EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРОЦЕС ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЙОГО ОСОБЛИВОСТІ
Є. О. Діденко, Ю. С. Моторна

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.1.52

УДК: 330.341

Є. О. Діденко, Ю. С. Моторна

ПРОЦЕС ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЙОГО ОСОБЛИВОСТІ

Анотація

У статті за даними Державної служби статистики України узагальнено досліджено умови та тенденції інноваційного розвитку вітчизняних суб’єктів господарювання. На основі дослідження теоретико-методичних засад виділено ключові особливості сутності інноваційного розвитку підприємства та представлено розуміння даної економічної категорії. За результатами аналізу наукових праць виділено ключові напрями інноваційного розвитку підприємства, а також розглянуто базові мотиваційні засади у даній сфері. Окрім того, визначено найбільш традиційні групи факторів-ризиків, що перешкоджають інноваційному розвитку підприємств у вітчизняних реаліях. Серед них відзначено вибір помилкової концепції, що лягає в основу стратегії інноваційного розвитку, невідповідність потенціалу підприємства обраній інноваційній стратегії, низький рівень сприяння держави у даній сфері для вітчизняного товаровиробника. Встановлено, що процес управління ризиками в контексті інноваційного розвитку підприємства передбачає його ідентифікацію, аналіз, планування, нейтралізацію факторів, застосування методів і засобів для зниження проявів, а також моніторинг і контролінг. Також визначено, що процес інноваційного розвитку у стратегічному ключі передбачає виявлення проблем інноваційної діяльності та встановлення необхідних змін, розробку та прийняття до реалізації інноваційної стратегії підприємства, чому має сприяти застосування комплексу менеджменту суб’єкту господарювання. Визначено, що представлений підхід має дозволити реалізувати трьохрівневу модель досягнення підприємством цілей, серед яких ключовими виступають впровадження комплексу об’єктивно необхідних інновацій (ресурсні, продуктові, технологічні, організаційні та збутові), формування конкурентного статусу та розвиток інноваційного потенціалу суб’єкта ринку, а також забезпечення його інноваційної безпеки у стратегічному контексті.

Ключові слова: нововведення; інновації; інноваційна діяльність; інноваційний процес; інноваційний розвиток; стійкий розвиток; конкурентоспроможність; конкурентний статус; потенціал; стратегічне управління; інноваційна безпека.

Література

1. Волобуєв Г. С. Сутність та передумови інноваційного розвитку підприємств / Г. С. Волобуєв // Економічний вісн. Донбасу. – 2016. – № 3(45). – С. 213–217.
2. Дергачев В. А. Геоэкономический словарь-справочник / В. А. Дергачев ; НАН Украины, Ин-т проблем рынка и экон.-экол. исслед. – О. : ИПРЭЭИ НАНУ, 2004. – 178 с.
3. Діденко Є. О. Основи стратегічного планування інноваційного розвитку підприємства / Є. О. Діденко, А. А. Андрушко // Ефективна економіка. – 2018. – №11. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6670.
4. Діденко Є. О. Особливості інноваційного розвитку підприємств агропромислового комплексу України / Є. О. Діденко, А .В. Павленко // Science and innovation: Collection of scientific articles. – Publishing house «BREEZE», Montreal, Canada, 2018. – P. 201-208.
5. Егоров П. В. Синтез механизмов управления инновационным развитием промышленности Украины : монография / П. В. Егоров, О. А. Шакура. – Донецк : ООО «Юго-Восток, ЛТД», 2009. – 168 с.
6. Касс М. Е. Формирование стратегии инновационного развития предприятия на основе управления нематериальными активами : монография / М. Е. Касс. – Н. Новгород : ННГАСУ, 2011. – 159 с.
7. Ковальчук С. В. Маркетингові стратегії інноваційного розвитку промислових підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д.е.н. : спеціальність 08.00.04 / С. В. Ковальчук. – Хмельницький: ХНУ, 2013. – 39 с.
8. Офіційний сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua.
9. Офіційний сайт Міністерства економічного розвитку і торгівлі України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.me.gov.ua.
10. Попова І. А. Концептуальні підходи до сутності стимулювання інноваційної активності працівників / І. А. Попова // Економіка та держава. – 2012. – № 7. – С. 46-49.
11. Пуліна Т. В. Сучасні аспекти та методи управління ризиками інноваційних проектів в Україні / Т. В. Пуліна // Економіка та держава. – 2017. – № 10. – С. 4-8.
12. Рогоза М. Є. Стратегічний інноваційний розвиток підприємств : моделі та механізми : монографія / М.Є. Рогоза, К.Ю. Вергал. – Полтава : РВВ ПУЕТ, 2011. – 136 с.
13. Терешко Ю. В. Економічне обґрунтування інноваційних рішень : навч. посіб. / Ю. В. Терешко, А. Д. Петрашевська. – Одеса: ОНАЗ, 2016. – 116 с.
14. Функціональні стратегії інноваційного розвитку промислових підприємств : монографія / за наук. ред. д.е.н., проф. В. В. Стадник. – Хмельницький : ХНУ, 2016. – 446 с.
15. Плешу Г. Управлінські інновації як головний чинник реструктуризації підприємств – суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності / Г. Плешу, С. С. Шаповал, Г. С. Фоменко // Труды Одесского политехнического университета. – 2009. – № 1. – С. 193-198.

