EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОПЕРАЦІЙНИЙ ЦИКЛ ПІДПРИЄМСТВА: СУТНІСТЬ ТА МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ
Н. М. Гуляєва, С. І. Камінський

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.1.55

УДК: 336.647/.648

Н. М. Гуляєва, С. І. Камінський

ОПЕРАЦІЙНИЙ ЦИКЛ ПІДПРИЄМСТВА: СУТНІСТЬ ТА МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ

Анотація

В статті розглянуто сутність операційного циклу підприємства, як періоду повного обороту всіх оборотних активів підприємства, в процесі якого відбувається зміна їх видів, від ресурсних (товарних) до грошових, наведені особливості його формування через складові технологічного процесу, а саме закупівля сировини та формування виробничих (товарних) запасів, погашенням заборгованості за закуплену сировину та виробничі (товарні) запаси, процесом виробництва, періодом реалізації готової продукції (продажем товарів), періодом інкасації заборгованості. При цьому забезпечується головне завдання – збереження ритмічності всіх бізнес-процесів підприємства.
За своїм економічним змістом, операційний цикл є ключовим показником ділової активності підприємства, який досить тісно пов’язаний з основними параметрами фінансової діяльності підприємства, що відбиває фінансовий стан підприємства, забезпечує систематичне надходження і ефективне використання власних та позикових фінансових ресурсів, підтримання кредитної дисципліни, ступінь досягнення оптимального співвідношення власних і залучених підприємством коштів, заданого рівня фінансової стійкості і формування потенціалу ефективності функціонування підприємства в цілому.
Доведено, що в сучасній практичній діяльнгості тривалість операційного циклу є одним з індикаторів ефективності бізнес-процесів підприємства та відбиває структурну послідовність фінансово-виробничих процесів та потреби підприємства в залученні додаткового фінансування (при необхідності).
Розглянуто формування операційного циклу за процесною природою, при якій виділяють такі його складові як виробничий цикл, що розглядається як проміжок часу з моменту надходження сировини (товарів) на підприємство або з моменту укладання договору до моменту отримання коштів від покупців за реалізовану готову продукцію і фінансовий цикл, за допомогою якого можна визначити потребу у фінансових ресурсах, які необхідно додатково залучити або вилучити з операційної діяльності, при комплексній політиці управління оборотними активами підприємства.

Ключові слова: операційний цикл; виробничий цикл; фінансовий цикл; оборотні активи; фінансовий стан; операційна діяльність; грошові кошти.

Література

1. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності». Електронний ресурс. Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13
2. Білик М.Д., Білик Т.О. Фінансові результати діяльності малих підприємств: оцінка та прогнозування: [монографія] / М. Д. Білик, Т.О. Білик – Київ: ТОВ «ПанТот», 2012. – 280 с.
3. Блакита Г. В. Фінансова стратегія торговельних підприємств : методологічні та прикладні аспекти : [монографія] / Г. В. Блакита. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2010. – 244 с.
4. Бланк И.А. Управление активами. Киев: Ника-Центр, 2000. – 721 с. — (Библиотека финансового менеджера. Вып 6).
5. Власова Н.О. Управління оборотними активами підприємства роздрібної торгівлі : монографія / Н.О. Власова [та ін.]. – Харків : ХДУХТ, 2014 – 258 с.
6. Мазаракі А.А. та ін. Внутрішня торгівля України : монографія / А.А. Мазаракі, В.Д. Лагутін, А.Г. Герасименко [та ін.]; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. А.А. Мазаракі. – Київ : КНТЕУ, 2016. - 864 с.
7. Мних Є.В. Фінансовий аналіз : підручник / Є.В. Мних, Н.С. Барабаш. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2014. – 536 с.
8. Росс С., Вестерфилд Р., Джордан Б. Основы корпоративных финансов. Пер. с англ. -М. Лаборатория базовых знаний, 2001. -704 с.
9. Ситник Г.В. Фінанси торгівлі : монографія / Г.В. Ситник. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2014. – 672 с.
10. Унковская Т.Е. Финансовое равновесие предприятия : монографія / Т.Е. Унковская – К. : Генеза, 1997. – 328 с
11. Этрилл П. Финансовый менеджмент для неспециалистов. 3-е изд. / Пер. с англ. под ред. Е. Н. Бондаревской. — СПб.: Питер, 2006. — 608 с: ил. — (Серия «Классика МВА»).

