EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЛІЗИНГОВОЇ ГАЛУЗІ В УКРАЇНІ
М. М. Дученко, Т. В. Павленко

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.1.53

УДК: 336.7

М. М. Дученко, Т. В. Павленко

СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЛІЗИНГОВОЇ ГАЛУЗІ В УКРАЇНІ

Анотація

Розвиток малого та середнього бізнесу (МСБ) в окремій країні є ознакою рівня економічного розвитку її суспільства, бо тут створюються робочі місця, розвивається конкурентне середовище, що стабілізує економіку, формується середній клас, а як наслідок зростає добробут та рівень життя населення. Малий бізнес має велику потребу у різних видах фінансування і цей попит залишається незадоволеним. В цьому аспекті значний внесок у доступ МСБ до фінансування можуть зіграти активізація розвитку лізингової галузі як альтернатива банківському кредитуванню. На сьогоднішній день лізинг у розвинених країнах, зокрема у США є основним механізмом, через який реалізуються інвестиції, тоді як для України лізинг є новим, проте перспективним інструментом оновлення і розширення матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання. Метою дослідження є аналіз ситуації на ринку лізингових послуг в Україні, виявлення перешкод, що заважають розвитку даної складової фінансового сектору та дослідження можливих напрямів його зростання в цілому. Стаття містить короткий опис історії створення та становлення лізингової галузі в Україні, динаміку ринку послуг фінансового лізингу за 2012-2017 роки, вплив кризи, аналіз стану розвитку галузі станом на 2018 рік, порівняння умов лізингу із банківським фінансуванням бізнесу. На нашу думку, лізинг має значний потенціал щодо свого розвитку в Україні, оскільки має певні переваги в порівнянні із банківським кредитуванням. Значна частина роботи присвячена обмеженням та факторам, що стримують розвиток цього важливого для економіки сектору та пошуку шляхів їх подолання. Одночасно розглядаються і потенційні можливості щодо розвитку в контексті міжнародного досвіду роботи лізингових компаній. В заключній частині статті сформульовані рекомендації для України щодо використання потенційних можливостей розвитку галузі та забезпечення стійкого зростання ринку фінансового лізингу. Зокрема, це пошук нових джерел фінансування лізингових компаній, проникнення лізингу в нові сегменти економіки такі як ІТ, медицині, дорожнє будівництво, міський транспорті, утилізація відходів та інші, запровадження вендорного фінансування, оновлення нормативно-правової бази підвищення рівня обізнаності споживачів та державних посадових осіб щодо лізингу як інструмента доступу до фінансування бізнесу, робота з міжнародними фінансовими групами щодо популяризації українського лізингового ринку з метою зацікавити їх інвестувати в лізингову галузь України.

Ключові слова: лізинг; фінансовий лізинг; малий та середній бізнес; лізингодавець; лізингоотримувач; лізинговий портфель; лізинговий договір; підприємництво; бізнес.

Література

1. Офіційний сайт Державної служби статистики URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення 12.01.2019)
2. Гонта О.І., Жаворонок А.В. Лізинг як один із видів нетрадиційних банківських послуг: сучасний стан та перспективи розвитку, Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Економіка". Вип. 24. 2013. С. 205-210.
3. Онищук Я. В. Розвиток лізингу в Україні , Фінанси України. 2005. №7. С.106-114.
4. Бєліков О. Лізинг і його правове регулювання у вітчизняному законодавстві . Юридичний журнал . 2008. №5 (71). С.103-108.
5. Грищенко О. Фінансовий лізинг: історія, сучасність та перспективи розвитку. Юридичний журнал. 2006. № 3. URL: http://www.justinian.com.ua/article.php?id=2192 (дата звернення 10.10.2018)
6. Смірнова О. Розвиток лізингового бізнесу в Україні: сучасний стан та можливості застосування іноземного досвіду. Фінанси, облік і аудит. 2014. Вип. 1 (23). С. 128-140.
7. Мужук Н.І. Формування економічного механізму лізингових відносин в інвестиційній діяльності: автореф. дис. канд. екон. наук: 08.02.03. К., 2002. 17с.
8. Закон України «Про фінансовий лізинг» URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/723/97-%D0%B2%D1%80 (дата звернення 15.12.2018)
9. Ноель М., Кантур З., Пригожина А., Рутледж С. Розвиток небанківських фінансових установ в Україні: Стратегія реформування політики та плану дій, Робочий документ Світового банку №81, 2006, URL: http://siteresources.worldbank.org/INTUKRAINEINUKRAINIAN/147271-1090234722397/20992422/NonbankFinancialInstitutionsUkr.pdf (дата звернення 15.01.2019)
10. А. Краковська, І. Вишневський, Н. Педос Лізингова галузь в Україні: тенденції та рекомендації для зростання, Проект USAID «Трансформація фінансового сектору», 2018, 36 с.
11. Українське об’єднання лізингодавців URL: http://uul.com.ua/ (дата звернення 15.01.2019)
12. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері фінансових послуг (Нацкомфінспослуг) URL: https://www.nfp.gov.ua/ (дата звернення 15.01.2019)
13. Національний банк України URL: https://bank.gov.ua (дата звернення 18.01.2019)
14. Європейська комісія, Дослідження щодо питань доступу до фінансування, 2016 рік URL: http://ec.europa.eu/growth/content/survey-access-finance-enterprises-safe-was-published-today_en (дата звернення 18.01.2019)
15. Офіційний сайт Європейської федерації асоціацій лізингових компаній URL: http://www.leaseurope.org/ (дата звернення 18.01.2019)

