EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ КЛЮЧОВИХ ПОКАЗНИКІВ ЕФЕКТИВНОСТІ (KPI) ВИКОРИСТАННЯ РІЗНИХ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНИХ ІНСТРУМЕНТІВ ПІДПРИЄМСТВАМИ МСБ
Є. А. Поліщук, А. І. Іващенко

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.2.9

УДК: 331.2

Є. А. Поліщук, А. І. Іващенко

МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ КЛЮЧОВИХ ПОКАЗНИКІВ ЕФЕКТИВНОСТІ (KPI) ВИКОРИСТАННЯ РІЗНИХ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНИХ ІНСТРУМЕНТІВ ПІДПРИЄМСТВАМИ МСБ

Анотація

Наразі існує проблема оцінювання використання фінансово-кредитних інструментів підприємствами МСБ для реалізації інноваційних проектів. На практиці обмежуються оцінкою ефективності інноваційного проекту за методикою оцінювання грошових потоків. Разом з тим зазначена методика не дає відповіді на питання щодо раціональності залучення коштів з різних джерел фінансування для впровадження інновацій. Крім того, спостерігається і таке, що залучені ресурси спрямовуються не за призначенням. Тому з метою оцінки ефективності використання різних фінансово-кредитних інструментів для розвитку інновацій на підприємствах МСБ було розроблено методику, яка передбачала розрахунок ключових показників ефективності (КРІ). KPI оцінки ступеня готовності підприємства МСБ до розробки та впровадження інновацій та використання різних фінансово-кредитних інструментів – це комплексна система оцінки з використанням інструментів вимірювання за якісними та кількісними характеристиками щодо відстеження рівня та якості управління ефективністю діяльності, бізнес-процесами, технологічними процесами, людським капіталом та рівня фінансової стійкості та надійності. Передбачено використання кількісних показників в якості збалансованої системи індикаторів, яка складається з таких функціональних складових блоків: управління фінансами, технологічні процеси, бізнес-процеси, робота иперсоналу, кредитоспроможність підприємства. В статті наведені переваги розробленої методики. Зокрема слід виділити: реалістичність оцінки бізнесу, забезпечення зростання вартості компанії. Разом з тим, автори застерігають і про недоліки використання даної методики, оскільки вона вимагає високого рівня затрат по часу, наявність інструментів контролю якості менеджменту. Результатами дослідження має стати запровадження системи показників для підприємств МСБ. До них зокрема належать: підвищення прибутковості діяльності, підвищення ефективності операцій, впровадження інновацій в діяльність підприємства, підтримка добрих стосунків із постачальниками, зростання продажів, довготривалі стосунки з клієнтами, збереження клієнтів, тощо.

Ключові слова: малий та середній бізнес; МСБ; інновації; ключові показники ефективності; КРІ.

