EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДІАГНОСТИКА ВПЛИВУ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ІННОВАЦІЙНИХ РОЗРОБОК НА ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГІЙ В УКРАЇНІ
Н. М. Краус, О. В. Манжура, К. М. Краус

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.2.2

УДК: 338.28:(004.08+621.377.6)

Н. М. Краус, О. В. Манжура, К. М. Краус

ДІАГНОСТИКА ВПЛИВУ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ІННОВАЦІЙНИХ РОЗРОБОК НА ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГІЙ В УКРАЇНІ

Анотація

У статті досліджено та узагальнено характерні особливі впливу досліджень та інноваційних розробок на трансфер технологій. Використовуючи світову статистичну інформацію представлено місце України у глобальному та цифровому рейтингах конкурентоспроможності країн. Встановлено, що до основних організаційно-економічних форм здійснення трансферу технологій доцільно відносити такі, як: філія, спільні підприємства, підприємство “під ключ”, партнерство (стратегічний альянс), ліцензування, франчайзинг, контрактне співробітництво, лізинг. Засвідчено статистичними даними, що майже всі ліцензійні технології не належали до останніх досягнень у науково-технологічній сфері та надходили в середньому з 10-річним запізненням.
Аргументовано, що серед основних інструментів державного стимулювання R&D повинні бути реалізованими на практиці: Страхування інноваційного експорту, Вирахування інвестицій у R&D з бази оподаткування компаній, Державні закупівлі інновацій, Пільгові ставки податків та “податкові канікули”. Розкрито переваги і недоліки малих та великих венчурних підприємств. Представлено порівняльну характеристику бізнес-моделей малих інноваційних підприємницьких структур, що працюють з галузями хай-теку та які пропонують готові інноваційні продукти для широкого ринку в розрізі цінності для споживача, позиції в галузевій бізнес-системі, стратегії розвитку, ключових ресурсів і процесів.
Зроблено висновок про те, що на трансформацію технологічного способу виробництва індустріального типу та розвиток техніки, технологій і трансфер технологій, впливає ряд правил, серед яких: правила проектування інноваційних виробів і оформлення конструкторської документації, інженерного супроводу виробу в цех, інформаційного забезпечення даної роботи, числових розрахунків; правила патентування технічних ідей, винаходів, отримання авторських прав та їх захист, оформлення і проведення R&D; правила фінансового забезпечення нової ідеї, її реалізація на виробництві, комерціалізація, можливості тиражування, запозичення технічних рішень, розповсюдження технологічних досягнень, визначення взаємодії нової технології із застарілою.

Ключові слова: дослідження; інноваційні розробки; трансфер технологій; науково-дослідні роботи; діагностика впливу.

