EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІНФОРМАЦІЙНА СКЛАДОВА ІННОВАЦІЙНОЇ ПІДТРИМКИ ПІДПРИЄМСТВ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ
О. М. Карамушка, С. І. Мороз, Н. К. Васильєва

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.1.47

УДК: 004:658.589:631.11

О. М. Карамушка, С. І. Мороз, Н. К. Васильєва

ІНФОРМАЦІЙНА СКЛАДОВА ІННОВАЦІЙНОЇ ПІДТРИМКИ ПІДПРИЄМСТВ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ

Анотація

В умовах глобалізації та сучасної економіки знань ефективність інновацій залежить від всебічної та якісної інформаційної підтримки на усіх етапах їх впровадження.
Метою дослідження є встановлення та обґрунтування взаємозв’язків, що виникають між інформаційною складовою інновацій та видами капіталу підприємства, з урахуванням специфіки сільськогосподарської діяльності.
Обґрунтовано, що аграрним підприємствам доречно спрямовувати інновації на модернізацію капіталу як базису для зростання обсягів і покращення якості продукції, зниження собівартості виробництва, мінімізації шкоди навколишньому середовищу, організації переробки сільськогосподарської сировини. Визначено, що будь-яка інновація складається з матеріальної основи та інформаційної складової. Остання особливо актуальна в раціональному господарюванні у прийнятті рішень про автономне чи системне впровадження інновацій. Запропоновано схему комплексної інноваційної підтримки по видах та джерелах капіталу підприємства. Аграрним підприємствам з виробництва зерна та продукції свинарства надано рекомендації щодо використання інформаційної складової інновацій.

Ключові слова: аграрні підприємства; джерела та види капіталу; інформаційна складова інновацій; галузева специфіка інноваційної підтримки.

Література

1. Samarets N., Nuzhna S. The modern contribution of the basic categories of producers to Ukrainian agrarian production [Електронний ресурс] / N. Samarets, S. Nuzhna // Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal. – 2018. – Vol. 4. No. 4. Pp. 52–71. – Режим доступу : http://are-journal.com/are/article/view/207. 2. Карамушка О. М., Мороз С. І. Аналіз виробництва зернових та олійних культур в Україні. Ефективна економіка. 2018. № 10. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6592 (дата звернення: 11.11.2018). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.10.41 3. Карамушка О.М. Підвищення конкурентоспроможності виробників зернових культур в Україні / О.М. Кара¬мушка // Вісник Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету. – 2016. – №2. – С. 188-192. 4. Васильєва Н.К. Інформаційні технології як складова підвищення конкурентоспроможності аграрних підприємств / Н.К. Васильєва // Агросвіт. – 2012. – № 24. – С. 3–7. 5. Cornell University, INSEAD, and WIPO (2018): The Global Innovation Index 2018: Energizing the World with Innovation. Ithaca, Fontainebleau, and Geneva, [Online], Режим доступу : https://www.globalinnovationindex.org/gii-2018-report(дата звернення: 09.01.2019).. 6. Бутенко В. Інноваційний розвиток України як основа формування біоекономіки [Електронний ресурс] / В. Бутенко // Agricultural and Resource Economics : International Scientific E-Journal. – 2017. – Vol. 3. – N 1. – pp. 54–66. – Режим доступу : www.are-journal.com. 7. Shestakov, D. Y. Understanding innovation: process, project and product-centric views [Електронний ресурс] / D.Y. Shestakov // Ефективна економіка. 2018. № 12. – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6806 (дата звернення: 09.01.2019). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.12.209 8. Мазнєв Г.Є. Інноваційна діяльність як фактор підвищення ефективності агровиробництва / Г.Є. Мазнєв // Актуальні проблеми інноваційної економіки. – 2016. – № 2. – С. 36-47. 9. Бабенко В.О. Проблемні аспекти інноваційної діяльності України на світовому ринку сільськогосподарської продукції / В.О. Бабенко // Науковий вісник Ужгородського національного університету. – 2016. – № 6. – С. 26-29. 10. Van Es H. Innovation in Agriculture and Food Systems in the Digital Age [Електронний ресурс] / H. Van Es, J. Woodard // The global innovation index 2017 Innovation Feeding the World. – Вип.10. – С. 97–104. Режим доступу : http://www.wipo.int/edocs/ pubdocs/en/wipo_pub_gii_2017-chapter4.pdf (дата звернення: 09 січня 2019). 11. Панасейко І.М. Формування капіталу аграрних підприємств в умовах економічної кризи / І.М. Панасейко, Л.Ф. Новікова // Науковий вісник Ужгородського університету. – Серія Економіка. – 2017. Вип. 1 (49). С. 276–283. 12. Самарець Н.М. Динаміка та регресійний аналіз аграрного ринку харчової продукції / Н.М. Самарець // Ефективна економіка [Електронний ресурс]. – 2018. – № 10. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6587. DOI: 10.32702/2307-2105-2018.10.36. 13. Інформатика в LINUX-середовищі : навч. посібник / за ред. Н.К. Васильєвої. – Дніпропетровськ : Біла К. О., 2016. – 268 с. 14. Мороз С.І. Використання інформаційних технологій в аграрному маркетингу / С.І. Мороз, І.І. Шрамко // Вісник Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету. – 2017. – № 2. – С. 117–122. 15. Мороз С.І. Інформаційне і програмне забезпечення маркетингової діяльності аграрних підприємств / С.І. Мороз // Економіка: проблеми теорії та практики. – 2010. – № 3 (265). – С. 794–799. 16. Шрамко І.І. Економiчний аналiз технiчного розвитку природного агровиробництва олiйних культур / І.І. Шрамко // Економічний простір. – 2015. – № 101. – С. 115-128.

