EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ НА ПІВНОЧІ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Н. Й. Коніщева, C. C. Ткачова, О. О. Познякова

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.12.12

УДК: 338.48:332.1

Н. Й. Коніщева, C. C. Ткачова, О. О. Познякова

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ НА ПІВНОЧІ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Анотація

Здійснено аналіз ресурсної бази та складових туристичної привабливості північних районів Донецької області. На основі визначення їх особливостей та аналізу світових тенденцій внесено пропозиції щодо розвитку пріоритетних видів туризму з метою підвищення ефективності використання сукупного ресурсного потенціалу території. Проведен аналіз проблем, які впливають на розвиток та стан, а також не дають можливості виявити перспективи розвитку туризму. Надані пропозиції щодо ефективного і комплексного вирішення проблем розвитку туристичної інфраструктури районів півночі Донецької області. Представлені унікальні конкурентоспроможні підприємства, за допомогою яких можлива організація туристичних молодіжних маршрутів. Саме ці маршрути зацікавлять молодь своєю екслюзивністю та барвистістю пригод. Запропоновані напрями забезпечення наукового супроводження та досліджень у сфері туризму, які необхідні для вирішення стратегічних завдань розвитку сфери туризму.

Ключові слова: туристично привабливі регіони (міста; райони; області); ресурсна база розвитку туризму; пріоритетні види туризму; екологічні та антропогенні обмеження розвитку туризму; тенденції розвитку туризму.

Література

1. Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року: постанова Кабінету Міністрів України від 6.08.2014 р. № 385. Офіційний вісник України, 2014. № 70. Ст. 1966. С.23 URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%DO%BF. (дата звернення: 22.11.2018)
2. Travel & Tourism: Economic Impact 2018 Ukraine. World Travel & Tourism Council (WTTC). London, 2018. URL: http://www.wttc.org.
3. Про схвалення Стратегії розвитку туризму та курортів на період до 2026 року: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.03.2017 р. № 168-р // Офіційний вісник України, 2017. № 26. Ст. 752.
4. Токаренко О.І., Швачко В.А. Передумови формування сучасної концепції розвитку курортного рекреаційно-туристичного бізнесу в Україні. Прикладні аспекти прогнозування розвитку економіки України: Монографія за ред. О.І. Черняка, П.В. Захарченка. Мелітополь: Мелітопольської міської друкарні, 2018. С. 342–353.
5. Прес-реліз «Як планують відпочивати українці у 2017 році?» 01.06.2017р. Київ. міжнар. ін-т соціології. URL: http://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=700.
6. Прес-реліз «Як планують відпочивати українці, травень 2018 р.?» 19.06.2018 р. Київ. міжнар. ін-т соціології. URL: https://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=766&page=1&t=13.
7. Рекомендації ХІ Пленуму Правління Спілки економістів України щодо перспектив, проблем і завдань розвитку сфери туризму і рекреації в Україні від 28.09.2017 р. URL: http://seu.org.ua/wp-content/uploads/2017/09/rekomendatsii.pdf.
8. Леміш К.М., Бабіна Н.І. Сучасні тенденції професійної підготовки майбутніх фахівців індустрії гостинності країни та регіону. Прикладні аспекти прогнозування розвитку економіки України: Монографія за ред. О.І. Черняка, П.В. Захарченка. Мелітополь: Мелітопольської міської друкарні, 2018. С. 329–342.
9. Туристичний імідж регіону: монографія за ред. А. Ю. Парфіненка. Х: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2011. 312 с.

N. Y. Konishcheva, S. S. Tkachova, O. O. Poznyakova

TOURISM DEVELOPMENT TRENDS IN THE NORTH OF DONETSK REGION

Summary

The analysis of resource base and constituents of tourist attractiveness of Northlands of the Donetsk area is carried out. On the basis of determination of their features and analysis of world tendencies suggestions are brought in in relation to development of priority types of tourism with the aim of increase of efficiency of the use of the combined resource potential of territory. The analysis of problems that affect development and condition, as well as do not allow to reveal the prospects of tourism development. The given suggestions are in relation to the effective and complex decision of problems of development of tourist infrastructure of districts of north of the Donetsk area. Unique competitive enterprises by means of that there is possible organization of tourist youth routes are presented. It is these routes that will interest the youth of his exlusivity and colorful adventure. The proposed directions of providing scientific support and research in the field of tourism, which are necessary for solving the strategic objectives of tourism development.

Keywords: tourist attractive regions (cities; districts; areas); resource base of development of tourism; priority kinds are tourism; ecological and anthropogenic limitations of development of tourism; progress of tourism trends.

References

1. Cabinet of Ministers of Ukraine (2014) “Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated August 6, 2014 № 385 ''On Approval of the State Strategy for Regional Development for the period up to 2020''” available at: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%DO%BF.
2. Travel & Tourism (2018) “Economic Impact 2018 Ukraine” available at: http://www.wttc.org.
3. Order of Cabinet of Ministers of Ukraine (2017) “About approval of Strategy of development of tourism and resorts on a period 2026” Ofitsijnyj visnyk Ukrainy, vol. 26., p. 752.
4. Tokarenko O. I. (2018) Prykladni aspekty prohnozuvannia rozvytku ekonomiky Ukrainy [Applied aspects of forecasting the development of the Ukrainian economy], Monograph, Melitopol, Ukraine.
5. Kiev International Institute of Sociology (2017) “How are Ukrainians planning to relax in 2017?” available at: http://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=700. (22 November 2018)
6. Kiev International Institute of Sociology (2018) “How are Ukrainians planning to relax in 2017?” available at: https://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=766&page=1&t=13 (7 December 2018)/
7. The recommendations of the XI Plenum of the Union of economists of Ukraine on the prospects, problems and tasks of development of sphere of tourism and recreation in Ukraine from 28.09.2017 available at: (November 2018)
8. Lemish K.M. (2018) Prykladni aspekty prohnozuvannia rozvytku ekonomiky Ukrainy [Applied aspects of prognostication of development of economy of Ukraine] Monograph, Melitopol, Ukraine.
9. Parfinenko A.Y. (2011) Turystychnyj imidzh rehionu [Tourist image of region] Monograph, Kharkiv, Ukraine.

№ 12 2018

Дата публікації: 2018-12-28

Кількість переглядів: 3783

Відомості про авторів

Н. Й. Коніщева

д. е. н., професор, Донбаська державна машинобудівна академія

N. Y. Konishcheva

Doctor of Economics, Professor, Donbas State Engineering Academy


C. C. Ткачова

к. е. н., доцент, Харківський державний університет харчування та торгівлі

S. S. Tkachova

PhD in Economics, Associate Professor Kharkiv State University of Nutrition and Trade


О. О. Познякова

к. е. н., доцент, Донбаська державна машинобудівна академія

O. O. Poznyakova

PhD in Economics, Associate Professor, Donbas State Engineering Academy

Як цитувати статтю

Коніщева Н. Й., Ткачова C. C., Познякова О. О. Тенденції розвитку туризму на півночі донецької області. Ефективна економіка. 2018. № 12. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6862 (дата звернення: 11.08.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.12.12

N. Y. Konishcheva, Tkachova, S. S. and Poznyakova, O. O. (2018), “Tourism development trends in the north of donetsk region”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 12, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6862 (Accessed 11 Aug 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.12.12

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.