EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОБЛІКОВЕ ВІДОБРАЖЕННЯ РОЗРАХУНКІВ ІЗ ПОКУПЦЯМИ ТА ЗАМОВНИКАМИ В УМОВАХ ДРОПШИППІНГУ
Г. Л. Норд, Н. І. Цегельник

УДК: 657

Г. Л. Норд, Н. І. Цегельник

ОБЛІКОВЕ ВІДОБРАЖЕННЯ РОЗРАХУНКІВ ІЗ ПОКУПЦЯМИ ТА ЗАМОВНИКАМИ В УМОВАХ ДРОПШИППІНГУ

Анотація

В статті проведено аналіз праць вітчизняних та зарубіжних вчених, які стосуються проблем дропшиппінгу та питаннь використання переваг даної форми співпраці. В процесі дослідження було розглянуто сутність поняття дропшиппінг. В свою чергу було проаналізовано виділені дослідниками переваги та недоліки переваги використання дропшипінгу з позицій постачальника, дропшиппера та покупця. Необхідним є на законодавчому рівні, закріпити визначення дропшипінгу в наступному трактуванні: напрям підприємницької діяльності в інтернет-середовищі, що базується на реалізації товарів постачальника посередником та передбачає обов’язкову участь наступних суб’єктів господарювання: постачальника/виробника товарів, дропшиппера та покупця, які, в свою чергу, відповідно до договірних положень, забезпечують виконання, взятих на себе, зобов’язань. Запропоновано теоретичну модель дропшиппінгу та визначено місце операцій із розрахунків з покупцями та замовниками в ній. В процесі дослідження було визначено варіативність процесу договірного оформлення відносин між суб’єктами дропшипінгу. Розглянуто вплив варіативності договірного оформлення відносин між суб’єктами дропшиппінгу на систему облікового відображення даних операцій в цілому та операцій із розрахунків з покупцями та замовниками, зокрема, з позицій учасників дропшипінгу: дропшиппера та постачальника товарів / виробника продукції. Було визначено порядок облікового відображення операцій дропшиппінгу у системі бухгалтерського обліку дропшиппера за умови визнання діяльності агентською. Продемонстровано облікове відображення операцій дропшиппінгу з позицій дропшиппера та постачальника в умовах укладання договорів комісії та доручення.

G. L. Nord, N. I. Tsegelnik

ACCOUNT DISPLAYING CALCULATIONS WITH BUYERS AND CUSTOMERS IN DROPSHIPPING CONDITIONS

Summary

The article analyzes the works of domestic and foreign scholars dealing with problems of dropshipping and questions of using the advantages of this form of cooperation. In the study process, the essence of the concept of dropshipping was considered. In turn, the advantages and disadvantages of the advantages of using dropshipping from supplier, dropshipper and buyer positions were analyzed by researchers. It is necessary at the legislative level to consolidate the definition of dropship in the following interpretation: the direction of entrepreneurship in the Internet environment, based on the sale of goods by the supplier by the intermediary and involves the obligatory participation of the following business entities: supplier / producer of goods, dropshipper and buyer who , in turn, in accordance with the contractual provisions, ensure fulfillment of obligations assumed by oneself. The theoretical model of dropshipping is proposed and the place of transactions with settlements with buyers and customers in it is determined. In the course of the research the variability of the process of contractual registration of relations between subjects of dropshipping was determined. The influence of the variability of the contractual registration of relations between the subjects of dropshipping on the system of accounting of the data of operations in general and transactions with payments to buyers and customers, in particular from the standpoint of dropshipper: dropshipper and supplier of goods / producer of products, are considered. The order of the accounting of the dropshipping operations in the dropshipper accounting system was determined, subject to recognition by the agent. Demonstration of the accounting of operations of dropshipping from the position of dropshipper and supplier in the conditions of conclusion of commission agreements and instructions.

№ 7 2018

Кількість переглядів: 7154

Відомості про авторів

Г. Л. Норд

кандидат економічних наук, професор б.в.з Директор навчально-наукового інституту післядипломної освітиЧорноморського національного університету імені Петра Могили

G. L. Nord

Candidate of Economic Sciences, Professor B.V.Director of the Educational and Scientific Institute of Postgraduate Education of the Petro Mohyla Black Sea National University


Н. І. Цегельник

здобувач кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудитуЖитомирського національного агроекологічного університету

N. I. Tsegelnik

applicant of the department of accounting, taxation and auditZhytomyr National Agroecological University

Як цитувати статтю

Норд Г. Л., Цегельник Н. І. Облікове відображення розрахунків із покупцями та замовниками в умовах дропшиппінгу. Ефективна економіка. 2018. № 7. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6869 (дата звернення: 01.03.2024).

Nord, G. L. and Tsegelnik, N. I. (2018), “Account displaying calculations with buyers and customers in dropshipping conditions”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 7, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6869 (Accessed 01 Mar 2024).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.