EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РОЗДРІБНОГО ТОВАРООБОРОТУ В УКРАЇНІ
А. С. Карнаушенко

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.1.51

УДК: 339.37 (477)

А. С. Карнаушенко

АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РОЗДРІБНОГО ТОВАРООБОРОТУ В УКРАЇНІ

Анотація

У статті розглядаються основні особливості сучасного стану українського роздрібного товарообороту та його перспективи, обґрунтовано роль роздрібної торгівлі у сталому розвитку національної економіки, здійснено їх опис та визначено причини актуальності даної теми на сьогоднішній день. Адже торгівля є важливим елементом системи руху товару і займаючи проміжне положення між соціальною і виробничою сферою, здійснює збут товарів і продуктів кінцевим споживачам. На основі аналізу статистичних даних Державної служби статистики України проаналізовано різні показники, які свідчать про розвиток галузі торгівлі та описані інноваційні методи розвитку роздрібної торгівлі, а також запропоновано розробити Стратегію розвитку внутрішньої торгівлі на наступні п’ять років. Роздрібна торгівля постійно набирає обертів, за рахунок того, що шлях від вкладання грошей в діяльність до отримання прибутку дуже короткий.
Наведені таблиці та графіки з важливими для роздрібної торгівлі показниками, таким як: частка торгівлі у валовому внутрішньому продукту (у фактичних цінах) за період 2015 – 2017 рр., оптовий та роздрібний товарооборот у розрізі продовольчих та непродовольчих товарів, структура товарообороту в Україні за 2007-2017 рр., оборот роздрібної торгівлі за січень-грудень 2017 р., регіональні особливості обороту роздрібної торгівлі за період січнь–листопад 2018 року, структура роздрібного товарообороту підприємств за видами економічної діяльності (клас за КВЕД) у 2017 році. Крім того в статті наведено чотири основні позиції, щодо пріоритетних напрямків розвитку роздрібної торгівлі в світі, та запропоновано перелік пунктів, які повинні бути у розробленій Стратегії розвитку внутрішньої торгівлі. В результаті визначено, що для пожвавлення комерційної діяльності необхідно впровадження інновацій, застосування оновлених інструментів взаємодії, консолідації, інтеграції та автоматизації, що дозволить підвищити ефективність ведення роздрібного бізнесу як на сьогоднішній день, так і в майбутньому. Держава, в свою чергу, повинна стимулювати розвиток роздрібної торгівлі шляхом державної підтримки, покращення інвестиційного клімату в галузі, сприяти поліпшенню розвитку споживчого попиту населення.

Ключові слова: торгівля; товарооборот; роздрібна торгівля; рітейл; економіка.

Література

1. Розничная торговля (мировой рынок). Tadviser: веб-сайт. URL: http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8F_(%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA) (дата звернення 03.01.19)
2. Класифікація видів економічної діяльності. Еvrovektor: веб-сайт. URL: https://evrovektor.com/kved/2010/(дата звернення 24.12.18)
3. Статистична інформація. Державна служба статистики України: веб-сайт. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/(дата звернення 24.12.18)
4. Мировой сектор розничной торговли в 2018 году. Кардинальные преобразования и оживление коммерческой деятельности. Deloitte: веб-сайт. URL: https://www2.deloitte.com/ru/ru/pages/consumer-business/articles/global-powers-of-retailing.html# (дата звернення 26.12.18).
5. Кравченко М.С. Аналіз сучасного стану розвитку торгівельної галузі України. Вісник приазовського технічного університету. Серія: Економічні науки. 2016. № 31. с. 139-145.
6. Вороніна В.Л., Мілька А.І. Роздрібний товарооборот як економічна категорія та його значення для управління. 2018. URL: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/bitstream/123456789/1674/1 (дата звернення 26.12.18).
7. Теорія і практика торговельного підприємництва в Україні: [Кол. монографія] / за ред. Н.С. Танклевської. - Херсон: РВВ, 2018. - 206 с.
8. Petrenko V., Melnykova K. Formation of vertically integrated agrarian enterprises with foreign capital. Technology transfer: innovative solutions in Social Sciences and Humanities. 2018. с. 13-15. URL: http://eu-jr.eu/ttissh/article/viewFile/620/608 (дата звернення 26.12.18).
9. Petrenko V., Karnaushenko A. Joint enterprises in foreign trade activity of Ukraine. Baltic Journal of Economic Studies. 2017. Т.3. №5. с. 203-207.
10. Танклевська Н.С., Карнаушенко А.С. Розвиток фінансування інноваційної діяльності сільськогосподарських підприємств: монографія. Херсон: Айлант, 2015. 184 с.

