EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РОЗВИТОК БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ ІЗ ПОКУПЦЯМИ ТА ЗАМОВНИКАМИ: ОСОБЛИВОСТІ ВЕДЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ІНТЕРНЕТ-СЕРЕДОВИЩІ
Г. Л. Норд, Н. І. Цегельник

УДК: 657

Г. Л. Норд, Н. І. Цегельник

РОЗВИТОК БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ ІЗ ПОКУПЦЯМИ ТА ЗАМОВНИКАМИ: ОСОБЛИВОСТІ ВЕДЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ІНТЕРНЕТ-СЕРЕДОВИЩІ

Анотація

В статті проведено дослідження питань електронної комерції та облікового відображення господарських операцій в інтернет-середовищі. Здійснено аналіз структури електронної торгівлі через комп’ютерні мережі вітчизняними підприємствами, в розрізі видів діяльності та розміру суб’єктів господарювання, що її здійснюють. Аналіз показав, що серед вітчизняних підприємств, що здійснюють електронну торгівлю через комп’ютерні мережі є суб’єкти малого бізнесу. В процесі дослідження на основі законодавства було систематизовано порядок укладання електронного договору в умовах здійснення інтернет-торгівлі. Проілюстровано класифікацію операцій із покупцями і замовниками в умовах інтернет-торгівлі для цілей бухгалтерського обліку, в частині варіативності облікового відображення розрахунків із покупцями і замовниками. Зважаючи на виявлені особливості укладення електронних договорів у межах інтернет-торгівлі, здійснено поділ господарських операцій із покупцями і замовниками у даній сфері на види за наступними класифікаційними ознаками: за формою розрахунку, за способом оплати та за способом доставки товару. Поділ за класифікаційними ознаками здійснено для цілей бухгалтерського обліку, ураховуючи варіативність облікового відображення визначених видів операцій із розрахунків з покупцями і замовниками в розрізі форм розрахунків, способів оплати та доставки товару. Проаналізовано ряд банків, які мають право здійснювати випуск електронних грошей згідно з законодавством України. Розглянуто особливості з розрахунків із покупцями і замовниками в умовах інтернет торгівлі з позицій варіативності відображення їх в системі бухгалтерського обліку. Запропоновано порядок облікового відображення операцій із покупцями і замовниками в умовах інтернет-торгівлі. В процесі дослідження було визначено законодавчо встановлені підстави та умови обміну/повернення товару, придбаного в інтернет-магазині та облікове відображення таких операцій у системі бухгалтерського обліку.

G. L. Nord, N. I. Tsegelnik

DEVELOPMENT OF ACCOUNTING ACCOUNT OF CALCULATIONS WITH BUYERS AND CUSTOMERS: PECULIARITIES OF MANAGEMENT OF ECONOMIC ACTIVITY IN THE INTERNET-ENVIRONMENT

Summary

The article deals with the issues of e-commerce and accounting of economic transactions in the Internet environment. The analysis of the structure of electronic commerce through computer networks by domestic enterprises is analyzed, in terms of types of activity and the size of business entities that implement it. The analysis showed that among the domestic enterprises that carry out e-commerce through computer networks are small business entities. In the process of research on the basis of legislation was systematized the procedure for concluding an electronic contract in the context of Internet commerce. The classification of operations with buyers and customers in the conditions of Internet commerce for the purposes of accounting is illustrated, in terms of the variability of accounting reflection of settlements with customers and customers. Taking into account the peculiarities of the conclusion of electronic contracts within the framework of Internet commerce, the division of business transactions with customers and customers in the given field was carried out for the following types of classification: by the form of calculation, by the method of payment and by the method of delivery of the goods. The classification by classification is made for the purposes of accounting, taking into account the variability of the accounting display of certain types of transactions in payments with buyers and customers in the form of calculations, methods of payment and delivery of goods. A number of banks, which have the right to issue electronic money in accordance with the legislation of Ukraine, are analyzed. The features of calculations with buyers and customers in the conditions of Internet commerce from the standpoint of the variability of their reflection in the accounting system are considered. The procedure of accounting reflection of operations with buyers and customers in the conditions of Internet commerce is offered. In the course of the research, the legal grounds for the exchange / return of the goods purchased in the online store and the accounting of such operations in the accounting system were determined by law.

№ 9 2018

Кількість переглядів: 622

Відомості про авторів

Г. Л. Норд

кандидат економічних наук, професор б.в.з Директор навчально-наукового інституту післядипломної освітиЧорноморського національного університету імені Петра Могили

G. L. Nord

Candidate of Economic Sciences, Professor B.V.Director of the Educational and Scientific Institute of Postgraduate Education of the Petro Mohyla Black Sea National University


Н. І. Цегельник

здобувач кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудитуЖитомирського національного агроекологічного університету

N. I. Tsegelnik

applicant of the department of accounting, taxation and auditZhytomyr National Agroecological University

Як цитувати статтю

Норд Г. Л., Цегельник Н. І. Розвиток бухгалтерського обліку розрахунків із покупцями та замовниками: особливості ведення господарської діяльності в інтернет-середовищі. Ефективна економіка. 2018. № 9. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6870 (дата звернення: 04.08.2020).

Nord, G. L. and Tsegelnik, N. I. (2018), “Development of accounting account of calculations with buyers and customers: peculiarities of management of economic activity in the internet-environment”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 9, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6870 (Accessed 04 Aug 2020).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.