E. А. Didenko, Y. S. Motorna

THE PROCESS OF INNOVATION DEVELOPMENT OF THE ENTERPRISE AND ITS FEATURES

Summary

In the article, according to the data of the State Statistics Service of Ukraine, the conditions and trends of innovation development of domestic business entities are generalized. On the basis of research of theoretical and methodical principles, key features of the essence of innovative development of the enterprise are highlighted and an understanding of this economic category is presented. According to the results of analysis of scientific works, the key directions of innovative development of the enterprise are highlighted, as well as the basic motivational principles in this area are considered. In addition, the most traditional groups of risk factors are identified which impede the innovative development of enterprises in the domestic realities. Among them was the choice of the false concept that underlies the strategy of innovation development, the discrepancy of the company's potential with the chosen innovation strategy, the low level of assistance to the state in this area for the domestic commodity producer. It has been established that the process of risk management in the context of innovation development of an enterprise involves its identification, analysis, planning, neutralization of factors, application of methods and means for reduction of manifestations, and also monitoring and controlling. It is also determined that the process of innovation development in the strategic key involves identifying problems of innovation and establishing the necessary changes, developing and adopting to implement the innovation strategy of the enterprise, which should facilitate the application of management complexes of the entity. It is determined that the presented approach should allow to realize the three-level model of achieving the goals of the enterprise, among which the implementation of a set of objectively necessary innovations (resource, product, technological, organizational and marketing), the formation of competitive status and development of the innovative potential of the market entity, and as well as providing its innovation security in a strategic context.

Keywords: innovations; innovations; innovation activity; innovation process; innovation development; sustainable development; competitiveness; competitive status; potential; strategic management; innovation security.

References

1. Volobuiev, H. S. (2016), «The essence and prerequisites for the innovative development of enterprises», Ekonomichnyj visn. Donbasu, vol. 3(45), pp. 213-217.
2. Derhachev, V. A. (2004), Heoekonomycheskyj slovar'-spravochnyk [Geo-economic dictionary], NAN Ukrayny, Yn-t problem rynka y ekon.-ekol. Yssled, Odesa, Ukraine.
3. Didenko, Ye. O. and Andrushko, A. A. (2018), «Fundamentals of strategic planning for enterprise innovation development», Efektyvna ekonomika, [Online], vol . 11, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6670 (Accessed 15 Jan 2019).
4. Didenko, Ye. O. and Pavlenko, A .V. (2018), «Features of innovative development of enterprises of agroindustrial complex of Ukraine», Science and innovation: Collection of scientific articles. – Publishing house «BREEZE», pp. 201-208.
5. Ehorov, P. V. and Shakura O. A. (2009), Syntez mekhanyzmov upravlenyia ynnovatsyonnym razvytyem promyshlennosty Ukrayny [Synthesis of mechanisms of management of innovative development of industry of Ukraine], OOO «Yuho-Vostok, LTD», Donetsk, Ukraine.
6. Kass, M. E. (2011), Formyrovanye stratehyy ynnovatsyonnoho razvytyia predpryiatyia na osnove upravlenyia nemateryal'nymy aktyvamy [Formation of the strategy of innovative development of the enterprise on the basis of management of intangible assets], NNHASU, Novhorod, Ukraine.
7. Koval'chuk, S. V. (2013), «Marketing strategies for innovative development of industrial enterprises», D.e.s. Thesis, Economics and Enterprise Management, KhNU, Khmel'nyts'kyj, Ukraine.
8. Official site of the State Statistics Service of Ukraine (2019), available at: http://www.ukrstat.gov.ua (Accessed 11 Jan 2019).
9. Official site of the Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine (2019), available at: http://www.me.gov.ua (Accessed 11 Jan 2019).
10. Popova, I. A. (2012), “Conceptual approaches to the essence of stimulating the innovation activity of employees”, Ekonomika ta derzhava, vol. 7, pp. 46-49.
11. Pulina, T. V. (2017), «Modern aspects and methods of risk management of innovative projects in Ukraine», Ekonomika ta derzhava, vol. 10, pp. 4-8.
12. Rohoza, M. Ye. and Verhal, K.Yu. (2011), Stratehichnyj innovatsijnyj rozvytok pidpryiemstv : modeli ta mekhanizmy [Strategic innovation development : models and mechanisms], RVV PUET, Poltava, Ukraine.
13. Tereshko, Yu. V. and Petrashevs'ka, A. D. (2016), Ekonomichne obgruntuvannia innovatsijnykh rishen' [Economic justification of innovative solutions], ONAZ, Odesa, Ukraine.
14. Stadnyk, V. V. (2016), Funktsional'ni stratehii innovatsijnoho rozvytku promyslovykh pidpryiemstv [Functional strategies of innovative development of industrial enterprises], KhNU, Khmel'nyts'kyj, Ukraine.
15. Pleshu, H., Shapoval, S. S. and Fomenko, H. S. (2009), «Management innovations as the main factor in the restructuring of enterprises – subjects of foreign economic activity», Trudy Odesskogo politehnicheskogo universiteta, vol. 1, pp. 193-198.

№ 1 2019

Дата публікації: 2019-01-31

Кількість переглядів: 3717

Відомості про авторів

Є. О. Діденко

к. е. н., доцент кафедри менеджменту,Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

E. А. Didenko

Ph.D., associate professor of management department,Kyiv National University of Technology and Design, Kyiv


Ю. С. Моторна

студент, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

Y. S. Motorna

student, Kyiv National University of Technology and Design, Kyiv

Як цитувати статтю

Діденко Є. О., Моторна Ю. С. Процес інноваційного розвитку підприємства та його особливості. Ефективна економіка. 2019. № 1. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6848 (дата звернення: 22.05.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.1.52

Didenko, E. А. and Motorna, Y. S. (2019), “The process of innovation development of the enterprise and its features”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 1, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6848 (Accessed 22 May 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.1.52

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.