EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ РЕСТОРАННОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ
А. О. Обозна, Н. М. Шабельник, В. С. Плахотний

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.1.58

УДК: 338

А. О. Обозна, Н. М. Шабельник, В. С. Плахотний

НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ РЕСТОРАННОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

Анотація

На основі наукового дослідження, аналізуючи сучасний стан ринку послуг харчування, можна стверджувати, що негативно впливає на розвиток даної галузі існуюча нині політична ситуація та економічна криза в країні, безумовно. Але незважаючи на постійне коливання курсу гривні та зменшення купівельної спроможності українців, ресторанний бізнес, як і раніше розвивається. Надано характеристику розвитку ресторанної справи у наступних містах країни, лідером серед яких є столиця, а також курортні зони та центри Одеської, Закарпатської, Львівської, Харківської областей. Правила розвитку ринку ресторанних послуг диктують не тільки зовнішні фактори, але й внутрішні, зокрема: традиції та менталітет, кількість приїжджих, воля окремих рестораторів, впровадження керівниками українських підприємств інноваційних підходів стосовно сучасного ефективного менеджменту введення бізнесу в ресторанній галузі та використання стратегій розвитку для інтенсивності використання його ресурсного потенціалу.
Запропоновано удосконалену систему управління якістю послуг в ресторанному закладі.
Визначено, що ефективність господарської діяльності має важливе як наукове, так і практичне значення. За допомогою наукового методу дослідження «аналізу та синтезу» ми можемо оцінювати ефективність роботи підприємства як в комплексі, так і окремо проаналізувати сумарний ефект різних його структурних підрозділів та напрямків діяльності. Завдяки використанню наукових та прогресивних методів дослідження, керівники без проблем можуть розробляти прогноз та стратегію розвитку підприємства, визначити план дій на перспективу, встановити результати використання витрачених ресурсів: засобів виробництва, робочої сили, інформації, впроваджувати прогресивні, креативні та динамічні підходи в систему ресторанного обслуговування.
На думку авторів, керівникам закладів для завоювання більшої частки ринку ресторанних послуг, підвищення фінансової стійкості ресторанного закладу, розширення асортименту та якості послуг слід розглядати проблему визначення критерію ефективності послуг в даній сфері в трьох аспектах: на рівні національної економіки країни в цілому, регіону, окремого ресторану.

Ключові слова: ефективність; якість;системи управління якістю; ресторанне обслуговування; критерії якості; методи оцінки якості.

Література

1. Большаков А.С. Менеджмент : учеб. по. соб. / А.С. Большаков. – СПб. : Питер, 2000. – 160 с.
2. Борисов А.Б. Большой экономический словарь / А.Б. Борисов. – 2.е изд., перераб. и доп. – М. : Книжный мир, 2005. – 860 с.
3. Вечканов Г.С. Краткая экономическая энциклопедия / Г.С. Вечканов, Г.Р. Веч. канова, В.Т. Пуляев. – СПб. : Петропо. лис, 1998. – 509 с
4. Горовий, Д. А. Віртуальний капітал підприємства: проблеми і перспективи його використання [Текст] : монографія / Д. А. Горовий. – Х. : ХНАДУ, 2013. – 280 с.
5. Казначевская Г.Б. Менеджмент : учеб. по. соб. для студ. вузов / Г.Б. Казначевская, И.Н. Чуев, О.В. Матросова. – 3.е изд. – Ростов н/Д. : Феникс, 2007. – 378 с.
6. Кужда Т. Етапи успішного управління організаційними змінами на підприємстві [Електронний ресурс] / Т. Кужда // Галицький економічний вісник.. 2013. № 2. С. 66.71. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j.pdf/gev_2013_2_12.pdf.
7. Менеджмент : навч. посіб. / за ред. С.І. Михайлова. – Вінниця : НОВА КНИ. ГА, 2006. – 416 с.
8. Пріб К. А. Формування системи управління змінами на підприємстві // Науковий економічний журнал «Інтелект ХХІ» . . 2014. . № 2. . С. 119.126.
9. Турчіна С.Г. Система управління змінами як складник успішного розвитку підприємств \\ Східна Європа: економіка, бізнес та управління, Випуск 3 (08) 2017, С.199.203