Література

1. Create your own infographics [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.liga.net/infografica/336825_ukraina‑opustilas‑v‑reytinge‑samykh‑konkurentosposobnykh‑ekonomik.htm. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 19.01.2019.
2. Цілі Сталого Розвитку: Україна : Національна доповідь [Електронний ресурс] / Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, 2017. – 176 с.
3. EUROPE2020. A strategy for smart, sustainable and inclusive growth /COM/2010/2020final/ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://eur‑lex.europa.eu/legal‑content/en/ALL/?uri=CELEX%3A52010DC2020. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 12.01.2019.
4. Global innovation index. Analysis: Explore the interactive database of the gii 2018 indicators [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.globalinnovationindex.org/analysis-indicator. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 19.12.2018.
5. Краус Н. М. Інституціоналізація інноваційної економіки: глобальні та національні тенденції: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. економ. наук : спец. 08.00.01 “Економічна теорія та історія економічної думки” / Н. М. Краус. – К. : Знання, 2017. – 40 с.
6. Фонштейн Н. М. Трансфер технологий и эффективная реализация инноваций / общ. ред. и состав. Н. М. Фонштейн. – М.: АНХ, 1999. – 296 с.
7. Грюнвальд М. Технологический трансфер. / М. Грюнвальд, А. Мерц, К. Рихтер, А. Шульц [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nw-innovations.ru/analitika/orgformi/list1/text/tema2.shtml. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 19.05.2019.
8. Краус Н. М. Інноваційне табло України [Електронний ресурс] / Н. М. Краус, К. М. Краус // Східна Європа: економіка, бізнес та управління. – 2017. – № 6. – Режим доступу до ресурсу : http://www.easterneurope-ebm.in.ua/6-2017-ukr. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 17.01.2019.
9. Мухопад В. И. Лицензионная торговля: маркетинг, ценообразование, управление / В. И. Мухопад. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНИЦ, 2002. – 339 с.
10. Фінансове забезпечення інноваційного розвитку України [Електронне видання] : монографія / [М. І. Диба, О. М. Юркевич, Т. В. Майорова, І. В. Власова та ін.] ; за ред. д.е.н., проф. М. І. Диби і к.е.н., доц. О. М. Юркевич. – К. : КНЕУ, 2013. – 425 с.
11. Проект Рекомендації парламентських слухань на тему: «Національна інноваційна система: стан та законодавче забезпечення розвитку». – Режим доступу: http://ua-ekonomist.com/archive/2018/3/rekom.pdf. – с. 22, 23. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 18.07.2018.
12. Наукова та інноваційна діяльність в Україні : стат. зб. / відп. за вип. О. О. Кармазіна. – К. : Держаналітінформ, 2016. – с. 236, 229.
13. Краус К. М. Ретроспектива і сучасність оподаткування в Україні та за кордоном: Монографія. – Київ : Аграр Медіа Груп, 2019. – 420 с.
14. Краус Н. М. Інноваційна економіка в глобалізованому світі: інституціональний базис формування та траєкторія розвитку: монографія. – Київ: Аграр Медіа Груп, 2019. – 491 с.
15. Маркова В. Д. Бизнес-модели малых инновационных компаний / В. Д. Маркова // Инновации. – 2010. – № 10 (144). – С. 43.
16. Kyiv International Economic Forum. Аналітика. Вісім державних стимулів для розвитку інновацій – світовий досвід http://forumkyiv.org/uk/analytics/visim-derzhavnih-stimuliv-dlya-rozvitku-innovacij-svitovij-dosvid. Дата публікації: 23.04.2018 р. – Дата перегляду: 08.01.2019 р.
17. Зонтичное патентование [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://forum.triz‑guide.com/viewtopic.php?p=858. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 10.01.2019.

N. M. Kraus, O. V. Manzhura, K. M. Kraus

DIAGNOSIS OF THE INFLUENCE OF RESEARCHES AND INNOVATIVE DEVELOPMENT OF TRANSFER TECHNOLOGIES IN UKRAINE

Summary

Special effects of research and innovation on technology transfer are explored and generalized in the article. Using the world’s statistical information, Ukraine’s place in the global and digital ratings of competitiveness of countries is presented. It is established that the key organizational and economic forms of technology transfer are appropriate to include: a branch, joint ventures, company “turnkey”, a partnership (strategic alliance), licensing, franchising, contractual cooperation and leasing. It is proved by statistical data that almost all licensed technologies didn’t belong to latest achievements in the scientific and technological sphere and came on average with a 10 year delay.
It is argued that among the main instruments of state incentives for R&D should be implemented in practice: Innovative Export Insurance, Calculation of investments in R&D from the tax base of companies, Public Procurement of Innovations, Preferential Taxes and “Tax holidays”. The advantages and disadvantages of small and large venture companies are revealed. A comparative description of business models of small innovative business structures that are working with high-tech branches is presented, which offers ready-made innovative products for the broad market in terms of value for the consumer, positions in branch business system, development strategies, key resources and processes.
It is concluded that the transformation of the technological method of production of industrial type and the development of technology and technology transfer, influenced by a number of rules, among which: rules of designing innovative products and registration of design documentation, engineering support of the product in the workshop, information provision of this work, numerical calculations; rules for patenting technical ideas, inventions, obtaining copyright and their protection, designing and conducting R&D; rules of financial provision of the new idea, its implementation in the production, commercialization, possibilities of replication, borrowing technical solutions, the dissemination of technological advances, the definition of the interaction of new technology with out-dated.

Keywords: esearch; innovative development; technology transfer; scientific research and diagnostics of influence.