Література

1. Antoniuk L. Barriers and opportunities for hi-tech innovative small and medium enterprises development in the 4th industrial revolution era/ L. Antoniuk, I.Gernego, V. Dyba, Y. Polishchuk and Y.Sybirianska// Problems and Perspectives in Management. – 2017. - №15(4) - P. 100-113.
2. Kaplan Fobet & Norton David. Strategy maps / Retrieved from: http://strategus.it/files/Strategy-Maps.pdf
3. Bauer Kent. The Search for a Holy Grail: Best Practices for Defining KPIs / Retrieved from: http://www.tpgpractice.com/pdf/KBauer_DWandBI_Conf_KPI_Best_Practies_TPG.pdf
4. Вишнякова М. Как внедрить в компании систему КРІ / М.Вишнякова // Люди и лидерство. Управление персоналом. – 2012. – №2 (74). – С. 22-28
5. Панов М. М. Оценка деятельности и система управления компанией на основе KPI. – М.: Инфра-М, 2013. – 255 с.
6. Литвак Б.Г. Разработка управленческого решения: Учеб./ Б.Г.Литвак. – М.:Дело, 2000. – 392 с.
7. Мейер М.В. Оцінка ефективності бізнесу. /пер. з англ./М.В.Мейер. - М.: Ізд-во "Вершина", 2008.
8. Дерлоу Д. Ключові управлінські рішення. Технологія прийняття рішень: /пер. з англ./ Д. Дерлоу. – К.: Всеувито, Наукова думка 2001. – 242 с. – (Сер. "Усе про менеджмент").
9. Литягин А. А. Реальное целевое управление. Практика реального внедрения и использования GOAL- технологии А. Литягина. — Альпина Паблишерз, 2010. — 352 с.
10. Castanheira N. Measuring internal audit effectiveness and efficiency: the appropriate KPI for internal audit. International conference corporate governance and internal control, 1st–3rd of June 2016, Kyiv, Ukraine.
11. Sybirianska Y. Theoretical Aspects Of Implementation Of The Innovation Component Evaluating Model For Small Business Enterprises/ A.Ivaschenko, Y.Sybirianska, Y. Polishchuk// Marketing and Management of Innovations. Scientific Journal. - 2017. - №2. – P. 161-170
12. Sybirianska Y. Information and Communication Platform as a Complex Approach for Solving Information Asymmetry Problems/ Y.Sybirianska, Y. Polischuk, A.Ivaschenko, // 13th International Conference “ ICT in Education, Research, and Industrial Applications: Integration, Harmonization, and Knowledge Transfer” // ICTERI 2017 – P. 111-126.
13. Britchenko I. Fintech platforms in SME’s financing: EU experience and ways of their application in Ukraine/ A.Ivashchenko, I.Britchenko, M.Dyba, Y.Polishchuk, Y.Sybirianska, Y. Vasylyshen// Investment Management and Financial Innovations. – 2018. - 15(3). - P.83-96.
14. Rudyk N. Code of ethics for smes: substantiating the necessity and willingness to implement in Ukraine/ N. Rudyk, L.Antoniuk, Y.Sybirianska, I.Britchenko, Y.Polishchuk// Problems and Perspectives in Management. - 2018. -№ 2. – P.104-112

Y. A. Polishchuk, A. I. Ivashchenko

METHODOLOGY FOR CALCULATING KEY PERFORMANCE INDICATORS (KPIS) FOR USING VARIOUS FINANCIAL AND CREDIT INSTRUMENTS BY SMES

Summary

Currently, there is a problem of assessing the use of financial and credit instruments by SMEs for the implementation of innovative projects. In practice, they are limited in assessing the effectiveness of an innovative project using only the method of estimating cash flows. However, this method does not answer the question of rationality of raising funds from different sources of funding for the introduction of innovations. In addition, it is observed that attracted resources are diverted to other destinations. Therefore, in order to assess the effectiveness of using various financial and credit instruments for the development of innovations at SMEs, a methodology was developed that included the calculation of key performance indicators (КРІ). KPI assesses the degree of readiness of an enterprise of SMEs to develop and implement innovation and use of various financial and credit instruments is a complex evaluation system using measurement tools for qualitative and quantitative characteristics regarding the monitoring of the level and quality of management of business activity, business processes, technological processes, human capital and the level of financial stability and reliability. It is intended to use quantitative indicators as a balanced system of indicators, which consists of such functional components of the bloc: financial management, technological processes, business processes, work and staff, the creditworthiness of the enterprise.
The advantages of the developed method are presented in the article. In particular, it should be highlighted: the realistic assessment of business, ensuring the growth of value of the company. However, the authors caution against the drawbacks of the use of this technique, because it requires a high level of time costs, the availability of tools for quality management.
The results of the study should be the introduction of a system of indicators for SMEs. In particular, they include increasing the profitability of operations, increasing the efficiency of operations, introducing innovations into the enterprise, maintaining good relationships with suppliers, increasing sales, long-term relationships with customers, customer retention, etc.

Keywords: small and medium businesses; SMEs; innovations; key performance indicators; KPI.

