EnglishНа русском

Ефективна економіка № 9, 2011

УДК 336.71.078.3 (045)

 

Л. В. Юрчишена,

к.е.н., доц. Вінницького фінансово-економічного університету

В. П. Цибрій,

магістр кафедри фінансів ВФЕУ 

 

ДОТРИМАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ НОРМАТИВІВ КОМЕРЦІЙНИМИ БАНКАМИ УКРАЇНИ

 

OBSERVANCE OF ECONOMIC NORMS BY COMMERCIAL BANKS OF UKRAINE

 

У статті досліджено процес регулювання діяльності комерційних банків України, зокрема, на основі дотримання затверджених нормативів НБУ

 

The process of adjusting of activity of commercial banks of Ukraine is investigational in the article, in particular, on the basis of observance of the ratified norms of NBU

 

Ключові слова: регулювання діяльності, економічні нормативи НБУ.

 

Вступ. Діяльність комерційних банків здійснюється на основі жорсткого нагляду з боку Національного банку України, який затверджує відповідні законодавчо-нормативні акти, які регулюють діяльність банків. Адже ефективна та раціональна організація аналітичної роботи на макрорівні є основою здійснення стабільної грошово-кредитної політики в країні.

Тому, для забезпечення фінансової надійності банків та захисту інтересів   вкладників,  кредиторів Національний банк відповідно до визначеного ним  порядку зобов’язує банки виконувати затверджені економічні нормативи.

Питання виконання та розрахунку нормативів вивчали ряд вчених, а саме: О.В. Васюренко, О.М. Сидоренко, Косова Т.Д., Щибиволок З. І. та інші.

Постановка завдання. Оцінити в динаміці та дослідити ступінь виконання економічних нормативів НБУ комерційними банками України.

Результати. Економічні нормативи – це розрахункові величини, за допомогою  яки здійснюється управління грошовим обігом і банківською діяльністю.

Дію економічних нормативів регламентує Інструкція «Про порядок регулювання та аналіз діяльності комерційних бан­ків» та Закон України «Про банки і банківську діяльність» [1].

 

 Рис. 1. Економічні нормативи, що є обов’язковими до виконання банками України[4]

 

Методика розрахунку економічних нормативів регулювалася постанову НБУ N315 «Про схвалення Методики розрахунку економічних нормативів регулювання діяльності банків в Україні» [3] від 2 червня 2009 року, але до цього регулювалась постановою правління НБУ від 11.04.2005 N125 [2].

Національний банк України перевіряє діяльність банків за дотримання нормативів, тому згідно перевірки НБУ, яка висвітлена на офіційному сайті [7] було визначено наступні значення (див. табл. 1).

 

Таблиця 1. Динаміка дотримання банками України економічних нормативів НБУ за 2006-2010р.р.

Нормативи

Роки

2006р.

2007р.

2008р.

2009р.

2010р.

1

2

3

4

5

6

7

Н1

Норматив мінімального розміру регулятивного капіталу (тис. грн.)

41148342

72264704

123065598

135802128

160896945

Н2

Норматив адекватності регулятивного капіталу/платоспроможності (не менше 10 відсотків)

14,19

13,92

14,03

18,08

20,83

Н3

Норматив (коефіцієнт) співвідношення регулятивного капіталу до сукупних активів (не менше 9)

9,34

8,91

11,82

13,91

14,57

Н4

Норматив миттєвої ліквідності (не менше 20 відсотків)

56,73

53,6

62,38

64,45

58,8

Н5

Норматив поточної ліквідності (не менше 40 відсотків)

70,19

75,31

75,16

72,9

77,33

Н6

Норматив короткострокової ліквідності (не менше 60 відсотків)

37,83

39,93

32,99

35,88

91,19

Н7

Норматив максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (не більше 25 відсотків)

21,45

22,56

23,04

21,56

21,04

Н8

Норматив великих кредитних ризиків(не більше 8-кратного розміру регулятивного капіталу)

191,44

171,06

187,36

169,21

161,2

Н9

Норматив максимального розміру кредитів. гарантій та поручительств. наданих одному інсайдеру (не більше 5 відсотків)

1,97

2,01

1,66

0,93

0,81

Н10

Норматив максимального сукупного розміру кредитів. гарантій та поручительств. наданих одному інсайдеру (не більше 30 відсотків)

5,86

6,84

5,76

3,31

2,25

Н11

Норматив інвестування в цінні папери окремо за кожною установою (не більше 15%)

0,68

0,58

0,22

0,07

0,05

Н12

Норматив загальної суми інвестування (не більше 60%)

10,17

9,05

5,52

3,12

3,35

 

Для оцінки та аналізу дотримання нормативів комерційними банками України побудуємо графіки на основі даних наведених в таблиці 1. Розглянемо дотримання нормативу мінімального розміру регулятивного капіталу (рис. 2).

