EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СФЕРА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я В ФОКУСІ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ І ГЛОБАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ: РЕЖИМИ НАДАННЯ ПОСЛУГ В СУЧАСНИХ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИНАХ
О. А. Іващенко, Н. В. Резнікова, М. Ю. Рубцова

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.1.59

УДК: 339.98: 658.64:658.8:61

О. А. Іващенко, Н. В. Резнікова, М. Ю. Рубцова

СФЕРА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я В ФОКУСІ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ І ГЛОБАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ: РЕЖИМИ НАДАННЯ ПОСЛУГ В СУЧАСНИХ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИНАХ

Анотація

Загострено питання класифікації медичних послуг з акцентуванням уваги на регуляторних обмеженнях надання останніх. Розглянуто чотири режими надання медичних послуг — «Транскордонне надання», «Споживання за кордоном», «Комерційна присутність», «Тимчасове переміщення фізичних осіб». Охарактеризовано режими надання медичних послуг з позицій їхньої здатності до комерціалізації, а також перспективи і загрози їхнього застосування з огляду на те, яку позицію займає країна — експортера чи імпортера послуг. Розглянуто вплив інформаційно-телекомунікаційних технологій на розвиток ринку медичних послуг. Доведено прямий зв’язок між потенціалом надання медичних послуг і кваліфікацією медичних працівників. Визначено обмеження надання медичних послуг в режимі медичного туризму. Визначено перспективи телемедицини з позицій вирішення глобальної проблеми асиметричності розвитку. Внесено уточнення в змістовне наповнення поняття «транскордонна медицина», що уможливило розмежування останнього й поняття «телемедицина». Розглянуто ризики формування «медичних хабів» для населення країн їхнього розміщення. Наведено інституційні обмеження розвитку офшорингу медичних послуг.

Ключові слова: медині послуги; режими надання медичних послуг; теемедицина; транскорднна медицина; країна-експортер; країна-імпортер.