A. O. Obozna, N. M. Shabelnik, V. S. Plakhotnyi

DIRECTIONS FOR IMPROVEMENT OF THE RESTAURANT SERVICE SYSTEM

Summary

On the basis of scientific research, analyzing the current state of the market of food services, it can be argued that the current political situation and the economic crisis in the country, of course, have a negative impact on the development of this sector. But despite the constant fluctuation of the hryvnia exchange rate and the decrease in the purchasing power of Ukrainians, the restaurant business is still developing. The article describes the development of restaurant business in the following cities of the country, the leader among which is the capital, as well as resort areas and centers of Odessa, Zakarpattia, Lviv, Kharkiv regions. The rules for the development of the market of restaurant services dictate not only external factors, but also internal ones, in particular: traditions and mentality, number of visitors, the will of individual restaurateurs, introduction of innovative approaches by managers of Ukrainian enterprises in relation to modern effective management of business introduction in the restaurant industry and the use of strategies and the use of development strategies for the intensity of using its resource potential.
An improved system for managing the quality of services in a restaurant is proposed.
It is determined that the efficiency of economic activity is important both scientific and practical value. With the help of the scientific method of research "analysis and synthesis" we can evaluate the efficiency of the company as a complex, and separately analyze the overall effect of its various structural units and activities. Through the use of scientific and progressive research methods, managers can easily develop a forecast and strategy for enterprise development, define a plan of action for the future, establish the results of using the resources spent: means of production, labor, information, implement progressive, creative and dynamic approaches to the restaurant service system .
According to the authors, managers of establishments to gain a greater share of restaurant services market, increase of financial stability of restaurant enterprises, expansion of assortment and quality of services should consider the problem of determining the criterion of efficiency in this area of services in three aspects: at the level of national economy of the country as a whole, region, separate the restaurant.

Keywords: efficiency; quality; quality management systems; restaurant service; quality criteria; quality assessment methods.

References

1. Bol'shakov, A.S. (2000), Menedzhment [Management], Pyter, St.Petersburg, Russia.
2. Borysov, A.B. (2005), Bol'shoj ekonomycheskyj slovar' [Big Economic Dictionary], 2-d ed., Knyzhnyj myr, Moscow, Russia.
3. Vechkanov, H.S. Vechkanova, H.R. and Puliaev V.T. (1998), Kratkaia ekonomycheskaia entsyklopedyia [Brief economic encyclopedia], Petropolys, St.Petersburg, Russia.
4. Horovyj, D. A. (2013), Virtual'nyj kapital pidpryiemstva: problemy i perspektyvy joho vykorystannia [Virtual capital of the enterprise: problems and prospects of its use], KhNADU, Kharkiv, Ukraine.
5. Kaznachevskaia, H.B. Chuev, Y.N. and Matrosova, O.V. (2007), Menedzhment [Management], Fenyks, Rostov n/D, Russia.
6. Kuzhda, T. (2013), “Stages of successful management of organizational changes in the enterprise”, Halyts'kyj ekonomichnyj visnyk, vol. 2, pp. 66-71, available at: http://nbuv.gov.ua/j.pdf/gev_2013_2_12.pdf (Accessed 10 Jan 2019).
7. Mykhajlov, S.I. (2006), Menedzhment [Management], NOVA KNYHA, Vinnytsia, Ukraine.
8. Prib, K. A. (2014), “Formation of change management system at the enterprise”, Naukovyj ekonomichnyj zhurnal «Intelekt XXI» , vol. 2, pp. 119-126.
9. Turchina, S.H. (2017), “Change management system as a component of successful business development”, Skhidna Yevropa: ekonomika, biznes ta upravlinnia, vol. 3 (08), pp.199-203

№ 1 2019

Дата публікації: 2019-01-31

Кількість переглядів: 687

Відомості про авторів

А. О. Обозна

кандидат економічних наук,доцент з/н, декан ВП «Миколаївський факультет менеджменту і бізнесу Київського університету культури» (м. Миколаїв, Україна)

A. O. Obozna

PhD in Economics, Associate Professor, dean VP "Mykolayiv Faculty of Management and Business of Kyiv University of Culture" (Mykolayiv, Ukraine)


Н. М. Шабельник

викладач, ВП «Миколаївська філія Київського національного університету культури і мистецтв» культури» (м. Миколаїв, Україна)

N. M. Shabelnik

lecturer, VP "Mykolaiv branch of the Kyiv National University of Culture and Arts" (Mykolayiv, Ukraine)


В. С. Плахотний

магістрант «Київський університет культури» (м. Київ, Україна)

V. S. Plakhotnyi

Master "Kyiv University of Culture" (Kiev, Ukraine)

Як цитувати статтю

Обозна А. О., Шабельник Н. М., Плахотний В. С. Напрями удосконалення системи ресторанного обслуговування. Ефективна економіка. 2019. № 1. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6863 (дата звернення: 01.04.2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.1.58

Obozna, A. O., Shabelnik, N. M. and Plakhotnyi, V. S. (2019), “Directions for improvement of the restaurant service system”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 1, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6863 (Accessed 01 Apr 2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.1.58

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.