A. S. Karnaushenko

ANALYSIS OF THE CURRENT STATE AND PROSPECTS OF RETAIL INCOME DEVELOPMENT IN UKRAINE

Summary

The article considers the main features of the current state of Ukrainian retail commodity circulation and its perspectives, rationalizes the role of retail trade in the sustainable development of the national economy, describes them and determines the reasons for the relevance of this topic to date. After all, trade is an important element of the system of movement of goods and occupying an intermediate position between the social and productive spheres, marketing goods and products to end users. Based on the analysis of statistical data of the State Statistics Service of Ukraine, various indicators have been analyzed that show the development of the trade sector and described the innovative methods of retail trade development, and also it is proposed to develop a Strategy for the development of domestic trade for the next five years. Retail trade is constantly gaining momentum, due to the fact that the way from investing money in activities before receiving a profit is very short.
The following tables and graphs with important indicators for retail trade are presented, such as: the share of trade in gross domestic product (in actual prices) for the period from 2015 to 2017, wholesale and retail trade turnover in terms of food and non-food products, the structure of commodity turnover in Ukraine for 2007 -2017, retail turnover for January-December 2017, regional peculiarities of retail trade turnover for the period January-November 2018, structure of retail turnover of enterprises by types of economic activity (class by K ED) in 2017. In addition, the article presents four main points concerning the priority directions of retail trade development in the world, and the list of items that should be in the developed Strategy of the development of domestic trade is proposed. As a result, it is determined that for the revival of commercial activity it is necessary to introduce innovations, use of upgraded tools of interaction, consolidation, integration and automation, which will increase the efficiency of retail business, both today and in the future. The state, in its turn, should stimulate the development of retail trade through state support, improve the investment climate in the industry, and help improve the development of consumer demand.

Keywords: trade; commodity turnover; retail trade; retail; economy.

References

1. Tadviser (2005), “ Retail trade (world market)”, available at: http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8F_(%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA) (Accessed 14 January 2019).
2. Evrovektor (2018), “Classification of types of economic activity”, available at: https://evrovektor.com/kved/2010/(Accessed 14 January 2019).
3. The official site of State Statistics Service of Ukraine (2005), “Statistical information”, available at: http://www.ukrstat.gov.ua/(Accessed 14 January 2019).
4. Deloitte (2015), “The world retail sector in 2018. Cardinal transformations and revitalization of commercial activity”, available at: https://www2.deloitte.com/ru/ru/pages/consumer-business/articles/global-powers-of-retailing.html# (Accessed 14 January 2019).
5. Kravchenko, M.S. (2016), “Analysis of the current state of development of the Ukrainian trade sector”, Visnyk pryazovsʹkoho tekhnichnoho universytetu. Seriya: Ekonomichni nauky, no. 31. pp. 139-145.
6. Voronina, V.L. and Milʹka, A.I. (2018), “Retail turnover as an economic category and its value for management”, available at: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/bitstream/123456789/1674/1 (Accessed 14 January 2019).
7. Teoriya i praktyka torhovelʹnoho pidpryyemnytstva v Ukrayini [The theory and practice of trade entrepreneurship in Ukraine] (2018), Tanklevsʹka, N.S. editor, RVV, Kherson, Ukraine.
8. Petrenko, V. and Melnykova, K. (2018), Formation of vertically integrated agrarian enterprises with foreign capital, Technology transfer: innovative solutions in Social Sciences and Humanities, [Online] pp. 13-15. available at: http://eu-jr.eu/ttissh/article/viewFile/620/608 (Accessed 14 January 2019).
9. Petrenko, V. and Karnaushenko, A. (2017), Joint enterprises in foreign trade activity of Ukraine. Baltic Journal of Economic Studies, vol. 3, no. 5, pp. 203-207.
10. Tanklevsʹka, N.S. and Karnaushenko, A.S. (2015), Rozvytok finansuvannya innovatsiynoyi diyalʹnosti silʹsʹkohospodarsʹkykh pidpryyemstv [Development of financing of innovation activity of agricultural enterprises], Aylant, Kherson, Ukraine.

№ 1 2019

Дата публікації: 2019-01-31

Кількість переглядів: 11814

Відомості про авторів

А. С. Карнаушенко

к. е. н., асистент кафедри економіки та фінансів Державний вищий навчальний заклад «Херсонський державний аграрний університет», м. Херсон, Україна

A. S. Karnaushenko

Candidate of Economic Sciences, Assistant Professor of the Department of Economics and Finance, State Higher Educational Institution "Kherson State Agrarian University", Kherson, Ukraine

Як цитувати статтю

Карнаушенко А. С. Аналіз сучасного стану та перспективи розвитку роздрібного товарообороту в Україні. Ефективна економіка. 2019. № 1. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6847 (дата звернення: 27.05.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.1.51

Karnaushenko, A. S. (2019), “Analysis of the current state and prospects of retail income development in Ukraine”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 1, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6847 (Accessed 27 May 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.1.51

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.