EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ БЕЗПЕЧНОЇ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ
З. М. Яремко, В. В. Ващук, Я. В. Галаджун

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.2.6

УДК: 330.008

З. М. Яремко, В. В. Ващук, Я. В. Галаджун

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ БЕЗПЕЧНОЇ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ

Анотація

Мета цієї праці – встановити взаємозв’язок безпеки життєдіяльності людства із науково-технічним прогресом на основі залежності загального коефіцієнта індивідуального ризику від величини валового внутрішнього продукту країни. Для кількісного аналізу рівня безпеки життєдіяльності людини використано загальний коефіцієнт індивідуального ризику. Аксіомно прийнято, що загальний коефіцієнт індивідуального ризику є пропорційний інтенсивності життєдіяльності людства, яку можна оцінити за кількістю виробленої енергії. Встановлена теоретична залежність загального коефіцієнта індивідуального ризику від величини валового внутрішнього продукту, на основі якої обґрунтовані умови, коли науково-технічний прогрес сприятиме підвищенню безпеки людства, а саме: у разі переорієнтування науково-технічного прогресу на створення енергозберігальних технологій і витіснення ресурсномістких технологій наукомісткими, а також за умови соціально-орієнтованої людино- центричної економічної політики держав. Показано, що підтримання необхідного рівня безпеки життєдіяльності людини потребує взаємоузгоджених змін усіх параметрів, які пов’язують валовий внутрішній продукт із загальним коефіцієнтом індивідуального ризику, а їхні довільні зміни не завжди можуть бути прийнятними для суспільства. З метою управління рівнем ризику та безпекою життєдіяльності людини обґрунтовані комплекси параметрів, які входять у рівняння взаємозв’язку загального коефіцієнта індивідуального ризику та валового внутрішнього продукту. Аналіз часових залежностей функцій цих комплексів параметрів дозволяє виявити тенденції змін загального коефіцієнта індивідуального ризику і обґрунтувати найефективніші підходи до його зниження шляхом зміни відповідних параметрів. Обговорені характерні рівні загального коефіцієнта індивідуального ризику та проблеми забезпечення безпечної життєдіяльності на сучасному етапі на засадах наукового нормування рівнів ризиків із врахуванням соціально-економічних можливостей держави, природно-ресурсного потенціалу країни, особливостей видів виробничої діяльності та інших чинників.

Ключові слова: науково-технічний прогрес; валовий внутрішній продукт; безпека життєдіяльності; управління рівнем ризику.