Література

1. Woodward D. The GATS and Trade in Health Services: Implications for Health Care in Developing Countries / D. Woodward // Review of International Political Economy. – 2005. – Vol. 12 (3). – P. 511-534.
2. Mondialisation et sante´ : un cadre pour l’analyse et l’action / D. Woodward, N. Drager, R. Beaglehole, D. Lipson // Bulletin de l’Organisation mondiale de la Sante´. – 2002. – Vol. 6. – P. 36-42.
3. Blouin C. International trade in health services and the GATS: Current issues and debates [Electronic resource] / C. Blouin, N. Drager, R, Smith. – 2006. – Mode of access: https://www.who.int/trade/resource/ITHS/en/
4. McLean T. The Offshoring of American Medicine: Scope, Economic Issues and Legal Liabilities / T. McLean // Annals of Health Law. – 2005. – Vol. 14. – P. 205-264.
5. Levy F. Offshoring Radiology Services to India [Electronic resource] / F. Levy, K-H. Yu. – 2006. – Mode of access: http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.728.424&rep=rep1&type=pdf.
6. Chanda R. Trade in Health Services [Electronic resource] / R. Chanda. – 2001. – Mode of access: https://www.who.int/bulletin/archives/80(2)158.pdf?ua=1
7. Timmermans K. Developing Countries and Trade in Health Services: Which Way is Forward? / K. Timmermans // International Journal of Health Services. – 2004. – Vol. 34 (3). – P. 453-466.
8. Herman L. Assessing International Trade in Healthcare Services [Electronic resource] / L. Herman. – 2009. – Mode of access: https://ecipe.org/publications/assessing-international-trade-in-healthcare-services/
9. Adlung R. Health Services under the GATS / R. Adlung, A. Carzaniga // Bulletin of the World Health Organization. – 2001. – Vol. 79 (4). – P. 352-364.
10. Smith R. Foreign Direct Investment and Trade in Health Services: A Review of the Literature / R. Smith // Social Science and Medicine. – 2004. – Vol. 59. – P. 2313-2323.
11. Smith R. Trade and Public Health: Facing the Challenges of Globalization / R. Smith // Journal of Epidemiology Community Health. – 2006. – Vol. 60 (8). – P. 650-651.
12. Резнікова Н.В. Глобальні проблеми світового господарства і міжнародних економічних відносин / Н.В. Резнікова. –К.: ТОВ «Видавництво «Консультант», 2017. – 540 с.
13. Резнікова Н.В. Проблема комерціалізації медичних послуг й дотримання конкуренції в сфері охорони здоров’я: механізми викривлення ринку та особливості їхній протидії [Електронний ресурс] / Н.В. Резнікова, М.Ю. Рубцова// Міжнародні відносини. Серія «Економічні науки». – 2018. – № 12. – Режим доступу: http://journals.iir.kiev.ua/index.php/ec_n/article/view/3637
14. Резнікова Н. В. Про співвідношення понять лікувального та оздоровчого туризму в контексті оцінки потенціалу міжнародного ринку медичних послуг [Електронний ресурс] / Н.В. Резнікова О.А. Іващенко, О.І. Войтович // Ефективна економіка. – 2018. – № 2. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6278.
15. Резнікова Н.В.Порівняльна та конкурентна переваги в міжнародному бізнесі: теоретико-методологічні підходи до пошуку їхнього синтезу [Електронний ресурс] / Н.В. Резнікова, М.Ю. Рубцова // Міжнародні відносини. Серія «Економічні науки». – 2016. – № 8. – Режим доступу: http://journals.iir.kiev.ua/index.php/ec_n/article/view/3516/3188
16. Резнікова Н. В. Моделі конкуренції на ринку послуг в сфері охорони здоров’я: проблема використання потенціалу медичної галузі та її регулювання в умовах глобалізації [Електронний ресурс] / Н.В. Резнікова, О.А. Іващенко, О.І. Войтович // Ефективна економіка. – 2018. – № 1. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6277.
17. Макстон Г. У пошуках добробуту. Керування економічним розвитком для зменшення безробіття, нерівності та змін клімату / Г. Макстон, Й. Рандерс. – К.: Пабулум, 2017. – 320 с.
18. Цілі сталого розвитку 2016-2030 [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Організації Об’єднаних Націй в Україні. – Режим доступу: http://www.un.org.ua/ua/tsili-rozvytku-tysiacholittia/tsili-staloho-rozvytku
19. The official U.S. government site for Medicare “Medicare.gov” [Electronic resource]. – Mode of access: https://www.medicare.gov/
20. Conrad 30 Waiver Program [Electronic resource] // The official U.S. Citizenship and Immigration Services. – Mode of access: https://www.uscis.gov/working-united-states/students-and-exchange-visitors/conrad-30-waiver-program
21. Klick J. The Effect of Any Willing Provider and Freedom of Choice Laws on Prescription Drug Expenditures [Electronic resource] / J. Klick, J. D. Wright. – 2015. – Mode of access: https://scholarship.law.upenn.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1437&context=faculty_scholarship
22. Focus on Spending on Health: Latest Trends [Electronic resource] / OECD. – 2018. – Mode of access: http://www.oecd.org/health/health-systems/Health-Spending-Latest-Trends-Brief.pdf
23. Lead Market Initiative (LMI) [Electronic resource]. – 2016. – Mode of access: http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/documents/20182/117542/S2E_Fiche_LMI.pdf/137ddbea-582e-4674-a871-f7542f2a51dd
24. eHealth Action Plan 2012 - 2020[Electronic resource]. – 2012. – Mode of access: https://ec.europa.eu/health//sites/health/files/ehealth/docs/ev_20160607_co11_en.pdf

O. Ivashchenko, N. Reznikova, M. Rubtsova

THE SPHERE OF HEALTH CARE IN THE FOCUS OF INTERNATIONAL TRADE AND GLOBAL DEVELOPMENT PROBLEMS: THE MODELS OF SERVICES’ PROVIDING IN MODERN INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS

