EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФОРМУВАННЯ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ
Б. Б. Бец

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.11.209

УДК: 330.526.34

Б. Б. Бец

ФОРМУВАННЯ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

Анотація

В статті обґрунтовано, що в умовах орієнтації вітчизняної економіки на європейські засади зростання за принципами сталості, ефективна державна політика є каталізатором ініціювання та реалізації системних трансформацій, передусім, у напрямі розвитку місцевого самоврядування та територіальної організації влади. Доведено, що об’єднані територіальні громади є першоосновою та лейтмотивом формування та імплементації нової політики сталого розвитку територій України, що на емпіричному рівні підтверджено об’єктивними статистичними показниками. Проведено моніторинг існуючої вітчизняної нормативно-правової бази децентралізації і зроблено висновок про її гармонійність з європейськими вимогами у переважній більшості законодавчих актів, що забезпечує належні умови для практичного втілення задекларованих управлінських рішень щодо впровадження змін адміністративно-територіального устрою. З метою окреслення основних постулатів розвитку місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні, узагальнено теоретичні засади цього процесу, що дозволило визначити об’єктивні передумови активізації формування ОТГ в Україні. Згідно аналітичних даних встановлено, що отримання самостійності у прийнятті рішень щодо використання ресурсного потенціалу ОТГ є потужною передумовою активізації їх формування, що підтверджено відповідними економічними індикаторами.

Ключові слова: об’єднані територіальні громади; децентралізація; формування; ресурсне забезпечення.

Література

1. Децентралізація в Україні: URL: http://decentralization.gov.ua/gromada. (дата звернення: 20.09.2018 р.).
2. Динаміка об’єднання територіальних громад України (2015–2018). URL: http://socialdata.org.ua/dinamika-obiednannya-teritorialnikh-g/. (дата звернення: 20.09.2018 р.).
3. Про добровільне об’єднання територіальних громад: Закон України від 5 лют. 2015 р. № 157-VIII (із змінами). URL: http://zakon1.rada.gov.ua. (дата звернення: 20.09.2018 р.).
4. Про засади державної регіональної політики: Закон України від 5 лют. 2015 р. № 156-VIII. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/156-19. (дата звернення: 09.11.2018 р.).
5. Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року: Постанова Кабінету Міністрів України від 6 серп. 2014 р. № 385. URL: http://zakon2.rada.gov.ua. (дата звернення: 20.09.2018 р.).
6. Про співробітництво територіальних громад: Закон України від 17.06.2014 р. № 1508-VII. Відомості Верховної Ради (ВВР). 2014. № 34. ст.1167.
7. Про схвалення Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні : розпорядження Кабінету Міністрів України від 1 квітня 2014 р. № 333-р / Офіційний портал Верховної Ради України. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/333-2014-%D1%80. (дата звернення: 20.09.2018 р.).
8. Ресурсне забезпечення об’єднаної територіальної громади та її маркетинг: навч. посіб. / [Г. А. Борщ, В. М. Вакуленко, Н. М. Гринчук, Ю. Ф. Дехтяренко, О. С. Ігнатенко, В. С. Куйбіда, А. Ф. Ткачук, В. В. Юзефович]. К. : 2017. 107 с.
9. Формування об’єднаних територіальних громад у сільській місцевості (інформаційно-аналітичний огляд) / [Ю. О. Лупенко, М. М. Могилова, О. В. Самофал та ін.]. К. : ННЦ «ІАЕ», 2018. 46 с.
10. Формування об’єднаних територіальних громад: стан, проблемні питання та шляхи їх вирішення. URL: http://www.niss.gov.ua/content/articles/files/terutor_gromad-86ead.pdf. (дата звернення: 20.09.2018 р.).