Література

1. Вибрані наукові праці академіка В.І. Вернадського. Т. 4 : Геохімія живої речовини: У 2-х кн. / НАН України; ред. рада: Б.Є. Патон (голова) та ін. – Київ, 2012. – Кн. 1. – 504 с. Кн. 2. – 576 с.
2. Константинов В.Ю. Конференція ООН з навколишнього середовища і розвитку («Саміт Землі») // Українська дипломатична енциклопедія: У 2-х т. / Редкол. : Л.В. Губерський (голова) та ін. – Київ: Знання України, 2004. – Т.1. 760 с.
3. Соскін О.І. Глобальна модель політичної та економічної влади: трансформація парадигми / О.І. Соскін, Н.О. Матвійчук-Соскіна // Економічний часопис–ХХІ. – 2014. – Вип. 9-10 (1). – С. 4–9.
4. Шаров О.М. Цивілізаційні основи національних стратегій економічного розвитку / О.М. Шаров // Економічний часопис–ХХІ. – 2014. – Вип. 5–6. – С. 4–7.
5. Куценко В.Й. Ноосферна парадигма розвитку економіки / В.Й. Куценко // Економічний часопис–ХХІ. – 2015. – Вип. 3–4 (1). – С. 8–11.
6. Романчікова Є. Глобалізація, довкілля та екологічна політика / Є. Романчікова // Економічний часопис–ХХІ. – 2013. – Вип. 5–6 (1). – С. 11– 14.
7. Сідляр О.І. Елементи концепції сталого розвитку в ХХ–ХХІ століттях / О. І. Сідляр // Економіка та держава – 2015. – Вип. 7. – С. 91–94.
8. Паршин Ю.І. Концептуальні підходи до формування стратегії забезпечення сталого розвитку національного господарства / Ю.І. Паршин // Економіка та держава – 2015. – Вип. 3. – С. 55–58.
9. Бохан А.В. Проекція екологічної безпеки у процесі інтернаціоналізації бізнесу / А.В. Бохан // Економічний часопис–ХХІ. – 2014. – Вип. 11–12. – С. 28–31.
10. Карташов Е.Г. Європейська практика реалізації стратегії охорони довкілля / Е.Г. Карташов // Економіка та держава – 2016. – Вип. 5. – С. 17–19.
11. Гайдуцький І.П. Мотиваційний потенціал глобального антивуглецевого податку / І.П. Гайдуцький // Економіка та держава – 2016. – Вип. 1. – С. 31–34.
12. Шевчук В.О. Макроскопічний вплив споживання енергії у трансформаційних економіках / В.О. Шевчук, О.Р. Рибчинська // Економічний часопис–ХХІ. – 2015. – Вип. 9–10. – С. 9–14.
13. Карташов Є.Г. Інструментарій підвищення ефективності природокористування / Є.Г. Карташов // Економіка та держава – 2017. – № 6. – С. 10–12.
14. Федулова Л.І. Людський інноваційний фактор у соціально-економічному розвитку України: міжнародний вимір / Л.І. Федулова, А.Ю. Присяжнюк // Економічний часопис–ХХІ. – 2015. – Вип. 1–2 (1). – С. 15–19.
15. Сардак С.Е. Періодизація та прогноз глобальної динаміки розвитку людських ресурсів / С.Е. Сардак, В.Т. Сухотеплий // Економічний часопис–ХХІ. – 2013. – Вип. 3–4 (1). – С. 3–6.
16. Орлова Н.С. Ответственное инвестирование в условиях устойчивого развития глобальной економики / Н.С. Орлова, А.О. Харламова // Економічний часопис – ХХІ. – 2014. – Вип. 3–4 (1). – С. 4–7.
17. Дмитренко Г.А. Соціальна відповідальність як імператив зворотного зв’язку у системі державного управління / Г.А. Дмитренко, М.О. Кириченко // Економіка та держава – 2016. – № 8. – С. 12–18.
18. Сабецька Т.І. Соціальна відповідальність як філософія формування ефективної кадрової політики підприємства / Т.І. Сабецька // Економіка та держава – 2018. –№ 4. – С. 53–57.
19. Березіна С.Б. Соціальні ризики ймовірнісного виду та їх оцінка / С.Б. Березіна // Економіка та держава – 2018. – № 3. – С. 33–39.
20. Долженкова О.В. Прогнозування збитків від надзвичайних ситуацій техногенного характеру / О.В. Долженкова, А.Г. Кисленко, Г.С. Григоренко // Економіка та держава – 2018. – № 1. – С. 76–78.
21. Федоренко С.В. Особливості охорони праці на підприємстві: економічні аспекти розвитку / С.В. Федоренко, В.П. Тишковець // Економіка та держава – 2017. – № 1. – С. 56–58.
22. Яремко З.М. Безпека життєдіяльності. – Львів: ВЦ ЛНУ імені Івана Франка. – 2005. – 301 с.
23. Фистуль В.И. Новые материалы. Состояние. Проблемы. Перспективы. – Москва: МИСИС, 1995. – 140 с.
24. Яремко З.М. Від ризик-орієнтованого підходу до забезпечення безпеки до ризик-орієнтованого мислення / З.М. Яремко, С.В. Тимошук, В.М. Фірман // Пожежна та техногенна безпека. – 2017. – № 6. – С. 14–15.