Summary

The issue of classification of medical services is highlighted with emphasis on the regulatory restrictions of its provision. The four models of providing medical services are considered - "Transborder Delivery," "Consumption Abroad", "Commercial Presence," "Temporary Movement of Individuals." The models of medical services’ provision are characterized from the standpoint of their ability for commercialization, as well as the prospects and threats of their application, depending on the position of the country - the exporter or importer of services. The influence of information and telecommunication technologies on the development of the market of medical services is considered. There is a direct relationship between the potential of providing medical services and the qualifications of medical staff. The restriction of provision of medical services in the model of medical tourism is determined. The prospects of telemedicine from the standpoint of solving the global problem of asymmetry of development are determined. The clarification of the content of the concept of "transborder medicine" was clarified, which made it possible to distinguish it from the term "telemedicine". The risks of forming "medical hubs" for the population of their placement are considered. The institutional limitations of the development of offshore medical services development are presented.

Keywords: medical services; health care regimes; themedicine; transboundary medicine; exporting country; importing country.

References

1. Woodward, D. (2005), “The GATS and Trade in Health Services: Implications for Health Care in Developing Countries”, Review of International Political Economy, vol. 12 (3), pp. 511-534.
2. Woodward, D., Drager, N., Beaglehole, R. and Lipson, D. (2002), “Mondialisation et sante´ : un cadre pour l’analyse et l’action”, Bulletin de l’Organisation mondiale de la Sante´, vol. 6, pp. 36-42.
3. Blouin, C., Drager, N. and Smith, R. (2006), “International trade in health services and the GATS: Current issues and debates”, available at: https://www.who.int/trade/resource/ITHS/en/ (Accessed 16 Dec 2018).
4. McLean, T. (2005), “The Offshoring of American Medicine: Scope, Economic Issues and Legal Liabilities”, Annals of Health Law, vol. 14, pp. 205-264.
5. Levy, F. and Yu, K-H. (2006), “Offshoring Radiology Services to India”, available at: http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.728.424&rep=rep1&type=pdf (Accessed 18 Dec 2018)
6. Chanda, R. (2001). “Trade in Health Services”, available at: https://www.who.int/bulletin/archives/80(2)158.pdf?ua=1(Accessed 17 Dec 2018)
7. Timmermans, K. (2004), “Developing Countries and Trade in Health Services: Which Way is Forward?”, International Journal of Health Services, vol. 34 (3), pp. 453-466.
8. Herman, L. (2009), “Assessing International Trade in Healthcare Services”, available at: https://ecipe.org/publications/assessing-international-trade-in-healthcare-services/(Accessed 17 Dec 2018)
9. Adlung, R. and Carzaniga, A. (2001), “Health Services under the GATS”, Bulletin of the World Health Organization, vol. 79 (4), pp. 352-364.
10. Smith, R. (2004), “Foreign Direct Investment and Trade in Health Services: A Review of the Literature”, Social Science and Medicine, vol. 59, pp. 2313-2323.
11. Smith, R. (2006), “Trade and Public Health: Facing the Challenges of Globalization”, Journal of Epidemiology Community Health, vol. 60 (8), pp. 650-651.
12. Reznikova, N. (2017), Hlobal'ni problemy svitovoho hospodarstva i mizhnarodnykh ekonomichnykh vidnosyn [Global problems of the general government and international economic problems], TOV «Vydavnytstvo «Konsul'tant», Kyiv, Ukraine.
13. Reznikova, N. and Rubtsova, M. (2018), “Problem of commercialization of medical services and observance of competition in the sphere of health care: mechanisms of distortion of the market and peculiarities of their counteraction”, International Relations. Series “Economic Sciences”, [Online], vol. 12, available at: http://journals.iir.kiev.ua/index.php/ec_n/article/view/3637 (Accessed 21 Dec 2018)
14. Reznikova, N., Ivaschenko, O. and Vojtovych, O. (2018), “On the correlation of concepts of medical and health tourism in the context of assessing the potential of the international market for medical services”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 2, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6278 (Accessed 20 Dec 2018)
15. Reznikova, N. and Rubtsova, M. (2016), “Comparative and competitive advantages in international business: theoretical and methodological approaches to the search for their synthesis”, International Relations. Series “Economic Sciences”, [Online], vol. 8, available at: http://journals.iir.kiev.ua/index.php/ec_n/article/view/3516/3188 (Accessed 18 Dec 2018)
16. Reznikova, N., Ivaschenko, O. and Vojtovych, O. “Models of competition in the health services market: the problem of using the potential of the medical industry and its regulation in the conditions of globalization”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 1, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6277. (Accessed 21 Dec 2018)
17. Makston, H. and Randers, J. (2017), U poshukakh dobrobutu. Keruvannia ekonomichnym rozvytkom dlia zmenshennia bezrobittia, nerivnosti ta zmin klimatu [In search of prosperity. Managing economic development to reduce unemployment, inequality and climate change], Pabulum, Kyiv, Ukraine.
18. United Nations Official Website in Ukraine (2016), “Tsili staloho rozvytku 2016-2030”, available at: http://www.un.org.ua/ua/tsili-rozvytku-tysiacholittia/tsili-staloho-rozvytku (Accessed 21 Dec 2018)
19. The official U.S. government site for Medicare “Medicare.gov” (2018), available at: https://www.medicare.gov/ (Accessed 18 Dec 2018)
20. The official U.S. Citizenship and Immigration Services (2018), “Conrad 30 Waiver Program”, available at: https://www.uscis.gov/working-united-states/students-and-exchange-visitors/conrad-30-waiver-program (Accessed 19 Dec 2018)
21. Klick, J. and Wright J.D. (2015), “The Effect of Any Willing Provider and Freedom of Choice Laws on Prescription Drug Expenditures”, available at: https://scholarship.law.upenn.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1437&context=faculty_scholarship (Accessed 19 Dec 2018)
22. The official site of OECD (2018), “Focus on Spending on Health: Latest Trends”, available at: http://www.oecd.org/health/health-systems/Health-Spending-Latest-Trends-Brief.pdf (Accessed 20 Dec 2018)
23. Lead Market Initiative (LMI) (2016), available at: http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/documents/20182/117542/S2E_Fiche_LMI.pdf/137ddbea-582e-4674-a871-f7542f2a51dd (Accessed 18 Dec 2018)
24. eHealth Action Plan 2012 – 2020 (2012), available at: https://ec.europa.eu/health//sites/health/files/ehealth/docs/ev_20160607_co11_en.pdf (Accessed 18 Dec 2018)

