EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЖИТТЄЗДАТНІСТЬ КОРПОРАТИВНИХ ІНТЕГРОВАНИХ СТРУКТУР НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ ЯК РЕЗУЛЬТАТ РОЗВИТКУ ІНТЕГРАЦІЙНО-ДЕЗІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ
Г. Ю. Кучерова

УДК: 334.01: 330.341.44

Г. Ю. Кучерова

ЖИТТЄЗДАТНІСТЬ КОРПОРАТИВНИХ ІНТЕГРОВАНИХ СТРУКТУР НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ ЯК РЕЗУЛЬТАТ РОЗВИТКУ ІНТЕГРАЦІЙНО-ДЕЗІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

Анотація

У статті доведено доцільність застосування концептуальних положень теорії життєздатності соціально-економічних систем у сфері функціонування та розвитку інтегрованих структур. Досліджено суть категорій інтеграційних та дезінтеграційних процесів, в результаті чого підкреслено одночасну їх протилежність та належність одне одному. Доведено, що продуктом збалансування інтеграційно-дезінтеграційних процесів виступають життєздатні інтеграційні структури, властивості об’єднання елементів яких визначаються широким спектром рушійних сил внутрішнього та зовнішнього джерел утворення, також, ключових невизначеностей. Забезпечується життєздатність інтегрованої структури за умов дотримання: балансу інтересів, раціональності структури та сумісності її елементів між собою, видами діяльності, ефективності диверсифікації ризиків та диференціації ресурсів, узгодженості внутрішньої структури і зовнішніх викликів, відсутності перенавантаження системи та перевищення інтенсивності одних процесів над іншими, державного регулювання соціально-економічних трансформацій, впровадження реформ.
Констатовано, що щільність життєздатних інтеграційних структур на територіальну одиницю визначає однорідність її економічного простору та раціональність забезпечення добробуту суспільства. Перевищення темпів інтенсивності інтеграційних процесів над темпами дезінтеграційних в контексті концепції життєздатності формує запас надійності і стійкості інтегрованих структур. Розвиток інтегрованої структури визначається силою вмотивованості об’єднання та встановлення зв’язків, наявним потенціалом до власного довготривалого відтворення в економічному просторі, спроможністю генерувати синергетичний ефект від інтеграції, типом моделі управління. Базові ризики функціонування інтегрованих структур формуються відповідно до: ієрархічності структури їх побудови, узгодженості між обраною моделлю функціонування, розвитку та внутрішніми і зовнішніми факторами, характером взаємодії із зовнішнім середовищем, кореспонденцією цілей об’єднання із можливостями суб’єктів, доцільністю та своєчасністю інтеграції, мірою досягнення максимально можливої складності структури. За кількістю інтегрованих компаній та видів діяльності доведено, що структурна складність інтегрованих структур із часом тільки зростає. Визначено, що генерований синергетичний ефект інтегрованих структур акумулює дохідність, перерозподіл якої демонструє вагомість їх бюджетоутворюючої ролі. Запропоновано досліджувати факторне середовище, що обумовлює рівень життєздатності інтегрованих структур, за допомогою діаграми аналізу ключових факторів.

Н. Kucherova

LIFE OF CORPORATE INTEGRATED STRUCTURES OF THE NATIONAL ECONOMY AS A RESULT OF THE DEVELOPMENT OF INTEGRATION-DISINTERGATION PROCESSES

Summary

The article proves the expediency of applying the conceptual provisions of the theory of the viability of social and economic systems in the sphere of functioning and development of integrated structures. The essence of the categories of integration and disintegration processes is investigated, as a result of which simultaneous emphasis is given to their opposites and belonging to each other. It is proved that the product of the integration of integration-disintegration processes is the viable integration structures, the properties of which the elements of the union are determined by a wide range of driving forces of the internal and external sources of education, as well as of key uncertainties. The integrity of the integrated structure is ensured while respecting: the balance of interests, the rationality of the structure and the compatibility between its elements, activities, the effectiveness of diversification of risks and resource differentiation, the coherence of the internal structure and external challenges, the absence of overloading the system and exceeding the intensity of certain processes over others, the state regulation of socioeconomic transformations, reforms.
It is stated that the density of viable integration structures on the territorial unit determines the homogeneity of its economic space and the rationality of ensuring the welfare of society. Excess of the rates of intensity of integration processes over the rates of disintegration in the context of the concept of viability forms the margin of reliability and stability of the integrated structures. The development of an integrated structure is determined by the strength of the motivation of unification and establishment of links, the potential for self-sustained reproduction in the economic space, the ability to generate a synergistic effect from integration, the type of management model. The basic risks of the functioning of the integrated structures are formed, respectively: the hierarchy of the structure of their construction, the coherence between the chosen model of functioning, development and internal and external factors, the nature of interaction with the external environment, the correspondence of the goals of association with the capabilities of the entities, expediency and timeliness of integration, the degree of achievement of the maximum possible complexity of the structure . By the number of integrated companies and activities, it has been proved that the structural complexity of integrated structures is only increasing with time. It is determined that the generated synergy effect of integrated structures accumulates profitability, the redistribution of which demonstrates the significance of their budget-generating role. It is suggested to investigate the factor environment, which determines the level of viability of the integrated structures, using a key analysis factor analysis chart.

№ 6 2018

Кількість переглядів: 3232

Відомості про авторів

Г. Ю. Кучерова

д. е. н., доцент, кафедра економікиКласичного приватного університету, м. Запоріжжя

Н. Kucherova

Doctor of Economics, Associate Professor, Department of EconomicsClassic private university, Zaporizhzhia

Як цитувати статтю

Кучерова Г. Ю. Життєздатність корпоративних інтегрованих структур національної економіки як результат розвитку інтеграційно-дезінтеграційних процесів. Ефективна економіка. 2018. № 6. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6861 (дата звернення: 20.10.2021).

Kucherova, Н. (2018), “Life of corporate integrated structures of the national economy as a result of the development of integration-disintergation processes”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 6, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6861 (Accessed 20 Oct 2021).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.