EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСУ ОЦІНКИ КРЕДИТНОГО РЕЙТИНГУ ПІДПРИЄМСТВА
С. С. Глушаченко

УДК: 336.71

С. С. Глушаченко

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСУ ОЦІНКИ КРЕДИТНОГО РЕЙТИНГУ ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

У статті розглянуто теоретико-методичні основи формування інформаційної системи оцінки та управління кредитним рейтингом підприємства. Метою даної статті є визначення вимог до інформації та інформаційного забезпечення, які стосуються процесу оцінки та аналізу кредитного рейтингу підприємства, формування процесної інформаційної моделі щодо використання отриманих даних для прийняття управлінських рішень з підвищення інвестиційної привабливості об’єктів господарювання. Розглянуто основні вимоги до економічної інформації, яка використовується для оцінки кредитного рейтингу: достовірність, своєчасність, інформативність, однозначність, порівнянність. Запропонована інформаційна модель включає: процес оцінки кредитного рейтингу, підсистему економічної інтерпретації отриманих результатів та блок прогнозування інвестиційної привабливості підприємства. Описаний модельний комплекс дозволяє обґрунтувати довгострокову стратегію управління кредитними рейтингом промислового підприємства.

S. Hlushachenko

INFORMATION SUPPORT OF THE ENTERPRISE CREDIT RATING EVALUATION

Summary

The paper considers theoretical and methodological guidelines for the development of information system for assessing and managing company's credit rating. The purpose of this article is to form the requirements of information and information supply that are related to the process of assessment and analysis of the company's credit rating, formation of the process information model to use the output data for management decisions to enhance the investment appeal of the management objects. The basic requirements for economic information that is used to assess credit rating accuracy were evaluated, such as timeliness, distinctness, simplicity, comparability. The proposed information model includes evaluation process of the credit rating, a subsystem of the economic interpretation of the results and the investment attractiveness forecasting unit. Described model allows to justify a long-term strategy for managing an industrial enterprise's credit rating.

№ 2 2018

Кількість переглядів: 2490

Відомості про авторів

С. С. Глушаченко

Інститут економіки промисловості Національної академії наук України, м. Київ

S. Hlushachenko

Institute of Industrial Economics, National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv

Як цитувати статтю

Глушаченко С. С. Інформаційне забезпечення процесу оцінки кредитного рейтингу підприємства. Ефективна економіка. 2018. № 2. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6857 (дата звернення: 09.03.2021).

Hlushachenko, S. (2018), “Information support of the enterprise credit rating evaluation”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 2, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6857 (Accessed 09 Mar 2021).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.