Z. Yaremko, V. Vashchuk, Ya. Galadzhun

CONCEPTUAL PRINCIPLES OF THE HUMAN LIFE SECURITY

Summary

The purpose of this work is to establish the interconnection of the human life safety with scientific and technological progress on the basis of the dependence of the overall coefficient of individual risk on the value of gross domestic product of the country. For the quantitative analysis of the level of human life safety, the general coefficient of individual risk is used. It is axiomally assumed that the overall coefficient of individual risk is proportional to the intensity of human activity, which can be estimated by the amount of produced energy. The theoretical dependence of the general coefficient of individual risk on the value of the gross domestic product is established, on the basis of which justified conditions, when scientific and technological progress will contribute to increasing the human safety, namely: in case of reorientation of scientific and technological progress on the creation of energy saving technologies and displacement of resource-intensive technologies with high-tech, and also under the condition of socially-oriented financial and economic policy of countries. It is shown that maintenance of the necessary level of human life safety requires mutually agreed changes in all parameters that connect the gross domestic product with the general coefficient of individual risk, and their arbitrary changes may not always be acceptable to the society. In order to control the level of risk and safety of human life, the complexes of parameters included in the equation of the relationship of the total coefficient of individual risk and gross domestic product are substantiated. Analysis of the time dependencies of the functions of these complexes of parameters allows us to identify trends in the general coefficient of individual risk and to justify the most effective approaches for reducing it by changing the corresponding parameters. The characteristic levels of the general coefficient of individual risk and the problems of providing safe life at the present stage are discussed on the basis of scientific valuation of the levels of risks taking into account socio-economic opportunities of the country, natural resource potential of the country, peculiarities of types of production activity and other factors.

Keywords: scientific and technological progress; gross domestic product; safety of life; risk management.