M. M. Duchenko, T. V. Pavlenko

LEASING IN UKRAINE: STATE AND DEVELOPMENT PROSPECTS

Summary

Small and medium business in a particular country is an indication of economic development of society because it created jobs, developed competitive environment, stabilized the economy, emerged middle class, and consequently increased the welfare and standard of living. Small business has great need for various types of financing and that demand remains unsatisfied. In this aspect, the active contribution of the development of the leasing industry as an alternative to bank lending can play a significant role in the access of SMEs to financing. Today, leasing in developed countries, in particular in the United States, is the main mechanism through which investments are realized, while for Ukraine, leasing is a new but promising tool for updating and expanding the material and technical base of the business entity. The study analyzes the situation on the Ukrainian leasing market, identifies obstacles to the development of this part of the financial sector and examines possible directions for its growth in general. The article contains a brief description of the history of creation and formation of the leasing industry in Ukraine, the dynamics of the financial leasing services market for 2012-2017, the impact of the crisis, the analysis of the state of the industry by 2018, comparing the conditions of leasing with banking business financing. In our opinion, leasing has a significant potential for development in Ukraine because it has some advantages over bank lending. Much of the paper is devoted to constraints and factors that hamper the development of this important sector for the economy and find ways to overcome it. At the same time, potential development opportunities in the context of international experience of leasing companies are also considered. The final part of the article formulated recommendations for Ukraine regarding the use of potential opportunities for industry development and ensuring a sustainable growth of the financial leasing market. In particular, it is a search for new sources of financing of leasing companies, spreading to new segments of the economy, such as IT, medicine, road construction, urban transport, waste management, etc., the introduction of vendor financing, the updating of the regulatory framework for raising awareness of consumers and public servants about leasing as an instrument for accessing business financing, working with international financial groups to promote Ukrainian leasing market in order to interest them in investing in the leasing industry of Ukraine.

Keywords: leasing; financial leasing; small and medium enterprises (SMEs); lessor; lessee; leasing portfolio; lease agreement; entrepreneurship; business.

References

1. The official site of State Statistics Service of Ukraine, available at: http://www.ukrstat.gov.ua/ (Accessed 12 January 2019)
2. Gonta, O.I. and Zhavoronok, A.V. (2013), “Leasing as a type of nontraditional banking services: current state and prospects of development”, Naukovi zapiski Natsionalnogo universitetu “Ostrozka akademiya”, seriya “Ekonomika”, vol. 24, pp. 205—210.
3. Onyschuk Ya. V. (2005)“Leasing development in Ukraine”, Finansy Ukrainy. №7. pp.106-114.
4. Bielikov O. (2008)“Leasing and its legal regulation in the domestic legislation”. Yurydychnyj zhurnal. №5 (71). pp.103-108.
5. Hryschenko O. (2006) “Financial Leasing: History, Present and Future Development”. Yurydychnyj zhurnal. № 3. available at: http://www.justinian.com.ua/article.php?id=2192 (Accessed 10 October 2018)
6. Smirnova, O. (2014), “The development of the leasing business in Ukraine: Current State and the possibility of foreign experience”, Finansi, oblik i audit, vol. 1 (23), pp. 128—140.
7. Muzhuk N.I. (2009) “Formation of economic mechanism of leasing relations in investment activity”: Ph.D. Thesis: Organization of management, planning and regulation of the economy. Kyiv, Ukraine .
8. The Verkhovna Rada of Ukraine (2004), The Law of Ukraine Закон України “About financial leasing” available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/723/97-%D0%B2%D1%80 (Accessed 15 December 2018)
9. Noel' M., Kantur Z. Pryhozhyna A., Rutledzh S. (2006) “Development of Non-Bank Financial Institutions in Ukraine: Policy Reform Strategy and Action Plan”, Working Paper of the World Bank №81, available at: http://siteresources.worldbank.org/INTUKRAINEINUKRAINIAN/147271-1090234722397/20992422/NonbankFinancialInstitutionsUkr.pdf (Accessed 15 January 2019)
10. A. Krakovs'ka, I. Vyshnevs'kyj, N. Pedos (2018)“Leasing industry in Ukraine: trends and recommendations for growth”, USAID Project “Transformation of the Financial Sector”.
11. The official site of Ukrainian Union of Lessors, available at: http://uul.com.ua/ (Accessed 15 January 2019)
12. The official site of National Commission, which carries out state regulation in the field of financial services markets, available at: https://www.nfp.gov.ua/ (Accessed 15 January 2019)
13. The official site of National Bank of Ukraine, available at: https://bank.gov.ua (Accessed 18 January 2019)
14. The official site of European Commission, The “Survey on the access to finance of enterprises” (2016), available at: http://ec.europa.eu/growth/content/survey-access-finance-enterprises-safe-was-published-today_en (Accessed 18 January 2019)
15. The official site of the European Federation of Leasing Company Associations, available at: http://www.leaseurope.org/ (Accessed 18 January 2019)

№ 1 2019

Дата публікації: 2019-01-31

Кількість переглядів: 1163

Відомості про авторів

М. М. Дученко

к. е. н., доцент, доцент Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

M. M. Duchenko

Ph.D. in Economics, Associate ProfessorNational Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"


Т. В. Павленко

к. е. н., доцент Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

T. V. Pavlenko

Ph.D. in Economics, Associate ProfessorNational Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"

Як цитувати статтю

Дученко М. М., Павленко Т. В. Стан та перспективи розвитку лізингової галузі в Україні. Ефективна економіка. 2019. № 1. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6849 (дата звернення: 01.04.2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.1.53

Duchenko, M. M. and Pavlenko, T. V. (2019), “Leasing in Ukraine: state and development prospects”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 1, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6849 (Accessed 01 Apr 2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.1.53

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.