N. M. Huliaieva, S. I. Kaminskyi

OPERATING CYCLE OF THE ENTERPRISE: THE ESSENCE AND MECHANISM OF FORMATION

Summary

In the article the essence of the operational cycle of the enterprise is considered as a period of total turnover of all current assets of the enterprise, in the course of which there is a change in their types, from resource (commodity) to money, the features of its formation through the components of the technological process, namely, the procurement of raw materials and the formation of production commodity) stocks, repayment of arrears for purchased raw materials and production (commodity) stocks, production process, sales period of finished goods (sale of goods), debt collection period ovation. This provides the main task - maintaining the rhythm of all business processes of the enterprise.
According to its economic content, the operating cycle is a key indicator of business activity of the enterprise, which is closely related to the basic parameters of the financial activity of the enterprise, reflecting the financial condition of the enterprise, ensures the systematic receipt and effective use of own and borrowed financial resources, maintaining credit discipline, degree achievement of the optimal ratio of own and borrowed funds by the enterprise, the given level of financial stability and formation of efficiency potential operation of the enterprise as a whole.
It is proved that in modern practical activity the duration of the operating cycle is one of the indicators of the efficiency of business processes of the enterprise and reflects the structural sequence of financial and production processes and the needs of the enterprise in attracting additional financing (if necessary).
The formation of the operational cycle according to the process nature in which it allocates its components as a production cycle, considered as a period of time from the moment of receipt of raw materials (goods) to the enterprise or from the moment of the contract until the receipt of funds from customers for the finished products and the financial cycle, with the help of which it is possible to determine the need for financial resources, which need to be extracted or removed from operational activities, in the integrated policy of managing current assets under the SMEs.

Keywords: operational cycle; production cycle; cash conversion cycle; current assets; financial condition; operational activity; cash.

References

1. Ministry of Finance of Ukraine (2013), “National Accounting provision (Standard) 1 "General Requirements for Financial Reporting”, available at: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13 (Accessed 30 Dec 2018).
2. Bіlik, M.D. and Bіlik. T.O. (2012), Fіnansovі rezul'tati dіjal'nostі malih pіdpriєmstv: ocіnka ta prognozuvannja [Financial Results of Small Businesses: Estimation and Forecasting], TOV «PanTot», Kyiv, Ukraine.
3. Blakita, G.V. (2010), Fіnansova strategіja torgovel'nih pіdpriєmstv : metodologіchnі ta prikladnі aspekti [Financial strategy of trading enterprises: methodological and applied aspects], Kyiv. nac. torg.-ekon. un-t, Kyiv, Ukraine.
4. Blank, I.A. (2000), Upravlenie aktivami [Asset Management], Nika-Centr, Kyiv, Ukraine.
5. Vlasova, N.O. (2014), Upravlіnnja oborotnimi aktivami pіdpriєmstva rozdrіbnoї torgіvlі [Managing current assets of retail business], HDUHT, Kharkiv, Ukraine.
6. Mazarakі, A.A. Lagutіn, V.D. and Gerasimenko, A.G. (2016) Vnutrіshnja torgіvlja Ukraїni [Internal trade of Ukraine], KNTEU, Kyiv, Ukraine.
7. Mnih, Є.V. and Barabash, N.S. (2014) Fіnansovij analіz [Financial analysis], KNTEU, Kyiv, Ukraine.
8. Ross, S. Vesterfild, R. and Dzhordan, B. (2001) Osnovy korporativnyh finansov [Corporate Finance Basics], Laboratorija bazovyh znanij, Moscow, Russia.
9. Sitnik, G.V. (2014), Fіnansi torgіvlі [Trade Finance], Kyiv. nac. torg.-ekon. un-t, Kyiv. Ukraine.
10. Unkovskaja, T.E. (1997), Finansovoe ravnovesie predprijatija [Financial balance of the enterprise], Geneza, Kyiv, Ukraine.
11. Jetrill, P. (2006), Finansovyj menedzhment dlja nespecialistov [Financial Management for non-specialists], Piter, Sankt-Peterburg. Russia.

№ 1 2019

Дата публікації: 2019-01-31

Кількість переглядів: 4090

Відомості про авторів

Н. М. Гуляєва

к. е. н., професор кафедри економіки та фінансів підприємства КНТЕУ

N. M. Huliaieva

PhD, Professor of the Department of Economics and Finance of the enterprise KNUTE


С. І. Камінський

к. е. н., доцент кафедри економіки та фінансів підприємства КНТЕУ

S. I. Kaminskyi

PhD, Associate Professor of the Department of Economics and Finance of the enterprise KNUTE

Як цитувати статтю

Гуляєва Н. М., Камінський С. І. Операційний цикл підприємства: сутність та механізм формування. Ефективна економіка. 2019. № 1. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6851 (дата звернення: 17.05.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.1.55

Huliaieva, N. M. and Kaminskyi, S. I. (2019), “Operating cycle of the enterprise: the essence and mechanism of formation”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 1, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6851 (Accessed 17 May 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.1.55

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.