвиток підприємств готельного господарства. Соціально-економічні реформи в контексті інтеграційного вибору України. № 7. URL: http://www.confcontact.com/20111019/4_bortnik.php
3. Журавльова С.М. Стратегія інноваційної діяльності на підприємствах готельного господарства. URL: http://infotour.in.ua/zhuravljova.htm
4. Тімар І.В. Інноваційна складова іміджу підприємств сфери готельних послуг. – Вісник Львівського політехнічного національного університету. №2. URL: http://ena.lp.edu.ua/bitstream/ntb/32300/1/197-355-356.pdf
5. Юрченко О. Інновації в готельному бізнесі на сучасному етапі. Вісник львівського університету. Серія міжнародні відносини. 2014. Випуск 34. URL: http:// file:///C:/Users/User/Downloads/VLNU_Mv_2014_34_33.pdf
6. Розметова О.Г. Проблеми та перспективи впровадження соціальних інновацій в діяльність підприємств готельного господарства. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2013. -№ 3. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Duur_2013_3_14
7. Гречаник Б.В. “Неекономічні” інновації як один з факторів сталого розвитку соціально-економічних систем. Економічні та соціальні інновації як фактор розвитку економіки. Mатеріали доповідей XІХ Міжнародної науково-практичної конференції. Луцьк. Вежа-Друк, 2014. C. 295-296.
8. Гречаник Б.В. Інноваційноспрямований розвиток підприємств: організаційно-економічні аспекти. Монографія. Львів, ІРД НАН України. Івано-Франківськ, ПП “Супрун”, 2007. 187 с.
9. Гречаник Б.В., Мельниченко Л.Д., Буй Ю.В. Соціальні інновації та збалансований розвиток соціально-економічної системи. Вісник Хмельницького національного університету “Економічні науки”. 2013. № 5. Т. 1. C. 302-309.
10. Бойко Є.І., Гречаник Б.В. Методичні рекомендації для дослідження регулюючих факторів формування інноваційного клімату підприємств. Львів, IРД НАН України, Івано-Франківськ, 3ахiдноукраїнський економіко-правничий університет, 2006. 42 с.

B. Hrechanyk, V. Humeniuk, S. Kyś

COMPARATIVE ANALYSIS OF HOTEL INNOVATIONS

Summary

The article considers the results of the comparative analysis of hotel innovations on the basis of modern theoretical and methodological, and applied works. It shows the divergences in content identification of hotel innovations, which cause the existence of differentiated approaches to classification of innovations in hotel business. Here we have suggested the systematic understanding of hotel innovations from the view of their economic nature, technical and technologic, and market preconditions of their inculcation. There have been studied the problems of institutional maintenance of innovative development of the hotel sphere, which, unlike the existing approaches, considers the modern tendencies of the hotel services market, foresees their adaptive changes and bringing to correspondence to the innovative criteria of hotel business, and is going to promote the modernization of the national doctrine of guaranteeing the quality and protection of rights of consumers of hotel services, and supplement the methodological toolkit of the sustentable development of tourism.
The article describes the theoretical approaches to building of a multi-level classification and identification of informative characteristics of hotel innovations. It substantiates the necessity of monitoring of the innovative development of hotel industry, what is going to let us identify changes in the process, product, marketing, management, financial and economic, and informational innovations of hotel business. There have been formulated the methodical statements of the integral evaluation of hotel innovations on the basis of a complex of methodical recommendations about the stable development of social and economic systems and methods of determination of the integral index of enterprises’ innovative activity. We have received a number of conclusions about the necessity of further systematic development of theoretical statements in the part of studying of the social and ecological aspects of hotel innovations, solving of the modern problems of the sustentable development of hotel industry, activation of innovative processes of hotel business development.
There has been established the opportunity of applied usage of the suggested methodical recommendations of the integral evaluation of hotel innovations in the process of realization of the strategic priorities of the stable development of tourism, development of anti-crisis measures oriented to the development of competitiveness of hotel enterprises. The development of the conception of hotel innovations is going to let us choose the most effective toolkit for generation, production, inculcation and spreading of the innovations in hotel business, it is going to promote the formation of the synergistic effect and increase the competitiveness of hotel enterprises using the components of the innovative and sustentable development.

Keywords: hotel business; tourism; hotel innovations; marketing; management.