References

1. Vernadskyy, V.Y. (2012), Vybrany naukovy pracy [Selected scientific works], Т. 4 : Geokhimya zhyvoyi rechovyny, NAN Ukrayiny, Kiyiv, Ukraine, 576 p.
2. Konstantinov, V.Yu. (2004), Konferenciya OON z navkolishnyogo seredovishchya i rozvitru [United Nations Conference on Environment and Development], ("Samit Zemly") [("Summit of the Earth")], Ukrayinska diplomatichna Encyclopedia [Ukrainian Diplomatic Encyclopedia], 2nd ed. / Redcol.: L.V. Hubersky (head) and others, Znannya Ukrayiny, Kiyiv, Ukraine, 760 p.
3. Soskin, O.I. and Matviychuk-Soskin, N.O. (2014), "Global model of political and economic power: paradigm transformation", Economichnyy chasopys–XXI, vol. 9–10 (1), pp. 4–9.
4. Sharov, O.M. (2014), "Civilizational fundamentals of national strategies for economic development", Economichnyy chasopys–XXI, vol. 5–6, pp. 4–7.
5. Kutsenko, V.Yo. (2015), "Noospheric paradigm of economic development", Economichnyy chasopys–XXI, vol. 3–4 (1), pp. 8–11.
6. Romanchikova, E. (2013), "Globalization, Environment and Environmental Policy", Economichnyy chasopys–XXI, vol. 5–6 (1), pp. 11–14.
7. Sidlyar, O.I. (2015), "Elements of the concept of sustainable development in the XX-XXI centuries", Economika ta derzhava, vol. 7, pp. 91–94.
8. Parshin, Yu.I. (2015), "Conceptual approaches to the formation of a strategy for ensuring sustainable development of the national economy", Economika ta derzhava, vol. 3, pp. 55–58.
9. Bokhan, A.V. (2014), "Projection of ecological safety in the process of internationalization of business", Economichnyy chasopys–XXI, vol. 11–12, pp. 28–31.
10. Kartashov, E.G. (2016), "European practice of implementing the strategy of environmental protection", Economika ta derzhava, vol. 5, pp. 17–19.
11. Gayduksky, I.P. (2016), "Motivational potential of the global anti-carbon tax", Economika ta derzhava, vol. 1, pp. 31–34.
12. Shevchuk, V.O. and Rybchinsky, O.R. (2015), "Macroscopic influence of energy consumption in transformational economies", Economichnyy chasopys–XXI, vol. 9–10, pp. 9–14.
13. Kartashov, Ye.G. (2017), "Tools for improving the use of nature", Economika ta derzhava, vol. 6, pp. 10–12.
14. Fedulova, L.I. and Prisyajnyuk, A.Yu. (2015), "Human Innovation Factor in the Socio-Economic Development of Ukraine: International Dimension" Economichnyy chasopys–XXI, vol. 1–2 (1), pp. 15–19.
15. Sardak, S.E. and Suhoteplyy, V.T. (2013), "Periodization and forecast of global dynamics of human resources development", Economichnyy chasopys–XXI, vol. 3–4 (1), pp. 3–6.
16. Orlova, N.S. and Kharlamov, A.O. (2014), "Responsible investment in the conditions of sustainable development of the global economy", Economichnyy chasopys–XXI, vol. 3–4 (1), pp. 4–7.
17. Dmitrenko, G.A. and Kirichenko, M.O. (2016), "Social responsibility as an imperative of feedback in the system of public administration", Economika ta derzhava, vol. 8, pp. 12–18.
18. Sabetska, T.I. (2018), "Social responsibility as a philosophy of forming an effective personnel policy of the enterprise", Economika ta derzhava, vol. 4, pp. 53–57.
19. Berezina, S.B. (2018), "Social risks of probabilistic type and their estimation", Economika ta derzhava, vol. 3, pp. 33–39.
20. Dolzhenkova, O.V. Kislenko, A.G. and Grigorenko, G.S. (2018), "Forecasting of losses from man-made emergencies", Economika ta derzhava, vol. 1, pp. 76–78.
21. Fedorenko, S.V. and Tishkovets, Vf.P. (2017), "Features of labor protection at the enterprise: economic aspects of development", Economika ta derzhava, vol. 1, pp. 56–58.
22. Yaremko, Z.M. (2005), Bezpeka zhittyediyalnosti [Life Safety], LNU imeni Ivana Franka, Lviv, Ukraine.
23. Fistul, V.I. (1995), Noviye materialy. Sostoyaniye. Problemy. Perspektivy. [New materials. Condition. Problems. Perspectives], - Moscow: MISIS, 1995. - 140 p.
24. Yaremko, Z.M. Timoshuk S.V. and Firman V.M. (2017), “From a risk-oriented approach to ensuring security to risk-oriented thinking”, Fire safety and technogenic safety. vol. 6, pp. 14-15.

№ 2 2019

Дата публікації: 2019-02-28

Кількість переглядів: 4549

Відомості про авторів

З. М. Яремко

д. хім. н., професор, завідувач кафедри безпеки життєдіяльності,Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів

Z. Yaremko

Doctor of Chemical Sciences, Professor, Head of Life Safety Department,Lviv National University of Ivan Franko, Lviv


В. В. Ващук

к. техн. н., асистент кафедри безпеки життєдіяльності,Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів

V. Vashchuk

Candidate of Technical Sciences, Assistant of Life Safety Department,Lviv National University of Ivan Franko, Lviv


Я. В. Галаджун

к. хім. н., доцент, доцент кафедри безпеки життєдіяльності,Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів

Ya. Galadzhun

Candidate of Chemical Sciences, Associate Professor, Assistant Professor of LifeSafety Department, Lviv National University of Ivan Franko, Lviv

Як цитувати статтю

Яремко З. М., Ващук В. В., Галаджун Я. В. Концептуальні засади безпечної життєдіяльності людини. Ефективна економіка. 2019. № 2. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6877 (дата звернення: 30.06.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.2.6

Yaremko, Z., Vashchuk, V. and Galadzhun, Ya. (2019), “Conceptual principles of the human life security”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 2, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6877 (Accessed 30 Jun 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.2.6

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.