References

1. Create your own infographics (2019), available at: http://www.liga.net/infografica/336825_ukraina‑opustilas‑v‑reytinge‑samykh‑konkurentosposobnykh‑ekonomik.htm (Accessed 19 January 2019).
2. National report of Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine (2017), Tsili Staloho Rozvytku: Ukraina [Sustainable Development Goals: Ukraine], Kyiv, Ukraine.
3. EUROPE2020 (2019), “A strategy for smart, sustainable and inclusive growth” available at: http://eur‑lex.europa.eu/legal‑content/en/ALL/?uri=CELEX%3A52010DC2020 (Accessed 12 January 2019).
4. Global innovation index. Analysis (2018), “Explore the interactive database of the gii 2018 indicators”, available at: https://www.globalinnovationindex.org/analysis-indicator (Accessed 19 December 2018).
5. Kraus, N. M. (2017), “Institutionalization of Innovative Economy: Global and National Trends”, Doctor of Economic Sciences. Thesis, Economic Theory and the History of Economic Thought, Knowledge, Kyiv, Ukraine.
6. Fronshtein, N. M. (1999), Transfer tekhnolohii ta efektyvne vprovadzhennia innovatsii [Technology transfer and effective implementation of innovations], Moscow, Russia.
7. Gryunvald, M., Merts, A., Rikhter, K. and Shults, A. “Technological transfer”, Tekhnolohichnyi transfer, available at: http://www.nw-innovations.ru/analitika/orgformi/list1/text/tema2.shtml (Accessed 19 May 2018).
8. Kraus, N. M., and Kraus, K. M. (2017), “Innovative scoreboard of Ukraine”, Innovatsiine tablo Ukrainy, no. 6, available at: http://www.easterneurope-ebm.in.ua/6-2017-ukr (Accessed 17 January 2019).
9. Mukhopad, V. I. (2002), Litsenzovana torhivlia: marketynh, tsinoutvorennia, upravlinnia [Licensed trade: marketing, pricing, management], 2nd ed, INITs, Moscow, Russia.
10. Dyba, M. I. and Yurkevich, O. M. (2013), Finansove zabezpechennia innovatsiinoho rozvytku Ukrainy [Financial support of innovative development of Ukraine], KNEU, Kyiv, Ukraine.
11. Draft Recommendation of the Parliamentary Hearings (2018), “National Innovation System: Status and Legislative Provision of Development”, available at: http://ua-ekonomist.com/archive/2018/3/rekom.pdf (Accessed 18 July 2019).
12. Karmazina, O. O. (2016), Naukova ta innovatsiina diialnist v Ukraini [Scientific and innovative activity in Ukraine], State analytical information, Kyiv, Ukraine.
13. Kraus, K. M. and Kraus, N. M. (2019), Retrospektyva i suchasnist opodatkuvannia v Ukraini ta za kordonom [Retrospective and contemporary taxation in Ukraine and abroad], Agrar Media Group, Kyiv, Ukraine.
14. Kraus, N. M. (2019), Innovatsiina ekonomika v hlobalizovanomu sviti: instytutsionalnyi bazys formuvannia ta traiektoriia rozvytku [Innovative economy in a globalized world: institutional basis of formation and development trajectory], Agrar Media Group, Kyiv, Ukraine.
15. Markova, V. D. (2010), “Business models of small innovative companies”, Innovatsii, vol. 10 (144), pp. 43.
16. Kyiv International Economic Forum (2018), “Eight state incentives for innovation are world-wide experience”, available at: http://forumkyiv.org/uk/analytics/visim-derzhavnih-stimuliv-dlya-rozvitku-innovacij-svitovij-dosvid (Accessed 8 January 2019).
17. Umbrella patenting (2019), “Umbrella patenting”, available at: http://forum.triz‑guide.com/viewtopic.php?p=858 (Accessed 10 January 2019).

№ 2 2019

Дата публікації: 2019-02-28

Кількість переглядів: 4472

Відомості про авторів

Н. М. Краус

д. е. н., доцент, професор кафедри фінансів та економікиКиївського університету імені Б. Грінченка

N. M. Kraus

Dr. Sc. (Economics), Associate Professor, Professor of the Department of Finance and EconomicsBorys Grinchenko Kyiv University


О. В. Манжура

д. е. н., доцент, проректор, ВНЗ Укоопспілки “Полтавськийуніверситет економіки і торгівлі”

O. V. Manzhura

Dr. Sc. (Economics), Associate Professor,Vice-rector of Poltava University of Economics and Trade


К. М. Краус

к. е. н., доцент кафедри управлінняКиївського університету імені Б. Грінченка

K. M. Kraus

Cand. Sc. (Economics), Senior Lecturer of the Department of ManagementBorys Grinchenko Kyiv University

Як цитувати статтю

Краус Н. М., Манжура О. В., Краус К. М. Діагностика впливу досліджень та інноваційних розробок на трансфер технологій в Україні. Ефективна економіка. 2019. № 2. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6873 (дата звернення: 30.06.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.2.2

Kraus, N. M., Manzhura, O. V. and Kraus, K. M. (2019), “Diagnosis of the influence of researches and innovative development of transfer technologies in Ukraine”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 2, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6873 (Accessed 30 Jun 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.2.2

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.