О. M. Karamushka, S. I. Moroz, N. K. Vasylieva

INFORMATION COMPONENT OF INNOVATIVE SUPPORT OF ENTERPRISES OF THE AGRICULTURAL SECTOR OF ECONOMY

Summary

In a globalized and modern knowledge economy, the effectiveness of innovation depends on comprehensive and high-quality information support at all stages of their implementation. The experience of advanced enterprises shows that innovative modernization of capital for agrarian enterprises is an important factor in their competitiveness in the world agrarian markets.
The purpose of the study is to establish and justify the relationships that arise between the information component of innovation and the types of enterprise capital, taking into account the specifics of agricultural activity.
It is grounded that it is appropriate for agrarian enterprises to direct innovations for modernization of capital as a basis for growth of volumes and improvement of product quality, reduction of production cost, minimization of environmental damage, organization of agricultural raw material processing. It is determined that any innovation consists of a material basis and an information component. The information component is especially relevant in the rational management in making decisions about the autonomous or systematic introduction of innovations. The scheme of complex innovative support by types and sources of enterprise capital has been offered.
It is proposed, for example, in the sectors of grain production and pig farming, the most promising information components of innovation in relation to the types of capital.
In Ukraine, grain production is traditionally an export industry. In order to increase the quality of grain production and its export, it is expedient for enterprises to focus on the development and attraction of intellectual and fixed capital. Also, grain producers should take into account the social aspect of their activities, that is to worry about the environmental consequences, without allowing excessive chemicalization and depletion of the soil. In pig breeding, innovations in equity should be aimed at increasing productivity and reducing costs, in particular the introduction of new production and marketing technologies, the creation and use of various databases, the introduction of professional and free software, and the training of employees. The implementation of innovations aimed at solving the problems of air pollution, water, soil with waste is also relevant.
On the basis of the analysis of the use of innovations in grain production and pig farming, one can find common features for the attracted capital in the form of leasing and leasing for fixed capital, lending – for advancing circulating, franchising – for intellectual, outsourcing – for human, crowdsourcing and branding – for social capital. The prospect of raising funds for grain growers is the futures agreement. Investors of pork producers may be processing enterprises when concluding long-term contracts.

Keywords: agrarian enterprises; sources and types of capital; information component of innovations; sectoral specificity of innovation support.