 

Рис. 2. Співвідношення фактичних та нормативних значень мінімального розміру регулятивного капіталу комерційними банками України за 2006-2010 р.р.

 

Згідно пункту 2.1 глави 2 розділу II постанови Правління Національного банку України від 06.08.2008 р. N228 мінімальний розмір регулятивного капіталу повинен становити 10 млн. євро. Тому, для оцінки виконання нормативів комерційними банками ми перевали 10 млн. євро в гривні по курсу, який був на даний момент часу. З даного рисунку ми бачимо, що комерційні банки України дотримуються встановлених нормативів, адже розмір регулятивного капіталу перевищує нормативний та має тенденцію щодо нарощування протягом 2008-2010 р.р.

Далі оцінимо норматив адекватності регулятивного капіталу/ платоспроможності (Н2), нормативне значення якого не повинно бути нижчим 10% (див. рис. 3).

 

Рис. 3.  Норматив адекватності регулятивного капіталу комерційних банків України за 2006-2010 р. р.

 

З даного рисунку ми бачимо, що фактична платоспроможність є вищою за нормативне значення. При цьому за 2006-2010 р. р. вона зросла в комерційних банках України від 14,19 до 20,83%, тобто на 6,82%.

Наступним показником є норматив (коефіцієнт) співвідношення регулятивного капіталу до сукупних активів (Н3).

 

Рис. 4. Аналіз нормативів адекватності регулятивного капіталу комерційних банків України за 2006-2010 р.р.

 

Аналіз Н3 показує, що його фактична величина в комерційних банках є вищою за нормативне значення, тобто банки мають певний запас регулятивного капіталу.

Отже, з вище наведених даних ми бачимо, що протягом останніх років спостерігалася тенденція щодо стрімкого зростання обсягів регулятивного капіталу та збільшення значення нормативу адекватності регулятивного капіталу (Н2) і нормативу співвідношення регулятивного капіталу до сукупних активів (Н3).

Банківська діяльність піддається ризику ліквідності – ризику недостатності надходжень грошових коштів для покриття їх відпливу, що може призвести до того, що банк не зможе розрахуватися в строк за власними зобов'язаннями у зв'язку з неможливістю за певних умов швидкої конверсії фінансових активів у платіжні засоби без суттєвих втрат. У зв'язку з цим банки повинні постійно управляти ліквідністю, підтримуючи її на достатньому рівні для своєчасного виконання всіх взятих на себе зобов'язань з урахуванням їх обсягів, строковості й валюти платежів, забезпечувати потрібне співвідношення між власними та залученими коштами.

 З метою контролю за станом ліквідності банків НБУ встановлює нормативи ліквідності: миттєвої ліквідності (Н4), поточної ліквідності (Н5) та короткострокової ліквідності (Н6).

Динаміку змін даних показників в комерційних банках України зобразимо на рис. 5. Нормативне значення коефіцієнта миттєвої ліквідності становить не менше 20%. Проаналізувавши діяльність комерційних банків за 2006-2010 р.р. ми бачимо, що Н4 є вище норми та коливається в межах 53,6-64,45%. Що стосується коефіцієнта поточної ліквідності, то його нормативне значення становить 40%. Під час аналізу ми також виявили, що фактичне значення суттєво перевищує нормативне приблизно у 1,8 рази та знаходиться в межах 70,10-77,33%

 

Рис. 5. Аналіз нормативів миттєвої та поточної ліквідності комерційних банків України за 2006-2010 р.р.

 

Законодавчо встановлено і нормативне значення коефіцієнта короткострокової ліквідності не менше 60%. Розглянемо факт його виконання комерційними банками України (рис.6).

 

Рис. 6.  Аналіз нормативу короткострокової ліквідності комерційними банками України за 2006-2010 р.р.

 

Провівши аналіз ми бачимо, що протягом 2006-2009 р.р. комерційні банки України не дотримувалися встановлених нормативних показників. Що тягне за собою штрафні санкції з боку Національного банку України та підвищення норм обов’язкових резервів. Лише в 2010 році відбулося різке зростання нормативу короткострокової ліквідності, який на кінець року становив 91,19%, тобто в 1,5 рази більший за нормативне значення.