№ 1 2019

Дата публікації: 2019-01-31

Кількість переглядів: 3805

Відомості про авторів

О. А. Іващенко

кандидат економічних наук, доцент,завідувач кафедри економіки та менеджменту зовнішньоекономічної діяльностіНаціональної академії статистики, обліку і аудиту

O. Ivashchenko

PhD (Econ.), Associate Professor,Head of Department of Management of Foreign Economic Activity ofNational Academy of Statistics, Accounting and Audit


Н. В. Резнікова

доктор економічних наук, доцент,професор кафедри світового господарства та міжнародних економічних відносинІнституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

N. Reznikova

Doctor of Economics, Associate Professor,Professor at the Chair of World Economy and International Economic Relations ofInstitute of International Relations Taras Shevchenko National University of Kyiv


М. Ю. Рубцова

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри міжнародного бізнесуІнституту міжнародних відносинКиївського національного університету імені Тараса Шевченка

M. Rubtsova

PhD (Econ.), Associate Professor at the Chair of World Business ofthe Institute of International Relations Taras Shevchenko National University of Kyiv

Як цитувати статтю

Іващенко О. А., Резнікова Н. В., Рубцова М. Ю. Сфера охорони здоров’я в фокусі міжнародної торгівлі і глобальних проблем розвитку: режими надання послуг в сучасних міжнародних економічних відносинах. Ефективна економіка. 2019. № 1. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6867 (дата звернення: 22.05.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.1.59

Ivashchenko, O., Reznikova, N. and Rubtsova, M. (2019), “The sphere of health care in the focus of international trade and global development problems: the models of services’ providing in modern international economic relations”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 1, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6867 (Accessed 22 May 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.1.59

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.