References

1. Samarets, N. and Nuzhna, S. (2018), “The modern contribution of the basic categories of producers to Ukrainian agrarian production”, Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal, [Online], vol. 4, no. 4, pp. 52–71, available at: http://are-journal.com/are/article/view/207 (Accessed 02 Jan 2019). 2. Karamushka, О. M. and Moroz, S. I. (2018), “Analysis of the production of grains and oilseeds culture in ukraine”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 10, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6592 (Accessed 11 Nov 2018). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.10.41 3. Karamushka O.M. (2016) “Increasing the competitiveness of grain crop producers in Ukraine”, Visnyk Dnipropetrovs’kogo Derzhavnogo Agrarno-economichnogo Universytetu, no. 2, pp. 188–192. 4. Vasylieva, N.K. (2012). Information technologies as part of increase of agrarian enterprises’ competitiveness. Agrosvit. no. 24, 37. 5. Cornell University, INSEAD, and WIPO (2018): The Global Innovation Index 2018: Energizing the World with Innovation. Ithaca, Fontainebleau, and Geneva, [Online], available at: https://www.globalinnovationindex.org/gii-2018-report (Accessed 02 Jan 2019). 6. Butenko, V. (2017). Innovative development of Ukraine as a basis for formation of bioeconomy. Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal, [Online], vol. 3, no. 1, pp. 54–66, available at: www.are-journal.com. 7. Shestakov, D. Y. (2018), “Understanding innovation: process, project and product-centric views”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 12, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6806 (Accessed 09 Jan 2019). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.12.209 8. Maznev G.E. (2016), “Innovative aktivities as a factor improving the efficiency of agricultural production”, Aktualʹni problemy innovatsiynoyi ekonomiky, no. 2, pp. 36-47. 9. Babenko V.A. (2016), “Problematic aspects of innovation activity of Ukraine in the global agricultural market”, Naukovyy visnyk Uzhhorodsʹkoho natsionalʹnoho universytetu, no. 6, pp. 26-29. 10. Van Es H., Woodard J. (2017). Innovation in Agriculture and Food Systems in the Digital Age. // The global innovation index 2017 Innovation Feeding the World, tenth edition, 97–104. available at: http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2017-chapter4.pdf (Accessed 09 Jan 2019). 11. Рanaseyko I.M, Novikova L.F. (2017). Formuvannja kapitalu agrarnyh pidpryjemstv v umovah ekonomichnoi' kryzy [Generation of agricultural enterprises capital in the conditions of the economic crisis]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho universytetu. Seria Ekonomika – Scientific Bulletin of Uzhgorod University. Series Economics, 49, 276–283 [in Ukrainian]. 12. Samarets, N. M. (2018), “Dynamics and regression analysis of the agrarian food market”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 10, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6587 (Accessed 02 Jan 2019). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.10.36. 13. Edited by Vasylieva, N.K. (2016), Informatyka v LINUX-seredovyschi [Informatics in LINUXenvironment], Bila K. O., Dnipropetrovsk, Ukraine. 14. Moroz, S., Shramko, I., (2017) “Using of information technologies in agrarian marketing”, Visnyk Dnipropetrovs’kogo Derzhavnogo Agrarno-economichnogo Universytetu, no. 2, 117–122. 15. Moroz, S., (2010) “Information and software of the marketing activity of agrarian enterprises”, Ekonomika: problemy` teoriyi ta prakty`ky`, no. 3 (265), pp. 794–799. 16. Shramko I.I. (2015) “Economic analysis of the technical development of the natural agrarian production of oil culture” Ekonomichnyj prostir no. 101, pp. 115-128.

№ 1 2019

Дата публікації: 2019-01-31

Кількість переглядів: 577

Відомості про авторів

О. М. Карамушка

к. е. н., доцент кафедри інформаційних систем і технологій,Дніпровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро

О. M. Karamushka

PhD in Economic Sciences,Associate Professor of Information Systems and Technologies Department,Dnipro State Agrarian and Economic University, Dnipro


С. І. Мороз

к. е. н., доцент, доцент кафедри інформаційних систем і технологій,Дніпровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро

S. I. Moroz

PhD in Economic Sciences, Associate Professor,Associate Professor of Information Systems and Technologies Department,Dnipro State Agrarian and Economic University, Dnipro


Н. К. Васильєва

д. е. н., професор, завідувач кафедри інформаційних систем і технологій,Дніпровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро

N. K. Vasylieva

Doctor of Sciences (Economics), Professor,Head of Department of Information Systems and Technologies,Dnipro State Agrarian and Economic University, Dnipro

Як цитувати статтю

Карамушка О. М., Мороз С. І., Васильєва Н. К. Інформаційна складова інноваційної підтримки підприємств аграрного сектору економіки. Ефективна економіка. 2019. № 1. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6843 (дата звернення: 25.02.2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.1.47

Karamushka, О. M., Moroz, S. I. and Vasylieva, N. K. (2019), “Information component of innovative support of enterprises of the agricultural sector of economy”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 1, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6843 (Accessed 25 Feb 2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.1.47

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.