References

1. The official site of World Tourism Organization UNWTO. (2019), “Statistics of Tourism“, available at: http http://www.unwto.org. (Accessed 10 January 2019).
2. Bortnyk, L.V. (2011), “Innovatsijnyj rozvytok pidpryiemstv hotel'noho hospodarstva”, Sotsial'no-ekonomichni reformy v konteksti intehratsijnoho vyboru Ukrainy., [Online], available at: http://www.confcontact.com/20111019/4_bortnik.php (Accessed 10 January 2019).
3. Zhuravl'ova S.M. (2012), “Stratehiia innovatsijnoi diial'nosti na pidpryiemstvakh hotel'noho hospodarstva”, Ekonomika. Upravlinnia. Innovatsii. [Online], vol. 2, available at: http://infotour.in.ua/zhuravljova.htm (Accessed 10 January 2019).
4. Timar I.V. (2015), “Innovatsijna skladova imidzhu pidpryiemstv sfery hotel'nykh posluh”, Visnyk L'vivs'koho politekhnichnoho natsional'noho universytetu, [Online], vol. 8, available at: http://ena.lp.edu.ua/bitstream/ntb/32300/1/ 197-355-356.pdf (Accessed 8 January 2019).
5. Yurchenko O. (2014), “Innovations in hotel business at the modern stage”, Visnyk of the lviv University. series international relations. [Online], vol. 34, available at: http:// file:///C:/Users/User/Downloads/VLNU_Mv_2014_34_33.pdf (Accessed 8 January 2019).
6. Rozmetova O.H. (2013), “ Problemy ta perspektyvy vprovadzhennia sotsial'nykh innovatsij v diial'nist' pidpryiemstv hotel'noho hospodarstva”. [Online], vol. 3, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Duur_2013_3_14 (Accessed 8 January 2019).
7. Hrechanyk B.V. (2014), ““Neekonomichni” innovatsii iak odyn z faktoriv staloho rozvytku sotsial'no-ekonomichnykh system. ”, vo-praktychnij konferentsii [Conference Proceedings of the International Scientific and Practical Conference], XІХ Mіzhnarodna naukovo-praktychna konferentsіya [International scientific and practical conference], Vezha-Druk. Luts'k, Ukraine, pp. 295-296.
8. Hrechanyk B.V. (2007), Innovatsijnospriamovanyj rozvytok pidpryiemstv: orhanizatsijno-ekonomichni aspekty. [Innovatively directed development of enterprises: organizational and economic aspects], IRD NAN Ukrainy. PP “Suprun”, L'viv. Ivano-Frankivs'k, Ukraine.
9. Hrechanyk, B.V. Mel'nychenko, L.D. and Buj, Ju.V. (2011), “Social innovation and sustantaible development of the socio-economic system.”, Visnyk Khmel'nyts'koho natsional'noho universytetu “Ekonomichni nauky”, vol. 5, pp. 302–309.
10. Bojko, Ye.I. and Hrechanyk, B.V. (2006), Metodychni rekomendatsii dlia doslidzhennia rehuliuiuchykh faktoriv formuvannia innovatsijnoho klimatu pidpryiemstv [Methodical recommendations for the study of regulatory factors for the formation of the innovative climate of enterprises], IRD NAN Ukrainy. Zakhidnoukrains'kyj ekonomiko-pravnychyj universytet, L'viv. Ivano-Frankivs'k, Ukraine.

№ 1 2019

Дата публікації: 2019-01-31

Кількість переглядів: 3906

Відомості про авторів

Б. В. Гречаник

кандидат економічних наук, доцент кафедри публічного управління та адміністрування,Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ, Україна

B. Hrechanyk

PhD in Economics, Associate Professor of Department of Public Management and Administration,Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas (Ukraine)


В. В. Гуменюк

доктор економічних наук, професор кафедри туризму,Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ, Україна

V. Humeniuk

Doctor of Science in Economics, Professor of Department of Tourism,Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas (Ukraine)


С. Я. Кісь

доктор економічних наук, професор кафедри теорії економіки та управління,директор інституту післядипломної освіти,Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ, Україна

S. Kyś

Doctor of Science in Economics, Professor of Department of Economics and Management Theory,Director of the Institute of Postgraduate Education,Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas (Ukraine)

Як цитувати статтю

Гречаник Б. В., Гуменюк В. В., Кісь С. Я. Компаративний аналіз готельних інновацій. Ефективна економіка. 2019. № 1. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6842 (дата звернення: 28.05.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.1.46

Hrechanyk, B., Humeniuk, V. and Kyś, S. (2019), “Comparative analysis of hotel innovations”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 1, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6842 (Accessed 28 May 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.1.46

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.