1. Decentralization in Ukraine, [Online], available at: http://decentralization.gov.ua/gromada. (Accessed 20.09.2018).
2. Dynamics of the Association of Territorial Communities of Ukraine (2015-2018), [Online], available at: http://socialdata.org.ua/dinamika-obiednannya-teritorialnikh-g/ (Accessed 20.09.2018).
3. The Verkhovna Rada of Ukraine (2015), The Law of Ukraine "On Voluntary Association of Territorial Communities", [Online], available at: http://zakon1.rada.gov.ua. (Accessed 20.09.2018).
4. The Verkhovna Rada of Ukraine (2015), The Law of Ukraine "On the Principles of State Regional Policy", [Online], available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/156-19. (Accessed 09.11.2018).
5. Cabinet of Ministers of Ukraine (2014), Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine "On approval of the State Strategy for Regional Development for the period up to 2020", [Online], available at: http://zakon2.rada.gov.ua. (Accessed 20.09.2018).
6. The Verkhovna Rada of Ukraine (2014), The Law of Ukraine "On Cooperation of Territorial Communities", Vidomosti Verkhovnoi Rady (VVR). vol. 34, art.1167.
7. Cabinet of Ministers of Ukraine (2014), Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine "On Approving the Concept of Reforming Local Self-Government and Territorial Organization of Power in Ukraine", [Online], available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/333-2014-%D1%80. (Accessed 20.09.2018).
8. Borshch, H. A. Vakulenko, V. M. and others (2017), Resursne zabezpechennia obiednanoi terytorialnoi hromady ta yii marketynh [Resource provision of the united territorial community and its marketing], Kyiv, Ukraine, P. 107.
9. Lupenko, Yu. O. Mohylova, M. M. Samofal, O. V. and others (2018), Formuvannia obiednanykh terytorialnykh hromad u silskii mistsevosti (informatsiino-analitychnyi ohliad) [Formation of united territorial communities in rural areas (informational and analytical review)], NNTs «IAE», Kyiv, Ukraine, P.46.
10. Formation of united territorial communities: state, problem issues and ways of their solution, [Online], available at: http://www.niss.gov.ua/content/articles/files/terutor_gromad-86ead.pdf. (Accessed 20.09.2018).

B. B. Bets

FORMATION OF THE UNITED TERRITORIAL SOCIETIES IN THE CONTEXT OF DECENTRALIZATION

Summary

The article substantiates that in the conditions of domestic economy orientation to European principles, growth according to the sustainability principles, an effective government policy is a catalyst for initiating and implementing systemic transformations, primarily in the direction of developing local self-government and the territorial organization of power. It is proved that the united territorial communities are the primary basis and leitmotif of the formation and implementation of the new sustainable development policy of Ukraine territories, which is confirmed at the empirical level by objective statistical indicators. The outlined indicators indicate an effective quantitative and qualitative development of the combined territorial communities. Such rates of inter-municipal consolidation are seen as close to European indicators. The existing national regulatory framework for decentralization was monitored and it was concluded that it was in harmony with European requirements in most legislative acts, and it provides the appropriate conditions for the practical implementation of the declared management decisions on the introduction of changes in the administrative and territorial structure. The legal framework, which was formed in Ukraine during 2014-2018, accompanies the gradual implementation of the reform and promotes the strengthening of the functional and financial capacity of local self-government. The emphasis is placed on the fact that the prevalence of the harmony of private and public interests in combination with public priorities serves as the basis for further reform in the direction of formation of self-sufficient formations, the development of which is based on established principles of democracy. In order to determine the basic tenets of the local self-government development and the territorial organization of power in Ukraine, the theoretical foundations of this process were summarized, which allowed determining the objective prerequisites for activating the formation of the OTH in Ukraine. According to analytical data, it was established that gaining independence in making decisions on the resource potential usage of OTH is a powerful prerequisite for enhancing their formation, which is confirmed by relevant economic indicators.

Keywords: united territorial communities; decentralization; formation; resource provision.

№ 11 2018

Дата публікації: 2018-11-30

Кількість переглядів: 6767

Відомості про авторів

Б. Б. Бец

аспірант Подільського державного аграрно-технічного університету,м. Камянець-Подільський

B. B. Bets

postgraduate of State agrarian and engineering university in Podillia,Kamianets-Podilskyi

Як цитувати статтю

Бец Б. Б. Формування об’єднаних територіальних громад в умовах децентралізації. Ефективна економіка. 2018. № 11. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6860 (дата звернення: 22.02.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.11.209

Bets, B. B. (2018), “Formation of the united territorial societies in the context of decentralization”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 11, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6860 (Accessed 22 Feb 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.11.209

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.