References

1. Antoniuk, L. et al (2017), “Barriers and opportunities for hi-tech innovative small and medium enterprises development in the 4th industrial revolution era”, Problems and Perspectives in Management, vol. №15(4), P. 100-113.
2. Kaplan, R. and Norton, D.(2004). Strategy Maps: Converting Intangible Assets into Tangible Outcomes, Harvard Business School publishing corporations, USA
3. The official site of The Perfomance group (2005), “The Search for a Holy Grail: Best Practices for Defining KPIs”, available at: http://www.tpgpractice.com/pdf/KBauer_DWandBI_Conf_KPI_Best_Practies_TPG.pdf (Accessed 22.08.2018)
4. Vyshnyakova, M. (2012), “How to implement the KRI system in the company”, Lyudi I liderstvo, Upravlenie personalom, vol. 2(74), p. 22-28
5. Panov, M. (2013). Otsenka deyatelnosti I sistema upravleniya kompanii na osnove KPI [Evaluation of the activities and management system of the company based on KPI]. Infra-M, Moscow, Russian Federation.
6. Litvak, B.G. (2000). Razrabotka upravlencheskogo resheniya [Design of management decision]. Delo, Moscow, Russian Federation.
7. Meyer, M. (2008). Otsinka efectyvnosti biznesu [Evaluating business efficiency], Verhyna, Moskow
8. Derlo, D. (2001), Kluchovi upravlinski rishennya. Tehnologia pryinyattya rishen’ [Key management decisions. Decision-making technology: An assessment of business efficiency], Vseuvito, Kyiv, Ukraine.
9. Lityagina, A. (2010), Realnoe tselevoe upravlenie. Practica realnogo vnedrenia I ispolzovania GOAL-tehnologii [Real target management. The practice of realization and use of GOAL technology], Alpina Publishers, Moscow, Russian Federation
10. Castanheira, N. (2016). “Measuring internal audit effectiveness and efficiency: the appropriate KPI for internal audit”, International conference corporate governance and internal control, 1st–3rd of June 2016, Kyiv, Ukraine.
11. Sybirianska, Y. et al (2017), “Theoretical Aspects Of Implementation Of The Innovation Component Evaluating Model For Small Business Enterprises”, Marketing and Management of Innovations, vol. №2, p. 161-170
12. Sybirianska, Y. et al (2017), “Information and Communication Platform as a Complex Approach for Solving Information Asymmetry Problems” 13th International Conference “ ICT in Education, Research, and Industrial Applications: Integration, Harmonization, and Knowledge Transfer, P. 111-126.
13. Britchenko, I. et al (2018), “ Fintech platforms in SME’s financing: EU experience and ways of their application in Ukraine”, Investment Management and Financial Innovations, vol.15(3), p.83-96.
14. Rudyk N. et al (2018). Code of ethics for smes: substantiating the necessity and willingness to implement in Ukraine, Problems and Perspectives in Management, vol. 2, p.104-112

№ 2 2019

Дата публікації: 2019-02-28

Кількість переглядів: 4568

Відомості про авторів

Є. А. Поліщук

д. е. н., професор, професор кафедри корпоративних фінансів і контролінгу,ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», м. Київ

Y. A. Polishchuk

Doctor of science in Economics, professor, professor of corporate finance and controlling Department at Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman


А. І. Іващенко

к. е. н., доцент, доцент кафедри корпоративних фінансів і контролінгу,ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», м. Київ

A. I. Ivashchenko

PhD in Economics, associate professor, associate professor of corporate finance and controlling Department at Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

Як цитувати статтю

Поліщук Є. А., Іващенко А. І. Методика розрахунку ключових показників ефективності (kpi) використання різних фінансово-кредитних інструментів підприємствами мсб. Ефективна економіка. 2019. № 2. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6879 (дата звернення: 03.07.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.2.9

Polishchuk, Y. A. and Ivashchenko, A. I. (2019), “Methodology for calculating key performance indicators (kpis) for using various financial and credit instruments by smes”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 2, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6879 (Accessed 03 Jul 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.2.9

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.