Кредитна діяльність банків пов'язана з кредитним ризиком або нездатністю контрагента виконувати частково або в повному обсязі свої зобов'язання згідно з угодою, тому банки зобов'язані оцінювати кредитоспроможність своїх контрагентів, вчасно ідентифікувати активи, за якими існує ймовірність отримання збитків, створювати необхідні резерви для списання безнадійних до погашення активів.

Банки мають повідомити Національний банк про будь-яке надання кредиту, позики, авансу готівкою, гарантії, поручительств чи індосаменту (якщо в кожному окремому випадку вони перевищують еквівалент 30 000 євро в гривнях) фізичній особі (чи стороні, яка є асоційованою особою із нижчезазначеними особами), яка: належить до перших керівників та до управлінського персоналу банку; є керівником, контролером споріднених осіб; є акціонером (учасником) банку з істотною участю в капіталі банку або членом кооперативного банку.

З метою зменшення банківських ризиків Національний банк установлює нормативи кредитного ризику, недотримання яких може призвести до фінансових труднощів у діяльності банку.

Розглянемо динаміку та аналіз виконання нормативів кредитних ризиків комерційними банками України за 2006-2010 р.р.(рис. 7).

Норматив максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента затверджений постановою НБУ становить не більше 25%, з рис. 7 ми бачимо, що комерційні банки не перевищують встановленого нормативного значення.

 

Рис. 7.  Динаміка нормативів кредитних ризиків комерційних банків України за 2006-2010 р.р.

 

Норматив максимального розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих одному інсайдеру затверджено в розмірі не більше 5% та норматив максимального сукупного розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих інсайдерам затверджений в розмірі не більше 30%. Аналіз розрахованих нормативів комерційних банків за 2006-2010 р.р. показує, що банки чітко притримуються встановлених нормативів, адже їх невиконання веде до застосування штрафних санкцій та неефективного управління кредитною політикою банку.

З метою обмеження інвестиційного ризику, пов'язаного зі здійсненням інвестиційної діяльності та можливою втратою капіталу інвестора, Національний банк установив нормативи інвестування: норматив інвестування в цінні папери окремо за кожною установою (Н11), норматив загальної суми інвестування (Н12). Розглянемо їх рівень виконання на рис. 8.

 

Рис. 8.  Аналіз нормативів інвестування в цінні папери та загальної суми інвестування комерційними банками України за 2006-2010 р.р.

 

Затверджене значення нормативу інвестування в цінні папери становить не більше 15%, так з рис. 8 ми бачимо, що комерційні банки України притримуються встановленої норми, адже даний показник за досліджуваний період коливається в межах 0,05-0,68%. Що стосується нормативу загальної суми інвестування, то його нормативне значення становить не більше 60%. Комерційні банки теж притримуються цього значення, але на протязі 2006-2009 р.р. спостерігається чітка тенденції до його зниження з 10,17% до 0,12%. На це вплинула нестабільність фінансової системи України, яка стримує комерційні банки до здійснення інвестиційної політики. 

Висновки. Дослідивши виконання економічних нормативів НБУ протягом 2006-2011 р.р. ми виявили, що в цілому комерційні банки дотримуються їх виконання. Адже, виконання встановлених нормативів комерційними банками щодня контролюється територіальним управлінням Національного банку за місцезнаходженням банку та Службою банківського нагляду на підставі форми звітності №1Д "Баланс банку", що передбачена Правилами організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України.

Банк несе відповідальність за недотримання лімітів, подання недостовірної звітності та несвоєчасне її подання згідно з законодавством України.

 

Література

1.          Закон України “Про банки і банківську діяльність” від 12.07.2000 р. №2121

2.          Постанова НБУ "Про схвалення Методики розрахунку економічних нормативів регулювання діяльності банків в Україні" №125 від 11.04.2005р.

3.          Постанова НБУ "Про схвалення Методики розрахунку економічних нормативів регулювання діяльності банків в Україні" №315 від 2.06.2009р.

4.          Васюренко O.B. Банківський нагляд: підручник / О.В. Васюренко, О.М. Сидоренко. – К. : Знання, 2011. – 502 с.

5.          Косова Т.Д. Аналіз банківської діяльності: Навчальний посібник, Підручник - К.: Центр учбової літератури, 2008. - 486 с.

6.          Щибиволок З. І. Аналіз банківської діяльності : навч. посібник / З. І. Щибиволок. – К. : Знання, 2006. – 311 с.

7.          http://www.bank.gov.ua/Bank_supervision/index.htm

   Стаття надійшла до редакції 20.09.2011 р.